Licenčné podmienky rozhraní API

Dátum účinnosti: 02. 08. 2021

Poznámka: prosím, vytlačte si kópiu tohto dokumentu a uschovajte ju tak, aby ste ju mali v prípade potreby v budúcnosti k dispozícii.

Prístupom k aplikačným programovacím rozhraniam („API“) spoločnosti SumUp alebo ich používaním tak, ako je uvedené nižšie, súhlasíte s tým, že sa na vás budú vzťahovať tieto licenčné podmienky rozhraní API, ktoré sú právnou dohodou medzi vami a spoločnosťami SumUp Limited a SumUp Services GmbH (spolu „SumUp“, „my“,„nás“). Vaše používanie rozhraní API a súvisiacich materiálov, ktoré vám boli poskytnuté, podlieha a musí byť v súlade s týmito licenčnými podmienkami rozhraní API, Všeobecnými podmienkami spoločnosti SumUp, Zásadami ochrany osobných údajov, akýmikoľvek príslušnými Dodatočnými podmienkami, ako aj dokumentáciou používateľa, ktorú môže spoločnosť SumUp sprístupniť tlačenou alebo elektronickou formou pre svoju zákaznícku základňu v spojení s ponukou rozhraní SumUp API („Dokumentácia“).

1. Rozhrania SumUp API

Rozhrania SumUp API sú ľubovoľnou formou aplikačných programovacích rozhraní, ktoré spoločnosť SumUp sprístupňuje, vrátane všetkých súvisiacich nástrojov, prvkov, komponentov, spustiteľných súborov, testovacích inštancií alebo prostredí a akejkoľvek súvisiacej dokumentácie, vzorových kódov, aktualizácií a ďalších súvisiacich materiálov, či už hmotných alebo nehmotných, v akejkoľvek podobe alebo na akomkoľvek médiu, ktoré vám spoločnosť SumUp sprístupní prostredníctvom svojho cloudu alebo iným spôsobom. Rozhrania SumUp API sú dostupné ako súčasť rôznych balíkov, pričom popisy služieb rôznych balíkov SumUp API dostupné na Webovej lokalite definujú rozsah príslušných funkcií rozhraní SumUp API. Na prístup k rozhraniam SumUp API a ich používanie musíte mať Účet, ako je uvedené v časti 1 Všeobecných podmienok.

Na základe týchto licenčných podmienok rozhraní API vám spoločnosť SumUp udeľuje nevýhradnú, bezplatnú, neprenosnú, nesublicencovateľnú, odvolateľnú a obmedzenú licenciu na používanie rozhraní SumUp API a ich používanie výlučne v súvislosti s vývojom, implementáciou a distribúciou aplikácií, webových lokalít, produktov alebo služieb, ktoré prevádzkujete a ponúkate a ktoré spolupracujú alebo sa integrujú s našimi Službami (vaše „Produkty“), a to výlučne spôsobom popísaným v týchto licenčných podmienkach rozhraní API a v Dokumentácii poskytovanej k rozhraniam SumUp API. Akékoľvek spracovanie platieb, ktoré povolíte prostredníctvom rozhrania SumUp API, vyžaduje Účet u spoločnosti SumUp a podlieha Platobným podmienkam spoločnosti SumUp. Za svoje Produkty nesiete výhradnú zodpovednosť vy a spoločnosť SumUp sa v súvislosti s nimi zrieka akejkoľvek zodpovednosti. Vyhradzujeme si právo z akéhokoľvek dôvodu upraviť rozhrania SumUp API alebo ukončiť ich prevádzku v súlade s našimi Všeobecnými podmienkami, Platobnými podmienkami alebo týmito licenčnými podmienkami rozhraní API.

2. Vaše povinnosti 

Rozhrania SumUp API budete používať a Produkty, ktoré pristupujú k rozhraniam SumUp API, budete prevádzkovať a ponúkať iba v súlade so zákonom (vrátane zákonov týkajúcich sa dovozu alebo vývozu údajov alebo softvéru, zákonov o ochrane osobných údajov alebo miestnych zákonov). Rozhrania SumUp API nebudete používať na podnecovanie alebo propagáciu nelegálnej činnosti. K príslušnému balíku rozhraní SumUp API budete pristupovať iba podľa pokynov na implementáciu a ďalších požiadaviek uvedených v Dokumentácii balíka rozhraní SumUp API, ktorá je vo forme odkazu výslovne zahrnutá do týchto licenčných podmienok rozhraní API alebo ktorú spoločnosť SumUp poskytuje iným spôsobom. Zabezpečíte, že akékoľvek odkazy na spoločnosť SumUp alebo funkcie poskytované rozhraniami SumUp API vo vašich Produktoch alebo v akomkoľvek inom materiáli, ktorý si vaši zákazníci môžu pozrieť, budú v súlade s pokynmi zverejnenými na našej Webovej lokalite. 

3. Obmedzenia

Nebudete vykonávať nasledujúce činnosti a nedovolíte iným, aby ich vykonávali vo vašom mene:

  1. Zdieľať rozhrania SumUp API s akoukoľvek treťou stranou alebo vytvoriť klienta rozhrania API, ktorý bude fungovať v podstate rovnako ako rozhranie SumUp API, a ponúkať ho na použitie akoukoľvek treťou stranou.

  2. Používať rozhrania SumUp API na zavedenie vírusov, červov, defektov, trójskych koní, škodlivého softvéru alebo akýchkoľvek prvkov deštruktívnej alebo škodlivej povahy.

  3. Pristupovať k rozhraniam SumUp API alebo ich používať na podvodné alebo nezákonné účely, alebo na akékoľvek iné účely, ktoré môžu byť škodlivé (podľa vlastného uváženia spoločnosti SumUp) voči spoločnosti SumUp, jej Službám alebo zákazníkom, alebo inak odosielať či prijímať správy alebo materiály považované za obťažujúce, ohrozujúce, neprístojné, obscénne, ohováračské alebo inak nezákonné.

  4. Pristupovať k rozhraniam SumUp API alebo ich používať spôsobom, ktorý presahuje primeraný objem požiadaviek alebo predstavuje nadmerné alebo nesprávne používanie, nadmerné zaťaženie, narušenie alebo podstatné narušenie činnosti sietí, bezpečnostných systémov, našich Služieb alebo Webovej lokality alebo narušenie používania našich Služieb inou stranou.

  5. Zasahovať do rozhraní SumUp API alebo serverov či sietí poskytujúcich rozhrania SumUp API, prípadne narúšať ich činnosť.

  6. Pokúsiť sa získať prístup k obsahu, ktorý nie je autorizovaný spoločnosťou SumUp, extrahovať zdrojový kód alebo sa pokúsiť extrahovať alebo vytvoriť odvodené diela.

  7. Skresľovať alebo maskovať svoju identitu pri používaní rozhraní SumUp API.

  8. Distribuovať, predávať, prenajímať, požičiavať, prevádzať, postupovať alebo sublicencovať akékoľvek práva udelené týmito licenčnými podmienkami rozhraní API na tretiu stranu.

  9. Odstrániť alebo zničiť všetky oznámenia o autorských právach, vlastnícke označenia alebo oznámenia o dôvernosti umiestnené na rozhraniach SumUp API, obsiahnuté v nich alebo s nimi spojené.

  10. Kopírovať, prenajímať, predávať, prenášať, postúpiť, sublicencovať, rozobrať, spätne analyzovať alebo dekompilovať (s výnimkou obmedzeného rozsahu výslovne povoleného príslušnými zákonmi), modifikovať alebo upravovať akúkoľvek časť rozhraní SumUp API.

Spoločnosť SumUp môže podľa vlastného uváženia rozhodnúť, či váš prístup k rozhraniam SumUp API alebo ich používanie porušuje akékoľvek obmedzenia stanovené Všeobecnými podmienkami, Platobnými podmienkami alebo týmito licenčnými podmienkami rozhraní API. Vyhradzujeme si právo pozastaviť alebo ukončiť váš Účet alebo prístup k rozhraniam SumUp API, ak zistíme alebo budeme mať dôvodné podozrenie, že došlo k porušeniu podmienok. 

4. Ochrana osobných údajov  

Nesiete plnú a výlučnú zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby vaše postupy v oblasti ochrany osobných údajov spojené s rozhraniami SumUp API boli v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov vrátane všeobecného nariadenia o ochrane údajov (nariadenie 2016/679). Budete dodržiavať transparentné zásady ochrany osobných údajov s popisom spracúvania osobných údajov v jasných, zrozumiteľných a presných podmienkach a v prípade potreby si vyžiadate predchádzajúci súhlas so spracovaním osobných údajov. Spoločnosť SumUp nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek služby alebo spracovanie osobných údajov vykonané tretími stranami pomocou rozhraní SumUp API. Nesiete plnú zodpovednosť za zabezpečenie údajov na vašej lokalite a údajov spracovávaných prostredníctvom vašich Služieb alebo tretích strán, ktoré využívate. Musíte nás bezodkladne informovať o akýchkoľvek narušeniach vrátane narušení zabezpečenia, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na údaje spoločnosti SumUp alebo na zákaznícku základňu.

Ak prostredníctvom našich Služieb získavate akékoľvek osobné údaje, musíte získať prístup iba k minimálnemu množstvu polí s údajmi potrebných na účely spracovania a zabezpečiť, aby sa osobné údaje zhromažďovali, spracúvali, prenášali a udržiavali v súlade so všetkými príslušnými podmienkami a právnymi predpismi a aby boli prijaté primerané opatrenia na ochranu súkromia a bezpečnosti údajov.

5. Monitorovanie a obmedzenia

Spoločnosť SumUp môže monitorovať vaše používanie rozhraní SumUp API s cieľom zabezpečiť kvalitu, zlepšovať naše Služby a overiť váš súlad s týmito licenčnými podmienkami rozhraní API, Všeobecnými podmienkami a Platobnými podmienkami. Toto monitorovanie môže zahŕňať prístup a použitie vášho klienta rozhrania API zo strany spoločnosti SumUp napríklad na identifikáciu problémov so zabezpečením, ktoré by mohli mať vplyv na spoločnosť SumUp, jej zákazníkov alebo poskytovateľov licencií. Do tohto monitorovania nebudete zasahovať. Spoločnosť SumUp môže na prekonanie takéhoto zasahovania použiť akékoľvek technické prostriedky. Váš prístup k akémukoľvek rozhraniu SumUp API môže byť obmedzený, limitovaný alebo filtrovaný v súlade s platnými zákonmi.

Vaše používanie rozhraní SumUp API podlieha určitým obmedzeniam prístupu, volaní a používania, ako je uvedené v týchto licenčných podmienkach rozhraní API, v Dokumentácii dodávanej s rozhraniami SumUp API alebo v informáciách, ktoré vám spoločnosť SumUp poskytla iným spôsobom. Nepokúsite sa prekročiť ani obísť obmedzenia prístupu, volaní a používania rozhraní SumUp API ani inak používať akékoľvek rozhrania SumUp API spôsobom, ktorý prekračuje primerané objemy požiadaviek, predstavuje nadmerné alebo nesprávne používanie alebo je v rozpore s ktoroukoľvek časťou týchto licenčných podmienok rozhraní API, Všeobecných podmienok alebo Platobných podmienok. Ak sa bude spoločnosť SumUp domnievať, že ste sa pokúsili prekročiť alebo obísť akékoľvek obmedzenia, môže vám dočasne alebo natrvalo zablokovať používanie rozhraní SumUp API.

6. Vlastnícke práva a spätná väzba

Výslovne beriete na vedomie, že vo vzťahu medzi vami a spoločnosťou SumUp je spoločnosť SumUp vlastníkom všetkých práv, titulov a podielov rozhraní SumUp API, ochranných známok SumUp a Služieb (a akýchkoľvek odvodených diela alebo ich vylepšení) vrátane všetkých práv na duševné vlastníctvo, ktoré sú v nich obsiahnuté. Súhlasíte s tým, že neurobíte nič, čo by bolo v rozpore s týmto vlastníctvom. Akékoľvek práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, nie sú poskytované.

V súlade s týmito licenčnými podmienkami rozhraní API a Všeobecnými podmienkami vám spoločnosť SumUp udeľuje obmedzenú, odvolateľnú, nevýhradnú, nesublicencovateľnú a neprenosnú licenciu na zobrazovanie príslušných log, ochranných známok alebo iných identifikátorov spoločnosti SumUp iba v prípade, že je to potrebné na informovanie vašich zákazníkov o tom, že vaše Produkty spolupracujú alebo sa integrujú s našimi Službami. Spoločnosť SumUp môže kedykoľvek obmedziť alebo zrušiť vašu možnosť používať ochranné známky spoločnosti SumUp.

Spoločnosti SumUp a jej dcérskym a pridruženým spoločnostiam udeľujete vyplatenú, bezplatnú, odvolateľnú, nevýhradnú a neprenosnú licenciu na používanie vašich Produktov na účely testovania, kontroly alebo na iné súvisiace účely s cieľom zabezpečiť, že vaše Produkty sú v súlade s týmito licenčnými podmienkami rozhraní API. Túto licenciu môžete kedykoľvek odvolať tak, že nám poskytnete písomné oznámenie. Ak túto licenciu odvoláte, platnosť týchto licenčných podmienok rozhraní API bude okamžite ukončená.

Spoločnosť SumUp môžete poskytnúť komentáre týkajúce sa rozhraní SumUp API alebo vášho hodnotenia a používania týchto rozhraní. Spoločnosti SumUp a jej dcérskym a pridruženým spoločnostiam udeľujete bezplatnú a neodvolateľnú trvalú licenciu na používanie a tvorbu odvodených diel na základe akejkoľvek spätnej väzby, komentárov, funkčnosti, kódu, funkcií, požiadaviek na vylepšenie, odporúčaní alebo návrhov, ktoré poskytnete v súvislosti s rozhraniami SumUp API. Ďalej súhlasíte s tým, že spoločnosť SumUp môže tieto príspevky voľne používať, upravovať, distribuovať alebo obchodne využívať bez akýchkoľvek platieb alebo záväzkov voči vám.

7. Zrieknutie sa záruk

Rozhrania SumUp API sa poskytujú „tak, ako sú“ a „ako sú k dispozícii“. Zriekame sa všetkých vyhlásení a záruk, či už výslovných, predpokladaných alebo zákonných, ktoré nie sú výslovne uvedené v týchto licenčných podmienkach rozhraní API, vrátane predpokladaných záruk obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel a neporušenia podmienok. Žiadne pokyny ani informácie, či už ústne alebo písomné, ktoré získate od spoločnosti SumUp alebo prostredníctvom ktoréhokoľvek rozhrania SumUp API, nevytvoria záruku, ktorá tu nie je výslovne uvedená. Bez obmedzenia vyššie uvedeného spoločnosť SumUp, jej spracovatelia, poskytovatelia, poskytovatelia licencií (a ich príslušné dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, zástupcovia, riaditelia a zamestnanci) nezaručujú, že rozhrania SumUp API sú presné, spoľahlivé alebo správne, že rozhrania SumUp API budú vyhovovať vašim požiadavkám, že rozhrania SumUp API budú k dispozícii v určitom čase alebo na určitom mieste, bez prerušenia alebo zabezpečené, že budú opravené prípadné chyby alebo že rozhrania SumUp API neobsahujú vírusy ani iné škodlivé komponenty. Akýkoľvek obsah alebo údaje, ktoré si stiahnete alebo inak získate pomocou rozhraní SumUp API, si sťahujete na vlastné riziko a za prípadné škody na vašom majetku alebo stratu údajov v dôsledku takéhoto stiahnutia budete niesť výhradnú zodpovednosť vy.

8. Naša zodpovednosť

Okrem ustanovení uvedených inde vo Všeobecných podmienkach a týchto licenčných podmienkach rozhraní API nebude spoločnosť SumUp za žiadnych okolností zodpovedná za žiadne škody, straty ani zranenia v dôsledku heknutia, neoprávnenej manipulácie alebo iného neoprávneného prístupu či použitia rozhraní SumUp API alebo vášho Účtu, alebo informácií, ktoré sú v nich obsiahnuté. V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi spoločnosť SumUp a jej spracovatelia, dodávatelia a poskytovatelia licencií (alebo ktorákoľvek z ich pridružených spoločností, zástupcov, riaditeľov alebo zamestnancov) nenesú zodpovednosť za (i) akékoľvek chyby alebo nepresnosti v rozhraniach SumUp API, (ii) zranenie osôb alebo škodu na majetku akejkoľvek povahy v dôsledku vášho prístupu k rozhraniam SumUp API alebo ich používania, (iii) akýkoľvek neoprávnený prístup alebo použitie našich zabezpečených serverov alebo akýchkoľvek osobných údajov, ktoré sú na nich uložené, (iv) akékoľvek prerušenie alebo zastavenie prenosu do rozhraní SumUp API alebo z nich, (v) akékoľvek chyby, vírusy, trójske kone a podobné prvky, ktoré môžu byť prenesené do rozhraní SumUp API alebo ich prostredníctvom akoukoľvek treťou stranou, (vi) akékoľvek chyby alebo opomenutia v akomkoľvek obsahu alebo údajoch ani za za prípadnú stratu alebo škodu v dôsledku použitia akéhokoľvek obsahu alebo údajov, ktoré boli zverejnené, odoslané e‑mailom, prenesené alebo inak sprístupnené prostredníctvom rozhraní SumUp API, ani za (vii) vaše Produkty. V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDE NAŠA SÚHRNNÁ ZODPOVEDNOSŤ VYPLÝVAJÚCA Z TÝCHTO PODMIENOK ROZHRANÍ API (PODĽA ZMLUVY, V PRÍPADE PREČINU ALEBO PODĽA AKEJKOĽVEK INEJ TEÓRIE ZODPOVEDNOSTI) VYŠŠIA AKO 100 € (EUR).

Spoločnosť SumUp (a jej pridružené a dcérske spoločnosti, riadiacich pracovníkov, riaditeľov, zamestnancov a zástupcov) zbavujete akýchkoľvek nárokov týkajúcich sa prípadných sporov so zákazníkmi v súvislosti s používaním rozhraní SumUp API alebo v súvislosti s vaším nedodržiavaním príslušných regulačných požiadaviek.

9. Odškodnenie

V maximálnom rozsahu povolenom zákonom sa zaväzujete brániť, odškodniť a chrániť nás a našich riadiacich pracovníkov, agentov, pridružené spoločnosti a zástupcov pred akýmikoľvek nárokmi (vrátane všetkých nárokov tretích strán), nákladmi, žalobami, dopytmi, stratami, zodpovednosťou, škodami, konaniami, rozsudkami, pokutami, úrokmi a výdavkami (vrátane primeraných poplatkov za právne zastupovanie) súvisiacimi s (a) akýmkoľvek skutočným alebo domnelým porušením ktoréhokoľvek ustanovenia týchto Podmienok rozhraní API; (b) vaším neoprávneným alebo nesprávnym používaním rozhraní SumUp API; (c) vaším porušením akýchkoľvek práv tretích strán vrátane (bez obmedzení) akýchkoľvek práv na súkromie, práv na publicitu alebo práv duševného vlastníctva; (d) vaším porušením akýchkoľvek platných zákonov, predpisov alebo nariadení.

10. Poplatky

Rozhrania SumUp API sú v súčasnosti poskytované bezplatne, spoločnosť SumUp si však vyhradzuje právo zaviesť po predchádzajúcom upozornení spoplatnené balíky. Ak pristupujete k spoplatneným balíkom rozhraní SumUp API, zaväzujete sa uhradiť poplatky za zakúpený balík a všetky príslušné dane uvedené na našej Webovej lokalite alebo v nastaveniach vášho Účtu, alebo inak písomne dohodnuté, a to spôsobom a do termínu v súlade so Všeobecnými podmienkami a Platobnými podmienkami. 

11. Zrušenie alebo ukončenie

Používanie rozhraní SumUp API môžete kedykoľvek zrušiť prostredníctvom nastavení svojho Účtu.

Okrem ustanovení uvedených inde vo Všeobecných podmienkach a týchto licenčných podmienkach rozhraní API môžeme tieto licenčné podmienky rozhraní API ukončiť bez predchádzajúceho upozornenia, ak zistíme, že (a) ste porušili tieto licenčné podmienky rozhraní API, akúkoľvek inú dohodu, ktorú máte uzavretú so spoločnosťou SumUp alebo (b) ste poskytli akékoľvek nepravdivé, neúplné, nepresné alebo zavádzajúce informácie alebo ste sa inak dopustili podvodného alebo nezákonného konania. Ak bude váš Účet zrušený alebo pozastavený z akéhokoľvek dôvodu (alebo bez dôvodu), súhlasíte s tým, že rozhrania SumUp API prestanete okamžite používať.