Общи условия на SumUp

В сила от 02.08.2021

Забележка: Моля, разпечатайте копие от този документ и го запазете за бъдещи справки.

Въведение

Настоящите Общи условия („Общи условия“) са правно споразумение между вас и SumUp Limited („SumUp“, „ние“, „нас“), уреждащо използването на нашите продукти и услуги, включително нашия софтуер, хардуер, мобилни приложения („Приложение“) и уебсайтове („Уебсайт“) (заедно „Услугите“), независимо дали такива Услуги се предлагат от SumUp или партньор на SumUp (заедно „Група SumUp“). 

Като създадете Профил на sumup.me (определен по-долу) или като използвате която и да е от Услугите, вие приемате и се съгласявате с настоящите Общи условия. Вие също се съгласявате с всички допълнителни срокове и условия, специфични за продуктите и услугите, които използвате („Допълнителни условия“), които стават част от споразумението ви с нас. Ако създадете Профил на sumup.me от името на фирма, вие заявявате, че имате право да го направите и се съгласявате да приемете настоящите Общи условия и всички Допълнителни условия от името на тази фирма. Ако не сте съгласни с настоящите Общи условия и всички Допълнителни условия, които се отнасят за вас, нямате право да използвате Услугите.

 Допълнителните условия са дадени по-долу и могат да бъдат намерени на страницата за правна информация на нашия Уебсайт. 

Важно е да разбирате вашите отговорности съгласно настоящите Общи условия и всички приложими Допълнителни условия. Моля, прочетете внимателно всички условия. 

 Ако имате някакви въпроси, притеснения или оплаквания относно Общите условия, Допълнителните условия или Услугите – или ако желаете да получите копие от Общите условия и всички Допълнителни условия – моля, свържете се с отдела за обслужване на клиентите на SumUp на [email protected]. Благодарим ви и ще се радваме да ви помогнем да изградите своя бизнес! 

1. Създаване на Профил на sumup.me

За да използвате Услугите, трябва да сте навършили 18 години и да регистрирате профил с нас („Профил на sumup.me“, „Профил“ или „Акаунт“).

Можете да регистрирате само един Профил на sumup.me, освен ако изрично не одобрим откриването на допълнителни Профили. Можете да създадете или да възложите създаването на подпрофили за вашите упълномощени служители или други представители („Упълномощен потребител“). Чрез такива подпрофили вашите Упълномощени потребители могат да получат достъп до вашия Профил на sumup.me и да използват Услугите от ваше име. Всички Упълномощени потребители трябва да бъдат регистрирани поотделно с нас и вие носите отговорност да спазвате настоящите Общи условия и всички приложими Допълнителни условия. Ние си запазваме правото да ограничим броя на вашите подпрофили и да откажем регистрацията на ваши Упълномощени потребители. 

Във връзка с регистрацията и използването на вашия Профил може да бъдете помолени да предоставите своето име, имейл адрес и друга информация. Ние ще използваме информацията за редица цели, включително за проверка на вашата самоличност, извършване на проверки за платежоспособност и за изпълнение на нашите законови и нормативни задължения. Можете да прочетете повече за това как използваме вашите данни в нашата Политика за поверителност. Трябва да предоставите пълна и точна информация на SumUp и да поддържате информацията във вашия Профил на sumup.me актуална. Можете да ни информирате за всякакви промени, като се свържете с отдела за обслужване на клиентите на SumUp. Ние си запазваме правото да спрем или прекратим вашия Профил и/или да ограничим достъпа до която и да е от Услугите, ако не предоставите пълна и точна информация или ако не успеете да отговорите на някакви изисквания за регистрация или проверка на Профила.

2. Поверителност на данните

Поверителността на данните важна за нас. Приемайки настоящите Общи условия и създавайки Профил на sumup.me, вие се съгласявате с Политика за поверителност на SumUp, която обяснява как SumUp и свързаните с нея лица обработват и защитават вашите лични данни, когато действат като администратор на данни. Всички въпроси, свързани със защитата на данните, трябва да бъдат отправени към [email protected].

