Platobné podmienky spoločnosti SumUp

Dátum účinnosti: 02. 08. 2021

Na účely používania platobných služieb a služieb elektronických peňazí spoločnosti SumUp opísaných nižšie (ďalej len „platobné služby“) súhlasíte s tým, že sa budete riadi všeobecnými podmienkami spolonosti SumUp, týmito platobnými podmienkami a všetkými ostatnými podmienkami a zásadami vzťahujúcimi sa na konkrétne služby, ktoré môžete používať. Tieto platobné podmienky sú dodatočnými podmienkami a spolu so všeobecnými podmienkami sú súčasťou právnej dohody medzi vami a spoločnosťou SumUp Limited (ďalej len „SumUp“, „my“, „nás“, „nám" vo všetkých tvaroch a pádoch). Pokiaľ nie je v tomto dokumente stanovené inak, vymedzené pojmy majú rovnaký význam ako vo všeobecných podmienkach. 

Platobné služby poskytuje SumUp, spoločnosť s ručením obmedzeným registrovaná v Írsku pod identifikačným číslom 505893, IČ DPH IE9813461A, so sídlom na adrese Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Írsko D02 K580. SumUp je autorizovanou inštitúciou elektronických peňazí (licencia č. C195030 vydaná 27. októbra 2020) regulovaná Írskou centrálnou bankou. Podrobnosti našej licencie nájdete v online registri Írskej centrálnej banky: online registri centrálnej banky Írska.

Je dôležité, aby ste rozumeli svojim povinnostiam vyplývajúcim z týchto platobných podmienok. Preto si ich pozorne ich prečítajte.

Ak máte akékoľvek otázky, pochybnosti alebo sťažnosti týkajúce sa všeobecných podmienok, týchto platobných podmienok, akýchkoľvek ďalších dodatočných podmienok alebo Služieb – alebo ak chcete požiadať o kópiu týchto platobných podmienok –, kontaktujte zákaznícku podporu spoločnosti SumUp na adrese [email protected].

1. Všeobecné ustanovenia 

Naše platobné služby vám umožňujú rôznymi spôsobmi prijímať a spracovávať transakcie platobnými kartami (ďalej len „platby“) a/alebo využívať peňaženku s elektronickými peniazmi (ďalej len „peňaženka“), s ktorou je spojená predplatená debetná karta (ďalej len „karta“). Vaši zákazníci (ďalej len „držitelia kariet“) môžu platby realizovať osobne pomocou vášho kompatibilného mobilného zariadenia, našej aplikácie a/alebo nami poskytnutého zariadenia na čítanie kariet („čítačka“) a na diaľku prostredníctvom nami sprístupnených online platobných metód.

Pri poskytovaní platobných služieb umožníme spracovanie uskutočnených platieb vo vašom mene, na váš účet pripíšeme finančné prostriedky, ktoré sme prijali z takýchto platieb, a zúčtujeme tieto finančné prostriedky (po odpočítaní našich poplatkov a akýchkoľvek spätných úhrad (chargebackov), storien, reklamácií alebo iných finančných prostriedkov, ktoré nám prináležia) v súlade s týmito platobnými podmienkami.

Udeľujete nám oprávnenie a dávate nám pokyn, aby sme vo vašom mene prijímali, držali a vyplácali finančné prostriedky v súlade s týmito platobnými podmienkami. Toto oprávnenie a pokyn zostávajú v plnej miere platné a účinné až do zatvorenia alebo zrušenia vášho účtu.

2. Spracovanie osobných údajov

S cieľom poskytovať vám platobné služby spracúva spoločnosť SumUp osobné údaje koncových zákazníkov platobných služieb. Toto spracovanie sa vykonáva v súlade s dokumentom Ochrana osobných údajov spoločnosti SumUp.

3. Siete a spracujúci partneri

Platobné služby vám umožňujú prijímať platby z kariet, ktoré ponúkajú Visa Europe Limited, Mastercard Europe S.A., American Express Limited a iné príslušné organizácie pre platobné karty (spolu ďalej len „siete“). Siete stanovili požiadavky a usmernenia (ďalej len „pravidlá siete“), ktorými sa spolu s týmito platobnými podmienkami a všeobecnými podmienkami riadi naše poskytovanie platobných služieb. Odkazy na aktuálne pravidlá siete nájdete na našej webovej lokalite. Prijatím týchto platobných podmienok zároveň vyjadrujete súhlas s tým, že budete dodržiavať pravidlá siete, ktoré môžu byť sieťami priebežne menené a dopĺňané. Platobné služby a/alebo tieto platobné podmienky môžeme pridať, odstrániť alebo upraviť, ak je to potrebné na dosiahnutie súladu s pravidlami siete.

S cieľom poskytovať naše platobné služby sme uzavreli zmluvy so spracujúcimi bankovými partnermi („spracujúci partneri“). Zoznam spracujúcich partnerov, s ktorými spolupracujeme pri poskytovaní služieb, nájdete na našej webovej lokalite. Pravidlá siete môžu vyžadovať, aby niektorí naši obchodníci uzatvorili samostatnú dohodu s jedným z našich spracujúcich bankových partnerov alebo so samotnými sieťami, a to v závislosti od objemu platieb. Ak ste takýmto obchodníkom, oznámime vám to a poskytneme vám v danom čase samostatnú dohodu. 

