Algemene voorwaarden van SumUp

Ingangsdatum: 02.08.2021

NB: Druk een kopie van dit document af en bewaar het zodat u het in de toekomst kunt nalezen.

Inleiding

Deze algemene voorwaarden ('algemene voorwaarden') zijn een wettelijke overeenkomst tussen u en SumUp Limited ('SumUp', 'wij', 'ons') die uw gebruik van onze producten en diensten regelt, inclusief onze software, hardware, mobiele applicaties ('app') en websites ('website') (samen de 'diensten'), ongeacht of dergelijke diensten worden aangeboden door SumUp of een gelieerde onderneming van SumUp (samen 'SumUp Group' te noemen). 

Door een SumUp-account (hieronder gedefinieerd) te maken of een van de diensten te gebruiken, accepteert u deze algemene voorwaarden. Ook stemt u in met eventuele specifieke aanvullende voorwaarden voor de producten en diensten die u gebruikt ('aanvullende voorwaarden') en die onderdeel worden van uw overeenkomst met ons. Als u een SumUp-account aanmaakt namens een bedrijf, verklaart u dat u daartoe bent gemachtigd en gaat u ermee akkoord dat u deze algemene voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden namens dat bedrijf accepteert. Als u niet akkoord gaat met deze algemene Voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden die op u van toepassing zijn, mag u de diensten niet gebruiken.

 Hieronder wordt verwezen naar aanvullende voorwaarden. Deze zijn te vinden op de Juridische pagina van onze website. 

Het is belangrijk dat u uw verantwoordelijkheden onder deze algemene voorwaarden en eventuele toepasselijke aanvullende voorwaarden begrijpt. Lees alle voorwaarden zorgvuldig door.

 Als u vragen, zorgen of klachten over de algemene voorwaarden, de aanvullende voorwaarden of de diensten hebt of als u een exemplaar van de algemene voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met de klantenservice van SumUp via [email protected] of via de onlinechat-functie op onze website. Bedankt. We zien ernaar uit om u te helpen uw bedrijf te laten groeien! 

1. Uw SumUp-account maken

U moet u ten minste 18 jaar oud zijn en een account ('SumUp-account', 'Profiel' of 'Account') bij ons registreren om de diensten te kunnen gebruiken.

U kunt zich slechts voor één SumUp-account registreren, tenzij we het openen van extra accounts expliciet goedkeuren. U kunt subaccounts maken of laten maken voor uw geautoriseerde medewerkers of andere vertegenwoordigers ('Geautoriseerde gebruiker'). Via dergelijke subaccounts hebben uw geautoriseerde gebruikers toegang tot uw SumUp-account en kunnen zij de diensten namens u gebruiken. Alle geautoriseerde gebruikers moeten apart bij ons zijn geregistreerd. U bent er zelf voor verantwoordelijk dat zij zich aan deze algemene voorwaarden en eventuele toepasselijke aanvullende voorwaarden houden. We behouden ons het recht voor om het aantal subaccounts te beperken en om de registratie van uw geautoriseerde gebruikers te weigeren. 

U kunt in verband met het registreren voor en het gebruik van uw account worden gevraagd om uw naam, e-mailadres en andere informatie op te geven. We zullen de informatie voor een aantal doeleinden gebruiken, waaronder om uw identiteit te verifiëren, kredietcontroles uit te voeren en te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen. Meer informatie over de manier waarop wij uw gegevens gebruiken, vindt u in ons Privacybeleid. U moet SumUp volledige en nauwkeurige informatie verstrekken en de informatie in uw SumUp-account up-to-date houden. Wijzigingen kunt u doorgeven door contact op te nemen met de Klantenservice. We behouden ons het recht voor om uw account op te schorten of te beëindigen en/of de toegang tot een van de diensten te beperken als u geen volledige en nauwkeurige informatie verstrekt of als u niet voldoet aan de vereisten voor registratie of verificatie van uw account.

2. Gegevensprivacy

De geheimhouding van gegevens is belangrijk voor ons. Door deze algemene voorwaarden te accepteren en een SumUp-account aan te maken, gaat u akkoord met SumUps privacybeleid, waarin wordt uitgelegd hoe SumUp en diens gelieerde ondernemingen uw persoonlijke gegevens verwerken en beschermen wanneer zij optreden als gegevensbeheerder. Alle vragen met betrekking tot gegevensbescherming moeten worden gericht aan [email protected].