3. Защита на Вашия Профил на sumup.me

SumUp е предприела различни мерки, предназначени да поддържат вашата информация защитена, но вие също играете съществена роля за предотвратяване на неупълномощен достъп до вашия Профил. Вие носите отговорност за защитата на паролата за вашия Профил и информацията за вход. Не записвайте своята парола, нито я съхранявайте електронно по незащитен начин. Не съхранявайте паролата си на или с вашия компютър или мобилно устройство. Никога не споделяйте своята парола с никого и при въвеждането й се уверявайте, че никой друг не може да я види. Трябва да смените паролата си и незабавно да уведомите SumUp отдела за обслужване на клиентите на SumIp, ако вашата парола или информация за вход бъдат изгубени или откраднати, ако има неупълномощен достъп до вашия Профил или ако откриете или подозирате каквото и да е друго потенциално нарушение на сигурността.

 4. Продукт, услуги и такси

SumUp и нейните партньори могат да предлагат различни продукти или услуги като част от Услугите, регламентирани отчасти от Допълнителни условия. Използвайки такива Допълнителни услуги, вие се съгласявате с всички съответни Допълнителни условия и тези Допълнителни условия ще се прилагат между нас (или нашия партньор) и вас по отношение на Допълнителните услуги. Настоящите Общи условия ще се прилагат и за Допълнителните услуги, освен ако в Допълнителните условия не е предвидено друго. 

SumUp и нейните партньори може да предлагат определени Услуги, които да бъдат плащани от вас периодично или на база използвани Услуги („Такси“). Използвайки такива Услуги, вие се съгласявате да плащате таксите и всички приложими данъци в съответствие с условията на съответните Допълнителни условия. Таксите могат да бъдат платени чрез различни методи на плащане, предоставени от SumUp. Вие се съгласявате и упълномощавате SumUp, от свое име или като агент на своите партньори, да събира такси за Услуги чрез всеки наличен метод, включително таксуване на дебитна карта или кредитна карта, свързана с вашия Профил, или приспадане от приходите от вашите транзакции. Текущите Такси може да бъде намерен на нашия Уебсайт.

Таксите, начислявани периодично („Такси за абонамент“), ще бъдат начислявани при покупка, както и на съответната дата за подновяване, докато не бъдат отменени. Вашият Абонаментен план ще се подновява автоматично, освен ако не бъде отменен. Можете да отмените Абонаментния си план по всяко време и ще продължите да имате достъп до съответния продукт или услуга до края на текущия абонаментен период, когато следва да бъде платена следващата абонаментна такса. Таксите за абонамент не подлежат на възстановяване и ние не предоставяме възстановяване или кредити за частични периоди на абонамент или неизползвани услуги.

Ако плащането не бъде успешно уредено поради изтичане на срока, недостатъчни средства или по друг начин и не отмените абонаментния си план, ние може да спрем достъпа ви до съответния продукт или услуга, докато не получим успешно плащане на Таксата за абонамент. SumUp си запазва правото да начислява такса за всички свързани с това допълнителни разходи (като банкови такси), направени от SumUp във връзка с разследване или посредничество при неуспешни плащания на Такси за абонамент. 

SumUp си запазва правото да начислява такси от всяка организация в Групата SumUp и да променя организациите за фактуриране както сметне за подходящо.

5. Известия и комуникация

Може да се наложи да се свързваме с вас от време на време относно вашия Профил или използването на Услугите. Вие давате съгласие, че можем да ви предоставим писмено известие и друга информация, като го/я изпратим по имейл до основния имейл адрес, свързан с вашия Профил, или чрез текстово съобщение до основния мобилен телефонен номер, свързан с вашия Профил, като го насочим чрез Услугите и/или като го публикуваме в нашето Приложение или Уебсайт. Всяка такава електронна комуникация ще се счита за получена от вас в рамките на 24 часа след предаването, затова си създайте навик да проверявате редовно своя Профил и имейл. Моля, не забравяйте също така да поддържате актуални данните за вашия имейл адрес и друга информация за контакт във вашия Профил, тъй като ние не носим отговорност, ако дадена комуникация не достигне до вас поради неточни или неактуални данни. Запазваме си също така правото да се свържем с вас по пощата или по телефона, ако е необходимо. Всяка комуникация или известие, изпратени по пощата, ще се считат за получен от вас 7 дни от датата на изпращане по пощата.

