Všeobecné obchodní podmínky SumUp

V účinnosti od 02.8.2021

Upozornění: Vytiskněte si kopii tohoto dokumentu a ponechejte si ji pro budoucí potřebu.

Úvod

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) představují závaznou smlouvu uzavřenou mezi vámi a společností SumUp Limited (dále jen „my“ ve všech příslušných gramatických tvarech), kterou se řídí vaše používání našich produktů a služeb, včetně našeho softwaru, hardwaru, mobilních aplikací (dále jen „Aplikace“) a webových stránek (dále jen „Webová stránka“) (souhrnně označovaných jako „Služby“), ať už jsou tyto Služby nabízeny společností SumUp nebo jejími partnery (souhrnně označovanými jako „Skupina SumUp“). 

Založením Účtu SumUp (jak je definován níže) nebo použitím jakékoli Služby souhlasíte se zněním těchto Obchodních podmínek a zavazujete se je dodržovat. Dále přijímáte jakékoli další podmínky platné pro konkrétní produkty a služby, které používáte (dále jen „Další podmínky“), přičemž tyto Další podmínky se v takovém případě stávají součástí vaší smlouvy uzavřené s námi. Pokud si založíte Účet SumUp jménem společnosti, prohlašujete, že k tomu máte potřebná oprávnění, a dále prohlašujete, že tyto Obchodní podmínky a veškeré Další podmínky přijímáte jménem této společnosti. Pokud s těmito Obchodními podmínkami a jakýmikoli Dalšími podmínkami, které pro vás platí, nesouhlasíte, nejste oprávněni používat Služby.

Odkaz na Další podmínky je uveden níže. Najdete je na stránce s právními informacemi na naší Webové stránce. 

Je důležité, abyste porozuměli svým povinnostem dle těchto Obchodních podmínek a veškerých platných Dalších podmínek. Proto se důkladně seznamte s celým obsahem všeobecných obchodních podmínek. 

V případě jakýchkoli otázek, nejasností nebo stížností ohledně Obchodních podmínek, Dalších podmínek nebo Služeb, nebo pokud chcete požádat o poskytnutí kopie Obchodních podmínek a jakýchkoli Dalších podmínek, kontaktujte Zákaznickou podporu SumUp na [email protected]. Děkujeme vám a těšíme se na spolupráci při budování vašeho podnikání. 

1. Založení účtu SumUp

Abyste mohli používat Služby, musí vám být alespoň 18 let a musíte u nás mít zaregistrovaný účet (dále jen „Účet SumUp“, „Profil“ nebo „Účet“).

Pokud výslovně neschválíme založení dalších Účtů, můžete si zaregistrovat pouze jeden Účet SumUp. Jste oprávněni zakládat nebo iniciovat zakládání vedlejších účtů pro oprávněné zaměstnance a další zástupce (dále jen „Oprávněný uživatel“). Tyto vedlejší účty umožňují Oprávněným uživatelům přístup k vašemu Účtu SumUp a používání Služeb vaším jménem. Všichni Oprávnění uživatelé u nás musí být jednotlivě zaregistrovaní a za dodržování těchto Obchodních podmínek a veškerých platných Dalších podmínek z jejich strany nesete plnou odpovědnost. Vyhrazujeme si právo omezit počet vašich vedlejších účtů a zamítnout registraci vašich Oprávněných uživatelů. 

V souvislosti s registrací a používáním vašeho Účtu vás můžeme požádat o poskytnutí vašeho jména, e-mailové adresy a dalších informací. Tyto údaje budeme používat k řadě účelů, včetně ověřování vaší totožnosti, provádění kontrol vaší finanční situace a plnění našich zákonných a regulátory stanovených povinností. Víc o tom, jak používáme vaše údaje, se dočtete v našich Zásadách ochrany osobních údajů. Jste povinni poskytnout společnosti SumUp úplné a přesné informace a zajistit, aby informace uvedené ve vašem Účtu SumUp byly aktuální. O veškerých změnách informujte Zákaznickou podporu SumUp. Vyhrazujeme si právo pozastavit nebo zrušit váš Účet a/nebo omezit váš přístup k jakýmkoli Službám, pokud neposkytnete úplné a přesné informace nebo nesplníte jakékoli požadavky platné pro registraci nebo ověření Účtu.

