Nákupné podmienky

Účinné od 31. januára 2024

Poznámka: prosím, vytlačte si kópiu tohto dokumentu a uschovajte ju tak, aby ste ju mali v prípade potreby v budúcnosti k dispozícii.

Popri Všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti SumUp Limited so sídlom na adrese Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Írsko, D02 A9N9, sa uplatňujú aj nasledujúce podmienky týkajúce sa produktov (ďalej len „nákupné podmienky“). 

1. Zmluvné strany

Zmluvnými stranami týchto nákupných podmienok sú spoločnosť SumUp Limited, Írsko (ďalej len „SumUp“), spoločnosť s ručením obmedzeným založená v Írsku s číslom spoločnosti 505893 a so sídlom na adrese Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Írsko, D02 A9N9, a obchodník (ďalej len „obchodník“), ktorý nie je spotrebiteľom (spoločne ďalej len „zmluvné strany“).

2. Predmet zmluvy a právo na odstúpenie od zmluvy

2.1. Tieto nákupné podmienky sa vzťahujú na nákup akéhokoľvek hardvérového produktu (ďalej len „hardvér“ alebo „tovar“), ktorý je zobrazený v našom online obchode, zo strany obchodníka, prostredníctvom online objednávky na webovej lokalite SumUp, na základe cenovej ponuky alebo v mobilnej aplikácii SumUp.

2.2. Zakúpením si hardvéru potvrdzujete, že ste podnikateľom, živnostníkom alebo majiteľom firmy a že hardvér budete používať len na obchodné účely. V súlade s tým neexistuje právo na odstúpenie od zmluvy podľa právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa. 

3. Začatie platnosti dohody

3.1. Prezentácia hardvérových produktov v našom internetovom obchode nepredstavuje právne záväznú ponuku, ale len pozvanie na zadanie objednávky. Kliknutím na tlačidlo „Kúpiť ihneď“ v poslednom kroku procesu objednávania odosielate záväznú ponuku na nákup tovaru zobrazeného v prehľade objednávky a/alebo na rezervovanie služieb uvedených v prehľade objednávky. Bezprostredne po odoslaní objednávky dostanete potvrdenie objednávky, ktoré však ešte neznamená akceptáciu vašej ponuky na uzatvorenie zmluvy. Zmluva medzi vami a nami vzniká vtedy, keď akceptujeme vašu objednávku a/alebo rezerváciu, o čom dostanete samostatný e-mail, alebo keď vám tovar odošleme.

3.2. Zmluvné ustanovenia spolu s informáciami o objednanom tovare a/alebo rezervovaných službách vrátane týchto nákupných podmienok dostanete e-mailom alebo budú zobrazené vo vašom SumUp účte najneskôr po akceptácii ponuky na uzatvorenie zmluvy. 

3.3 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že súčasťou tovaru je možnosť využívať platobné služby a služby elektronických peňazí poskytované licencovanými finančnými inštitúciami, ako sme aj my, ktoré podliehajú prísnym požiadavkám v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí (AML) a iným regulačným požiadavkám. V tejto súvislosti od vás môžeme pred dodaním hardvéru alebo po ňom požadovať dodatočné informácie alebo odmietnuť dodanie balíka z regulačných dôvodov alebo z dôvodu rizika alebo bezpečnosti, o čom vás budeme informovať v primeranej lehote po objednaní tovaru. Nenesieme zodpovednosť za žiadne škody vyplývajúce z toho, že vám odmietneme dodať objednaný tovar z dôvodu dodržiavania regulačných požiadaviek alebo požiadaviek v oblasti rizika a bezpečnosti. Nemôžeme zaručiť a nenesieme zodpovednosť v prípade, že z regulačných dôvodov alebo dôvodov rizika alebo bezpečnosti nemôžeme dodať tovar alebo službu do určitých krajín, určitým osobám, subjektom alebo skupinám.

4. Dodacie podmienky

4.1. Spoločnosť SumUp bude spracúvať a poskytovať vaše údaje len v rozsahu potrebnom na naplnenie danej objednávky tak, aby sa zabezpečilo dodanie tovaru.

4.2. Tovar dodávame v súlade s uzatvorenými dohodami. Dodacie termíny a dodacie lehoty sú záväzné len vtedy, ak sme ich písomne potvrdili. 

4.3. Ak tovar nedodáme vôbec alebo ak ho nedodáme v súlade so zmluvou, uplatní sa dodatočná lehota 4 týždňov. V opačnom prípade nemáte nárok na odstúpenie od zmluvy. Ak by dodanie trvalo dlhšie, ako je lehota uvedená vyššie, obchodník môže kontaktovať zákaznícku podporu.

4.4. Spoločnosť SumUp nie je povinná dodať tovar, ak sme nedostali platbu. 

4.5. Spoločnosť SumUp nenesie zodpovednosť za dôsledky oneskoreného dodania tovaru.

5. Cena

5.1. Platná cena za tovar je cena uvedená na webovej lokalite SumUp alebo v mobilnej aplikácii SumUp v deň nákupnej objednávky alebo v deň, keď vám bola predložená časť ponuky (ďalej len „cenová ponuka“). 

5.2. Všetky ceny na webovej lokalite alebo v mobilnej aplikácii sú uvedené bez DPH a poplatkov za dodanie/dopravu, pokiaľ nie je uvedené inak. DPH a poplatky za dodanie vrátane nákladov na dopravu sa zobrazia počas procesu objednávky.