3.  Uw SumUp-account beveiligen

SumUp heeft verschillende maatregelen genomen om uw informatie te beveiligen, maar u speelt ook een essentiële rol bij het voorkomen van ongeautoriseerde toegang tot uw account. U bent verantwoordelijk voor het beveiligen van uw accountwachtwoord en aanmeldgegevens. Schrijf uw wachtwoord niet op en bewaar het niet elektronisch op een onbeveiligde manier. Bewaar uw wachtwoord niet op of bij uw computer of mobiele apparaat. Deel uw wachtwoord nooit met iemand en zorg er bij het invoeren voor dat niemand anders het kan zien. U moet uw wachtwoord wijzigen en onmiddellijk contact opnemen met SumUps Klantenservice als uw wachtwoord of aanmeldgegevens zijn kwijtgeraakt of gestolen, als er ongeautoriseerde toegang tot uw account is, of als u een andere mogelijke inbreuk op de beveiliging ontdekt of vermoedt.

 4. Producten, diensten en kosten

SumUp en zijn gelieerde ondernemingen kunnen verschillende producten of diensten aanbieden als onderdeel van de diensten, wat gedeeltelijk wordt geregeld door de aanvullende voorwaarden. Door dergelijke aanvullende diensten te gebruiken, gaat u akkoord met alle relevante aanvullende voorwaarden, en die aanvullende voorwaarden zijn van toepassing tussen ons (of onze gelieerde onderneming) en u met betrekking tot de aanvullende diensten. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de aanvullende diensten, tenzij in de algemene voorwaarden anders wordt bepaald. 

SumUp en zijn gelieerde ondernemingen kunnen bepaalde diensten aanbieden die door u op terugkerende basis of op basis van gebruik moeten worden betaald ('Vergoedingen'). Door dergelijke diensten te gebruiken, stemt u ermee in de vergoedingen en eventuele toepasselijke belastingen te betalen in overeenstemming met de voorwaarden van de relevante aanvullende voorwaarden. Vergoedingen kunnen worden betaald via verschillende betaalmethoden die door SumUp worden aangeboden. U aanvaardt en machtigt dat SumUp, namens zichzelf of als agent voor haar gelieerde ondernemingen, vergoedingen voor diensten mag innen via elke beschikbare methode, inclusief het in rekening brengen op een pinpas of creditcard die aan uw account is gekoppeld of middels inhouding op uw opbrengsten uit transacties. Huidige kosten kunt u vinden op onze website.

Kosten die op terugkerende basis in rekening worden gebracht ('Abonnementskosten'), worden berekend bij aankoop en op de relevante verlengingsdatum totdat u ze annuleert. Uw abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij het wordt geannuleerd. U kunt uw abonnement op elk moment annuleren en blijft dan toegang houden tot het relevante product of de betreffende dienst tot het einde van uw huidige abonnementsperiode, waarop de nieuwe abonnementskosten moeten worden betaald. Abonnementskosten kunnen niet worden gerestitueerd en we bieden geen restituties of tegoeden voor gedeeltelijke abonnementsperioden of ongebruikte diensten.

Als een betaling niet is afgeschreven vanwege een vervaldatum, onvoldoende saldo of anderszins, en u uw abonnement niet opzegt, kunnen we uw toegang tot het betreffende product of de relevante dienst opschorten totdat we een betaling van de abonnementskosten hebben ontvangen. SumUp behoudt zich het recht voor om kosten in rekening te brengen voor eventuele gerelateerde extra kosten (zoals bankkosten) die door SumUp zijn gemaakt in verband met het onderzoeken van of bemiddelen bij mislukte betalingen voor abonnementskosten. 

SumUp behoudt zich het recht voor om vergoedingen te factureren via elke entiteit in de SumUp Group en om factureringsentiteiten te wijzigen die het gepast acht.

5. Kennisgevingen en communicatie

Het kan zijn dat we u van tijd tot tijd moeten bereiken met betrekking tot uw account of het gebruik van de diensten. U stemt ermee in dat we u schriftelijk op de hoogte kunnen stellen en andere informatie kunnen sturen via het primaire e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld of via sms naar het primaire mobiele telefoonnummer dat aan uw account is gekoppeld, alsook via pushberichten in de diensten en/of door publicatie in onze app of op onze website. Dergelijke elektronische communicatie wordt geacht binnen 24 uur na verzending door u te zijn ontvangen. Maak er daarom een gewoonte van om uw account en e-mail regelmatig te controleren. Zorg er ook voor dat u het e-mailadres en andere contactgegevens in uw account nauwkeurig en up-to-date houdt, want wij zijn niet verantwoordelijk als een bericht u niet bereikt omdat u dit niet hebt gedaan. We behouden ons ook het recht voor om zo nodig per post of telefonisch contact met u op te nemen. Elke communicatie of kennisgeving die per post wordt verzonden, wordt geacht door u te zijn ontvangen op 7 dagen vanaf de datum van verzending.