2. Ochrana osobních údajů

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Přijetím těchto Obchodních podmínek a založením Účtu souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti SumUp, ve kterých je vysvětleno, jak společnost SumUp a její partneři zpracovávají a chrání vaše osobní údaje, když jednají jako správce osobních údajů. Veškeré otázky související s ochranou osobních údajů posílejte na adresu [email protected].

3. Zabezpečení vašeho účtu SumUp

Společnost SumUp přijala různá opatření určená k zajištění bezpečnosti vašich údajů, ale v předcházení neoprávněným přístupům k vašemu Účtu je klíčová také vaše role. Zodpovídáte za zajištění bezpečnosti hesla k vašemu Účtu a vašich přihlašovacích údajů. Heslo si nikam nezapisujte a neukládejte si ho v nezabezpečené elektronické podobě. Neukládejte si heslo na počítači nebo mobilním zařízení ani jejich prostřednictvím. Heslo nikdy nikomu nesdělujte a při jeho zadávání se ujistěte, že vás nikdo nepozoruje. Jste povinni změnit si heslo a okamžitě upozornit společnost SumUp Zákaznickou podporu SumUp, pokud dojde ke ztrátě nebo odcizení vašeho hesla nebo přihlašovacích údajů, k neoprávněnému přístupu k vašemu Účtu nebo pokud zjistíte nebo máte podezření, že došlo nebo mohlo dojít k jinému narušení bezpečnosti.

 4. Produkty, služby a poplatky

Společnost SumUp a její partneři můžou v rámci Služeb nabízet různé produkty nebo služby v souladu s Dalšími podmínkami. Používáním těchto Doplňkových služeb se zavazujete dodržovat příslušné Další podmínky, které upravují vztah mezi námi (nebo naším partnerem) a vámi ve smyslu Doplňkových služeb. Není-li v Dalších podmínkách uvedeno jinak, platí pro Doplňkové služby také tyto Obchodní podmínky. 

Společnost SumUp a její partneři mohou nabízet určité Služby, za které vám budou účtovat pravidelné poplatky nebo poplatky na základě používání (dále jen „Poplatky“). Používáním takových Služeb se zavazujete hradit poplatky a veškeré související daně v souladu s ustanoveními příslušných Dalších podmínek. Poplatky je možné hradit různými způsoby, jejichž použití umožní společnost SumUp. Souhlasíte s tím, že společnost SumUp může svým jménem nebo jako zástupce svých partnerů vybírat poplatky za Služby prostřednictvím jakýchkoli dostupných metod, včetně srážek z debetní karty nebo kreditní karty propojené s vaším Účtem nebo srážek z výnosů z vašich transakcí, a udělujete jí k tomu oprávnění. Aktuální přehled Poplatků najdete na naší Webové stránce.

Poplatky účtované v pravidelných intervalech (dále jen „Předplatné“) budou účtovány v okamžiku nákupu a dále k příslušnému datu obnovení až do úplného zrušení. Váš Plán předplatného se až do okamžiku zrušení bude automaticky obnovovat. Plán předplatného si můžete kdykoli zrušit, přičemž budete mít nadále přístup k příslušnému produktu nebo službě, a to do konce aktuálního období předplatného, tedy do okamžiku, kdy bude splatné další Předplatné. Předplatné je nevratné a částečná období předplatného nebo nevyužité služby nerefundujeme ani nenahrazujeme ve formě jakýchkoli kreditů.

Pokud platba neproběhne úspěšně, ať už v důsledku neplatnosti, nedostatku prostředků nebo z jiných důvodů, a vy nezrušíte svůj plán předplatného, můžeme pozastavit váš přístup k příslušnému produktu nebo službě, dokud úspěšně obdržíme úhradu Předplatného. Společnost SumUp si vyhrazuje právo účtovat vám poplatek za veškeré související dodatečné náklady (jako jsou bankovní poplatky) vzniklé společnosti SumUp v souvislosti s vyšetřováním nebo zprostředkováním řešení ve věci jakýchkoli neuhrazených Předplatných. 

