Podmienky používania Darčekových poukážok SumUp

Dátum účinnosti: 02. 08. 2021

Poznámka: prosím, vytlačte si kópiu tohto dokumentu a uschovajte ju tak, aby ste ju mali v prípade potreby v budúcnosti k dispozícii.

Používaním Služieb darčekových kariet spoločnosti SumUp, ako je opísané nižšie v tomto dokumente („Služby darčekových kariet“), vyjadrujete súhlas s tým, že budete viazaní Všeobecné podmienky služby SumUp, týmito Podmienkami darčekových poukážok a všetkými ďalšími podmienkami a pravidlami vzťahujúcimi sa na konkrétne Služby, ktoré môžete používať. Tieto Podmienky darčekových poukážok sú Dodatočnými podmienkami a spolu so Všeobecnými podmienkami sú súčasťou právnej dohody medzi vami a spoločnosťou SumUp Limited („SumUp“, „my“, „nás“). Pokiaľ nie je v tomto dokumente definované inak, pojmy s veľkým začiatočným písmenom majú rovnaký význam ako vo Všeobecných podmienkach a Platobných podmienkach.

1. Služby darčekových poukážok

Naše Služby darčekových poukážok vám umožňujú ponúkať a predávať vašim zákazníkom darčekové poukážky za produkty a služby online („Darčekové poukážky“), ktoré si zákazník môže objednať a zaplatiť prostredníctvom rozličných Platobných služieb spoločnosti SumUp. Váš prístup k platobným službám a ich používanie sa riadia platobnými podmienkami. Ak chcete používať Služby darčekových poukážok, musíte mať Účet spoločnosti SumUp, ako je uvedené v časti 1 Všeobecných podmienok.

Prostredníctvom Služieb darčekových poukážok môžete generovať a odosielať odkazy pre mobilné platby na predaj Darčekových poukážok svojim zákazníkom. Darčekové poukážky sa doručujú iba elektronicky a ich doručenie sa môže oneskoriť o niekoľko hodín po objednávke. SumUp si vyhradzuje právo z akéhokoľvek dôvodu oneskoriť alebo odmietnuť nákupy darčekových poukážok. Všetky vydané darčekové poukážky nájdete ako dokončené transakcie v histórii platieb. Darčekové poukážky môžete ponúkať iba zákazníkom v krajinách EHP, Spojenom kráľovstve alebo vo Švajčiarsku a podľa zoznamu území podporovaných SumUp, ktorý je k dispozícii na našej webovej stránke.

Vyhradzujeme si právo z akéhokoľvek dôvodu upraviť Služby darčekových poukážok alebo ukončiť ich prevádzku v súlade s našimi Všeobecnými podmienkami, Platobnými podmienkami alebo týmito Podmienkami používania darčekových poukážok.

2. Vaše povinnosti 

Ak svojim zákazníkom ponúkate darčekové poukážky prostredníctvom Služieb darčekových poukážok, vydavateľom a správcom vašich Darčekových poukážok ste vy (a nie SumUp) a zodpovedáte za dodanie tovaru alebo služieb v súlade s podmienkami Darčekovej poukážky. Ste výhradne zodpovední za sledovanie vydaných darčekových poukážok, majiteľov darčekových poukážok, súm na darčekových poukážkach a použitia darčekových poukážok. 

Darčekové poukážky sú vyplatiteľné len priamo vami. Nesmiete povoliť vrátenie tovaru alebo refundácie na Darčekové poukážky, s výnimkou prípadov, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Darčekové poukážky nie sú platobné nástroje a nesmiete poskytovať refundáciu hotovosti z darčekových poukážok ani hotovosť späť na darčekové poukážky, pokiaľ to nevyžadujú príslušné právne predpisy. 

