Všeobecné obchodné podmienky služby SumUp

Dátum účinnosti: 02. 08. 2021

Poznámka: prosím, vytlačte si kópiu tohto dokumentu a uschovajte ju tak, aby ste ju mali v prípade potreby v budúcnosti k dispozícii.

Úvod

Tieto všeobecné zmluvné podmienky („Všeobecné podmienky“) predstavujú právnu dohodu medzi vami a spoločnosťou SumUp Limited („SumUp“, „my“, „náš“ alebo „nás“), ktorou sa riadi vaše používanie našich produktov a služieb vrátane nášho softvéru, hardvéru, mobilných aplikácií („Aplikácia“) a webových lokalít („Webová lokalita“) (spolu „Služby“), a to bez ohľadu na to, či tieto Služby ponúka spoločnosť SumUp alebo jej pridružená spoločnosť (spolu „Skupina SumUp“). 

Vytvorením SumUp účtu (definovaného nižšie) alebo použitím ktorejkoľvek zo Služieb prijímate tieto Všeobecné podmienky a súhlasíte s nimi. Súhlasíte tiež s akýmikoľvek ďalšími zmluvnými podmienkami špecifickými pre produkty a služby, ktoré používate („Dodatočné podmienky“), ktoré sa stanú súčasťou vašej dohody s nami. Ak vytvoríte SumUp účet v mene firmy, vyhlasujete, že na to máte oprávnenie, a súhlasíte s tým, že v mene danej firmy prijímate tieto Všeobecné podmienky a všetky Dodatočné podmienky. Ak s týmito Všeobecnými podmienkami a akýmikoľvek Dodatočnými podmienkami, ktoré sa na vás vzťahujú, nesúhlasíte, nemáte oprávnenie používať Služby.

 Odkaz na Dodatočné podmienky je uvedený nižšie. Tieto podmienky sú dostupné na stránke právnych informácií našej Webovej lokality. 

Je dôležité, aby ste rozumeli svojej zodpovednosti vyplývajúcej z týchto Všeobecných podmienok a akýchkoľvek príslušných Dodatočných podmienok. Pozorne si prečítajte všetky zmluvné podmienky. 

 Ak máte akékoľvek otázky, obavy alebo sťažnosti týkajúce sa Všeobecných podmienok, Dodatočných podmienok alebo Služieb alebo ak chcete požiadať o kópiu Všeobecných podmienok a prípadných Dodatočných podmienok, kontaktujte zákaznícku podporu spoločnosti SumUp na adrese [email protected]. Ďakujeme a tešíme sa, že vám pomôžeme pri budovaní vášho podnikania! 

1. Vytvorenie SumUp účtu

Ak chcete používať Služby, musíte mať najmenej 18 rokov a musíte si u nás zaregistrovať účet („SumUp účet“, „Profil“ alebo „Účet“).

Môžete si zaregistrovať len jeden SumUp účet, pokiaľ vám výslovne neschválime otvorenie ďalších Účtov. Môžete vytvoriť podúčty alebo spôsobiť ich vytvorenie pre svojich oprávnených zamestnancov alebo iných zástupcov („Oprávnený používateľ“). Prostredníctvom týchto podúčtov môžu vaši Oprávnení používatelia pristupovať k vášmu SumUp účtu a používať Služby vo vašom mene. Všetci Oprávnení používatelia musia byť u nás osobitne zaregistrovaní a je vašou zodpovednosťou zabezpečiť, aby dodržiavali tieto Všeobecné podmienky a všetky príslušné Dodatočné podmienky. Vyhradzujeme si právo obmedziť počet vašich podúčtov a odmietnuť registráciu vašich Oprávnených používateľov. 