Доколкото сме в състояние, ние ще комуникираме с вас на езика на държавата, която сте избрали по време на регистрацията; ние обаче си запазваме правото да комуникираме на английски, ако е необходимо, и вие се съгласявате, че комуникацията на английски е подходяща за всички цели съгласно настоящите Общи условия и всякакви Допълнителни условия. 

6. Съвместимост и услуги на трети страни

За използване на Услугите от вас може да е необходимо съвместимо мобилно устройство и достъп до Интернет. Вие единствено носите отговорност за заплащането на всякакви такси, начислявани от трети страни за мобилни устройства, достъп до мрежа или Интернет или свързани услуги във връзка с достъпа ви до или използването на Услугите. Въпреки че правим всичко възможно да поддържаме актуален списък на съвместими мобилни устройства на нашия Уебсайт, не гарантираме, че Приложението или Услугите ще бъдат съвместими с вашето мобилно устройство, мобилен оператор или доставчик на Интернет услуги. Нямате право да използвате Услугите с мобилно устройство, което е модифицирано в противоречие с указанията на производителя за софтуер или хардуер.

7. Приложение

За да използвате определени Услуги, може да се наложи да изтеглите и инсталирате нашето Приложение. Трябва да изтеглите и използвате най-новата версия на Приложението, която е достъпна за вашето мобилно устройство, включително да изтегляте и инсталирате всички актуализации, които периодично стават достъпни. 

8. Вашето съдържание

Във връзка с вашия Профил на sumup.me и използването на Услугите може да е възможно да качвате или предоставяте текст, снимки, лога, продукти и други материали или информация („Съдържание“). Вие давате съгласие, че няма да качвате или предоставяте никакво Съдържание, освен ако не сте го създали сами или ако имате разрешение от собственика на Съдържанието за това. Вие предоставяте на нас, нашите партньори и нашите правоприемници световно, неизключително, безвъзмездно, напълно платено, прехвърляемо и подлежащо на подлицензиране право да използваме, възпроизвеждаме, модифицираме, адаптираме, публикуваме, подготвяме производни произведения, разпространяваме, изпълняваме публично и показваме публично вашето Съдържание във всякакви медии, за да предоставяме и популяризираме Услугите. Вие запазвате всички права върху вашето Съдържание, при спазване на правата, които ни предоставяте с настоящите Общи условия. Можете да модифицирате или премахвате вашето Съдържание чрез вашия Профил или чрез закриване на вашия Профил, но вашето Съдържание може да продължи да съществува в исторически, архивирани или кеширани копия и техни версии, налични във или чрез Услугите.

Вие се съгласявате да не качвате или предоставяте Съдържание или по друг начин да публикувате, предавате, разпределяте или разпространявате чрез Услугите какъвто и да е материал, който: (i) е неверен, подвеждащ, незаконен, циничен, нецензурен, насилствен, неприличен, порнографски, клеветнически, заплашителен, тормозещ, омразен или оскърбителен; (ii) насърчава поведение, което би се считало за престъпление или поражда гражданска отговорност; (iii) нарушава задължение или права на което и да е физическо или юридическо лице, включително права на публичност, поверителност или интелектуална собственост; (iv) съдържа повредени данни, компютърни вируси, зловреден софтуер или други вредни, разрушаващи или деструктивни файлове; или (v) по наша собствена преценка е неприемлив или може да изложи нас, нашите партньори или клиенти на вреда, дискредитация или отговорност от какъвто и да е характер.

Въпреки че SumUp няма задължение да мониторира всяко Съдържание, ние си запазваме правото да изтриваме Съдържание по всяко време без предизвестие. Вие разбирате, че използвайки Услугите, може да бъдете изложени на обидно, неприлично или нежелателно Съдържание. Нито SumUp, нито нейните партньори, не поемат отговорност или задължения за загуба или повреда на каквото и да е Съдържание, включително загуба или повреда на част от вашето Съдържание.

9. Нашата интелектуална собственост

Правата върху интелектуална собственост на SumUp включват всякакви и всички права, свързани пряко или косвено с Услугите, Приложението, Уебсайта, имената на домейни в Интернет, съдържанието, технологията, свързана с Услугите, и всички лога, включително, но не само, авторски права, морални права, права върху бази данни, търговски марки, марки на услуги, права върху наименования, помощни модели и права върху дизайн, патенти и всички други изключителни и неизключителни права по целия свят, каквито могат да съществуват понастоящем или да възникнат, да се предоставят или прехвърлят.