We zullen, voor zover we in staat zijn, met u communiceren in de taal van het land dat u tijdens de registratie kiest. We behouden ons echter het recht voor om indien nodig in het Engels met u te communiceren, en u stemt ermee in dat communicatie in het Engels voldoende is voor alle doeleinden onder deze algemene voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden. 

6. Compatibiliteit en diensten van derden

Mogelijk hebt u voor uw gebruik van de diensten een compatibel mobiel apparaat en toegang tot internet nodig. U bent zelf verantwoordelijk voor alle kosten die door derden in rekening worden gebracht voor mobiele apparaten, netwerk- of internettoegang of gerelateerde diensten in verband met uw toegang tot of het gebruik van de diensten. Hoewel we ons best doen om een actuele lijst bij te houden met compatibele mobiele apparaten op onze website, garanderen we niet dat de app of diensten compatibel zijn met uw mobiele apparaat, mobiele provider of internetprovider. U mag de diensten niet gebruiken met een mobiel apparaat dat is aangepast in strijd met de software- of hardwarerichtlijnen van de fabrikant.

 7. App

U moet mogelijk onze app downloaden en installeren om bepaalde diensten te gebruiken. U moet de meest recente versie van de app downloaden en gebruiken die beschikbaar is voor uw mobiele apparaat, alsook updates downloaden en installeren die van tijd tot tijd beschikbaar komen. 

8. Uw inhoud

In relatie tot uw SumUp-account en uw gebruik van de diensten kunt u mogelijk tekst, foto's, logo's, producten en andere materialen of informatie ('inhoud') uploaden of verstrekken. U stemt ermee in dat u geen inhoud zult uploaden of verstrekken, tenzij u die inhoud zelf hebt gemaakt of toestemming hebt van de eigenaar van de inhoud om dit te doen. U verleent ons, onze gelieerde ondernemingen en onze opvolgers een wereldwijd, niet-exclusief, royaltyvrij, volledig betaald, overdraagbaar en sublicentieerbaar recht voor het gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, distribueren en openbaar maken van uw inhoud, alsook voor het gebruik ervan in afgeleide werken en voor openbare weergave ervan in alle media om de diensten te leveren en te promoten. U behoudt alle rechten op uw inhoud, onder voorbehoud van de rechten die in deze algemene voorwaarden aan ons zijn verleend. U kunt uw inhoud wijzigen of verwijderen via uw account of door uw account te sluiten, maar uw inhoud kan blijven bestaan in historische, gearchiveerde of in de cache opgeslagen kopieën en versies daarvan die op of via de diensten beschikbaar zijn.

U stemt ermee in geen inhoud te uploaden of te verstrekken of anderszins via de diensten materiaal te plaatsen, verzenden, distribueren of verspreiden dat: (i) vals, misleidend, onwettig, obsceen, onfatsoenlijk, onzedelijk, pornografisch, lasterlijk, bedreigend, intimiderend, hatelijk of beledigend is; (ii) gedrag aanmoedigt dat als een strafbaar feit zou worden beschouwd of aanleiding geeft tot burgerlijke aansprakelijkheid; (iii) enige plicht jegens of rechten van een persoon of entiteit schendt, met inbegrip van rechten op publiciteit, privacy of intellectueel eigendom; (iv) beschadigde gegevens, computervirussen, malware of andere schadelijke, storende of destructieve bestanden bevat; of (v) naar ons eigen oordeel verwerpelijk is of ons, onze gelieerde ondernemingen of klanten kan blootstellen aan schade, een slechte naam of aansprakelijkheid van welke aard dan ook.

Hoewel SumUp niet verplicht is om inhoud te controleren, behouden we ons het recht voor om inhoud op elk moment en om welke reden dan ook zonder kennisgeving te verwijderen. U erkent dat u door het gebruik van de diensten kunt worden blootgesteld aan aanstootgevende, onfatsoenlijke of aanstootgevende inhoud van gebruikers. Noch SumUp, noch haar gelieerde ondernemingen nemen enige verantwoordelijkheid of aanvaarden enige aansprakelijkheid voor enige inhoud, inclusief verlies of schade aan uw inhoud.