V súvislosti s registráciou a používaním vášho Účtu vás môžeme požiadať, aby ste poskytli svoje meno, e‑mailovú adresu a ďalšie údaje. Tieto údaje budeme používať na rôzne účely vrátane overenia vašej totožnosti, vykonania kontroly bonity a splnenia našich právnych a regulačných povinností. Viac o tom, ako používame vaše údaje, sa dozviete na stránke Ochrana osobných údajov. Spoločnosti SumUp musíte poskytnúť úplné a presné údaje a vo svojom SumUp účte ich musíte udržiavať aktuálne. O prípadných zmenách môžete spoločnosť SumUp informovať prostredníctvom stránky Zákaznícka podpora. Vyhradzujeme si právo pozastaviť alebo ukončiť váš Účet a prípadne obmedziť prístup ku ktorejkoľvek zo Služieb, ak neposkytnete úplné a presné údaje alebo ak nesplníte požiadavky na registráciu alebo overenie Účtu.

2. Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je pre nás dôležitá. Prijatím týchto Všeobecných podmienok a vytvorením SumUp účtu vyjadrujete súhlas s dokumentom Ochrana osobných údajov spoločnosti SumUp, ktorý vysvetľuje, ako spoločnosť SumUp a jej pridružené spoločnosti spracúvajú a chránia vaše osobné údaje, keď pôsobia ako správcovia údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov, pošlite ich na adresu [email protected].

3. Zabezpečenie vášho SumUp účtu

Spoločnosť SumUp prijala rôzne opatrenia zamerané na zabezpečenie vašich údajov, ale pri predchádzaní neoprávnenému prístupu k vášmu Účtu máte dôležitú úlohu aj vy. Zodpovedáte za ochranu hesla a prihlasovacích údajov vášho Účtu. Heslo si nezapisujte a neuchovávajte ho v elektronickej podobe bez zabezpečenia. Heslo si neukladajte do počítača ani mobilného zariadenia. Heslo nikdy s nikým nezdieľajte a pri jeho zadávaní sa uistite, že ho nikto iný nevidí. Musíte si zmeniť heslo a okamžite upovedomiť zákaznícku podporu spoločnosti SumUp, ak dôjde k strate alebo odcudzeniu vášho hesla alebo prihlasovacích údajov, neoprávnenému prístupu k vášmu Účtu alebo odhaleniu iného možného narušenia bezpečnosti či podozreniu na takéto narušenie.

4. Produkt, služby a poplatky

Spoločnosť SumUp a jej pridružené spoločnosti môžu v rámci Služieb ponúkať rôzne produkty alebo služby, ktoré sa čiastočne riadia Dodatočnými podmienkami. Používaním týchto Dodatočných služieb vyjadrujete súhlas so všetkými relevantnými Dodatočnými podmienkami, pričom tieto Dodatočné podmienky budú platiť medzi nami (alebo našou pridruženou spoločnosťou) a vami v súvislosti s Dodatočnými službami. Tieto Všeobecné podmienky sa budú vzťahovať aj na Dodatočné služby, pokiaľ nie je v Dodatočných podmienkach uvedené inak. 

Spoločnosť SumUp a jej pridružené spoločnosti môžu ponúkať určité Služby, ktoré musíte platiť pravidelne alebo na základe použitia („Poplatky“). Používaním týchto Služieb súhlasíte s platením poplatkov a všetkých príslušných daní v súlade s podmienkami príslušných Dodatočných podmienok. Poplatky možno uhrádzať rôznymi spôsobmi platby, ktoré spoločnosť SumUp podporuje. Súhlasíte s tým, že spoločnosť SumUp môže vo svojom vlastnom mene alebo ako agent svojich pridružených spoločností vyberať poplatky za Služby akýmkoľvek dostupným spôsobom vrátane účtovania z debetnej alebo kreditnej karty prepojenej s vaším Účtom alebo odpočítania z výnosov z transakcií, a na takéto vyberanie poplatkov ju oprávňujete. Aktuálne poplatky nájdete na našej Webovej lokalite.

Poplatky účtované opakovane („Poplatky za predplatné“) budú účtované pri nákupe a tiež v príslušný dátum obnovenia, kým nebudú zrušené. Váš Plán predplatného sa obnoví automaticky, pokiaľ nebude zrušený. Plán predplatného môžete zrušiť kedykoľvek, pričom budete mať naďalej prístup k príslušnému produktu alebo službe až do konca aktuálneho obdobia predplatného, keď bude splatný ďalší Poplatok za predplatné. Poplatky za predplatné sú nevratné a neposkytujeme náhrady ani kredity za čiastočné obdobia predplatného alebo nevyužité služby.

Ak platba nebude úspešne zúčtovaná z dôvodu uplynutia platnosti, nedostatku finančných prostriedkov alebo z iného dôvodu a svoj plán predplatného nezrušíte, môžeme vám pozastaviť prístup k príslušnému produktu alebo službe, kým úspešne neprijmeme platbu Poplatku za predplatné. Spoločnosť SumUp si vyhradzuje právo naúčtovať vám poplatok za všetky súvisiace dodatočné náklady (napríklad bankové poplatky), ktoré spoločnosti SumUp vzniknú v súvislosti s preskúmaním alebo sprostredkovaním akýchkoľvek neúspešných platieb Poplatkov za predplatné. 

Spoločnosť SumUp si vyhradzuje právo účtovať poplatky od akýchkoľvek subjektov v Skupine SumUp a meniť fakturačné subjekty tak, ako to uzná za vhodné.

5. Oznámenia a komunikácia

Je možné, že vás budeme musieť príležitostne kontaktovať v súvislosti s vaším Účtom alebo používaním Služieb. Súhlasíte s tým, že vám písomné oznámenia a ďalšie informácie môžeme poskytovať zaslaním e‑mailu na primárnu e‑mailovú adresu priradenú k vášmu Účtu, prostredníctvom textovej správy odoslanej na primárne číslo mobilného telefónu priradené k vášmu Účtu, zobrazením v rámci Služieb alebo zverejnením v našej Aplikácii alebo na Webovej lokalite. Akákoľvek takáto elektronická komunikácia bude považovaná za prijatú do 24 hodín od prenosu, takže si pravidelne kontrolujte Účet a e‑mailovú schránku. Nezabudnite tiež udržiavať e‑mailovú adresu a ďalšie kontaktné údaje vo svojom Účte presné a aktuálne, pretože nebudeme zodpovední za to, ak sa k vám nedostane komunikácia, pretože ste tak neurobili. Vyhradzujeme si tiež právo kontaktovať vás podľa potreby poštou alebo telefonicky. Akákoľvek komunikácia alebo oznámenie zaslané poštou sa budú považovať za prijaté po 7 dňoch od dátumu odoslania.

Ak to bude možné, budeme s vami komunikovať v jazyku krajiny, ktorú si vyberiete počas registrácie, vyhradzujeme si však právo komunikovať s vami podľa potreby v angličtine a súhlasíte s tým, že komunikácia v angličtine je podľa týchto Všeobecných podmienok a akýchkoľvek Dodatočných podmienok adekvátna na všetky účely. 

6. Kompatibilita a služby tretích strán

Vaše používanie Služieb môže vyžadovať, aby ste mali kompatibilné mobilné zariadenie a prístup na internet. Výhradnú zodpovednosť za úhradu všetkých poplatkov účtovaných tretími stranami za mobilné zariadenia, prístup k sieti alebo na internet, alebo za súvisiace služby v súvislosti s vaším prístupom k Službám alebo ich používaním nesiete vy. Aj keď sa zoznam kompatibilných mobilných zariadení, ktorý je dostupný na našej Webovej lokalite, snažíme udržiavať aktuálny, nezaručujeme, že Aplikácia alebo Služby budú kompatibilné s vaším mobilným zriadením, mobilným operátorom alebo poskytovateľom internetových služieb. Služby nesmiete používať s mobilným zariadením, ktoré bolo upravené v rozpore s pokynmi výrobcu pre softvér alebo hardvér.

7. Aplikácia

Na používanie určitých Služieb môže byť potrebné, aby ste si stiahli a nainštalovali našu Aplikáciu. Musíte si stiahnuť a používať najnovšiu verziu Aplikácie, ktorá je k dispozícii pre vaše mobilné zariadenie, vrátane stiahnutia a inštalácie všetkých aktualizácií, ktoré sú z času na čas k dispozícii. 

8. Váš obsah

V súvislosti s vaším SumUp účtom a používaním Služieb môžete mať možnosť nahrať alebo poskytnúť text, fotografie, logá, produkty a ďalšie materiály alebo informácie („Obsah“). Súhlasíte s tým, že nebudete nahrávať ani poskytovať žiadny Obsah, pokiaľ ste tento Obsah sami nevytvorili alebo ak na to nemáte povolenie od vlastníka Obsahu. Nám, našim pridruženým spoločnostiam a našim nástupcom udeľujete celosvetové, nevýhradné, nehonorované, plne platené, prenosné a sublicencovateľné právo používať, reprodukovať, upravovať, prispôsobovať, zverejňovať, pripravovať odvodené diela, distribuovať, verejne prezentovať a verejne zobrazovať váš Obsah na akomkoľvek médiu za účelom poskytovania a propagácie Služieb. Všetky práva na váš Obsah vám zostanú, a to v súlade s právami, ktoré nám poskytnete prijatím týchto Všeobecných podmienok. Svoj Obsah môžete upravovať alebo odstraňovať prostredníctvom svojho Účtu alebo jeho zrušením, ale váš obsah môže pretrvávať v historických, archivovaných alebo uložených kópiách a verziách dostupných v Službách alebo prostredníctvom nich.

Súhlasíte s tým, že nebudete nahrávať ani poskytovať Obsah ani inak zverejňovať, prenášať, distribuovať alebo rozširovať prostredníctvom Služieb akýkoľvek materiál, ktorý: (i) je nepravdivý, zavádzajúci, nezákonný, obscénny, neprístojný, oplzlý, pornografický, hanlivý, výhražný, obťažujúci, nenávistný alebo násilný; ii) podporuje konanie, ktoré by sa mohlo považovať za trestný čin alebo ktoré by viedlo k občianskoprávnej zodpovednosti; (iii) porušuje akékoľvek povinnosti alebo práva akejkoľvek osoby alebo subjektu vrátane práv na publicitu, súkromie alebo duševné vlastníctvo; (iv) obsahuje poškodené údaje, počítačové vírusy, malvér alebo akékoľvek iné škodlivé, rušivé alebo deštruktívne súbory; alebo (v) podľa nášho výlučného úsudku je sporný alebo nás, naše pridružené spoločnosti alebo zákazníkov môže vystaviť poškodeniu, strate dobrej povesti alebo zodpovednosti akejkoľvek povahy.

Aj keď spoločnosť SumUp nie je povinná monitorovať žiadny Obsah, vyhradzujeme si právo ho kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov odstrániť bez predchádzajúceho upozornenia. Beriete na vedomie, že používaním Služieb sa môžete dostať do kontaktu s Obsahom, ktorý je urážlivý, neprístojný alebo nevhodný. Spoločnosť SumUp ani jej pridružené spoločnosti nezodpovedajú za žiadny Obsah vrátane akejkoľvek straty alebo poškodenia ľubovoľnej časti vášho Obsahu.

9. Naše duševné vlastníctvo

Práva duševného vlastníctva spoločnosti SumUp („Práva duševného vlastníctva“) zahŕňajú akékoľvek a všetky práva súvisiace priamo alebo nepriamo so Službami, Aplikáciou, Webovou lokalitou, Názvami internetových domén, obsahom, technológiou súvisiacou so Službami a logami, čo okrem iného zahŕňa autorské práva, morálne práva, práva k databázam, ochranné známky, známky služieb, práva k názvom, úžitkové vzory a práva na dizajn, patenty a všetky ďalšie výlučné a nevýlučné práva na celom svete, ktoré môžu existovať dnes, ešte len vzniknú, udelia sa alebo sa prevedú.

My (alebo naši poskytovatelia licencií) sme výlučným vlastníkom všetkých práv duševného vlastníctva a žiadne ustanovenie v týchto Všeobecných podmienkach a akýchkoľvek Dodatočných podmienkach sa nebude interpretovať ako poskytnutie alebo udelenie práv duševného vlastníctva vo váš prospech. Vaša licencia vás oprávňuje používať Služby v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami a akýmikoľvek Dodatočnými podmienkami. Licencia je osobná, obmedzená, odvolateľná, nevýhradná, neprenosná a nesublicencovateľná. Inak vám nie sú udelené žiadne práva duševného vlastníctva.

Súhlasíte s tým, že nebudete pristupovať k žiadnym materiálom alebo informáciám na našej Webovej lokalite alebo v našich systémoch ani ich nebudete monitorovať pomocou akejkoľvek extrakcie údajov, kopírovania webového obsahu alebo podobného procesu, či už manuálneho alebo automatizovaného. Súhlasíte tiež s tým, že nebudete kopírovať, reprodukovať, upravovať, modifikovať, vytvárať odvodené diela, verejne zobrazovať, opätovne publikovať, nahrávať, zverejňovať, prenášať, ďalej predávať ani distribuovať Služby alebo akékoľvek materiály alebo informácie, ktoré vám poskytneme.

10. Dane

Za výpočet, výber, zrazenie, nahlásenie a úhradu všetkých daní príslušným daňovým orgánom, ktoré vznikli, sú splatné alebo sa ich zrazenie, zaplatenie alebo úhrada vyžaduje z akýchkoľvek dôvodov v súvislosti s využívaním našich Služieb, nesiete výhradnú zodpovednosť vy. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť v súvislosti s daňami, ktoré by ste mohli dlhovať v súvislosti s používaním Služieb.

11. Žiadne záruky

Služby vám ponúkame „tak, ako sú“ a „ako sú k dispozícii“ bez akejkoľvek záruky alebo podmienky, či už výslovnej, alebo predpokladanej, s výnimkou prípadov výslovne uvedených v týchto Všeobecných podmienkach. Nezaručujeme nepretržitý, neprerušovaný ani zabezpečený prístup k akejkoľvek časti Služieb a nebudeme voči vám zodpovední za žiadne narušenie alebo nemožnosť používania Služieb. Aj keď sa budeme snažiť vopred vás upozorniť na každú plánovanú údržbu alebo inú činnosť, ktorá by mohla prerušiť alebo zhoršiť vašu možnosť získať prístup k Službám alebo ich používať, vyhradzujeme si právo vykonávať tieto činnosti bez predchádzajúceho upozornenia.

12. Obmedzenia

Okrem akýchkoľvek ďalších podmienok uvedených v týchto Všeobecných podmienkach a všetkých Dodatočných podmienkach vyjadrujete súhlas s tým, že Služby nebudete používať a nedovolíte ich používanie iným osobám (a) v súvislosti s firmami alebo aktivitami uvedenými v zozname zakázaných kategórií podnikania na našej Webovej lokalite; (b) na porušovanie akýchkoľvek zákonov, pravidiel alebo nariadení vzťahujúcich sa na vaše podnikanie; c) akýmkoľvek podvodným spôsobom ani na akýkoľvek podvodný účel; alebo (d) akýmkoľvek spôsobom, ktorý narúša prevádzku Služieb.  V súlade s našimi povinnosťami nahlasujeme podozrivé aktivity súvisiace s poskytovaním Služieb a spolupracujeme s príslušnými orgánmi činnými v trestnom konaní a regulačnými orgánmi. Služby nemusia byť v určitých krajinách dostupné alebo v nich môžu byť dostupné iba čiastočne. Vyhradzujeme si právo meniť dostupnosť Služieb bez predchádzajúceho upozornenia.

13. Ukončenie

V prípade potreby môžete kedykoľvek a bez poplatku odstúpiť od týchto Všeobecných podmienok a akýchkoľvek Dodatočných podmienok a zrušiť svoj SumUp účet. Musíte tak urobiť v prípade, že už s týmito Všeobecnými podmienkami a príslušnými Dodatočnými podmienkami nesúhlasíte. Ak to budete chcieť urobiť, kontaktujte zákaznícku podporu spoločnosti SumUp na adrese [email protected] centrálnej banky Írska.

Podľa vlastného uváženia môžeme ukončiť tieto Všeobecné podmienky a všetky Dodatočné podmienky a zrušiť váš SumUp účet po tom, ako vám v súlade s časťou 5 týchto Všeobecných podmienok pošleme príslušné oznámenie. Môžeme tiež ukončiť tieto Všeobecné podmienky a všetky Dodatočné podmienky alebo pozastaviť či zrušiť váš SumUp účet bez predchádzajúceho oznámenia, ak (a) porušíte ktorúkoľvek podmienku týchto Všeobecných podmienok alebo príslušných Dodatočných podmienok; (b) máme dôvod domnievať sa, že porušujete akékoľvek zákony alebo nariadenia, ktoré sa vzťahujú na vaše používanie našich Služieb; (c) máme dôvod domnievať sa, že ste sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do akejkoľvek podvodnej činnosti, prania špinavých peňazí, financovania terorizmu alebo inej trestnej činnosti; (d) predstavujete pre nás neprijateľné úverové riziko alebo riziko podvodu; (e) nás o to požiada regulačný orgán alebo orgán činný v trestnom konaní; alebo (f) máme dôvod domnievať sa, že váš SumUp účet bol napadnutý alebo iným spôsobom predstavuje bezpečnostné riziko.

Ak bude váš SumUp účet pozastavený alebo zrušený, súhlasíte s tým, že (a) sa na vás budú naďalej vzťahovať všetky zodpovedajúce ustanovenia týchto Všeobecných podmienok a všetkých Dodatočných podmienok, kým nebudú vyriešené všetky zostávajúce povinnosti a nároky medzi vami a nami; (b) okamžite prestanete používať Služby; (c) vaša licencia na prístup a používanie Služieb sa skončí; (d) môžeme vymazať všetky informácie a údaje týkajúce sa vášho Účtu, ktoré sú uložené na našich serveroch, pokiaľ ich nebudeme musieť uchovať podľa platných právnych predpisov; a (v) nebudeme zodpovední voči vám ani voči akejkoľvek tretej strane v súvislosti s ukončením vášho prístupu k Službám alebo vymazaním informácií a údajov vo vašom Účte.

Ak vo vašom Účte neprebehne počas dvoch po sebe nasledujúcich rokov žiadna aktivita, budeme oprávnení poslať oznámenie na vašu zaregistrovanú e‑mailovú adresu a v prípade, že na naše oznámenie neodpoviete do tridsiatich dní a neuvediete, že si chcete Účet ponechať, automaticky zrušiť Váš účet. Naďalej si budete môcť uplatniť nárok na všetky prostriedky uložené vo vašom Účte kontaktovaním zákazníckej podpory na adrese [email protected] centrálnej banky Írska.

14. Obmedzenie zodpovednosti

V maximálnom rozsahu povolenom zákonom nebude spoločnosť SumUp ani jej pridružené spoločnosti voči vám niesť zodpovednosť za akékoľvek z nasledujúcich typov strát alebo škôd vyplývajúcich z týchto Všeobecných podmienok, akýchkoľvek Dodatočných podmienok alebo vášho používania Služieb: (a) nepriama alebo následná strata alebo škoda (vrátane straty zisku, dobrého mena, podnikania, zmlúv, výnosov alebo predpokladaných úspor, aj keď sme na možnosť vzniku takýchto strát boli vopred informovaní); b) strata alebo poškodenie údajov; (c) strata alebo poškodenie, ktoré nie sú priamym dôsledkom nášho porušenia týchto Všeobecných podmienok alebo akýchkoľvek Dodatočných podmienok; (d) strata alebo poškodenie v dôsledku konania alebo opomenutia z vašej strany alebo zo strany iných subjektov; (e) strata alebo škoda vyplývajúca z nášho dodržiavania požiadaviek, ktoré pre nás vyplývajú z príslušných zákonov, nariadení alebo pravidiel; (f) strata alebo škoda vyplývajúca z akejkoľvek udalosti, nad ktorou nemáme primeranú kontrolu, ako sú napríklad požiare, poruchy telekomunikačných zariadení alebo internetu, poruchy dodávok energie, poruchy napájania, poruchy zariadení, štrajky zamestnancov, nepokoje, vojny, teroristické útoky, epidémie, pandémie a neplnenie záväzkov dodávateľmi.

Žiadna časť týchto Všeobecných podmienok alebo akýchkoľvek Dodatočných podmienok nemá za cieľ ani nespôsobí obmedzenie našej zodpovednosti v dôsledku podvodu, hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného pochybenia zo strany spoločnosti SumUp ani zodpovednosti za smrť alebo zranenie osôb v dôsledku nedbanlivosti zo strany spoločnosti SumUp.

V maximálnom rozsahu povolenom zákonom a v súlade s predchádzajúcimi odsekmi súhlasíte s tým, že celková súhrnná zodpovednosť spoločnosti SumUp a jej pridružených spoločností voči vám v súvislosti s akýmikoľvek nárokmi vyplývajúcimi z týchto Všeobecných podmienok, akýchkoľvek Dodatočných podmienok alebo používania Služieb nepresiahne vyššiu z nasledujúcich čiastok: (a) výška poplatkov, ktoré ste nám zaplatili za Služby počas trojmesačného obdobia bezprostredne predchádzajúceho udalosti, ktorá viedla k vzniku nároku na zodpovednosť, alebo (b) 250 EUR alebo ekvivalentná miestna hodnota.

15. Odškodnenie

V maximálnom rozsahu povolenom zákonom sa zaväzujete brániť, odškodniť a chrániť nás a našich riadiacich pracovníkov, agentov, pridružené spoločnosti a zástupcov pred akýmikoľvek nárokmi (vrátane všetkých nárokov tretích strán), nákladmi, žalobami, dopytmi, stratami, zodpovednosťou, škodami, konaniami, rozsudkami, pokutami, úrokmi a výdavkami (vrátane primeraných poplatkov za právne zastupovanie) vyplývajúcimi alebo súvisiacimi s (a) akýmkoľvek skutočným alebo domnelým porušením ktoréhokoľvek ustanovenia týchto Všeobecných podmienok alebo všetkých Dodatočných podmienok; (b) vaším neoprávneným alebo nesprávným používaním Služieb; (c) vaším porušením akýchkoľvek práv tretích strán vrátane (bez obmedzení) akýchkoľvek práv na súkromie, práv na publicitu alebo práv duševného vlastníctva; (d) vaším porušením akýchkoľvek platných zákonov, predpisov alebo nariadení; a (e) prístupom oprávnených používateľov alebo inej strany k Službám alebo ich používaním prostredníctvom vášho SumUp účtu alebo ľubovoľného podúčtu.

16. Revízia a zmeny

Máme právo tieto Všeobecné podmienky a akékoľvek Dodatočné podmienky kedykoľvek zmeniť, odstrániť ich časť alebo ich doplniť, a takisto máme právo zmeniť Služby. Ak tak urobíme, v súlade s našimi právnymi záväzkami vám pošleme oznámenie, ako je uvedené v časti 5 Všeobecných podmienok. Ak s revidovanými podmienkami nesúhlasíte, musíte nás o tom informovať skôr, ako nadobudnú účinnosť. V takom prípade môžete bezplatne zrušiť svoj Účet a odstúpiť od týchto Všeobecných podmienok a akýchkoľvek Dodatočných podmienok.Vaše ďalšie používanie Služieb po dátume účinnosti revidovaných podmienok bude predstavovať váš súhlas s týmito podmienkami.

Akákoľvek revidovaná verzia týchto Všeobecných podmienok alebo Dodatočných podmienok bude zverejnená na našej Webovej lokalite alebo vám bude oznámená prostredníctvom Aplikácie alebo Služieb. Vyhradzujeme si právo zaviesť zmeny okamžite a bez predchádzajúceho upozornenia, ak to bude potrebné na zabezpečenie našich systémov alebo na dodržanie platných zákonov, pravidiel a predpisov. 

17. Postúpenie

Tieto Všeobecné podmienky, akékoľvek Dodatočné podmienky a akékoľvek súvisiace práva a povinnosti nesmiete previesť ani postúpiť bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu, my ich však preniesť a postúpiť môžeme, a to bez vášho súhlasu či iných obmedzení.

18. Celá dohoda; oddeliteľnosť

Tieto Všeobecné podmienky a všetky príslušné Dodatočné podmienky tvoria úplnú dohodu medzi vami a nami, pokiaľ ide o váš prístup k Službám a ich používanie, a nahrádzajú a rušia všetky predchádzajúce dohody medzi vami a nami týkajúce sa vášho prístupu k Službám a ich používania. V prípade rozporu medzi týmito Všeobecnými podmienkami, akýmikoľvek Dodatočnými podmienkami a akoukoľvek inou dohodou alebo zásadami budú mať tieto Všeobecné podmienky prednosť pred inými Všeobecnými podmienkami a akékoľvek príslušné Dodatočné podmienky budú mať prednosť pred inými Dodatočnými podmienkami, pokiaľ v týchto Všeobecných podmienkach nie je uvedené inak.

Ak bude niektorá časť týchto Všeobecných podmienok alebo akýchkoľvek Dodatočných podmienok vyhodnotená súdom s príslušnou jurisdikciou za neplatnú, nezákonnú alebo nevymáhateľnú, za neúčinné sa bude považovať iba dané ustanovenie a platnosť, zákonnosť a vykonateľnosť zostávajúcich ustanovení nebudú žiadnym spôsobom ovplyvnené ani narušené. Ak súd rozhodne, že ustanovenie týchto Všeobecných podmienok alebo akýchkoľvek Dodatočných podmienok je neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné, je oprávnený upraviť toto ustanovenie tak, aby bol pôvodný zámer uskutočniteľný v najväčšej možnej miere podľa platných právnych predpisov.

19. Pretrvanie platnosti

Akékoľvek ustanovenie, ktoré je primerane potrebné na splnenie alebo vynútenie účelu týchto Všeobecných podmienok a všetkých Dodatočných podmienok, zostane po ukončení platnosti týchto Všeobecných podmienok a všetkých zodpovedajúcich Dodatočných podmienok v platnosti v súlade s príslušnými podmienkami.

20. Rozhodné právo a jurisdikcia

Tieto Všeobecné podmienky a všetky Dodatočné podmienky a ich výklad sa riadia platným írskym právom a v súlade s ním. Súhlasíte s tým, že írske súdy budú mať výlučnú jurisdikciu na prejednávanie akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z týchto Všeobecných podmienok, všetkých Dodatočných podmienok alebo používania Služieb alebo v spojení s nimi, a to vrátane ich porušenia, ukončenia alebo neplatnosti. Súhlasíte s tým, že pred predložením sporu súdu s nami budete spolupracovať na vyriešení sporu priateľskými rokovaniami.

O NÁS

SumUp Limited je spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v írskom registri pod registračným číslom 505893, s IČ DPH IE9813461A a so sídlom na adrese Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Ireland D02 K580. Sme autorizovanou inštitúciou elektronických peňazí (licencia č. C195030 vydaná 27. októbra 2020) a podliehame regulácii centrálnou bankou Írska.