Společnost SumUp si vyhrazuje právo účtovat poplatky jménem jakéhokoli subjektu ze Skupiny SumUp a měnit fakturující stranu dle vlastního uvážení.

5. Oznamování a komunikace

Je možné, že se na vás budeme někdy muset obrátit v záležitosti související s vaším Účtem nebo používáním Služeb. Souhlasíte s tím, že vám písemná oznámení a další informace můžeme posílat e-mailem na primární e-mailovou adresu související s vaším Účtem nebo textovou zprávou na primární mobilní telefonní číslo související s vaším Účtem, případně ve formě push oznámení ve Službách a/nebo zveřejněním oznámení v naší Aplikaci nebo na naší Webové stránce. Veškerá taková elektronická komunikace bude považována za doručenou 24 hodin od uskutečnění přenosu, takže vám doporučujeme, abyste pravidelně kontrolovali svůj Účet a e-mailovou schránku. Zároveň je nutné, aby e-mailová adresa a další kontaktní údaje ve vašem Účtu byly přesné a aktuální, protože za nedoručení oznámení v důsledku jejich nesprávnosti neponeseme žádnou odpovědnost. Dále si vyhrazujeme právo kontaktovat vás podle potřeby poštou nebo telefonicky. Veškerá sdělení nebo oznámení zaslaná poštou budou považována za doručená po 7 dnech od data odeslání.

V závislosti na našich možnostech s vámi budeme komunikovat v jazyce země, kterou si zvolíte v průběhu registrace. Přesto si vyhrazujeme právo komunikovat s vámi podle potřeby i v angličtině a vy souhlasíte s tím, že komunikace v angličtině je vhodná ke všem účelům dle těchto Obchodních podmínek a jakýchkoli Dalších podmínek. 

6. Kompatibilita a služby třetích stran

Vaše používání Služeb může být podmíněno vlastnictvím kompatibilního mobilního zařízení a přístupem k internetu. Veškeré poplatky účtované třetími stranami za mobilní zařízení, přístup k sítím nebo internetu, případně služby související s vaším přístupem ke Službám nebo jejich používáním hradíte výhradně vy sami. Ačkoli se snažíme, aby seznam kompatibilních mobilních zařízení na naší Webové stránce byl vždy aktuální, negarantujeme, že Aplikace nebo Služby budou kompatibilní s vaším mobilním zařízením, mobilním operátorem nebo poskytovatelem internetových služeb. Je možné, že na mobilním zařízení upraveném v rozporu s pokyny výrobce softwaru nebo hardwaru nebude možné Služby používat.

7. Aplikace

Používání určitých Služeb může být podmíněno stažením a instalací naší Aplikace. Jste povinni stáhnout si a používat nejaktuálnější verzi Aplikace, která je dostupná pro vaše mobilní zařízení, včetně stahování a instalace veškerých aktualizací, které v nepravidelných intervalech zveřejňujeme. 

8. Váš obsah

Ve spojení s vaším Účtem SumUp a vaším používáním Služeb můžete být oprávněni nahrávat nebo poskytovat text, fotografie, loga, produkty a další materiály nebo informace (dále jen „Obsah“). Zavazujete se nenahrávat ani neposkytovat jakýkoli obsah, který jste sami nevytvořili nebo ke kterému nemáte příslušné svolení vlastníka k takovému použití. Udělujete nám, našim partnerům a našim následníkům celosvětové, nevýhradní, bezplatné, v plné výši uhrazené, převoditelné právo umožňující další udělování podlicencí za účelem používání, reprodukování, upravování, přizpůsobování, zveřejňování, přípravy odvozených děl, distribuce, veřejného předvádění a vystavování vašeho Obsahu v jakýchkoli médiích v rámci poskytování a propagace Služeb. Uchováváte si veškerá práva k vašemu Obsahu, která však podléhají právům nám uděleným dle těchto Obchodních podmínek. Váš Obsah můžete upravovat nebo odstraňovat prostřednictvím vašeho Účtu, případně zrušením vašeho Účtu, ale takový Obsah bude nadále uchováván v historických, archivovaných nebo v mezipaměti uložených kopiích a verzích téhož, dostupných v rámci Služeb nebo jejich prostřednictvím.