9. Ons intellectueel eigendom

De intellectueeleigendomsrechten ('IP-rechten') van SumUp omvatten alle rechten die direct of indirect verband houden met de diensten, app, website, internetdomeinnamen en content, de technologie met betrekking tot de diensten en de logo's, inclusief, maar niet beperkt tot auteursrechten, morele rechten, databaserechten, handelsmerken, servicemerken, naamrechten, gebruiksmodellen en ontwerprechten, octrooien en alle andere wereldwijde exclusieve en niet-exclusieve rechten zoals die nu voorkomen of in de toekomst zullen voorkomen of worden verleend of overgedragen.

Wij (of onze licentiegevers) zijn de exclusieve eigenaar van alle IP-rechten en geen enkele bepaling in deze algemene voorwaarden of aanvullende voorwaarden zal worden geïnterpreteerd als een overdracht of concessie van de IP-rechten aan u. U hebt een licentie om de diensten te gebruiken in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden. De licentie is persoonlijk, beperkt, herroepbaar, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar. U krijgt verder geen IP-rechten.

U komt overeen dat u geen toegang zult krijgen tot of toezicht zult houden op materiaal of informatie op onze website of systemen met behulp van gegevensextractie, webscraping of een vergelijkbaar proces, hetzij handmatig of geautomatiseerd. U stemt er ook mee in dat u de diensten of enig materiaal of enige informatie die door ons aan u beschikbaar wordt gesteld, niet zult kopiëren, reproduceren, wijzigen, aanpassen of gebruiken om afgeleide werken te maken, noch openbaar zult weergeven, opnieuw zult publiceren of zult uploaden, plaatsen, verzenden, doorverkopen of distribueren.

10. Belastingen

U bent zelf verantwoordelijk voor het berekenen, innen, inhouden en aangeven van belastingen en voor het overmaken ervan aan de betreffende belastingautoriteiten van alle belastingen die om welke reden dan ook zijn vastgesteld, gemaakt of moeten worden geïnd, betaald of ingehouden met betrekking tot het gebruik van onze diensten. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele belastingen die u bent verschuldigd in verband met uw gebruik van de diensten.

11. Geen garanties

De diensten worden aan u aangeboden zoals ze zijn en op basis van beschikbaarheid –zonder enige garantie of voorwaarde, expliciet of impliciet, behalve zoals specifiek vermeld in deze algemene voorwaarden. We garanderen geen continue, ononderbroken of veilige toegang tot enig deel van de wijziging van de diensten, en we zijn niet aansprakelijk voor enige onderbreking of beperking van de diensten. We zullen ons best doen om u op de hoogte te stellen van gepland onderhoud of andere activiteiten die uw toegang tot of gebruik van de diensten kunnen onderbreken of belemmeren, maar behouden ons, indien nodig, het recht voor om dergelijk werk zonder kennisgeving uit te voeren.

12. Beperkingen

Naast alle andere voorwaarden die in deze algemene voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden zijn uiteengezet, stemt u ermee in dat u de diensten niet zult gebruiken en dat u geen enkele andere persoon toestemming zult geven om de diensten te gebruiken, (a) in verband met bedrijven of activiteiten die op onze website worden vermeld als een Niet-ondersteunde bedrijfssoorten; (b) om wetten, regels of voorschriften die van toepassing zijn op uw bedrijf te overtreden; (c) op een frauduleuze manier of voor een frauduleus doel; of (d) op een manier die de diensten verstoort of onderbreekt.  In overeenstemming met onze verplichtingen rapporteren we verdachte activiteiten en werken we samen met relevante wetshandhavingsinstanties en regelgevers met betrekking tot onze levering van de diensten. De diensten zijn mogelijk niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar in bepaalde landen, en we behouden ons het recht voor om de beschikbaarheid van de diensten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

13. Beëindiging

U kunt deze algemene voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden op elk moment en kosteloos beëindigen en uw SumUp-account sluiten, en u moet dit doen als u deze algemene voorwaarden en toepasselijke aanvullende voorwaarden niet langer accepteert en ermee instemt. Neem daarvoor contact op met de klantenservice van SumUp via [email protected] of via de onlinechat-functie op onze website.