Ние (или нашите лицензодатели) сме изключителен собственик на всички права върху интелектуална собственост и нищо в тези Общи условия или каквито и да е Допълнителни условия не се тълкува като прехвърляне или отстъпка на правата върху интелектуална собственост към вас. Имате лиценз за използване на Услугите в съответствие с настоящите Общи условия и всякакви Допълнителни условия. Лицензът е личен, ограничен, отменяем, неизключителен, непрехвърлим и неподлежащ на подлицензиране. Няма друг начин, по който ви се предоставят права върху интелектуална собственост.

Вид давате съгласие, че няма да осъществявате достъп или да наблюдавате каквито и да било материали или информация на нашия Уебсайт или системи, като използвате извличане на данни, уеб-изстъргване или подобен процес, независимо дали ръчен или автоматизиран. Вие също давате съгласие, че няма да копирате, възпроизвеждате, променяте, модифицирате, създавате производни произведения, показвате публично, препубликувате, качвате, публикувате, предавате, препродавате или разпространявате Услугите или каквито и да било материали или информация, предоставени ви от нас.

10. Данъци

Вие единствено сте отговорни за определяне, събиране, удържане, отчитане и връщане на съответните данъчни органи на всякакви и всички данъци, изчислени, начислени или задължителни за събиране, платени или удържани по каквато и да е причина във връзка с използването на нашите Услуги. Ние не носим отговорност във връзка с каквито и да било данъци, които може да дължите във връзка с използването на Услугите.

11. Липса на гаранции

Услугите ви се предлагат „както са“ и „както са налични“, без каквито и да било гаранции или условия, изрични или подразбиращи се, освен както е изрично посочено в настоящите Общи условия. Ние не гарантираме постоянен, непрекъснат или сигурен достъп до която и да е част от Услугите и няма да носим отговорност пред вас за прекъсване или нарушаване на Услугите. Въпреки че ще направим всичко възможно, за да ви уведомим за всяка планирана поддръжка или друга дейност, която може да прекъсне или наруши възможността ви за достъп или използване на Услугите, ние си запазваме правото да извършваме такива дейности без предизвестие, ако е необходимо.

12. Ограничения

В допълнение към всички други условия, посочени в настоящите Общи условия и всякакви Допълнителни условия, вие се съгласявате, че няма да използвате Услугите и няма да позволите на друго лице да използва Услугите (а) във връзка с фирми или дейности, изброени на нашия уебсайт като Ограничен бизнес; (б) за нарушаване на каквито и да било закони, правила или разпоредби, приложими за вашата фирма; (в) по какъвто и да е измамен начин или с каквато и да е измамна цел; или (г) по какъвто и да е начин, който осъществява намеса или вреди на Услугите.  В съответствие с нашите задължения ние докладваме за подозрителна дейност и си сътрудничим със съответните правоприлагащи органи и регулатори във връзка с предоставянето на Услугите. Услугите може да не са налични или да са достъпни само частично в определени държави и ние си запазваме правото да променяме наличността на Услугите без предизвестие.

13. Прекратяване

Можете да прекратите настоящите Общи условия и всякакви Допълнителни условия и да закриете своя Профил на sumup.me по всяко време и без таксуване, и трябва да го направите, ако вече не приемате и не сте съгласни с настоящите Общи условия и приложимите Допълнителни условия. За целта, моля, свържете с отдела за обслужване на клиенти тена SumUp на [email protected].

Може да прекратим настоящите Общи условия и всякакви Допълнителни условия и да закрием вашия Профил на sumup.me по наша преценка, след като ви предоставим подходящо предизвестие в съответствие с раздел 5 от настоящите Общи условия. Може също да прекратим настоящите Общи условия и всякакви Допълнителни условия и временно да преустановим или да закрием вашия Профил на sumup.me без предизвестие, ако: (а) нарушите някое от условията на настоящите Общи условия или приложимите Допълнителни условия (б) имаме основание да смятаме, че нарушавате някой закон или регламент, отнасящ се за използването на нашите Услуги; или (в) имаме основание да смятаме, че по някакъв начин сте замесени в измамна дейност, пране на пари, финансиране на тероризъм или друга престъпна дейност; или (г) представлявате неприемлив за нас риск за кредит или измама; (д) ни бъде наредено от регулаторен или правоприлагащ орган да го направим; или (е) имаме основание да смятаме, че вашият Профил на sumup.me е компрометиран или по друг начин е риск за сигурността.

Ако вашият Профил на sumup.me бъде временно преустановен или закрит, вие се съгласявате, че (а) ще продължите да бъдете обвързани с всички съответни разпоредби на настоящите Общи условия и всички Допълнителни условия, докато не бъдат уредени всички неизпълнени отговорности и задължения между вас и нас; (б) незабавно ще спрете да използвате Услугите; (в) вашият лиценз за достъп и използване на Услугите ще приключи; (г) ние можем да изтрием цялата информация и данни, свързани с вашия Профил, които се съхраняват на нашите сървъри, освен ако не се изисква да ги съхраняваме съгласно приложимото законодателство; и (v) няма да носим отговорност пред вас или трета страна във връзка с прекратяването на достъпа ви до Услугите или изтриването на информацията и данните във вашия Профил.

Ако няма активност във вашия Профил в продължение на две последователни години, ние имаме право да изпратим известие до вашия регистриран имейл адрес и в случай, че не отговорите на нашето известие в рамките на тридесет дни и не заявите, че искате да запазите Профила си, ние автоматично ще закрием вашия Профил. Ще имате възможност да осребрите своите средства в Профила си по всяко време, като се свържете с отдела за обслужване на клиентите на [email protected].

14. Ограничение на отговорността

В максималната степен, разрешена от закона, нито SumUp, нито нейните партньори няма да носят отговорност пред вас за някой от следните видове загуби или щети, произтичащи от настоящите Общи условия, каквито и да било Допълнителни условия или използването на Услугите от вас: (а) непреки или последващи загуби или щети (включително загуба на печалба, репутация, бизнес, договори, приходи или очаквани спестявания, дори ако сме уведомени за възможността за такива щети); (б) загуба или повреда на данни; (в) загуба или щети, които не са пряк резултат от нарушението на настоящите Общи условия или каквито и да било Допълнителни условия от нас; (г) загуба или щети в резултат на действия или бездействия от вас или трети страни; (д) загуба или щети в резултат на спазването на изискванията, наложени ни от приложимите закони, разпоредби или правила; (е) загуба или щети в резултат на всяко събитие, над което нямаме разумен контрол, като пожари, телекомуникационни или интернет неизправности, неизправности в комунални услуги, прекъсване на електрозахранването, неизправности на оборудването, стачки, бунтове, войни, терористични атаки, епидемии, пандемии и неизпълнение от страна на продавачи или доставчици.

Нищо в настоящите Общи условия или каквито и да било Допълнителни условия не е предвидено или ще ограничи нашата отговорност в резултат на измама, груба небрежност или умишлено неправомерно поведение от страна на SumUp или поради смърт или телесна повреда в резултат на небрежност от страна на SumUp.

В максималната степен, разрешена от закона и при спазване на предходните параграфи, вие се съгласявате, че общата съвкупна отговорност на SumUp и нейните партньори спрямо вас във връзка с иск или искове, произтичащи от или свързани с тези Общи условия, всякакви Допълнителни условия или използването на Услугите, няма да надвишава по-голямата от следните суми: (а) сумата на таксите, платени от вас за Услугите през тримесечния период, непосредствено предшестващ събитието, което поражда иска за отговорност, или (б) 250 евро (EUR ) или еквивалентна местна стойност.

15. Обезщетение

В максималната степен, допустима от закона, вие се съгласявате да защитавате, обезщетявате и осигурявате правна защита за нас и нашите съответни директори, агенти, партньори и представители срещу всякакви искове (включително всички искове на трети страни), разходи, дела, искания, загуби, отговорност, щети, действия, съдебни производства, съдебни решения, неустойки, лихви и разноски (включително без ограничение разумни адвокатски хонорари), произтичащи от или свързани с (а) всяко действително или предполагаемо нарушение от вас на която и да е разпоредба от настоящите Общи условия или на каквито и да било Допълнителни условия; (б) неправомерно или неправилно използване на Услугите от вас; (в) нарушение на право на трета страна от вас, включително, без ограничение, право на личен живот, права за публичност или права на интелектуална собственост; (г) нарушението на който и да е приложим закон, правило или разпоредба; и (д) достъпа на всеки Упълномощен потребител или друга страна до Услугите или използването им чрез вашия Профил на sumup.me или който и да е подпрофил.

16. Преработки и промени

Имаме правото да променяме, изтриваме или добавяме към настоящите Общи условия и всякакви Допълнителни условия или да променяме Услугите по всяко време. Ако го направим, ще ви предоставим известие, както е описано в раздел 5 от Общите условия, в съответствие с нашите законови задължения. Ако не сте съгласни с преработените условия, трябва да ни уведомите, преди те да влязат в сила, като в този случай можете да закриете своя Профил и да прекратите тези Общи условия и всички Допълнителни условия безплатно. Ако продължите да използвате Услугите след датата на влизане в сила на преработените условия, това ще означава, че приемате тези условия. 

Всяка преработена версия на настоящите Общи условия или Допълнителни условия ще бъде публикувана на нашия уебсайт и/или ще ви бъде съобщена чрез Приложението или Услугите. Ние си запазваме правото да прилагаме промени незабавно, без предизвестие, ако това е необходимо за поддържане на сигурността на нашите системи или за спазване на приложимите закони, правила и разпоредби. 

17. Възлагане

Настоящите Общи условия, всякакви Допълнителни условия и/или свързаните с тях права и задължения не могат да бъдат прехвърляни или възлагани от вас без нашето предварително писмено съгласие, но могат да бъдат прехвърляни и възлагани от нас без вашето съгласие или други ограничения.

18. Цялостно споразумение; делимост

Настоящите Общи условия и всички приложими Допълнителни условия представляват цялостното споразумение между вас и нас по отношение на вашия достъп до Услугите и тяхното използване и те заменят и заличават всички предишни споразумения между вас и нас относно вашия достъп до Услугите и тяхното използване. В случай на конфликт между настоящите Общи условия, всякакви Допълнителни условия и всяко друго споразумение или политика, настоящите Общи условия ще имат предимство в предмета на настоящите Общи условия и всички приложими Допълнителни условия ще имат предимство върху предмета на такива приложими Допълнителни условия освен ако в тези Общи условия не е посочено друго.

В случай че някоя част от настоящите Общи условия или каквито и да било Допълнителни условия бъде призната за невалидна, незаконосъобразна или неприложима от съд с компетентна юрисдикция, само тази разпоредба ще се счита за недействителна и валидността, законността и правната сила на останалите разпоредби няма по някакъв начин да бъдат засегнати или нарушени. Ако съдът установи, че дадена разпоредба на настоящите Общи условия или на каквито и да било Допълнителни условия е невалидна, незаконосъобразна или неприложима, тогава съдът е упълномощен да измени разпоредбата, така че да изпълни първоначалното намерение във възможно най-голяма степен съгласно приложимото законодателство.

19. Продължаване на действието

Всяка разпоредба, която е разумно необходима за постигане или налагане на целта на настоящите Общи условия и всички приложими Допълнителни условия, ще продължи да действа и ще остане в сила съгласно съответните условия след прекратяването на настоящите Общи условия и всички приложими Допълнителни условия.

20. Регламентиращ закон и юрисдикция

Настоящите Общи условия и всички допълнителни условия се регламентират и тълкуват съгласно и в съответствие със законодателството на Ирландия. Вие се съгласявате, че съдилищата на Ирландия ще имат изключителна юрисдикция да разглеждат всеки спор, произтичащ от или във връзка с настоящите Общи условия, Допълнителни условия или използване на Услугите, включително тяхното нарушение, прекратяване или недействителност. Преди да отнесем спора до съд, вие се съгласявате първо да работите с нас за разрешаването му чрез приятелски преговори.

ЗА НАС

SumUp Limited е компания с ограничена отговорност, учредена в Ирландия с регистриран номер 505893, номер по ДДС IE9813461A и със седалище Block 8, Harcourt Center, Charlotte Way, Dublin 2, Ирландия D02 K580. Ние сме упълномощена Институция за електронни пари (разрешение № C195030, издадено на 27 октомври 2020 г.), регулирана от централната банка на Ирландия.