Zavazujete se nenahrávat ani neposkytovat Obsah ani jinak nezveřejňovat, nepřenášet, nedistribuovat ani nešířit prostřednictvím Služeb žádné materiály, které: (i) jsou nepravdivé, zavádějící, nezákonné, neslušné, nevhodné, obscénní, pornografické, pomlouvačné, výhrůžné, obtěžující, nenávistné nebo urážlivé, (ii) vybízejí k jednání, které lze považovat za trestný čin nebo které zakládá vznik občanskoprávní odpovědnosti, (iii) porušují závazky vůči jakýmkoli osobám nebo subjektům a jejich práva, včetně práva na ochranu osobnosti a osobních údajů nebo práv z duševního vlastnictví, (iv) obsahují poškozená data, počítačové viry, malware nebo jiné škodlivé nebo ničivé soubory nebo (v) jsou na základě našeho vlastního uvážení nežádoucí nebo nám, našim partnerům nebo našim zákazníkům mohou způsobit škodu, ztrátu dobrého jména nebo vznik odpovědnosti jakékoli povahy.

Ačkoli společnost SumUp nemá povinnost sledovat jakýkoli Obsah, vyhrazujeme si právo odstranit Obsah kdykoli a z jakéhokoli důvodu bez předchozího upozornění. Berete na vědomí, že při používání Služeb můžete přijít do styku s Obsahem, který je urážlivý, neslušný nebo nežádoucí. Společnost SumUp ani její partneři nenesou žádnou odpovědnost ani žádným způsobem neručí za jakýkoli Obsah, a to včetně případů škod na vašem Obsahu nebo jeho ztrát.

9. Naše duševní vlastnictví

Práva z duševního vlastnictví společnosti SumUp (dále jen „Práva z DV“) zahrnují veškerá práva přímo nebo nepřímo spojená se Službami, Aplikací, Webovou stránkou, Názvy internetových domén, obsahem, technologiemi souvisejícími se Službami a logy, mimo jiné též autorská práva, morální práva, práva k databázím, ochranné známky, servisní značky, práva k názvům, užitné vzory a práva k návrhům, patenty a veškerá další výlučná a nevýlučná celosvětově platná práva, která mohou v tomto okamžiku existovat nebo vznikat, případně být udělována nebo převáděna.

My (nebo naši poskytovatelé licencí) jsme výhradními vlastníky veškerých Práv z DV a žádné ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo jakýchkoli Dalších podmínek nelze vykládat jako převod nebo postoupení Práv z DV ve váš prospěch. Licence k využívání Služeb je vám poskytnuta v souladu s Obchodními podmínkami a jakýmikoli Dalšími podmínkami. Licence se poskytuje konkrétní osobě, je omezená, odvolatelná, nevýhradní, nepřevoditelná a nelze ji poskytnout dále ve formě podlicence. Práva z DV vám nejsou udělena žádným jiným způsobem.

Zavazujete se nepřistupovat k žádným materiálům ani informacím na naší Webové stránce nebo v našich systémech ani tyto materiály nebo informace nesledovat pomocí jakékoli formy extrakce dat, sbírání obsahu webu ani jiného podobného procesu, ať už ručního nebo automatického. Dále se zavazujete nekopírovat, nereprodukovat, nepozměňovat, neupravovat, nevytvářet odvozená díla, nevystavovat veřejně, dále nezveřejňovat, nenahrávat, nepřidávat, nepřenášet, nepřeprodávat ani nedistribuovat Služby ani jakékoli materiály nebo informace, které vám poskytneme.

10. Daně

Vůči příslušným daňovým úřadům nesete výhradní odpovědnost za výpočet, výběry, srážení, vykazování a vratky veškerých daní vyměřených, vzniklých nebo splatných, případně srážených z jakéhokoli důvodu souvisejícího s používáním našich Služeb. Nepřijímáme žádnou odpovědnost spojenou s jakýmikoli daněmi, které můžete dlužit v souvislosti s používáním Služeb.