We kunnen deze algemene voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden beëindigen en uw SumUp-account naar eigen inzicht sluiten nadat we u de juiste kennisgeving hebben gestuurd in overeenstemming met artikel 5 van deze algemene voorwaarden. We kunnen deze algemene voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden ook beëindigen of uw SumUp-account opschorten of sluiten zonder voorafgaande kennisgeving als (a) u enige bepaling of voorwaarde van deze algemene voorwaarden of toepasselijke aanvullende voorwaarden schendt; (b) wij reden hebben om aan te nemen dat u in strijd handelt met enige wet- of regelgeving die van toepassing is op uw gebruik van onze diensten; (c) wij reden hebben om aan te nemen dat u op welke manier dan ook betrokken bent bij frauduleuze activiteiten, witwaspraktijken, financiering van terrorisme of andere criminele activiteiten; (d) u een onaanvaardbaar krediet- of frauderisico voor ons vormt; (e) een regelgevende of wetshandhavingsinstantie ons hiertoe vraagt; of (f) wij reden hebben om aan te nemen dat uw SumUp-account is aangetast of anderszins een veiligheidsrisico vormt.

Als uw SumUp-account wordt opgeschort of gesloten, gaat u ermee akkoord dat (a) u gebonden blijft aan alle relevante bepalingen van deze algemene voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden totdat eventuele openstaande verantwoordelijkheden en verplichtingen tussen u en ons zijn afgewikkeld; (b) u onmiddellijk stopt met het gebruik van de diensten; (c) uw licentie voor toegang tot en gebruik van de diensten eindigt; (d) we alle informatie en gegevens met betrekking tot uw account die op onze servers is opgeslagen, kunnen verwijderen, tenzij we verplicht zijn deze te bewaren op grond van de toepasselijke wetgeving; en (e) we niet verantwoordelijk zijn jegens u of een externe partij in verband met het beëindigen van uw toegang tot de diensten of het verwijderen van uw accountinformatie en -gegevens.

Als er gedurende twee opeenvolgende jaren geen activiteit in uw account is, hebben wij het recht om een melding te sturen naar uw geregistreerde e-mailadres. Als u niet binnen dertig dagen reageert op onze melding waarin staat dat u uw account wilt behouden, zullen wij uw account automatisch sluiten. U kunt uw saldo te allen tijde opnemen door contact op te nemen met de klantenservice (per e-mail via [email protected] of via de onlinechat-functie op onze website.

14. Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover wettelijk is toegestaan, zijn noch SumUp noch haar gelieerde ondernemingen aansprakelijk jegens u voor een van de volgende soorten verlies of schade die voortkomen uit deze algemene voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden of uw gebruik van de diensten: (a) indirecte schade of gevolgschade (inclusief winstderving en verlies van goodwill, zaken, contracten, inkomsten of verwachte besparingen, zelfs als we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade); (b) verlies of beschadiging van gegevens; (c) verlies of schade die geen direct gevolg is van onze schending van deze algemene voorwaarden of enige aanvullende voorwaarden; (d) verlies of schade als gevolg van handelen of nalaten van u of derden; (e) verlies of schade als gevolg van onze naleving van de vereisten die ons worden opgelegd door toepasselijke wetten, voorschriften of regels; (f) verlies of schade als gevolg van een gebeurtenis waarover we geen redelijke controle hebben, zoals brand, telecommunicatie- of internetstoringen, storingen in nutsdiensten, stroomstoringen, apparatuurstoringen, stakingen, rellen, oorlogen, terroristische aanslagen, epidemieën, pandemieën, en niet-nakoming van verkopers of leveranciers.

Niets in deze algemene voorwaarden of aanvullende voorwaarden is bedoeld om onze aansprakelijkheid te beperken of zal onze aansprakelijkheid beperken voor fraude, grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag door SumUp of voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid door SumUp.

U stemt, voor zover maximaal wettelijk is toegestaan en behoudens de voorgaande paragrafen, ermee in dat de totale totale aansprakelijkheid van SumUp en haar gelieerde ondernemingen jegens u in verband met enige claim of claims die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden, eventuele aanvullende voorwaarden, of gebruik van de diensten zal niet hoger zijn dan het hoogste bedrag van (a) het bedrag aan vergoedingen dat u aan ons hebt betaald voor de diensten gedurende de periode van drie maanden onmiddellijk voorafgaand aan de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de claim voor aansprakelijkheid of (b) € 250, of een vergelijkbare lokale waarde.