Ste výhradne zodpovední za akúkoľvek zodpovednosť súvisiacu s predajom Darčekových poukážok, používaním alebo zneužitím vašich Darčekových poukážok a za akékoľvek nároky tretích strán vyplývajúce z vašich Darčekových poukážok alebo s nimi súvisiace. Ste výhradne zodpovední za vybavovanie všetkých nárokov týkajúcich sa vašich Darčekových poukážok. Všetky sťažnosti, otázky alebo pripomienky týkajúce sa vašich Darčekových poukážok musíte riešiť a spravovať vy (napr. refundácie, propagácie, spokojnosť zákazníka atď.). Okrem toho nesiete výhradnú zodpovednosť za splnenie vašich daňových povinností súvisiacich s darčekovými poukážkami a za prípadné upozornenie vašich zákazníkov na príslušné dane.

Ak propagujete svoje Darčekové poukážky pre verejnosť prostredníctvom platformy tretej strany (napr. Facebook, Instagram alebo podobná sociálna sieť), ste výhradne zodpovední za dodržiavanie všetkých príslušných podmienok alebo požiadaviek takejto tretej strany a budete chrániť a odškodnite SumUp za všetky straty, náklady, škody alebo záväzky, ktoré SumUp môžu vzniknúť alebo ktoré môže utrpieť v dôsledku vášho nedodržania ustanovení.

Musíte dodržiavať všetky zákony a nariadenia, ktoré sa vzťahujú na vaše Darčekové poukážky, okrem iného vrátane tých, ktoré sa týkajú vydávania peňazí, platobných služieb, DPH a práv spotrebiteľov, a ste výhradne zodpovední za dodržiavanie právnych predpisov, okrem iného vrátane kvality výrobkov a služieb, dátumov ukončenia platnosti a poplatkov, vráteného tovaru a refundácií, uzatvárania zmlúv so zákazníkmi, zákazníckeho servisu a komunikácie a zákonov o ochrane osobných údajov.

SumUp uvažuje, že ponúkaním darčekových poukážok nevydávate elektronické peniaze v zmysle platných zákonov o elektronických peniazoch, ani neposkytujete regulované platobné služby podľa platných právnych predpisov o platobných službách. Aby ste sa vyhli pochybnostiam, vašou výlučnou zodpovednosťou je posúdiť príslušné právne predpisy a určiť, či si vaša ponuka Darčekových poukážok alebo používanie Služby darčekových poukážok vyžaduje nejakú formu licencie alebo oprávnenia od príslušného orgánu, alebo či máte nejaké povinnosti týkajúce sa nahlasovania. Spoločnosť SumUp nenesie zodpovednosť za dohľad nad vašimi obchodnými aktivitami súvisiacimi s ponukou darčekových poukážok alebo používaním Služby darčekových poukážok, ani za to, aby vám poskytoval poradenstvo alebo vás inak informoval o akýchkoľvek regulačných záležitostiach, okrem iného vrátane dodržiavania právnych predpisov v oblasti elektronických peňazí alebo platobných služieb.

3. Obmedzenia

V súvislosti s používaním Služieb darčekových poukážok musíte dodržiavať všetky obmedzenia stanovené našimi Všeobecnými podmienkami a Platobnými podmienkami.  Ďalej súhlasíte s tým, že Služby darčekových kariet nebudete používať v súvislosti s tovarom, službami alebo obchodnými aktivitami, ktoré (a) sú nelegálne alebo potenciálne nelegálne (vrátane falšovaných, odcudzených alebo podvodných), alebo (b) nie sú v súlade so všetkými príslušnými zákonmi alebo predpismi (vrátane zákonov o ochrane spotrebiteľa, zákonov o bezpečnosti výrobkov, zákonov o duševnom vlastníctve, obchodných nariadení a kontroly vývozu).  Ďalej potvrdzujete a súhlasíte s tým, že budete dodržiavať akékoľvek obmedzenia zo strany platforiem tretích strán, ktoré môžete používať na propagovanie Darčekových poukážok na verejnosti. 

Spoločnosť SumUp môže podľa vlastného uváženia rozhodnúť, či vaše používanie Služieb darčekových poukážok porušuje akékoľvek obmedzenia stanovené Všeobecnými podmienkami, Platobnými podmienkami alebo týmito podmienkami používania darčekových poukážok. Vyhradzujeme si právo pozastaviť alebo ukončiť váš Účet alebo prístup k Službám darčekových poukážok, ak zistíme alebo budeme mať dôvodné podozrenie, že došlo k porušeniu podmienok.

Nemáte právo vydať Darčekovú poukážku s hodnotou vyššou ako 1 000 EUR (alebo jej ekvivalentom v inej mene) alebo pridať hodnotu k Darčekovej poukážke, ktorá už bola vydaná, pričom jej hodnota prekročí 1 000 GBP zaplatených v priebehu jedného dňa. Nemáte právo vydať viac ako 5 000 EUR v Darčekových poukážkach počas jedného dňa jednej osobe. Ak nákup prekročí zostatok Darčekovej poukážky zákazníka, zákazník zaplatí zvyšnú sumu iným spôsobom platby. V prípade, že je váš Účet zrušený, pozastavený alebo ukončený, nevyužitý zostatok Darčekových poukážok musí zostať zákazníkom k dispozícii.

4. Spracovanie osobných údajov

S cieľom poskytnúť vám Služby darčekových poukážok podľa Podmienok používania darčekových poukážok, SumUp spracúva osobné údaje zákazníkov Služieb darčekových poukážok. Táto dohoda o ochrane údajov („Dohoda DPA pre darčekové poukážky“) upravuje spracovanie osobných údajov iba na základe, na účely a v rámci doby poskytovania Služieb darčekových poukážok spoločnosti SumUp alebo súvisiacich Služieb na základe Podmienok používania darčekových poukážok. Dohoda DPA pre darčekové poukážky tvorí neoddeliteľnú súčasť ustanovení týchto Podmienok používania darčekových poukážok a podlieha im.

5. Naša zodpovednosť 

Okrem toho, čo je uvedené inde vo Všeobecných podmienkach a týchto podmienkach používania darčekových poukážok, SumUp nemá žiadnu povinnosť predchádzať a nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie služby, podvod alebo stratu v súvislosti s nákupom alebo predajom Darčekovej poukážky. SumUp neposkytuje žiadne záruky, výslovné ani implicitné, týkajúce sa Darčekových poukážok a zrieka sa akejkoľvek záruky v čo najväčšej možnej miere. Oslobodzujete SumUp (a jej pridružené spoločnosti a dcérske spoločnosti, úradníkov, riaditeľov, zamestnancov a agentov) od všetkých nárokov týkajúcich sa akýchkoľvek sporov so zákazníkmi v súvislosti s nákupom a používaním Darčekových poukážok alebo nedodržiavania súladu s platnými regulačnými požiadavkami.

6. Poplatky

Na používanie Služieb darčekových poukážok súhlasíte s tým, že zaplatíte Poplatky a všetky príslušné dane uvedené na našej webovej stránke alebo v nastaveniach vášho Účtu, alebo inak písomne dohodnuté, a to spôsobom a do termínu v súlade so Všeobecnými podmienkami a Platobnými podmienkami. 

7. Zrušenie alebo ukončenie

Používanie Služieb darčekových poukážok môžete kedykoľvek zrušiť prostredníctvom nastavení svojho Účtu. 

Okrem toho, čo je uvedené inde vo Všeobecných podmienkach a týchto Podmienkach používania darčekových poukážok, môžeme tieto podmienky darčekových poukážok ukončiť bez predchádzajúceho upozornenia, ak zistíme, že: (a) vaše používanie služieb darčekových kariet alebo produktov a/alebo služby, pre ktoré používate Služby darčekových kariet, predstavuje činnosť uvedenú ako zakázaných kategórií podnikania na našej Webovej stránke alebo (b), ak podľa nášho racionálneho názoru vaše aktivity alebo kroky poškodzujú alebo môžu poškodiť náš imidž alebo dobré meno alebo imidž alebo dobré meno Siete či Spracovateľa platieb.