V prípade rozporu medzi týmito platobnými podmienkami a pravidlami siete alebo dohodou so spracovateľom majú prednosť podmienky pravidiel siete alebo dohody so spracujúcim partnerom.

4. SumUp účet

Ak chcete používať platobné služby, musíte mať účet spoločnosti SumUp, ako sa uvádza v časti 1 všeobecných podmienok. V súvislosti s vytvorením a používaním účtu môžeme skontrolovať vašu úverovú schopnosť a môžeme od vás vyžadovať poskytnutie ďalšej dokumentácie, aby sme dodržali príslušné zákony, nariadenia a pravidlá. O tom, či boli všetky potrebné kontroly úspešne dokončené, rozhodneme podľa vlastného uváženia. Vyhradzujeme si právo pozastaviť alebo ukončiť váš účet a/alebo obmedziť prístup k platobným službám, ak neposkytnete úplné a presné informácie alebo ak nesplníte akékoľvek požiadavky na registráciu alebo overenie účtu.

5. Prijímanie platieb kartou 

Súčasťou platobných služieb je možnosť prijímať platby prostredníctvom fyzicky prítomnej karty, a to buď pomocou čítačky, manuálnym zadaním údajov o platobnej karte alebo inými spôsobmi, ktoré môžeme sprístupniť. Keď prijímate platby pomocou jednej z našich čítačiek, na spracovanie a autorizáciu platieb medzi platobnou kartou a našimi servermi sa použije čítačka. Platobné služby môžu zahŕňať aj možnosť prijímať platby bez fyzickej prítomnosti karty, a to vrátane platieb uskutočnených prostredníctvom platobnej brány alebo prostredníctvom platobných odkazov, ktoré ste poslali svojim zákazníkom. Zoznam platobných kariet, ktoré v súčasnosti akceptujeme, ktorý môžeme priebežne aktualizovať bez predchádzajúceho oznámenia, nájdete na našej webovej lokalite.

Určité spôsoby platby môžu byť v rámci platobných služieb dostupné v spolupráci s treťou stranou (ďalej len „partner“) prostredníctvom mobilnej aplikácie, webovej lokality alebo iného softvéru partnera (ďalej len „partnerská aplikácia“). V takýchto prípadoch bude váš vzťah s partnerom upravovaný samostatným obchodným vzťahom medzi vami a partnerom a naša spoločnosť bude zodpovedná iba za platobné služby, ktoré poskytujeme v rámci partnerskej aplikácie. Nie sme zodpovední za funkčnosť partnerskej aplikácie ani za akúkoľvek službu, ktorú vám alebo držiteľom kariet poskytuje partner. Ak sa tak s partnerom dohodnete, môžeme v mene partnera vyberať aj poplatky za služby, ale za žiadnych okolností nebudeme zodpovední za zrazenie ani zaplatenie daní súvisiacich s vaším používaním partnerskej aplikácie.

6. Alternatívne spôsoby platby

Okrem platobných služieb opísaných vyššie môže spoločnosť SumUp ponúkať funkciu, ktorá vám umožní prijímať platby od zákazníkov prostredníctvom iných spôsobov platby poskytovaných tretími stranami (ďalej len „alternatívne spôsoby platby“). Funkciu alternatívnych spôsobov platby môžete integrovať do našich platobných služieb, ktoré nevyžadujú prítomnosť karty, a umožniť tak svojim zákazníkom, aby si pri platení vybrali a použili alternatívny spôsob platby.

Podrobnosti týkajúce sa poskytovateľov alternatívnych platobných služieb a určité ďalšie štandardy, pravidlá, postupy a požiadavky týkajúce sa alternatívnych platobných služieb (ďalej len „podmienky APM“) nájdete na našej webovej lokalite a sú zahrnuté do týchto platobných podmienok v rozsahu, v akom používate funkciu alternatívnych platobných služieb. Súhlasíte s tým, že budete podmienky APM neustále dodržiavať. Poskytovatelia alternatívnych platobných služieb a podmienky APM sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Platby uskutočnené prostredníctvom alternatívnych spôsobov platby (APM) môžu poskytovatelia takýchto spôsobov platby vrátiť späť, pokiaľ nie je v podmienkach týchto platieb uvedené inak. Vaše povinnosti a zodpovednosť voči spoločnosti SumUp za akékoľvek vrátené platby sú rovnaké ako tie, ktoré máte voči nám v prípade spätných úhrad (chargebackov). Poskytovatelia alternatívnych spôsobov platby môžu ovplyvniť vrátenie platby uskutočnenej prostredníctvom alternatívnych spôsobov platby rovnakým spôsobom, ako môže príslušná sieť, spracujúci partner alebo ktorákoľvek z nami určených finančných inštitúcií ovplyvniť spätnú úhradu (chargeback).

Dostupnosť alternatívnych spôsobov platby podlieha geografickým obmedzeniam. Informácie o tom, ktoré alternatívne spôsoby platby sú k dispozícii vo vašej krajine, nájdete na našom webe: webovej lokalite.

7. Čítačky

Informácie o dostupných čítačkách a o tom, ako si ich možno kúpiť alebo prenajať, nájdete na našom webe: webovej lokalite

Pokiaľ sme sa výslovne nedohodli inak, nesmiete predať, prenajať, licencovať ani previesť čítačku na tretiu stranu ani povoliť jej používanie treťou stranou. Takisto nesmiete žiadnym spôsobom upravovať softvér alebo hardvér čítačky. ítačku nesmiete používa na žiadne iné účely ako je prijímanie platieb.

8. Výplata, poplatky a výpisy

Po prijatí prostriedkov z Platieb, ktoré spracujete prostredníctvom spoločnosti SumUp, vyplatíme sumu, ktorú vám dlhujeme, do vašej Peňaženky („Výplata“). Môžete si nastaviť automatické smerovanie Platieb na bankový účet prepojený s vaším SumUp účtom. Pred každou Výplatou odpočítame z prostriedkov Platby príslušné Poplatky za naše Služby. Naše aktuálne Poplatky za Platobné služby sú uvedené na stránke Rozpis poplatkov na našej Webovej lokalite. Svoje predvoľby Platieb môžete zmeniť vo svojom profile Účtu alebo kontaktovaním zákazníckej podpory na adrese [email protected].

Budeme vám poskytovať mesačné výpisy z vášho SumUp účtu. Súhlasíte s tým, že môžeme agregovať informácie o poplatkoch podľa značiek, aplikácií, kategórií platobných nástrojov a sadzieb výmenných poplatkov vzťahujúcich sa na príslušnú transakciu.

9. Peňaženka a Karta SumUp

Vystavíme vám Peňaženku spojenú s vaším Účtom, aby sme vám zabezpečili možnosť prijímať Výplaty, ako je to uvedené v časti 8 vyššie. Môžeme vám tiež vydať Kartu spojenú s vaším Účtom. Za používanie Peňaženky a Karty môžu byť účtované poplatky. Rozpis aktuálnych poplatkov nájdete na našej Webovej lokalite.

Ak vám Karta nebola vydaná a chcete si aktivovať túto funkciu alebo ak si chcete aktivovať ďalšie funkcie spojené s vašou Peňaženkou, kontaktujte zákaznícku podporu na adrese [email protected].

9a. Používanie Peňaženky

Prostriedky môžu do vašej Peňaženky (ktorá sa môže označovať aj ako Firemný SumUp účet) pochádzať z Výplat z vašich Platieb. Môžeme vám tiež umožniť pridať prostriedky do Peňaženky tak, že ich do nej odošlete priamo prostredníctvom platby kreditnou alebo debetnou kartou alebo bankovým prevodom. Ak odosielate prostriedky do Peňaženky, peniaze do Peňaženky pridáme hneď, ako dostaneme vašu platbu. Zostatok prostriedkov uložených v Peňaženke môžete kedykoľvek previesť na svoj bankový účet. Tieto spätné prevody však podliehajú kontrolám bezpečnosti a boja proti podvodom a pred uskutočnením prevodu sa od môže vyžadovať potvrdenie totožnosti alebo poskytnutie ďalších overovacích údajov.

Váš SumUp účet ani Firemný SumUp účet nie sú bankovým účtom a nevzťahuje sa na ne systém kompenzácie. Finančné prostriedky uložené na vašom Účte alebo v Peňaženke nepredstavujú vklady a neúročia sa.

9b. Používanie Karty

Kartu vydáva spoločnosť SumUp na základe licencie, ktorú získala od spoločnosti Mastercard Europe S/A Inc., a môže byť vydaná vo fyzickej alebo virtuálnej podobe. Kartu je možné použiť na platby za tovar a služby v obchodoch a na diaľku (napríklad online), ako aj na výber hotovosti z Peňaženky. Kartu nie ste povinní používať.

Karty sa posielajú na fyzickú adresu (v prípade fyzických Kariet) alebo na e‑mailovú adresu (v prípade virtuálnych kariet) zaregistrovanú vo vašom Účte. Ak chcete kartu začať používať, musíte si ju aktivovať. Pri aktivácii Karty si musíte nastaviť PIN kód. PIN kód si nezapisujte a neuchovávajte ho v elektronickej podobe bez zabezpečenia. PIN kód neuchovávajte spolu s Kartou ani v mobilnom zariadení. PIN kód nikdy s nikým nezdieľajte a pri jeho zadávaní sa uistite, že ho nikto iný nevidí.

V súlade s platnými zákonmi a predpismi sa od nás vyžaduje, aby sme získali, overili a zaznamenali určité údaje o všetkých našich zákazníkoch. Kým nebude tento proces dokončený, vaše používanie Karty môže byť čiastočne alebo úplne obmedzené. Používanie Karty tiež neustále a bez predchádzajúceho upozornenia podlieha opatreniam na predchádzanie podvodom.

Kartu je možné použiť na nákup tovaru a služieb v ľubovoľnom podniku so symbolom označujúcim akceptovanie kariet Mastercard alebo na výber hotovosti v ľubovoľnom bankomate s logom Mastercard. Keď na Kartu prijmete prostriedky, uložia sa do vašej Peňaženky.

Niektoré transakcie Karty môžu pred dokončením vyžadovať prídavné bezpečnostné overenie prostredníctvom systému Mastercard 3D Secure System. Môže si to vyžadovať, aby ste odpovedali na bezpečnostné otázky, aby ste overili transakciu pomocou potvrdzovacieho kódu prijatého správou SMS alebo e-mailom, alebo aby ste transakciu overili pomocou snímania odtlačkov prstov odobratého prostredníctvom kompatibilného zariadenia.

Ak sa domnievate, že vaša Karta, číslo Karty, PIN kód, Účet alebo online prihlasovacie údaje boli stratené alebo odcudzené alebo že niekto previedol alebo môže previesť peniaze z vašej Karty bez vášho súhlasu, musíte okamžite kontaktovať našu zákaznícku podporu na adrese [email protected]. Používanie svojej Karty môžete dočasne zablokovať prostredníctvom Správy SumUp profilu.

V prípade straty alebo odcudzenia Karty alebo nedodržania ochrany bezpečnostných prvkov vašej Karty v súlade s týmito Platobnými podmienkami bude vaša maximálna zodpovednosť obmedzená na €50 alebo ekvivalentnú miestnu hodnotu, pokiaľ ste nekonali podvodne alebo úmyselne alebo ste z hrubej nedbanlivosti neporušili tieto podmienky. V takom prípade môžete niesť zodpovednosť za celú stratu. Ste zodpovední za všetky iniciované autorizované transakcie a poplatky, ktoré vzniknú použitím vašej Karty. Ak inej osobe povolíte prístup k vašej Karte, číslu Karty, PIN kódu, Účtu, Firemnému SumUp účtu, heslu alebo prihlasovacím údajom, všetky transakcie, ktoré daná osoba na karte uskutoční, sa budú považovať za autorizované a môžete niesť zodpovednosť za všetky transakcie a vzniknuté poplatky.

Z bezpečnostných dôvodov môžeme obmedziť počet alebo výšku transakcií, ktoré môžete uskutočniť na svojej Karte. Kartu nesmiete používať na žiadne nezákonné transakcie.

Spoločnosť SumUp si vyhradzuje právo zrušiť Kartu, ktorá nebola aktivovaná alebo použitá po dobu 12 mesiacov. V takom prípade vás budeme informovať minimálne 30 dní vopred a potom Kartu zrušíme, pokiaľ ju v rámci výpovednej lehoty neaktivujete alebo nezačnete používať.

10. Prevody

Spoločnosť SumUp vám tiež môže umožniť prevádzať finančné prostriedky z vašej Peňaženky do Peňaženky iného SumUp účtu alebo na bankový účet.

Je vašou zodpovednosťou zabezpečiť, aby boli požadované platobné údaje príjemcu zadané správne. Akákoľvek chyba v zadaných údajoch môže mať za následok neúspešný alebo oneskorený prevod alebo stratu finančných prostriedkov. Za prípadné straty, ktoré vám vzniknú pri zadaní nesprávnych platobných údajov pri takýchto prevodoch, nebudeme za žiadnych okolností zodpovední.

Pred potvrdením vašej žiadosti o uskutočnenie prevodu sa na vašej stránke Správa SumUp profilu zobrazia tieto údaje:

  • platobné údaje protistrany;

  • množstvo peňazí, ktoré chcete poslať protistrane; a

  • akékoľvek príslušné poplatky. 

Keď dostaneme vašu žiadosť o uskutočnenie prevodu, nebudete ju môcť zrušiť. Vaša žiadosť sa považuje za prijatú hneď, ako nám poskytnete podrobnosti uvedené vyššie. Prevody z vašej Peňaženky do Peňaženky iného SumUp účtu alebo na bankový účet uskutočníme okamžite po prijatí vašej žiadosti o uskutočnenie prevodu. Keď dostaneme vašu žiadosť o prevod z vašej Peňaženky do Peňaženky iného SumUp účtu, okamžite pripíšeme danú sumu do Peňaženky druhého SumUp účtu. Prevody na bankové účty môžu v závislosti od poskytovateľa trvať až 3 až 5 pracovných dní. Váš prevod nemusíme dokončiť v nasledujúcich prípadoch: 

  • vaše pokyny sú neúplné alebo nejasné;

  • zistí sa podozrivá aktivita súvisiaca s vami alebo príjemcom;

  • prevod by porušil príslušné zákony, nariadenia, pravidlá alebo tieto Platobné podmienky;

  • prevod presahuje vaše platobné limity alebo zostatok finančných prostriedkov vo vašej Peňaženke.

Vyhradzujeme si právo obmedziť podľa potreby a podľa vlastného uváženia počet alebo výšku prevodov, aby sme vyhoveli bezpečnostným a regulačným požiadavkám. 

11. Ochrana finančných prostriedkov

Sumu rovnajúcu sa všetkým sumám, ktoré vám dlhujeme, budeme držať oddelene od našich vlastných finančných prostriedkov (ale spolu so sumami držanými v mene iných SumUp účtov) na samostatnom bankovom účte. Tieto prostriedky budú chránené v súlade s našimi právnymi a regulačnými povinnosťami. Ak sa dostaneme do platobnej neschopnosti, všetky prostriedky, ktoré sme prijali, budú chránené pred nárokmi našich veriteľov.

12. Otvorené bankovníctvo 

Môžeme vám umožniť, aby ste poskytovateľom otvoreného bankovníctva a poskytovateľom tretích strán poskytli prístup k informáciám o vašom Účte alebo umožnili uskutočňovať platby vo vašom mene v súlade s vašimi pokynmi a príslušnými regulačnými požiadavkami. Všetci takíto poskytovatelia musia mať zákonné povolenie na uskutočňovanie platieb a v mnohých prípadoch budú musieť byť schválení oficiálnym regulačným orgánom, ako je napríklad centrálna banka Írska alebo úrad pre dohľad nad finančným trhom. Pred povolením týchto poskytovateľov by ste si mali overiť, či sú autorizovaní a dôveryhodní.

So všetkými žiadosťami o platby, ktoré môžeme dostať od poskytovateľov otvoreného bankovníctva alebo poskytovateľov tretích strán, ktorých ste povolili, sa bude zaobchádzať, akoby ste nám ich poslali vy, a budú podliehať týmto Platobným podmienkam. Ak očakávate, že poskytovatelia otvoreného bankovníctva alebo poskytovatelia tretích strán uskutočnia platbu vo vašom mene a neurobia tak, za neuskutočnenie vašej platby nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Ak chcete poskytovateľovi otvoreného bankovníctva alebo poskytovateľovi tretej strany zakázať prístup k vášmu Účtu alebo uskutočňovať platby vo vašom mene, mali by ste sa obrátiť na nás alebo na daného poskytovateľa.

13. Obmedzenia

V súvislosti s používaním Platobných služieb musíte dodržiavať všetky obmedzenia stanovené našimi Všeobecnými podmienkami a týmito Platobnými podmienkami. Ďalej súhlasíte s tým, že Platobné služby nebudete používať v súvislosti s tovarom, službami alebo obchodnými aktivitami, ktoré (a) sú nelegálne alebo potenciálne nelegálne (vrátane falšovaných, odcudzených alebo podvodných), alebo (b) nie sú v súlade so všetkými príslušnými zákonmi alebo predpismi (vrátane zákonov o ochrane spotrebiteľa, zákonov o bezpečnosti výrobkov, zákonov o duševnom vlastníctve, obchodných nariadení a kontroly vývozu). 

Spoločnosť SumUp môže podľa vlastného uváženia rozhodnúť, či vaše používanie Platobných služieb porušuje akékoľvek obmedzenia stanovené Všeobecnými podmienkami alebo týmito Platobnými podmienkami. Vyhradzujeme si právo pozastaviť alebo ukončiť váš Účet alebo prístup k Platobným službám, ak zistíme alebo budeme mať dôvodné podozrenie, že došlo k porušeniu podmienok. Ak nám predložíte alebo sa pokúsite predložiť akúkoľvek Platbu, o ktorej sa domnievame, že je v rozpore so Všeobecnými podmienkami alebo s týmito Platobnými podmienkami alebo so zákonom, alebo ktorá nás, iných používateľov našich Platobných služieb alebo našich partnerov vystavuje riziku vzniku škody (vrátane podvodu, poškodenia značky alebo reputácie alebo trestných činov), vyhradzujeme si právo nepovoliť, pozastaviť alebo vrátiť Platbu, zrušiť alebo pozastaviť váš Účet, nahlásiť transakciu príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní alebo od vás požadovať náhradu škody alebo inú úľavu.

Ďalej si vyhradzujeme právo zablokovať, pozastaviť alebo zrušiť vašu Kartu alebo Peňaženku, ak v dôsledku našich pravidiel a procesov zistíme podľa nášho názoru podvodnú, podozrivú alebo trestnú činnosť alebo akúkoľvek činnosť, ktorá nie je v súlade so Všeobecnými podmienkami alebo týmito Platobnými podmienkami. Ak vašu Kartu alebo Peňaženku zablokujeme, pozastavíme alebo zrušíme a neexistujú objektívne opodstatnené bezpečnostné dôvody alebo pokiaľ to nie je v rozpore so zákonom, budeme vás o blokovaní, pozastavení alebo zrušení vašej Karty alebo Peňaženky informovať skôr, ako vašu Kartu alebo Peňaženku zablokujeme, pozastavíme alebo zrušíme (ak je to možné), a to pred zablokovaním, pozastavením alebo zrušením vašej Karty alebo Peňaženky alebo čo najskôr potom. Ak toto právo využijeme, nenesieme voči vám žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek výslednú nedostupnosť finančných prostriedkov na vašej Karte alebo v Peňaženke ani za vašu nemožnosť používať Kartu.

14. Vaše povinnosti

Súhlasíte s tým, že nebudete akceptovať žiadne Platby, kde platobná karta neobsahuje všetky prvky, ktoré sú typické pre daný typ karty, alebo kde sa zdá, že s platobnou kartou bolo manipulované alebo je poškodená, alebo kde platnosť platobnej karty vypršala.

Bez nášho súhlasu nesmiete pre Platby stanoviť minimálnu hranicu, ktorá je vyššia ako € 1.00 (alebo miestny ekvivalent). Okrem toho poskytnete Držiteľom kariet minimálne také isté podmienky predaja, aké poskytujete zákazníkom, ktorí za váš tovar alebo služby platia v hotovosti, a nebudete im účtovať žiadne ďalšie sumy ani príplatky.

Máte povinnosť sledovať svoj Účet a históriu Platieb a vrátiť príslušnému Držiteľovi karty každú sumu Platby, ktorú ste dostali omylom, alebo akúkoľvek nadmernú sumu, ak bola suma Platby nesprávna.

Držiteľovi karty sprístupníte potvrdenie o platbe v papierovej podobe, ak to vyžaduje zákon alebo Pravidlá siete. Okrem toho môžete Držiteľom kariet poskytnúť možnosť (ale nie ako náhradu papierového potvrdenia, ak ho vyžaduje zákon) vystavenia potvrdenia o Platbe prostredníctvom e‑mailu alebo textovej správy.

Musíte bezodkladne skontrolovať všetky nami poskytnuté výpisy (napríklad faktúry alebo výpisy zúčtovania), ako aj zúčtovania, vrátenia peňazí, spätné úhrady alebo akékoľvek ďalšie transakcie, ktoré boli zaplatené alebo naúčtované vám alebo Držiteľovi karty. Proti akémukoľvek nepresnému alebo neúplnému výpisu musíte vzniesť námietku bez zbytočného odkladu, najneskôr do 25 pracovných dní od prijatia príslušného výpisu alebo dátumu príslušnej platby. Nevznesenie námietky v stanovenom termíne sa považuje za schválenie, pokiaľ chyba nebola spôsobená nami. Ak sme urobili chybu, musíte nás o tom bezodkladne informovať, najneskôr však do 13 mesiacov odo dňa odpísania platobnej transakcie, ktorej sa chyba týka (ako je podrobne uvedené v časti 18 (Chyby a neoprávnené platby)). Vyhradzujeme si právo opätovne vystaviť opravené výpisy alebo opraviť akékoľvek platby po uplynutí tohto termínu. Okrem prípadov, keď to vyžaduje zákon, nesiete výhradnú zodpovednosť za vedenie záznamov o všetkých Platbách a iných údajoch týkajúcich sa vášho Účtu a vášho používania Služieb.

Reklamné materiály spoločnosti SumUp, ktoré od nás dostanete, vystavíte vo svojom obchodnom priestore na viditeľnom mieste. Medzi takéto materiály môžu patriť nálepky do vášho obchodu, výkladu alebo na okno auta s logom SumUp alebo logami, značkami alebo letákmi Sietí, ktoré musia byť vystavené na základe podmienok Sietí, podľa zákona alebo na základe podmienok spoločnosti SumUp.

15. Rezerva

Na úely zabezpečenia splnenia svojich platobných povinností podľa týchto Platobných podmienok uznávate a súhlasíte s tým, že sme sme oprávnení kedykoľvek a podľa vlastného uváženia dočasne zadržať Výplaty a zabezpečiť si tak rezervu („Rezerva“). Rezerva bude slúžiť ako zábezpeka v náš prospech a budeme oprávnení inkasovať a započítavať z Rezervy všetky sumy, ktoré nám dlhujete na základe týchto Podmienok, vrátane záporného zostatku na Účte, a to bez predchádzajúceho upozornenia.

Ak nám dlhujete sumu, ktorá presahuje sumu Rezervy, okamžite, ale najneskôr do 3 pracovných dní od našej žiadosti, nám uhradíte rozdiel medzi Rezervou a dlžnou sumou. Týmto nás výslovne oprávňujete na to, aby sme z vašej Peňaženky, z vášho bankového účtu, z vašej kreditnej karty alebo z vášho bankového účtu, ktorý sa použil na nákup niektorej z našich Čítačiek, mohli previesť akékoľvek sumy, ktoré nám dlhujete, vrátane nákladov a výdavkov v súvislosti s inkasom týchto, resp. aby sme mohli tieto čiastky odpočítať z Výplat vo váš prospech. Ak na požiadanie neuhradíte celú sumu, ktorú nám dlhujete, bude to predstavovať vážne porušenie týchto Podmienok a budete znášať všetky náklady spojené s výberom týchto súm vrátane poplatkov a výdavkov za právne zastupovanie, poplatkov inkasným agentúram a prípadného úroku z omeškania.

16. Spätné úhrady

Suma Platby môže byť naúčtovaná späť na váš Účet, ak je Platba (a) sporná alebo ju z akýchkoľvek dôvodov vráti príslušná Sieť, náš Nadobúdajúci partner, Držiteľ karty alebo ktorákoľvek z našich určených finančných inštitúcií; b) neautorizovaná; alebo (c) máme akýkoľvek dôvod domnievať sa, že Platba nebola autorizovaná alebo bola nezákonná, podozrivá alebo v rozpore s týmito Podmienkami („Spätná úhrada“).

Súhlasíte s tým, že nám budete na požiadanie a na svoje náklady pomáhať pri vyšetrovaní akýchkoľvek Spätných úhrad alebo akýchkoľvek vašich Platieb spracovaných prostredníctvom Služieb. Beriete na vedomie, že vaša neschopnosť poskytnúť nám včasnú súčinnosť vrátane poskytnutia potrebnej dokumentácie najneskôr do 10 pracovných dní od našej žiadosti môže mať za následok, že Spätná úhrada sa nebude dať vrátiť. Vyhradzujeme si právo naúčtovať si poplatok za vyšetrovanie alebo sprostredkovanie akýchkoľvek Spätných úhrad. Všetky tieto poplatky budú zverejnené na našej Webovej lokalite.

Ak vydávajúca banka alebo Sieť nevyriešila spor týkajúci sa Spätnej úhrady vo váš prospech alebo ak sa rozhodnete proti Spätnej úhrade nenamietať, vyhradzujeme si právo (a) získať od vás pôvodnú sumu Platby spolu s Poplatkami a ( b) pripísať pôvodnú sumu Platby späť Držiteľovi karty.

Ak zistíme, že máte nadmerný počet Spätných úhrad, môžeme odložiť Výplaty do vašej Peňaženky alebo na váš bankový účet, nastaviť Rezervu vo výške postačujúcej na to, aby sme pokryli očakávané Spätné úhrady a súvisiace poplatky, alebo ukončiť alebo pozastaviť poskytovanie Služieb a zrušiť váš Účet.

17. Refundácia a vrátenie tovaru

Na základe týchto Platobných podmienok a prijatím Platieb prostredníctvom Platobných služieb budete spracúvať vrátený tovar a poskytovať refundácie prostredníctvom svojho Účtu v súlade s týmito Platobnými podmienkami a Pravidlami sietí.

Pravidlá sietí okrem iného vyžadujú, aby ste v čase nákupu ponúkali a zverejňovali pravidlá spravodlivého vrátenia tovaru a zrušenia, aby ste za Platby nevracali hotovosť, pokiaľ to nevyžaduje zákon, a aby ste neprijímali hotovosť ani inú hodnotnú vec za vrátenie Platby. Výška refundácie musí zahŕňať všetky dane, ktoré sa musia refundovať, a nesmie prekročiť sumu pôvodnej Platby.

V prípade výmeny, čiastočného vrátenia alebo chybnej Platby alebo sumy Platby môžete prostredníctvom Aplikácie, Webovej lokality alebo Čítačky vrátiť celkovú sumu pôvodnej Platby alebo čiastočnú sumu zodpovedajúcu vrátenému tovaru alebo chybnej sume Platby. Refundácie spracované prostredníctvom vášho Účtu sa autorizujú do 30 dní odo dňa inicializácie Platby. Pôvodnú sumu Platby spolu s Poplatkami vyberieme od vás a vrátenú sumu Platby pripíšeme Držiteľovi karty.

Ak zistíme, že spracúvate nadmerný počet refundácií, môžeme vám refundácie znemožniť, a prípadne vo vzťahu k vášmu Účtu podniknúť ďalšie kroky.

18. Chyby a neoprávnené platby

Ak sa domnievate, že sme Platbu nemohli uskutočniť, uskutočnili sme ju nesprávne alebo sme spracovali neoprávnenú Platbu, musíte nás o tom informovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 13 mesiacov od dátumu Platby.

Ak nám oznámite, že sme Platbu neuskutočnili alebo sme ju uskutočnili nesprávne, situáciu prešetríme a vynaložíme primerané úsilie na nápravu zistených chýb. Ak bude mať chyba za následok, že dostanete menej ako sumu, na ktorú ste mali nárok, rozdiel vám pripíšeme na Účet. Ak bude mať chyba za následok, že dostanete viac ako sumu, na ktorú ste mali nárok, nadmerné prostriedky vám z Účtu odpíšeme.

Ak nám oznámite neoprávnenú platbu, bezodkladne, najneskôr však do konca pracovného dňa bezprostredne nasledujúceho po dni oznámenia neoprávnenej platby, vrátime sumu platby vrátane všetkých poplatkov, ktoré sme z nej odpočítali. Neplatí to, ak máme dôvodné podozrenie na podvod súvisiaci s údajne neoprávnenou platbou.

19. Súlad s pravidlami PCI 

Počas trvania týchto Platobných podmienok ste povinní dodržiavať príslušné ustanovenia štandardu bezpečnosti údajov odvetvia platobných kariet (Payment Card Industry Data Security Standard, PCI-DSS). Štandardy PCI-DSS musíte dodržiavať najmä s ohľadom na ukladanie, spracovanie a prenos údajov o platobných kartách. Informácie o štandarde PCI-DSS sú k dispozícii na webovej lokalite rady PCI.

20. Ukončenie a revízia Platobných podmienok

Tieto Platobné podmienky nadobúdajú platnosť prijatím Všeobecných podmienok a overením vašej totožnosti. Budú platné na dobu neurčitú a budú platiť, kým ich neukončíme vy alebo my.

Máme právo tieto Platobné podmienky kedykoľvek upraviť, ako aj zmeniť, odstrániť, prerušiť alebo uložiť podmienky týkajúce sa akéhokoľvek aspektu Platobných služieb. Navrhovaná zmena nadobudne účinnosť najskôr dva mesiace po dátume oznámenia o zmene. Beriete na vedomie, že po poskytnutí takého oznámenia sa bude mať za to, že ste zmeny Platobných podmienok prijali, pokiaľ neukončíte svoje používanie Platobných služieb a Platobných podmienok skôr, ako zmeny nadobudnú účinnosť. Ak odmietnete akékoľvek zmeny, máte právo bezplatne vypovedať Platobné podmienky s účinnosťou kedykoľvek do dátumu, kedy by zmeny mali vstúpiť do platnosti.

Vyhradzujeme si právo ukončiť Platobné podmienky s dvojmesačnou výpovednou lehotou alebo (podľa platných právnych predpisov) okamžite, ak: (a) porušíte ktorúkoľvek podmienku týchto Platobných podmienok alebo akúkoľvek inú podmienku platnú pre konkrétne Platobné služby, na ktoré sa vzťahujú samostatné zmluvné podmienky vrátane Pravidiel sietí; (b) máme dôvod domnievať sa, že porušujete akékoľvek zákony alebo nariadenia, ktoré sa vzťahujú na vaše používanie Platobných služieb; (c) máme dôvod domnievať sa, že ste sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do akejkoľvek podvodnej činnosti, prania špinavých peňazí, financovania terorizmu alebo inej trestnej činnosti; (d) predstavujete pre nás neprijateľné úverové riziko alebo riziko podvodu; alebo (e) máme dôvod domnievať sa, že váš Účet bol napadnutý alebo iným spôsobom predstavuje bezpečnostné riziko.

Po ukončení týchto Platobných podmienok alebo vášho Účtu nám okamžite zaplatíte všetky sumy, ktoré nám dlhujete podľa týchto Platobných podmienok, a to proporcionálne až do ukončenia Platobných podmienok, a rovnako vám my zaplatíme všetky sumy, ktoré vám podľa týchto Platobných podmienok dlhujeme. Sme tiež oprávnení zadržať Rezervu až do konečného vyrovnania akýchkoľvek potenciálnych splatných súm vrátane akýchkoľvek prípadných spätných úhrad, ale v žiadnom prípade nepresahujúcich 13 mesiacov od dátumu účinnosti ukončenia.

21. Riešenie sťažností

Akékoľvek sťažnosti týkajúce sa Platobných služieb by nám mali byť v prvom rade adresované kontaktovaním zákazníckej podpory spoločnosti SumUp na adrese [email protected]. Na všetky sťažnosti sa bude vzťahovať náš reklamačný poriadok. 

Vo väčšine prípadov poskytneme úplnú odpoveď na vašu žiadosť e‑mailom do 15 pracovných dní od dátumu prijatia vašej sťažnosti. Za výnimočných okolností, keď nebudeme schopní na vašu sťažnosť odpovedať v plnom rozsahu, vás o tom budeme informovať s uvedením dôvodov oneskorenia a časového rámca, v ktorom dostanete úplnú odpoveď, ktorú však v každom prípade poskytneme do 35 dní od dátumu prijatia vašej sťažnosti. 

Ak vašu sťažnosť nevyriešime k vašej spokojnosti, môžete ju postúpiť írskemu úradu Financial Services and Pensions Ombudsman (Ombudsman pre finančné služby a dôchodky) na adrese Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, D02 VH29 (telefón: +353 1567 7000). Podrobnosti o službách, ktoré ponúka úrad Financial Services and Pensions Ombudsman, sú k dispozícii na webovej stránke tejto organizácie.

Tieto platobné podmienky sa riadia zákonmi Írska. Akékoľvek nároky vyplývajúce z Platobných podmienok alebo poskytovania Platobných služieb alebo súvisiace s nimi, ktoré nie je možné vyriešiť prostredníctvom našej Zákazníckej podpory, budú riešené prostredníctvom úradu Financial Services and Pensions Ombudsman. Ak na to nie ste oprávnení alebo sa nerozhodnete podať sťažnosť úradu Financial Services and Pensions Ombudsman, súhlasíte s tým, že výlučnú jurisdikciu na riešenie akýchkoľvek nárokov vyplývajúcich z týchto Platobných podmienok alebo v súvislosti s nimi budú mať írske súdy.

Poznámka: prosím, vytlačte si kópiu tohto dokumentu a uschovajte ju tak, aby ste ju mali v prípade potreby v budúcnosti k dispozícii.