15. Schadeloosstelling

U stemt, voor zover toegestaan door de wet, ermee in ons en onze respectieve directeuren, vertegenwoordigers, gelieerde ondernemingen en vertegenwoordigers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen elke claim (inclusief alle claims van derden), kosten, rechtszaken, eisen, verliezen, aansprakelijkheid, schade, actie, procedure, oordelen, straffen, rente en kosten (met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke advocatenhonoraria) die voortvloeien uit of verband houden met (a) enige daadwerkelijke of vermeende schending door u van een bepaling van deze algemene voorwaarden of enige aanvullende voorwaarden; (b) uw onrechtmatig of onjuist gebruik van de diensten; (c) uw schending van een recht van een externe partij, met inbegrip van maar niet beperkt tot enig recht op privacy, publiciteitsrechten of intellectuele eigendomsrechten; (d) uw schending van toepasselijke wetten, regels of voorschriften; en (e) de toegang tot of het gebruik van de diensten via uw SumUp-account of enig subaccount.

16. Revisie en wijzigingen

We hebben het recht om deze algemene voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden op elk moment te wijzigen, te verwijderen of aan te vullen, of de diensten te wijzigen. In dat geval zullen we u hiervan op de hoogte stellen zoals beschreven in sectie 5 van de algemene voorwaarden, in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen. Als u niet instemt met de herziene voorwaarden, moet u ons hiervan op de hoogte stellen voordat ze van kracht worden. In dat geval kunt u uw account sluiten en deze algemene voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden kosteloos beëindigen. Als u de diensten na de ingangsdatum van de herziene voorwaarden blijft gebruiken, betekent dit dat u deze voorwaarden accepteert.

Elke herziene versie van deze algemene voorwaarden of aanvullende voorwaarden zal op onze website worden geplaatst en/of via de app of diensten aan u worden gecommuniceerd. We behouden ons het recht voor om wijzigingen onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren indien dat nodig is om de veiligheid van onze systemen te handhaven of om te voldoen aan toepasselijke wetten, regels en voorschriften. 

 17. Toewijzing

Deze algemene voorwaarden, eventuele aanvullende voorwaarden en/of gerelateerde rechten en verplichtingen mogen niet door u worden overgedragen of toegewezen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, maar mogen door ons worden overgedragen en toegewezen zonder uw toestemming of andere beperkingen.

18. Volledige overeenkomst; scheidbaarheid

Deze algemene voorwaarden en eventuele toepasselijke aanvullende voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de diensten en vervangen en vernietigen alle eerdere overeenkomsten tussen u en ons met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de diensten. In het geval van een conflict tussen deze algemene voorwaarden, eventuele aanvullende voorwaarden en enige andere overeenkomst of andr beleid, prevaleren deze algemene voorwaarden voor het onderwerp van deze algemene voorwaarden en hebben alle toepasselijke aanvullende voorwaarden voorrang op het onderwerp van dergelijke toepasselijke aanvullende voorwaarden tenzij in deze algemene voorwaarden anders wordt vermeld.

In het geval dat enig deel van deze algemene voorwaarden of enige aanvullende voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt alleen die bepaling als onwerkzaam beschouwd en zullen de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet op enigerlei wijze worden aangetast of beïnvloed. Als een rechtbank bepaalt dat een bepaling in deze algemene voorwaarden of enige aanvullende voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is, dan is de rechtbank bevoegd de bepaling te wijzigen om de oorspronkelijke bedoeling zoveel mogelijk te bereiken onder toepasselijk recht.

19. Overleving

Elke bepaling die redelijkerwijs nodig is om het doel van deze algemene voorwaarden en eventuele toepasselijke aanvullende voorwaarden te bereiken of af te dwingen, blijft van kracht in overeenstemming met de respectieve voorwaarden als deze algemene voorwaarden en eventuele toepasselijke aanvullende voorwaarden worden beëindigd.

20. Toepasselijk recht en rechtsgebied

Deze algemene voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens en in overeenstemming met de wetgeving van Ierland. U stemt ermee in dat de rechtbanken van Ierland de exclusieve rechtsbevoegdheid hebben om kennis te nemen van elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze algemene voorwaarden, eventuele aanvullende voorwaarden of het gebruik van de diensten, inclusief met betrekking tot de schending, beëindiging of ongeldigheid daarvan. Voordat u een geschil voor de rechtbank brengt, stemt u ermee in eerst met ons samen te werken om de kwestie door middel van minnelijke onderhandelingen op te lossen.

OVER ONS

SumUp Limited is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die is opgericht in Ierland met registratienummer 505893, btw-nummer IE9813461A en met maatschappelijke zetel te Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Ierland D02 K580. Wij zijn een geautoriseerde instelling voor elektronisch geld (licentienr. C195030, uitgegeven op 27 oktober 2020) die wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland.