Zásady ochrany osobných údajov

 • Aktualizované 18. marca 2018 s cieľom zahrnúť požiadavky nariadenia GDPR

 • Aktualizované 16. novembra 2020 s cieľom zmeniť subjekt SumUp konajúci ako prevádzkovateľ údajov

 • Aktualizované 10. novembra 2021 s cieľom uviesť informácie o produktoch hotovostných záloh

 • Aktualizované 14. apríla 2022 s cieľom uviesť informácie o zdieľaní údajov

 • Nová verzia aktualizovaná 16. januára 2023

Obsah

Kto je prevádzkovateľ údajov?

Vo vzťahu ku komu vystupujeme ako prevádzkovateľ údajov?

Aké údaje o vás spracúvame, na aké účely a aký právny základ na to máme?

Osobné údaje detí

Vaše práva a možnosti ochrany osobných údajov

Automatizované rozhodovanie a profilovanie

Osobné údaje získané od tretích strán

Poskytovanie údajov tretím stranám

Medzinárodný prenos údajov

Súbory cookie

Odkazy na iné webové lokality

Uchovávanie

Zabezpečenie údajov

Kontakt

Aktualizácie a oznámenia

Jazyk

V týchto zásadách ochrany osobných údajov sa opisuje, ako spoločnosť SumUp a jej pridružené spoločnosti (ďalej spolu len „SumUp“, „my“, „nás“ vo všetkých tvaroch a pádoch, „skupina SumUp“) získava, používa, poskytuje, uchováva alebo inak spracúva vaše údaje, keď používate naše produkty alebo služby so značkou SumUp vrátane nášho softvéru, hardvéru, mobilných aplikácií, keď prejdete do našich mobilných aplikácií (ďalej len „aplikácia“) a naše webové lokality (ďalej len „webová lokalita“) alebo sa do nich zaregistrujete, keď sa rozprávate s naším zamestnancom alebo keď s nami inak interagujete (ďalej spolu len „služby“).  Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú aj na údaje, ktoré získavame, keď ste sa nezaregistrovali do našich služieb, ale vykonávate a/alebo prijímate platobné transakcie prostredníctvom našich služieb. 

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na služby poskytované priamo koncovým používateľom, fyzickým osobám, na ich osobné a nie obchodné účely (ďalej len „osobné služby“) vrátane používania mobilnej aplikácie SumUp Pay a používania darčekových poukážok vydaných obchodníkmi SumUp (ak sú vo vašej krajine k dispozícii). Na tento účel si prečítajte naše osobitné zásady ochrany osobných údajov platné pre osobné použitie. 

Tieto zásady ochrany osobných údajov si dôsledne prečítajte. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, kontaktujte nás e-mailom na adrese [email protected].

Kto je prevádzkovateľ údajov?

Skupina SumUp Group pozostáva z rôznych spoločností. To, s ktorým subjektom SumUp máte vzťah, vám oznámime pri prvej žiadosti o službu SumUp alebo pri jej prvom používaní. Za spracovanie vašich osobných údajov pre produkt alebo službu bude zodpovedať tá spoločnosť SumUp, ktorá vám daný produkt alebo službu poskytuje. Táto spoločnosť SumUp sa bude označovať za tzv. prevádzkovateľa vašich osobných údajov.

 V prípade nášho podnikania v Európe je prevádzkovateľom údajov zvyčajne jeden z nasledujúcich subjektov:

 • SumUp Payments Limited, držiteľ oprávnenia od Úradu pre dohľad nad finančným trhom (FCA) podľa právnych predpisov o elektronických peniazoch z roku 2011, spoločnosť s ručením obmedzeným zriadená v Anglicku a Walese s registračným číslom 07836562 a sídlom na adrese 16-20 Shorts Gardens, Londýn WC2H 9US, Spojené kráľovstvo. Spoločnosť SumUp Payments Limited je registrovaná ako prevádzkovateľ údajov na Úrade komisára pre informácie pod registračným číslom ZA265663. 

 • SumUp Limited, spoločnosť s ručením obmedzeným zriadená v Írsku s registračným číslom 505893 a so sídlom na adrese Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Írsko D02 K580. SumUp Limited je držiteľ oprávnenia ako inštitúcia elektronických peňazí (licencia č. C195030 vydaná 27. októbra 2020) regulovaná Írskou centrálnou bankou. 

 • SumUp EU Payments, UAB, inštitúcia elektronických peňazí, ktorá je držiteľom licencie od Národnej banky Litvy (licencia č. 56 vydaná 27. augusta 2019), so sídlom na adrese Konstitucijos pr. 21C, 08130 Vilnius, Litva a číslom spoločnosti 305074395.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa týkajú spracúvania osobných údajov, pre ktoré vystupujeme ako prevádzkovateľ údajov, inak povedané, pri ktorých rozhodujeme o účele spracovania (načo sa osobné údaje získavajú) a o prostriedkoch na spracovanie (ktoré osobné údaje sa získavajú, ako dlho sa uchovávajú a podobne). Keď pôsobíme ako sprostredkovateľ údajov v mene iného prevádzkovateľa a/alebo našich obchodníkov, určité osobné údaje získavame, používame a poskytujeme len na základe pokynov prevádzkovateľa a naše spracovanie vašich osobných údajov podlieha jeho pokynom a zásadám ochrany osobných údajov. Odkazy na webové lokality tretích strán podliehajú zásadám ochrany osobných údajov tretích strán a ich podmienkam používania, nie našim, pokiaľ sa jasne neuvádza inak.

Vo vzťahu ku komu vystupujeme ako prevádzkovateľ údajov?

V závislosti od situácie slovo „vy“ znamená:

 • Keď priamo používate službu pre koncového používateľa (napríklad keď sa zaregistrujete do služby SumUp Pay alebo používate naše služby ako súkromná osoba) na svoje osobné účely, označujeme vás ako „koncového používateľa“. Prečítajte si naše špecifické Zásady ochrany osobných údajov pre osobné použitie. 

 • Keď priamo používate službu pre obchodníka (čo zvyčajne znamená, že používate služby spoločnosti SumUp s vytvoreným SumUp účtom/profilom) na obchodné účely a ak ste fyzická osoba (živnostník alebo fyzická osoba), označujeme vás ako „obchodníka“.

 • Keď konáte v mene existujúceho alebo potenciálneho obchodníka (napr. ste skutočným vlastníkom príjmov, akcionárom, úradníkom, riaditeľom, zástupcom účtu alebo iným zákonným zástupcom), označujeme vás ako „zástupcu obchodníka“.

 • Keď obchodujete alebo máte iné transakcie s obchodníkom (zvyčajne s obchodníkom, ktorý má SumUp účet/profil), ale neobchodujete priamo so spoločnosťou SumUp, označujeme vás ako „koncového zákazníka“ alebo „zákazníka obchodníka“

Pri niektorých službách, ktoré poskytujeme koncovým zákazníkom, vystupujeme ako poskytovateľ služieb obchodníka a konáme ako sprostredkovateľ údajov v mene obchodníka – keď ste koncovým zákazníkom obchodníkov, ktorí spracúvajú vaše údaje na vlastné účely a na vlastnom právnom základe [keď obchodníci ako súčasť služby, ktorú ponúkame, používajú naše fakturačné a účtovné služby, online obchod, darčekové poukážky, POS riešenie (riešenie na predajnom mieste) a/alebo adresár zákazníkov].