5.3. Vyhradzujeme si právo cenu tovaru kedykoľvek zmeniť.

6. Platba

6.1. Nákup musíte zaplatiť vopred kreditnou kartou, bankovým prevodom alebo iným spôsobom platby, ktorý bude uvedený počas procesu objednávky na webovej lokalite alebo v internetovom obchode, v predloženej cenovej ponuke alebo v mobilnej aplikácii SumUp.

6.2. Spoločnosť SumUp uplatňuje a dodržiava celosvetovo uznávané bezpečnostné štandardy PCI-DSS (www.pcisecuritystandards.org) v spojitosti s postupmi, zásadami a technickou architektúrou prijímania platieb kreditnými kartami.

7. Ponechanie si vlastníckeho práva 

7.1. Tovar zostáva majetkom spoločnosti SumUp, až kým jej obchodník nezaplatí celú kúpnu cenu. Ak meškáte s platbou viac ako 10 dní po dátume splatnosti, vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy a prevziať si tovar späť. 

7.2. Nemáte oprávnenie tovar ďalej predávať. 

8. Záruka

8.1. Spoločnosť SumUp zaručuje, že pri dodaní a počas dvanástich (12) mesiacov od dátumu dodania bude tovar bez akýchkoľvek podstatných konštrukčných, materiálových a výrobných chýb v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami.

8.1.1. V prípade akýchkoľvek chýb tovaru, ktoré sa vyskytnú do troch (3) mesiacov od dátumu dodania, sa predpokladá, že chyby existovali už v čase dodania tovaru obchodníkovi.

8.1.2. V prípade akýchkoľvek chyb tovaru, ktoré sa vyskytnú po troch (3) mesiacoch odo dňa dodania, sa predpokladá, že chyby vznikli v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s tovarom zo strany obchodníka, pokiaľ z dôkazov predložených obchodníkom nevyplýva niečo iné.

8.2. Spoločnosť SumUp nie je povinná poskytnúť žiadnu záruku na tovar v nasledujúcich prípadoch: i) ak k reklamácii dôjde po uplynutí dvanástich (12) mesiacov od dátumu dodania; ii) ak sú chyby spôsobené nesprávnym používaním tovaru obchodníkom a iii) v prípade, že nebudú zistené žiadne chyby (NTF – no trouble found).

9. Zákaznícka podpora

V prípade akýchkoľvek technických chýb tovaru je potrebné kontaktovať zákaznícku podporu.

10. Zodpovednosti spoločnosti SumUp

10.1. Spoločnosť SumUp a všetky jej pridružené spoločnosti preberajú zodpovednosť za akúkoľvek ujmu spôsobenú na živote, tele a zdraví, ku ktorej dôjde v dôsledku závažného porušenia povinností spoločnosti SumUp, v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami.

10.2. Spoločnosť SumUp zodpovedá aj za akúkoľvek inú priamu škodu, ktorá vznikne v dôsledku úmyselného alebo hrubého nedbanlivého porušenia týchto nákupných podmienok zo strany spoločnosti SumUp alebo ktorejkoľvek z jej pridružených spoločností, v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami. Spoločnosť SumUp nenesie zodpovednosť za žiadnu nepriamu škodu.

10.3. Okrem toho sa uplatňujú príslušné zákonné ustanovenia.

11. Produkty tretích strán

Všetok hardvér tretích strán a iné produkty, ktoré sú súčasťou služieb alebo sa s nimi predávajú, sa poskytujú výlučne v súlade so záručnými a inými podmienkami stanovenými ich výrobcom, ktorý je výlučne zodpovedný za servis a podporu svojho produktu. V prípade servisu, podpory alebo záručnej pomoci by ste sa mali obrátiť priamo na výrobcu. Spoločnosť SumUp neposkytuje v súvislosti s takýmito produktmi tretích strán žiadne vyhlásenia ani záruky, výslovné ani predpokladané, a výslovne odmieta akúkoľvek záruku alebo podmienku predajnosti, neporušenosti alebo vhodnosti na konkrétny účel. 

12. Vyššia moc

Spoločnosť SumUp je oslobodená od všetkých povinností vyplývajúcich z týchto nákupných podmienok v prípade, že splneniu týchto povinností bránia akékoľvek okolnosti, ktoré sú mimo kontroly spoločnosti SumUp a ktoré nebolo možné primerane predvídať.

13. Iné požiadavky

Plnohodnotné využívanie služieb poskytovaných spoločnosťou SumUp Payments Limited, ako sa uvádza v zmluvných podmienkach spoločnosti SumUp, je podmienené dokončením registrácie obchodníka v spoločnosti SumUp. Prijatím týchto nákupných podmienok a/alebo kúpou tovaru obchodník nezískava žiadne právo na prístup k službám spoločnosti SumUp ani na ich používanie.

14. Záverečné ustanovenia

14.1. Neuplatňujú sa žiadne iné podmienky, a to ani zmluvné podmienky obchodníka. Platia len všeobecné obchodné podmienky spoločnosti SumUp Limited a tieto nákupné podmienky.

14.2. Všetky podmienky, ktoré by sa líšili od uvedeného, musia byť vyjadrené písomne a musia byť výslovne schválené spoločnosťou SumUp.

14.3. Tieto nákupné podmienky a ich výklad sa riadia írskym právom a nepodliehajú dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.

14.4. Akékoľvek právne spory týkajúce sa týchto nákupných podmienok budú riešené súdom v Dubline (Írsko).

Kontakt: SumUp Limited, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Írsko, D02 A9N9.