11. Odmítnutí záruky

Služby vám nabízíme „jak stojí a leží“ a „jak jsou k dispozici“, bez záruky nebo podmínek, ať už výslovných nebo předpokládaných. Výjimku představují případy výslovně uvedené v těchto Obchodních podmínkách. Neručíme za trvalý, nepřetržitý nebo bezpečný přístup k jakékoli části Služeb a neneseme vůči vám odpovědnost za jakékoli narušení nebo omezení Služeb. Ačkoli se vždy snažíme informovat vás o všech plánovaných zásazích údržby nebo jiných činnostech, které by mohly narušit nebo omezit vaše možnosti přístupu ke Službám a jejich používání, vyhrazujeme si právo provádět takové činnosti bez upozornění a podle potřeby.

12. Omezení

Vedle veškerých ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek a jakýchkoli Dalších podmínek se také zavazujete, že nebudete používat Služby a neumožníte žádným jiným osobám využívání Služeb (a) v souvislosti s podnikáním nebo činností uvedenou na naší webové stránce v seznamu Nepodporovaných podnikání, (b) za účelem porušování jakýchkoli zákonů, předpisů nebo směrnic platných pro vaše podnikání, (c) jakýmkoli podvodným způsobem nebo s jakýmkoli podvodným záměrem nebo (d) jakýmkoli způsobem, který poškozuje nebo narušuje poskytování Služeb.  V souladu s našimi povinnostmi nahlásíme podezřelé jednání příslušným orgánům činným v trestním řízení a regulátorům dozorujícím poskytování našich Služeb a budeme s nimi spolupracovat. V některých zemích nemusí být Služby dostupné nebo mohou být dostupné pouze částečně a my si vyhrazujeme právo měnit dostupnost Služeb bez předchozího upozornění.

13. Odstoupení

Od těchto Obchodních podmínek a jakýchkoli Dalších podmínek můžete kdykoli bezplatně odstoupit a zrušit svůj Účet SumUp. Jste povinni tak učinit, pokud nadále nesouhlasíte se zněním těchto Obchodních podmínek a příslušných Dalších podmínek a nepřijímáte je. Za tímto účelem se obraťte na Zákaznickou podporu SumUp na [email protected].

Jsme oprávněni kdykoli vypovědět tyto Obchodní podmínky a jakékoli Další podmínky a zrušit váš Účet SumUp, jakmile vám zašleme příslušné oznámení v souladu s čl. 5 těchto Obchodních podmínek. Dále jsme oprávněni vypovědět tyto Obchodní podmínky a jakékoli Další podmínky nebo pozastavit či zrušit váš Účet SumUp bez předchozího upozornění, pokud (a) porušíte jakékoli ustanovení nebo podmínku těchto Obchodních podmínek nebo platných Dalších podmínek, (b) máme důvod domnívat se, že porušujete jakýkoli zákon nebo předpis týkající se vašeho používání našich Služeb, (c) máme důvod domnívat se, že jste jakýmkoli způsobem zapojeni do jakékoli podvodné činnosti, praní špinavých peněz, financování terorismu nebo jiné trestné činnosti, (d) představujete pro nás nepřijatelné kreditní riziko nebo riziko podvodu, (e) nás o to požádá regulační orgán nebo orgán činný v trestním řízení nebo (f) máme důvod domnívat se, že váš Účet SumUp byl napaden nebo představuje jiné bezpečnostní riziko.

Pokud váš Účet SumUp pozastavíme nebo zrušíme, souhlasíte s tím, že (a) budete nadále dodržovat příslušná ustanovení těchto Obchodních podmínek a jakýchkoli Dalších podmínek, dokud nebudou splněny veškeré nenaplněné povinnosti a závazky mezi námi a vámi, (b) okamžitě přestanete používat Služby, (c) platnost vaší licence k přístupu ke Službám a jejich používání bude ukončena, (d) můžeme smazat veškeré informace a data související s vaším Účtem a uložená na našich serverech, pokud nám platné právo nenařizuje jejich uchování, a (e) vůči vám ani žádné třetí straně neneseme odpovědnost související s ukončením vašeho přístupu ke Službám nebo se smazáním informací a dat na vašem Účtu.

Pokud na vašem Účtu po dobu dvou po sobě následujících roků neproběhne žádná činnost, jsme oprávněni zaslat na vaši registrovanou e-mailovou adresu oznámení, a pokud na toto oznámení neodpovíte ve lhůtě třiceti dnů a neuvedete, že si Účet chcete ponechat, váš účet automaticky zrušíme. Veškeré prostředky na Účtu si můžete vybrat. Požádejte o pomoc Zákaznickou podporu na [email protected].

14. Omezení odpovědnosti

V maximálním rozsahu povoleném platným právem nenese společnost SumUp ani její partneři vůči vám žádnou odpovědnost za následující typy ztrát nebo škod vzniklých z těchto Obchodních podmínek, jakýchkoli Dalších podmínek nebo vašeho používání našich Služeb: (a) nepřímá nebo následná ztráta nebo škoda (včetně ztráty zisku, dobrého jména, obchodních příležitostí, smluv, výnosů nebo předpokládaných úspor, a to i v případech, kdy na možnost takové škody budeme upozorněni), (b) ztráta nebo poškození dat, (c) ztráta nebo škoda nevzniklá v přímém důsledku porušení těchto Obchodních podmínek nebo jakýchkoli Dalších podmínek, (d) ztráta nebo škoda vzniklá v důsledku činnosti nebo nečinnosti vás nebo jakékoli třetí strany, (e) ztráta nebo škoda vzniklá v důsledku našeho splnění požadavků vznesených vůči nám na základě platného práva, předpisů nebo směrnic, (f) ztráta nebo škoda v důsledku jakékoli události, nad kterou nemáme při vynaložení přiměřeného úsilí kontrolu, například požáru, poruchy telekomunikačních nebo internetových sítí, výpadku dodávek energií, výpadku proudu, závady zařízení, stávky zaměstnanců, nepokojů, války, teroristického útoku, epidemie, pandemie a neplnění ze strany dodavatelů.

Účelem žádné části těchto Obchodních podmínek ani jakýchkoli Dalších podmínek není odmítnutí nebo omezení naší odpovědnosti související s podvodem, hrubou nedbalostí nebo záměrným porušováním předpisů ze strany společnosti SumUp nebo odpovědnosti za smrt nebo zranění osob v důsledku nedbalosti ze strany společnosti SumUp.

V maximálním rozsahu povoleném platným právem a v souladu s předchozími odstavci souhlasíte s tím, že celková odpovědnost, kterou vůči vám společnost SumUp a její partneři nesou v souvislosti s jakýmkoli nárokem nebo nároky vzniklými z těchto Obchodních podmínek, jakýchkoli Dalších podmínek nebo používání Služeb nebo s nimi souvisejícími nepřesáhne vyšší z následujících hodnot: (a) součet poplatků, které jste nám odvedli za Služby během tří měsíců bezprostředně předcházejících události zakládající vznik nároku z odpovědnosti nebo (b) 250 € (EUR) nebo ekvivalentní částka v místní měně.

15. Odškodnění

V maximálním rozsahu povoleném platným právem se nás zavazujete chránit, odškodnit a nahradit nám i našim příslušným ředitelům, prostředníkům, partnerům a zástupcům veškeré škody vzniklé v souvislosti s jakýmkoli nárokem (včetně veškerých nároků třetích stran), náklady, žalobou, požadavkem, ztrátou, odpovědností, škodou, jednáním, řízením, rozsudkem, pokutou, úroky a výdaji (mimo jiné též přiměřenými poplatky za právní zastoupení) v důsledku nebo ve spojení s (a) jakýmkoli skutečným nebo údajným porušením jakéhokoli ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo jakýchkoli Dalších podmínek z vaší strany, (b) vaším protiprávním nebo nevhodným používáním Služeb, (c) vaším porušením jakýchkoli práv třetí strany, mimo jiné též jakýchkoli práv na ochranu soukromí, ochranu osobnosti nebo práv z duševního vlastnictví, (d) vaším porušením jakýchkoli platných zákonů, předpisů nebo směrnic a (e) přístupem jakéhokoli neoprávněného uživatele nebo jiné strany ke Službám prostřednictvím vašeho Účtu SumUp nebo jakéhokoli vedlejšího účtu nebo použitím Služeb prostřednictvím vašeho Účtu SumUp nebo jakéhokoli vedlejšího účtu.

16. Revize a úpravy

Jsme oprávněni kdykoli změnit, smazat nebo přidat tyto Obchodní podmínky a jakékoli Další podmínky, případně změnit Služby. Pokud tak učiníme, oznámíme vám to způsobem popsaným v čl. 5 Obchodních podmínek v souladu s našimi zákonnými povinnostmi. Pokud s revidovaným zněním podmínek nesouhlasíte, jste povinni nám to sdělit předtím, než vstoupí v platnost. V takových případech jste oprávněni bezplatně zrušit svůj Účet a vypovědět tyto Obchodní podmínky a jakékoli Další podmínky. Dalším používáním Služeb po datu účinnosti revidovaných podmínek vyjadřujete svoje přijetí těchto podmínek. 

Veškerá revidovaná znění těchto Obchodních podmínek nebo Dalších podmínek budou zveřejněna na naší Webové stránce a/nebo vám je pošleme prostřednictvím Aplikace nebo Služeb. Vyhrazujeme si právo zavádět změny okamžitě a bez předchozího upozornění, pokud budou nezbytné pro zajištění bezpečnosti našich systémů nebo pro splnění zákonných povinností, předpisů či směrnic. 

17. Postoupení práv a povinností

Tyto Obchodní podmínky, jakékoli Další podmínky a/nebo jakákoli související práva a povinnosti nejste oprávněni převádět ani postupovat bez našeho předchozího písemného svolení. My je ale můžeme převést nebo postoupit bez vašeho souhlasu nebo dalších omezení.

18. Celistvost smlouvy; oddělitelnost

Tyto Obchodní podmínky a veškeré platné Další podmínky představují celou smlouvu uzavřenou mezi vámi a námi ve smyslu vašeho přístupu ke Službám a jejich používání a převažují a ruší veškerá předchozí ujednání mezi vámi a námi ohledně vašeho přístupu ke Službám a jejich používání. V případě rozporu mezi těmito Obchodními podmínkami, jakýmikoli Dalšími podmínkami a jakýmikoli jinými ujednáními nebo zásadami a není-li v těchto Obchodních podmínkách stanoveno jinak, převažují ve věcech upravených těmito Obchodními podmínkami tyto Obchodní podmínky a ve věcech upravených příslušnými platnými Dalšími podmínkami převažují tyto Další podmínky.

Pokud by jakákoli část těchto Obchodních podmínek nebo jakýchkoli Dalších podmínek pozbyla platnosti, zákonnosti nebo vymahatelnosti před místně příslušným soudem, bude za neúčinnou považována právě jen tato část a platnost, zákonnost a vymahatelnost ostatních ustanovení zůstane zcela nedotčená a neomezená. Pokud soud stanoví, že některé ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo jakýchkoli Dalších podmínek je neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné, pak je soud oprávněn upravit toto ustanovení tak, aby byla zajištěna účinnost dle původního úmyslu, a to v maximálním rozsahu možném v souladu s platným právem.

19. Přetrvání platnosti

Jakékoli ustanovení přiměřeně nezbytné k dosažení nebo prosazení účelu těchto Obchodních podmínek a jakýchkoli platných Dalších podmínek bude účinné i po ukončení platnosti těchto Obchodních podmínek a příslušných Dalších podmínek.

20. Rozhodné právo a místní příslušnost

Tyto Obchodní podmínky a jakékoli Další podmínky a jejich výklad se řídí platným právem Irska. Souhlasíte s tím, že výhradní rozhodovací pravomoc ve věci vedení sporů vzniklých v souvislosti s těmito Obchodními podmínkami, jakýmikoli Dalšími podmínkami, včetně jejich porušení, vypovězení nebo neplatnosti, nebo s používáním Služeb, náleží irským soudům. Před předložením sporu soudu se zavazujete nejprve spolupracovat s námi a pokusit se záležitost vyřešit smírně.

O NÁS

SumUp Limited je společnost s ručením omezeným založená v Irsku pod registračním číslem 505893, s DIČ IE9813461A a se sídlem na adrese Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Irsko D02 K580. Jsme autorizovaná instituce elektronických peněz (č. licence C195030, datum vydání 27. října 2020) regulovaná irskou centrální bankou.