Sme prevádzkovateľom údajov pri spracúvaní osobných údajov, ku ktorému dochádza, keď sa koncový zákazník rozhodne zaplatiť za služby a/alebo produkty poskytované ktorýmkoľvek z našich obchodníkov, ktorí používajú služby spoločnosti SumUp na spracovanie platieb vo svojom kamennom obchode, prípadne v online obchode. Takáto platba sa môže uskutočniť rôznymi spôsobmi vrátane platby kartou, smartfónom, tabletom alebo iným kompatibilným mobilným zariadením, ktoré umožňuje koncovému zákazníkovi vykonávať bezkontaktné transakcie smartfónom/zariadením, prostredníctvom QR kódu, prostredníctvom platobného odkazu poskytnutého e-mailom, textovou správou alebo podobným komunikačným nástrojom, online prostredníctvom karty v online obchode obchodníka, využitím tretích poskytovateľov platobných služieb.

Prevádzkovateľom údajov sme aj v prípade, že koncoví zákazníci chcú povoliť automatické zasielanie potvrdení o zaplatení pre služby a/alebo produkty poskytnuté niektorým z našich obchodníkov, ktorí používajú služby spoločnosti SumUp, a/alebo získavajú vernostné body u našich obchodníkov.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na činnosti spracovania údajov, pri ktorých vystupujeme ako prevádzkovateľ údajov koncového zákazníka. 

 • Keď navštívite našu webovú lokalitu bez toho, aby ste sa prihlásili do svojho SumUp účtu/profilu, alebo keď inak komunikujete so spoločnosťou SumUp, označujeme vás ako „návštevníka“ (napr. keď pošlete spoločnosti SumUp správu so žiadosťou o viac informácií, pretože uvažujete, že sa stanete používateľom našich produktov).

 • Keď s nami vstúpite do zmluvného vzťahu (ak ste fyzická osoba – živnostník alebo jednotlivec – alebo zákonný zástupca spoločnosti) a poskytujete nám konkrétnu službu alebo produkt, označujeme vás ako „predajcu“.

 • Ak chcete vstúpiť do obchodného partnerstva so spoločnosťou SumUp (ak ste fyzická osoba – živnostník alebo jednotlivec – alebo zákonný zástupca spoločnosti) a spolupracovať s nami tak, že odporúčate potenciálnych obchodníkov a propagujete naše služby a značku, označujeme vás ako „partnera spoločnosti SumUp“

Ak vám pred spracovaním vašich údajov poskytneme špecifické zásady ochrany osobných údajov, ktoré sa líšia od týchto zásad, pozorne si ich prečítajte. Môže sa totiž stať, že sa vo vašom záujme rozhodneme poskytnúť vám zásady ochrany osobných údajov špecifické pre danú službu/úlohu.

Aké údaje o vás spracúvame, na aké účely a aký právny základ na to máme?

Obchodníci a zástupcovia obchodníkov (podľa situácie)

Aké údaje o vás spracúvame?

Na aké účely?

Aký na to máme právny základ?

– Kontaktné údaje: napríklad meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.

– Registračné a identifikačné údaje: napríklad identifikačné číslo, IČ, heslá alebo rovnocenné údaje; údaje týkajúce sa podnikania: adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a komunikácia, názov, webová lokalita, sociálne médiá; informácie týkajúce sa spoločnosti: registračné číslo, informácie o daňovej rezidencii a daňové identifikačné číslo, riaditelia, vedúci pracovníci, vlastníci, povaha podnikania; údaje o hlavnom kontakte pre účet a zástupcovi: mená, telefónne číslo, dátum/miesto narodenia, štátna príslušnosť, adresa.

– Údaje súvisiace s účtom: identifikačné číslo obchodníka (používané na interné účely), krajina, právna forma subjektu, dátum a spôsob registrácie do našich služieb, stav účtu, údaje súvisiace s prihlasovaním a registráciou, údaje o používaných službách/čítačke, kartách vydaných spoločnosťou SumUp.

– Finančné údaje: napríklad bankové údaje, informácie o kartách, prehľad transakcií, história transakcií, úverová história (vrátane výsledkov zo získavania úverových informácií, ak sú k dispozícii), informácie týkajúce sa faktúr, ktoré sme vystavili.

– Údaje súvisiace so zásadou „poznaj svojho klienta“ (Know your customer – KYC): okrem údajov o registrácii a účte: doklad o podnikaní/adresa a kópia identifikačného dokladu, údaje týkajúce sa procesov a kontrol súvisiacich s AML/CTF vrátane kontrol u tretích strán, váš obrázok vo forme fotografie alebo videa (ak sa vyžaduje ako súčasť našich kontrol KYC, aby sme overili vašu totožnosť).

– Údaje získané z iných zdrojov, od agentúr tretích strán vrátane finančných alebo úverových inštitúcií, oficiálnych registrov a databáz, ako aj agentúr na predchádzanie podvodom a partnerov, ktorí nám pomáhajú poskytovať naše služby. Tieto údaje zahŕňajú finančnú históriu a modely, súdne rozhodnutia, základné imanie, IČ DPH, identifikačné číslo spoločnosti, dátum založenia a predstavenstvo, e-mailovú adresu a mobilné telefónne číslo. Ak požiadate o produkt hotovostnej zálohy v spoločnosti SumUp, využijeme akreditované agentúry na poskytovanie úverových informácií, aby sme vykonali úverové kontroly vášho subjektu s cieľom určiť vašu vhodnosť pre úverový produkt, o ktorý ste požiadali. Ak s nami uzatvoríte zmluvu/dohodu, môžeme akreditovaným agentúram poskytujúcim úverové informácie naďalej poskytovať informácie napríklad o splátkach, omeškaniach a iných skutočnostiach, ktoré môžu ovplyvniť váš úverový rating. Viac informácií nájdete v časti Poskytovanie údajov tretím stranám.

– Údaje o správaní a údaje zo sledovania: napríklad údaje o polohe, modely správania, prihlasovacie údaje, typ a verzia prehliadača, informácie o mobilnej sieti, osobné preferencie, číslo IP, identifikátory súborov cookie, jedinečný identifikátor zariadení, ktoré používate na prístup k našim službám a webovým lokalitám a na ich používanie.

– Údaje z komunikácie a iné údaje, ktoré nám poskytnete: údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete, keď nás kontaktujete, keď kontaktujete našu podporu, záznamy hovorov, e-maily alebo sociálne médiá vrátane vašich otázok, ktoré nám adresujete, odpovedí na prieskumy, účasti na súťažiach, promo akciách, podujatiach alebo iných marketingových formulároch alebo v marketingových prostriedkoch perspektívneho predajcu, návrhov na zlepšenie, odporúčaní alebo akýchkoľvek iných akcií, ktoré v rámci služieb vykonáte.

1. Na to, aby sme vám poskytovali naše služby a produkty a spravovali náš obchodný vzťah s vami. Plánovanie, plnenie a riadenie (zmluvného) vzťahu, vykonávanie transakcií a objednávok, spracovanie platieb, vykonávanie účtovných, audítorských, fakturačných a inkasných činností, zabezpečovanie zásielok a dodávok, poskytovanie podporných služieb a zasielanie správ.

2. Potvrdenie vašej totožnosti a overenie vašich osobných a kontaktných údajov.

3. Riešenie sporov, presadzovanie našich zmlúv a dohôd a určovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo postupov inkasovania/vymáhania.

4. Spracovanie platieb, refundácií a spätných úhrad (chargeback), preukazovanie vykonania transakcií. 

5. Zabezpečenie spracovania platieb. Osobné údaje spracúvame, aby sme mohli spracovať platobnú transakciu a vykonať bezpečnú transakciu, a to aj na účely riadenia rizík a predchádzania podvodom a iným trestným činom. 

6. Poskytovanie potvrdení o zaplatení zákazníkom.

7. Analýza zákazníkov, spravovanie služieb SumUp a na interné operácie vrátane riešenia problémov, analýzy údajov, testovania, výskumu a štatistických účelov.

8. Zabezpečenie čo najefektívnejšieho zobrazenia obsahu vám a vo vašom zariadení.

9. Zlepšovanie našich služieb a všeobecný rozvoj podnikania, zlepšovanie modelov hodnotenia úverového rizika s cieľom minimalizovať podvody, vývoj nových produktov a funkcií a preskúmanie nových obchodných príležitostí.

10. Vykonávanie analýzy rizík, predchádzanie podvodom a riadenie rizika, zabraňovanie zneužívaniu našich služieb. 

11. Udržiavanie a ochrana bezpečnosti našich produktov, služieb a webových lokalít, predchádzanie bezpečnostným hrozbám, podvodom alebo iným trestným alebo zlomyseľným činnostiam a ich odhaľovanie.

12. Zabezpečenie dodržiavania zákonných povinností, ako sú právne opatrenia proti praniu špinavých peňazí, právne predpisy o účtovníctve a regulačné požiadavky na kapitálovú primeranosť, a pravidiel stanovených našimi určenými bankami a príslušnými kartovými sieťami, zabezpečenie dodržiavania povinností kontroly súladu s predpismi (ak sa uplatňujú), podávanie správ daňovým úradom, policajným orgánom, iným orgánom presadzovania práva a orgánom dohľadu. 

13. Dodržiavanie interných postupov a odvetvových noriem.

14. Komunikácia o produktoch, službách a projektoch spoločnosti SumUp, reagovanie na žiadosti o informácie alebo požiadavky.

15. Spravovanie a vykonávanie prieskumov, marketingových kampaní, analýz trhu, súťaží alebo iných promo aktivít alebo podujatí.

16. Reklama, analýza a prispôsobovanie. Údaje o vás, ktoré získavame zo súborov cookie a podobných technológií, používame na meranie vašej interakcie s obsahom na našich webových lokalitách, na zlepšenie relevantnosti a navigácie, na prispôsobenie vašich skúseností a na upravenie obsahu o spoločnosti SumUp a našich službách podľa vašich potrieb. S vaším súhlasom alebo tam, kde to povoľuje zákon, používame a poskytujeme osobné údaje návštevníkov iným subjektom, aby sme vám mohli zobrazovať reklamy a uvádzať naše produkty a služby na trh, a to aj prostredníctvom reklamy založenej na záujmoch, ak to povoľujú platné právne predpisy, a na základe akýchkoľvek požiadaviek na súhlas. Pozrite si naše Zásady týkajúce sa súborov cookie.

17. Potvrdenie vašej firemnej adresy a zviditeľnenie vašej firmy pre našich koncových používateľov a koncových zákazníkov v SumUp Pay.

18. Vykonávanie marketingových činností vo vašom mene a mene spoločnosti SumUp v súvislosti s vernostnými produktmi a službami. 

Pokiaľ nie je uvedené inak, právnym základom na spracovanie osobných údajov je:

– dodržiavanie platných právnych predpisov (účely 1, 2, 3, 4, 5, 12);

– spracovanie potrebné na plnenie zmluvy (účely 1, 2, 3, 4, 6, 7, 14, 18);

– súhlas (v prípadoch, keď máme zákonnú povinnosť získať váš súhlas na účely marketingu zameraného na firmy) (účely 14, 15, 16, 18); 

– sledovanie nášho oprávneného záujmu (účely 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18).

Naše oprávnené záujmy sú (pokiaľ nie je uvedené inak):

– efektívne poskytovanie našich služieb (účely 2, 7, 8, 13, 14, 17);

– ochrana pred podvodmi s cieľom vypracovať a zlepšovať spôsoby, akými riešime finančnú trestnú činnosť a plníme naše zákonné povinnosti (účely 2, 4, 5, 9, 10, 11);

– uvádzanie nových produktov a služieb, ktoré vás môžu zaujímať, na trh a ich poskytovanie (účely 14, 15, 16, 18);

– zlepšovanie našich produktov a služieb (účely 7, 9, 17, 18);

– udržiavanie našich služieb v prevádzke (účely 7, 11);

– obhajoba našich práv a firemných záujmov (účely 3, 4);

– to, aby sme vám mohli poskytovať potrebnú podporu (účel 14).

Upozorňujeme, že ak nám neposkytnete požadované údaje v rámci registrácie svojho SumUp účtu/profilu vrátane vašich identifikačných údajov alebo iných údajov, o ktoré vás požiadame v rámci procesu „poznaj svojho zákazníka“ (KYC), je možné, že vám nebudeme môcť poskytovať naše služby.

O poskytnutie údajov budete priamo požiadaní počas procesu registrácie svojho účtu/profilu alebo počas trvania nášho vzájomného vzťahu (podľa situácie).

Upozorňujeme, že tieto údaje potrebujeme na uzatvorenie/pokračovanie nášho zmluvného vzťahu s vami a na plnenie našich zákonných povinností.

Koncový zákazník

Aké údaje o vás spracúvame?

Na aké účely?

Aký na to máme právny základ?

– Kontaktné údaje: napríklad vaše meno, telefónne číslo, adresa a e-mailová adresa, ak dostávate potvrdenia o zaplatení od našich obchodníkov alebo získavate vernostné body. 

– Transakčné údaje: ak ste koncovým zákazníkom, dostávame transakčné údaje pri platbách, refundáciách alebo iných transakciách s obchodníkom, ktorý nás používa na spracovanie platieb. Spracúvame údaje o spôsobe platby, údaje o kreditných a debetných kartách, ako sú číslo karty, dátum uplynutia platnosti a CVV kód, meno držiteľa karty, transakčné údaje a história transakcií, podrobnosti zakúpených produktov a/alebo služieb, získané vernostné body.

– Údaje súvisiace s právnymi požiadavkami:: napr. požiadavky na hĺbkovú kontrolu klienta a na boj proti praniu špinavých peňazí, vedenie účtovníctva.

– Údaje o správaní a údaje zo sledovania: napríklad údaje o polohe, modely správania, prihlasovacie údaje, typ a verzia prehliadača, informácie o mobilnej sieti, osobné preferencie, číslo IP, identifikátory súborov cookie, jedinečný identifikátor zariadení, ktoré používate na prístup k našim službám a webovým lokalitám a na ich používanie.

– Údaje z komunikácie a iné údaje, ktoré nám poskytnete: údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete, keď nás kontaktujete, keď kontaktujete našu podporu, záznamy hovorov, e-maily, sociálne médiá vrátane vašich otázok, ktoré nám adresujete, odpovede na prieskumy.

 

1. Spracovanie platby. Vaše osobné údaje spracúvame, ak sa rozhodnete zaplatiť za služby a/alebo produkty poskytované niektorým z našich obchodníkov, ktorí používajú služby spoločnosti SumUp vo svojom kamennom obchode, prípadne v online obchode. Takáto platba sa môže uskutočniť rôznymi spôsobmi vrátane platby kartou, smartfónom, tabletom alebo iným kompatibilným mobilným zariadením, ktoré umožňuje koncovému zákazníkovi vykonávať bezkontaktné transakcie smartfónom/zariadením, prostredníctvom QR kódu, prostredníctvom platobného odkazu poskytnutého e-mailom, textovou správou alebo podobným komunikačným nástrojom, online prostredníctvom karty v online obchode obchodníka, využitím tretích poskytovateľov platobných služieb.

2. Zabezpečenie spracovania platieb. Osobné údaje spracúvame, aby sme mohli spracovať platobnú transakciu a vykonať bezpečnú transakciu, a to aj na účely riadenia rizík a predchádzania podvodom a iným trestným činom. 

3. Poskytovanie potvrdení o zaplatení. Pri platbe za služby a/alebo produkty poskytované niektorým z našich obchodníkov si môžete vybrať, či vám bude zaslané potvrdenie o zaplatení prostredníctvom e-mailu alebo mobilného telefónu. Ak u niektorého z našich obchodníkov povolíte funkciu automatických potvrdení o zaplatení, zapamätáme si vaše údaje a použijeme ich pri ďalšom nákupe u nášho obchodníka, a dostanete tak potvrdenie o zaplatení. Platí to bez ohľadu na to, či ste si už predtým u tohto obchodníka niečo kúpili alebo nie. Vašu e-mailovú adresu alebo mobilné telefónne číslo použijeme len na zasielanie potvrdení o zaplatení. Vaše kontaktné údaje nebudeme používať na žiadne iné účely a neposkytneme ich nikomu inému bez toho, aby sme najprv získali váš písomný súhlas alebo vás informovali pred začatím akéhokoľvek spracovania na nové účely alebo na účel, ktorý je zlučiteľný s účelom, na ktorý sme osobné údaje získali, a to všetko v súlade s platnými zákonmi a predpismi. Upozorňujeme, že máme zavedený jednoduchý spôsob, ako pri nákupe u obchodníka môžete zrušiť prijímanie ďalších potvrdení o zaplatení. Ak chcete zrušiť prijímanie ďalších potvrdení o zaplatení, kliknite na odkaz v potvrdení o zaplatení, ktoré ste dostali.

4. Komunikácia o produktoch, službách a projektoch spoločnosti SumUp, reagovanie na žiadosti o informácie alebo požiadavky.

5. Vernostné programy. Ak sa rozhodnete zapojiť do vernostného programu, ktorý majú naši obchodníci a ktorý my podporujeme prostredníctvom našich služieb, môžeme spracúvať údaje o vašich získaných vernostných bodoch a oprávnenosti na nové promo akcie.

Pokiaľ nie je uvedené inak, právnym základom na spracovanie osobných údajov je:

– dodržiavanie platných právnych predpisov (účely 1, 2);

– spracovanie potrebné na plnenie zmluvy, ktorú máme s obchodníkom (účely 1, 3, 5);

– súhlas (v prípadoch, keď máme zákonnú povinnosť získať váš súhlas) (účely 3, 4, 5);

– sledovanie nášho oprávneného záujmu (účely 1, 2, 4).

Naše oprávnené záujmy sú (pokiaľ nie je uvedené inak):

– poskytovanie služieb našim obchodníkom (účel 1);

– ochrana pred podvodmi, príprava a vylepšovanie spôsobov, ako riešime finančnú trestnú činnosť a plníme naše zákonné povinnosti (účel 2);

– to, aby sme vám mohli poskytovať potrebnú podporu (účel 4).

Partneri a predajcovia

Aké údaje o vás spracúvame?

Na aké účely?

Aký na to máme právny základ?

– Kontaktné údaje: napríklad meno, firemná adresa, funkcia, telefónne číslo, e-mailová adresa, typ firmy, propagačné kanály.

– Platobné a fakturačné údaje, napríklad údaje potrebné na spracovanie platieb a predchádzanie podvodom.

– Ďalšie údaje, ktoré sa nevyhnutne spracúvajú v rámci projektu alebo zmluvného vzťahu so spoločnosťou SumUp alebo ktoré ste dobrovoľne poskytli, ako sú zadané objednávky, komunikácia, informácie o návštevnosti (ak existujú), potenciálni zákazníci, odporúčaní obchodníci, objednávky alebo konverzie, príjmy, uskutočnené platby, žiadosti a míľniky projektu.

– Údaje získané z iných zdrojov, databáz slúžiacich na overenie integrity, ak existujú.

– Ak je potrebná kontrola súladu s predpismi: informácie o relevantných a významných súdnych sporoch alebo iných právnych konaniach. 

1. Komunikácia o produktoch, službách a projektoch spoločnosti SumUp, reagovanie na žiadosti o informácie alebo požiadavky.

2. Plánovanie, plnenie a riadenie (zmluvného) vzťahu, vykonávanie transakcií a objednávok, spracovanie platieb, vykonávanie účtovných, audítorských, fakturačných a inkasných činností, zabezpečovanie zásielok a dodávok, poskytovanie podporných služieb.

3. Spravovanie a vykonávanie prieskumov, marketingových kampaní, analýz trhu, súťaží alebo iných promo aktivít alebo podujatí.

4. Analýza a zlepšovanie našich obchodných projektov.

5. Udržiavanie a ochrana bezpečnosti našich produktov, služieb a webových lokalít, predchádzanie bezpečnostným hrozbám, podvodom alebo iným trestným alebo zlomyseľným činnostiam a ich odhaľovanie.

6. Zabezpečenie súladu so zákonnými povinnosťami (napríklad povinnosťami vedenia záznamov), povinnosťami v oblasti kontroly súladu s predpismi (ak sa uplatňuje) a zásadami spoločnosti SumUp alebo odvetvovými normami.

7. Riešenie sporov, presadzovanie našich zmlúv a dohôd a určovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo postupov inkasovania/vymáhania.

Pokiaľ nie je uvedené inak, právnym základom na spracovanie osobných údajov je:

– spracovanie potrebné na plnenie zmluvy (účely 1, 2, 7);

– dodržiavanie našich zákonných povinností (účely 2, 5, 6);

– náš legitímny záujem (účely 1, 2, 3, 4, 5, 7);

– súhlas, ak je výslovne poskytnutý partnerom na konkrétnu činnosť. 

Naše oprávnené záujmy sú (pokiaľ nie je uvedené inak):

– to, aby sme vám mohli poskytovať potrebnú podporu (účely 1, 2);

– obhajoba našich práv a firemných záujmov (účel 7);

– uvádzanie nových produktov a služieb, ktoré vás môžu zaujímať, na trh a ich poskytovanie (účely 1, 3);

– zlepšovanie našich produktov a služieb (účel 4);

– ochrana pred podvodmi, príprava a vylepšovanie spôsobov, ako riešime finančnú trestnú činnosť a plníme naše zákonné povinnosti (účel 5).

Návštevníci

Aké údaje o vás spracúvame?

Na aké účely?

Aký na to máme právny základ?

– Kontaktné údaje a formuláre: keď sa rozhodnete vyplniť formulár na našej webovej lokalite alebo na webových lokalitách tretích strán, ktoré obsahujú našu reklamu, získame údaje uvedené vo formulári, zvyčajne meno, adresu, telefónne číslo, e-mail alebo ekvivalentné údaje.

– Údaje o správaní a údaje zo sledovania: napríklad údaje o polohe, modely správania, osobné preferencie, číslo IP, identifikátory súborov cookie, jedinečný identifikátor zariadení, ktoré používate na prístup k našim službám a webovým lokalitám a na ich používanie. Viac informácií nájdete v našom dokumente Zásady týkajúce sa súborov cookie.

1. Komunikácia o produktoch, službách a projektoch spoločnosti SumUp, reagovanie na žiadosti o informácie alebo požiadavky.

2. Poskytovanie našich služieb a/alebo produktov a ich uvádzanie na trh.

3. Potvrdenie vašej totožnosti a overenie vašich osobných a kontaktných údajov.

4. Reklama, analýza a prispôsobenie. Údaje o vás, ktoré získavame zo súborov cookie a podobných technológií, používame na meranie vašej interakcie s obsahom na webových lokalitách, na zlepšenie relevantnosti a navigácie, na prispôsobenie vašich skúseností a na upravenie obsahu o spoločnosti SumUp a našich službách podľa vašich potrieb. S vaším súhlasom alebo tam, kde to povoľuje zákon, používame a poskytujeme osobné údaje návštevníkov iným subjektom, aby sme vám mohli zobrazovať reklamy a uvádzať naše produkty a služby na trh, a to aj prostredníctvom reklamy založenej na záujmoch, ak to povoľujú platné právne predpisy, a na základe akýchkoľvek požiadaviek na súhlas. Pozrite si naše Zásady týkajúce sa súborov cookie.

Pokiaľ nie je uvedené inak, právnym základom na spracovanie osobných údajov je:

– súlad s platnými právnymi predpismi a sledovanie nášho oprávneného záujmu (účel 3);

– oprávnený záujem a súhlas (účely 1, 2, 4).

Naše oprávnené záujmy sú (pokiaľ nie je uvedené inak):

– uvádzanie nových produktov a služieb, ktoré vás môžu zaujímať, na trh a ich poskytovanie (účely 1, 2, 4);

– ochrana pred podvodmi, príprava a vylepšovanie spôsobov, ako riešime finančnú trestnú činnosť a plníme naše zákonné povinnosti (účel 3).

Osobné údaje detí

Naše služby nie sú určené deťom vo veku do 18 rokov. Ak zistíme, že niektoré nami získavané údaje poskytlo dieťa vo veku do 18 rokov, tieto údaje bezodkladne vymažeme.

Vaše práva a možnosti ochrany osobných údajov

a) Možnosti týkajúce sa komunikácie, oznámení a marketingu

Ak ste od nás dostali marketingové oznámenie, môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti takýmto marketingovým oznámeniam. Najjednoduchšie sa to dá urobiť tak, že sa odhlásite z odberu podľa pokynov v marketingovom materiáli, ktorý ste dostali. Okrem toho sa môžete odhlásiť prostredníctvom zmeny nastavení v SumUp účte/profile alebo tak, že na adresu [email protected] pošlete e-mail s jasným pokynom, že už od nás nechcete dostávať marketingovú komunikáciu.

Upozorňujeme, že vám naďalej môžeme posielať oznámenia, ktoré sú potrebné alebo nevyhnutné  na poskytovanie našich služieb vrátane oznámení, ktoré obsahujú dôležité informácie, a inej komunikácie, ktorú od nás požadujete. Z prijímania takýchto oznámení sa nie je možné odhlásiť.

b) Vaše práva súvisiace s ochranou údajov

Spoločnosť SumUp vám rada pomôže pri uplatňovaní vašich práv podľa právnych predpisov o ochrane údajov. Máte tieto práva:

 • Právo byť informovaní – máte právo byť informovaní o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje. Tieto informácie uvádzame v zásadách ochrany osobných údajov. Vždy nás však môžete kontaktovať, ak máte ďalšie otázky.

 • Právo na prístup k svojim osobným údajom, ktoré spracúvame.

 • Právo na opravu – môžete požiadať spoločnosť SumUp, aby aktualizovala, doplnila alebo opravila všetky nepresné osobné údaje. Toto právo sa uplatňuje vždy.

 • Vymazanie – máte právo na výmaz svojich osobných údajov za určitých okolností, ak vaše údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané, a ak nemáme žiadny právny dôvod na ich spracúvanie. Musíme vás však informovať, že vašej žiadosti možno nebudeme môcť vyhovieť. Ako regulovaný poskytovateľ platobných služieb musíme uchovávať určité osobné údaje zákazníkov, aj keď nás požiadate o ich vymazanie. Je možné, že nebudeme môcť vymazať celý váš záznam, pretože tieto regulačné povinnosti majú prednosť. Keby sme vaše osobné údaje nemohli vymazať, vždy vás o tom budeme informovať.

 • Právo na prenosnosť údajov. To sa vzťahuje len na údaje, ktoré ste nám poskytli. Máte právo požiadať, aby sme údaje, ktoré ste nám poskytli, preniesli z jednej organizácie do druhej alebo vám ich odovzdali. Toto právo sa uplatňuje len vtedy, ak údaje spracúvame na základe vášho súhlasu alebo v rámci rokovaní o uzavretí zmluvy a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 • Právo na obmedzenie spracúvania vašich údajov za určitých podmienok.

 • Právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov (ak ich používame na naše oprávnené záujmy). Ak je naším právnym základom na používanie vašich osobných údajov „oprávnený záujem“ a vy s používaním údajov nesúhlasíte, môžete vzniesť námietku. Ak však existuje závažný dôvod, prečo vaše osobné údaje musíme spracúvať, vašu žiadosť neprijmeme.

 • Právo odvolať súhlas s používaním vašich osobných údajov spoločnosťou SumUp (upozorňujeme, že ak svoj súhlas odvoláte, nebude to mať vplyv na používanie vašich osobných údajov pred tým, než ste nám oznámili, že s tým už nesúhlasíte). 

 • Právo vykonať preskúmanie automatizovaného rozhodnutia, ktoré sme o vás urobili, človekom. Ak o vás urobíme automatizované rozhodnutie, ktoré vás významne ovplyvní, môžete nás požiadať, aby sme toto rozhodnutie manuálne preskúmali.

Svoje práva si môžete uplatniť zaslaním e-mailu na adresu [email protected]

Ak máte oprávnenie na zriadenie SumUp účtu alebo na to, aby ste nám k účtu dali nejaký pokyn (napríklad ak ste zástupca obchodníka alebo priamo obchodník v prípade fyzickej osoby alebo živnostníka), môžete nám poslať e-mail na adresu [email protected] alebo nás kontaktovať cez správu svojho SumUp profilu/účtu po prihlásení sa (ak ho máte). 

Ak ste zamestnancom obchodníka, so žiadosťou vám pomôže obchodník.

Z bezpečnostných dôvodov nemôžeme vybaviť vašu žiadosť, ak si nie sme istí vašou totožnosťou, preto vás môžeme požiadať o ďalšie údaje na vaše overenie, ak je to primerané žiadosti. Ak jedno z týchto práv uplatňuje vo vašom mene tretia strana, je možné, že požiadame o dôkaz, že tretia strana bola platne splnomocnená konať vo vašom mene. 

Keď si uplatníte jedno z týchto práv, máme jeden mesiac na to, aby sme vám odpovedali. Spoločnosť SumUp vám zvyčajne neúčtuje žiadny poplatok za uplatnenie vašich práv. Právne predpisy nám však umožňujú účtovať primeraný poplatok alebo odmietnuť konať na základe vašej žiadosti, ak je zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná.

Ak nie ste spokojní s tým, ako spracúvame vaše údaje, máte právo podať sťažnosť nám a/alebo príslušnému orgánu pre ochranu údajov. Spoločnosť SumUp bude v plnej miere spolupracovať pri každom takomto vyšetrovaní a bude sa snažiť čo najúplnejšie uspokojiť všetky požiadavky. Príslušný orgán pre jednotlivé krajiny možno nájsť na webovej lokalite Európskej komisie http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Upozorňujeme, že sme voči vám priamo zodpovední len v prípadoch, keď sme prevádzkovateľom vašich osobných údajov. Keď konáme ako sprostredkovateľ údajov, mali by ste sa obrátiť na tretiu stranu, ktorá je prevádzkovateľom vašich osobných údajov.

Automatizované rozhodovanie a profilovanie

Automatizované rozhodovanie je proces rozhodovania automatizovanými prostriedkami bez účasti človeka. Profilovanie znamená analýzu osobnosti, správania, záujmov a zvykov jednotlivca s cieľom robiť o ňom predpovede alebo rozhodnutia. Existujú také výlučne automatizované rozhodnutia, ktoré by na vás ako na jednotlivca mohli mať právny alebo podobne významný vplyv. V niektorých prípadoch môžeme na rozhodovanie použiť automatizované rozhodovanie, ak je to povolené podľa platných právnych predpisov alebo ak je to potrebné na uzavretie alebo plnenie zmluvy.

Vždy môžete namiesto toho požiadať o manuálny proces rozhodovania, vyjadriť svoj názor alebo napadnúť rozhodovanie založené výlučne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ak by takéto rozhodnutie malo právne účinky alebo by vás inak podobne významne ovplyvnilo.

Ak chcete získať viac informácií o automatizovanom rozhodnutí, kontaktujte nás e-mailom na adrese [email protected].

Osobné údaje získané od tretích strán

Môžeme získavať údaje zo zoznamov sankcií vedených medzinárodnými organizáciami, z registrov vedených ratingovými agentúrami a inými komerčnými poskytovateľmi informácií, ktorí poskytujú informácie napríklad o skutočných vlastníkoch príjmov a politicky exponovaných osobách.

Spracúvame osobné údaje získané od vybraných tretích strán, ako sú úverové úrady, agentúry na odhaľovanie podvodov, iné finančné inštitúcie a iní poskytovatelia informácií, a z verejne dostupných zdrojov (ako sú registre obyvateľstva a registre vedené daňovými úradmi, úradmi na registráciu spoločností, exekučnými orgánmi a podobne). V súvislosti s platbami získavame údaje napríklad od bánk, poskytovateľov platobných služieb a iných subjektov.

Poskytovanie údajov tretím stranám

Vaše údaje sa budú spracúvať a poskytovať len v súvislosti so službami a v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov a platnými právnymi predpismi o ochrane údajov. Vaše údaje môžeme poskytovať týmto subjektom:

 • Skupina SumUp. Osobné údaje môžeme poskytovať členom skupiny SumUp na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Tieto údaje sa môžu prenášať, aby sme vám mohli poskytovať komplexné služby, a to v prípadoch, že ostatné spoločnosti v rámci našej skupiny plnia niektoré časti našich komplexných služieb. Medzi tieto služby patria podpora zákazníkov, boj proti praniu špinavých peňazí, zúčtovanie platieb, interný audit a iné.

 • Poskytovatelia tretích strán. Pri poskytovaní našich služieb poskytujeme vaše osobné údaje, ktoré sú potrebné na vašu identifikáciu a plnenie zadania alebo dohody, spoločnostiam, s ktorými spolupracujeme pri poskytovaní našich služieb. Tieto služby zahŕňajú okrem iného riešenia bezpečnej identifikácie, predchádzanie podvodom a úverové registre v príslušnej krajine a medzi stranami finančného systému, ako sú banky.

Cifas. Ak ste registrovaní v Spojenom kráľovstve, osobné údaje, ktoré sme od vás získali, budú poskytnuté agentúram na predchádzanie podvodom, ktoré ich použijú na predchádzanie podvodom a praniu špinavých peňazí a na overenie vašej totožnosti. V prípade zistenia podvodu vám môžu byť zamietnuté určité služby, financovanie a zamestnanie. Ďalšie podrobnosti toho, ako vaše údaje použijeme my, tieto agentúry na predchádzanie podvodom, a svoje práva na ochranu údajov nájdete na adrese  https://www.cifas.org.uk/fpn.

 • Len pre činnosť s licenciou v Spojenom kráľovstve: Ak ste sa u nás zaregistrovali a vytvorili si SumUp účet/profil, môžeme si overiť vašu úverovú históriu v akreditovaných agentúrach poskytujúcich úverové informácie, aby sme pre vás mohli vytvoriť a ponúknuť vám vybrané úverové produkty v súlade s vašimi potrebami vrátane predbežného filtrovania úverových produktov. Tieto kontroly nebudú mať žiadny vplyv na vašu úverovú históriu.

Na účely uvedené vyššie používame tieto agentúry poskytujúce úverové informácie:

Equifax (Equifax.co.uk): https://www.equifax.co.uk/crain/

Experian (Experian.co.uk): https://www.experian.co.uk/legal/crain/

 • Nezávislí prevádzkovatelia údajov tretích strán. Niektoré tretie strany, ktorým poskytujeme osobné údaje, sú nezávislými prevádzkovateľmi údajov. To znamená, že v takýchto prípadoch neurčujeme spôsob spracúvania nami poskytnutých údajov my. Príkladom sú orgány/úrady, nadobúdatelia a iné finančné inštitúcie. Keď sa vaše údaje poskytujú nezávislým prevádzkovateľom údajov, uplatňujú sa ich zásady spracovania osobných údajov. Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť profesionálnym poradcom, ako sú právnici, bankári, audítori a poisťovatelia, keď je to potrebné v rámci profesionálnych služieb, ktoré nám poskytujú. 

 • Nadobúdajúci partneri a strany v rámci spracovania platieb. Ak vám alebo vašej spoločnosti poskytujeme platobné služby, môžeme poskytovať niektoré vaše osobné údaje alebo osobné údaje vašich zákazníkov našim nadobúdajúcim partnerom tretích strán. Je to potrebné na to, aby sme vám poskytli požadované platobné služby. Údaje o vás môžeme poskytnúť finančným inštitúciám, spracovateľom, združeniam platobných kariet a iným subjektom, ktoré sú súčasťou procesu spracovania a inkasa platieb.

 • Tretie strany, ktoré sú sprostredkovateľmi údajov. Niektoré tretie strany, ktorým poskytujeme osobné údaje, sú sprostredkovatelia údajov. Sprostredkovateľ údajov je taká strana, ktorá spracúva osobné údaje na základe našich pokynov a v našom mene. Spolupracujeme s vybranými dodávateľmi, ktorí spracúvajú osobné údaje v našom mene. Príkladom sú dodávatelia v oblasti vývoja IT, údržby, hostingu a podpory, ale aj dodávatelia, ktorí nás podporujú v oblasti marketingu. Vaše osobné údaje poskytujeme len na účely, ktoré sú v súlade s účelmi, na ktoré sme údaje získali (napríklad plnenie zmluvy).  Podľa našich zmlúv smú títo poskytovatelia služieb používať vaše údaje len v súvislosti so službami, ktoré pre nás vykonávajú, a nie vo svoj vlastný prospech ani v prospech iného subjektu. 

 • Partneri. Môžeme poskytovať minimálne osobné údaje (napríklad názov vašej firmy) potenciálnym partnerom, ktorí môžu pre vašu firmu poskytovať doplnkové alebo súvisiace služby.

 • Informácie, ktoré sme o vás získali, môžeme poskytnúť tretím stranám v súvislosti s akoukoľvek fúziou, predajom akcií alebo aktív spoločnosti, financovaním, akvizíciou, odpredajom alebo zrušením celého nášho podniku alebo jeho časti.

 • Obchodníci. V závislosti od služieb, ktoré používajú naši obchodníci, ak ste koncovým zákazníkom, môžeme obchodníkovi poskytovať minimálne údaje, aby sme mohli poskytovať naše služby. Ostatným používateľom našich služieb, s ktorými interagujete prostredníctvom vlastného používania našich služieb, môžeme poskytnúť vaše údaje, aby ste mohli uskutočniť alebo prijať platbu prostredníctvom našich služieb.

 • Orgány. Osobné údaje poskytujeme aj orgánom/úradom v rozsahu, v akom nám to ukladá zákonná povinnosť. Medzi takéto orgány patria daňové orgány, policajné orgány, orgány presadzovania práva a orgány dohľadu v príslušných krajinách. Môžeme mať tiež povinnosť poskytnúť príslušným orgánom informácie o vašom používaní našich služieb, napr. daňovým úradom v súlade s právnymi predpismi, čo môže zahŕňať osobné údaje, ako sú vaše meno, adresa a údaje týkajúce sa kartových transakcií, ktoré sme spracovali vo vašom mene prostredníctvom vášho používania našich služieb.

 • Údaje, ktoré sme o vás získali, môžeme tiež poskytnúť, ak je ich poskytnutie nevyhnutné i) na dodržanie akéhokoľvek platného zákona alebo nariadenia, právneho procesu alebo vládnej požiadavky; ii) na presadzovanie platných zmluvných podmienok alebo zásad; iii) na ochranu bezpečnosti alebo integrity našich služieb; iv) na ochranu našich práv; v) na vyšetrovanie podozrenia alebo skutočnej nezákonnej činnosti alebo vi) na ochranu nás, používateľov našich služieb alebo verejnosti pred poškodením, podvodom alebo potenciálne zakázanými alebo nezákonnými činnosťami.

 • Keď nás požiadate o poskytnutie svojich osobných údajov. Keď nám dáte pokyn, aby sme vaše osobné údaje poskytli tretej strane, môžeme tak urobiť. Môžete napríklad splnomocniť tretie strany, aby konali vo vašom mene (napríklad právnika alebo účtovníka). Možno budeme musieť požiadať o dôkaz, že tretia strana bola platne splnomocnená konať vo vašom mene.

 • Tretím stranám môžeme poskytovať aj súhrnné údaje, ktoré neumožňujú identifikáciu konkrétnej osoby ani vás.

Medzinárodný prenos údajov

V prípade nášho európskeho podnikania ukladáme osobné údaje v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“). Údaje, ktoré o vás získame, môžeme prenášať členom našej skupiny spoločností, stranám, ktoré sú súčasťou procesu platobných transakcií, a tretím stranám konajúcim v našom mene, ktoré sa na účely poskytovania našich služieb môžu nachádzať v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) alebo Spojeného kráľovstva. Tieto iné krajiny nemusia vždy chrániť údaje, ktoré sme o vás získali, rovnakým spôsobom. My však budeme vždy získavať, ukladať a používať vaše údaje v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov a platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Zároveň budeme dbať na to, aby sme údaje poskytovali iba organizáciám, ktoré ich budú chrániť primeraným spôsobom v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, a aby sme s týmito subjektmi mali uzatvorené uspokojivé zmluvy v tomto zmysle.

Súbory cookie

Súbory cookie používame na analýzu vášho spôsobu používania našej webovej lokality. Viac informácií o súboroch cookie si môžete prečítať v dokumente Zásady týkajúce sa súborov cookie . Okrem toho používame pixely alebo webové signály v priamych marketingových e-mailoch, ktoré vám posielame. Tieto pixely sledujú, či bol náš e-mail doručený a otvorený a či došlo ku kliknutiu na odkazy v e-maile. Umožňujú nám tiež získavať také údaje, ako sú vaša IP adresa, prehliadač, typ e-mailového klienta a podobne. Tieto údaje používame na meranie výkonnosti našich e-mailových kampaní a na analytické účely.

Odkazy na iné webové lokality

Ak na našej webovej lokalite kliknete na odkazy, ktoré vás presmerujú na webové lokality tretích strán, ktoré nie sú vo vlastníctve spoločnosti SumUp, upozorňujeme, že tieto webové lokality majú vlastné zásady ochrany osobných údajov Za tieto zásady ochrany osobných údajov nenesieme žiadnu zodpovednosť. Upozorňujeme, že ak navštívite takéto webové lokality alebo použijete takéto služby, naše zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na spracovanie údajov týmito tretími stranami. Odporúčame vám, aby ste si pred použitím takýchto webových lokalít alebo služieb pozorne preštudovali, ako tieto tretie strany spracúvajú osobné údaje.

Uchovávanie

Osobné údaje nebudeme spracúvať dlhšie, ako je nevyhnutné na splnenie účelu takéhoto spracovania, ako sa uvádza v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Vaše údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov vrátane poskytovania našich služieb, dodržiavania zákonných povinností, presadzovania našich podmienok a predchádzania ich porušovaniu, ochrany pred podvodnou činnosťou a ochrany našich zákonných práv, majetku a používateľov. Keď vaše osobné údaje už nebudú relevantné na účely, na ktoré boli získané, budú anonymizované alebo vymazané.

To znamená, že vaše údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako je to potrebné na plnenie zmluvy a ako to vyžadujú platné právne predpisy. Ak uchovávame vaše údaje na iné účely, ako je plnenie zmluvy, napríklad na účely boja proti praniu špinavých peňazí, vedenia účtovníctva a regulačných požiadaviek na kapitálovú primeranosť, tieto údaje uchovávame len vtedy, ak je to potrebné a/alebo ak nám to ukladajú zákony a predpisy, a len na príslušný účel.

Povinnosti uchovávania údajov sa v rámci skupiny SumUp líšia v závislosti od platných miestnych právnych predpisov.

Nižšie uvádzame príklady období uchovávania, ktoré uplatňujeme:

 • predchádzanie praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a podvodom, ich odhaľovanie a vyšetrovanie: minimálne päť (5) rokov od ukončenia obchodného spojenia, alebo ak prijímate služby od spoločností našej litovskej skupiny, osem (8) rokov od dátumu ukončenia transakcií alebo obchodných vzťahov s klientom/poslednej transakcie;

 • účtovníctvo, financie a účtovné predpisy: sedem (7) rokov po skončení účtovného roka, v ktorom sa nachádza posledný dátum, ku ktorému sa informácie vzťahujú, alebo desať (10) rokov od konca príslušného účtovného roka/poslednej operácie podľa litovských právnych predpisov;

 • podrobnosti plnenia zmluvy/dohody: až desať (10) rokov po ukončení vzťahu so zákazníkom na obranu proti prípadným nárokom.

Údaje uvedené vyššie slúžia len na vysvetlenie, pričom obdobie uchovávania sa môže líšiť v závislosti od krajiny, povahy informácií a dôvodu ich získavania a spracovania a od toho, či existuje nejaký súvisiaci súdny spor, nárok alebo sťažnosť alebo regulačná záležitosť.

Zabezpečenie údajov

Zaviazali sme sa zaistiť, že údaje, ktoré o vás získavame, budú v bezpečí. Osobné údaje vždy spracúvame v súlade s platnými zákonmi a predpismi a zaviedli sme vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili použitiu vašich osobných údajov na nezákonné účely alebo ich sprístupneniu neoprávneným tretím stranám a iným spôsobom chránili pred ich zneužitím, stratou, zmenou alebo zničením. Nami zavedené technické a organizačné opatrenia sú určené na to, aby zaisťovali úroveň bezpečnosti primeranú rizikám, ktoré sú spojené s našimi činnosťami spracovania údajov, najmä náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou, neoprávneným poskytnutím alebo prístupom k vašim osobným údajom. Zahŕňajú napríklad kontrolu prístupu do priestorov a zariadení, k systémom a údajom, kontrolu poskytovania, kontrolu vstupu, kontrolu úloh, kontrolu dostupnosti a kontrolu rozdelenia. Keď ste prihlásení do svojho účtu, celá internetová komunikácia je zabezpečená pomocou technológie Secure Socket Layer (ďalej len „SSL“) s vysoko bezpečným 256-bitovým šifrovaním.

Táto vysoká úroveň zabezpečenia môže byť účinná len vtedy, keď sami dodržiavate určité bezpečnostné postupy vrátane toho, že nikdy nebudete s nikým zdieľať svoj účet ani nikomu neposkytnete svoje prihlasovacie údaje. Ak sa domnievate, že niektoré z vašich prihlasovacích údajov do účtu boli odhalené, môžete si kedykoľvek zmeniť heslo prostredníctvom našej webovej lokality alebo mobilnej aplikácie. Vždy by ste však zároveň mali okamžite kontaktovať aj zákaznícky servis.

Prenos údajov cez internet nikdy nie je úplne bezpečný. Preto nemôžeme zaručiť bezpečnosť prenosu vašich údajov k nám. Každý prenos je na vaše vlastné riziko. Po prijatí vašich údajov budeme uplatňovať prísne postupy a bezpečnostné štruktúry, aby sme predišli neoprávnenému prístupu.

Spoločnosť SumUp zodpovedá za bezpečnosť údajov o držiteľoch kariet, ktoré sa spracúvajú, prenášajú a ukladajú v našich systémoch. Na tento účel je spoločnosť SumUp je certifikovaná ako spĺňajúca požiadavky normy pre bezpečnosť údajov v odvetví platobných kariet (Payment Card Industry Data Security Standard – PCI-DSS). Spoločnosť SumUp uplatňuje najlepšie odvetvové postupy na ochranu týchto citlivých údajov a na zabezpečenie toho, aby fungovala v súlade s týmito požiadavkami. Preto každoročne podstupuje audity na zabezpečenie toho, aby naďalej spĺňa tieto prísne normy.

Kontakt

S otázkami týkajúcimi sa ochrany údajov nás môžete kontaktovať takto:

E-mail: [email protected]

Pošta:  

SumUp Limited, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Írsko D02 K580

SumUp EU Payments, UAB, Upės str. 23, LT-08128, Vilnius, Litva

SumUp Payments Limited, 16-20 Shorts Gardens, Londýn WC2H 9US, Spojené kráľovstvo

Aktualizácie a oznámenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme priebežne meniť uverejnením aktualizovanej verzie na našej webovej lokalite. Dátum poslednej zmeny v hornej časti týchto zásad ochrany osobných údajov označuje, kedy boli tieto zásady ochrany osobných údajov naposledy revidované.

Všetky zmeny sú účinné vo chvíli, keď revidované zásady ochrany osobných údajov uverejníme v službách. Odporúčame vám, aby ste si túto stránku pravidelne pozerali, a boli tak informovaní a mali istotu, že vám všetky zmeny vyhovujú. Ak vykonáme podstatné zmeny v týchto zásadách ochrany osobných údajov, oznámime vám to e-mailom alebo zverejníme oznámenie, ktoré sa vám zobrazí pri prihlásení na našu webovú lokalitu alebo pri otvorení našej mobilnej aplikácie a/alebo účtu/profilu. 

Ak platné právne predpisy vyžadujú, aby sme pred vykonaním akýchkoľvek zmien v týchto zásadách ochrany osobných údajov, ktoré sa na vás vzťahujú, poskytli oznámenie určitým spôsobom, poskytneme takéto požadované oznámenie.

Jazyk

Záväzná je anglická verzia týchto zásad ochrany osobných údajov. Akýkoľvek preklad alebo iná jazyková verzia týchto zásad ochrany osobných údajov je iba informatívna. V prípade rozporu medzi anglickou verziou a prekladom alebo inou jazykovou verziou týchto zásad ochrany osobných údajov má prednosť anglická verzia.