Ogólne warunki SumUp

Data wejścia w życie 02.08.2021

Uwaga: prosimy o wydrukowanie kopii tego dokumentu i zachowanie jej na przyszłość.

Wprowadzenie

Niniejsze Ogólne warunki („Ogólne warunki”) są umową prawną pomiędzy Użytkownikiem a SumUp Limited („SumUp”, „my”) regulującą korzystanie przez Użytkownika z naszych produktów i usług, w tym naszego oprogramowania, sprzętu, aplikacji mobilnych („Aplikacja”) oraz witryn internetowych („Witryna”; łącznie określane jako „Usługi”), niezależnie od tego, czy takie Usługi są oferowane przez SumUp, czy podmiot stowarzyszony z SumUp (łącznie określane jako „Grupa SumUp”). 

Zakładając Konto SumUp (zdefiniowane poniżej) lub korzystając z dowolnej z Usług, Użytkownik akceptuje niniejsze Ogólne Warunki. Użytkownik zgadza się również na wszelkie dodatkowe warunki dotyczące używanych przez niego produktów i usług („Warunki dodatkowe”), które stają się częścią umowy Użytkownika z nami. Jeśli Użytkownik zakłada Konto SumUp w imieniu firmy, oświadcza, że ma do tego upoważnienie i zgadza się z tym, że akceptuje niniejsze Ogólne warunki i wszelkie Warunki dodatkowe w imieniu tej firmy. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z niniejszymi Ogólnymi warunkami i jakimikolwiek Warunkami dodatkowymi, które mają zastosowanie do Użytkownika, nie może korzystać z Usług.

 Link do Warunków dodatkowych został zamieszczony poniżej i można je znaleźć na stronie z informacjami prawnymi w naszej witrynie internetowej. 

Ważne jest, aby zrozumieć swoje obowiązki wynikające z niniejszych Ogólnych warunków i wszelkich obowiązujących Warunków dodatkowych. Prosimy o uważne przeczytanie wszystkich warunków.

 W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub skarg dotyczących Ogólnych warunków, Warunków dodatkowych lub Usług, a także w celu uzyskania kopii Ogólnych warunków i Warunków dodatkowych prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta SumUp pod adresem [email protected] lub przez czat online dostępnego w naszej Witrynie. Dziękujemy i z przyjemnością pomożemy w rozwijaniu działalności! 

1. Tworzenie konta SumUp

Aby korzystać z Usług, Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat i zarejestrować u nas konto („Konto SumUp”, „Profil” lub „Konto”).

Użytkownik może zarejestrować tylko jedno Konto SumUp, chyba że wyraźnie zatwierdzimy otwarcie dodatkowych Kont. Użytkownik może tworzyć lub powodować tworzenie subkont dla swoich upoważnionych pracowników lub innych przedstawicieli („Upoważniony użytkownik”). Za pośrednictwem takich subkont Upoważnieni użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do Konta SumUp Użytkownika i korzystać z Usług w jego imieniu. Wszyscy Upoważnieni użytkownicy muszą być osobno zarejestrowani u nas, a obowiązkiem Użytkownika jest dopilnowanie, by przestrzegali oni niniejszych Ogólnych warunków oraz wszelkich obowiązujących Warunków dodatkowych. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia liczby subkont Użytkownika i odmowy rejestracji jego Upoważnionych użytkowników. 

W związku z rejestracją i korzystaniem z Konta Użytkownik może zostać poproszony o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz innych informacji. Informacje te będziemy wykorzystywać w różnych celach, w tym do weryfikacji tożsamości użytkownika, sprawdzania zdolności kredytowej oraz do spełnienia naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak wykorzystujemy dane Użytkownika, można przeczytać naszą Politykę prywatności. Użytkownik musi podać SumUp pełne i dokładne informacje oraz dbać o ich aktualność na swoim Koncie SumUp. O wszelkich zmianach można nas poinformować, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta SumUp. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia Konta i/lub ograniczenia dostępu do dowolnych Usług, jeśli Użytkownik nie poda pełnych i zgodnych z prawdą informacji bądź nie spełni jakichkolwiek wymagań dotyczących rejestracji lub weryfikacji Konta.

2. Poufność danych

Poufność danych jest dla nas ważna. Akceptując niniejsze Ogólne warunki i zakładając Konto SumUp, Użytkownik wyraża zgodę na Politykę prywatności SumUp, która wyjaśnia, w jaki sposób firma SumUp oraz jej podmioty stowarzyszone przetwarzają i chronią dane osobowe, gdy działają jako administrator danych.Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych należy kierować na adres [email protected].

3. Zabezpieczenie konta SumUp

Firma SumUp wdrożyła różne środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji Użytkownika, ale Użytkownik również odgrywa zasadniczą rolę w zapobieganiu nieautoryzowanemu dostępowi do swojego Konta. Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę swojego hasła do Konta i danych logowania. Nie należy zapisywać swojego hasła ani przechowywać go w formie elektronicznej w sposób niezabezpieczony. Nie należy przechowywać hasła na komputerze lub urządzeniu mobilnym ani za ich pomocą. Nigdy nie należy udostępniać nikomu swojego hasła, a podczas wprowadzania go, należy zadbać o to, by nikt go nie zobaczył. Użytkownik musi zmienić hasło i natychmiast powiadomić SumUp Biurem Obsługi Klienta SumUp w przypadku zgubienia lub kradzieży hasła lub danych logowania, nieautoryzowanego dostępu do Konta lub wykrycia albo podejrzenia jakiegokolwiek innego potencjalnego naruszenia bezpieczeństwa.

 4. Produkt, usługi i opłaty

Firma SumUp i jej podmioty stowarzyszone mogą oferować różne produkty lub usługi w ramach Usług, co regulują częściowo Warunki dodatkowe. Korzystając z takich Usług dodatkowych, Użytkownik akceptuje wszelkie odnośne Warunki dodatkowe, a te Warunki dodatkowe będą obowiązywać między nami (lub naszym podmiotem stowarzyszonym) a Użytkownikiem w odniesieniu do tych Usług dodatkowych. Niniejsze Ogólne warunki mają również zastosowanie do Usług dodatkowych, chyba że w Warunkach dodatkowych określono to inaczej. 

Firma SumUp i jej podmioty stowarzyszone mogą oferować określone Usługi podlegające opłatom ze strony Użytkownika na zasadzie cyklicznej lub na podstawie wykorzystania („Opłaty”).Korzystając z takich Usług, Użytkownik zgadza się uiszczać opłaty i wszelkie należne podatki zgodnie z postanowieniami odpowiednich Warunków dodatkowych. Opłaty mogą być uiszczane różnymi metodami płatności udostępnianymi przez SumUp. Użytkownik zgadza się z tym i upoważnia firmę SumUp, aby we własnym imieniu lub jako pośrednik swoich podmiotów stowarzyszonych mogła pobierać opłaty za Usługi dowolną dostępną metodą, w tym obciążać kartę debetową lub kredytową powiązaną z Kontem Użytkownika lub potrącać Opłaty z jego wpływów z transakcji.Aktualne Opłaty można znaleźć w naszej Witrynie internetowej.

Opłaty naliczane cyklicznie („Opłaty subskrypcyjne”) będą naliczane przy zakupie, a także w odpowiednim terminie odnowienia subskrypcji aż do momentu anulowania. Plan subskrypcji będzie automatycznie odnawiany, chyba że zostanie anulowany. Plan subskrypcji Użytkownik może anulować w dowolnym momencie — będzie mieć wtedy dostęp do danego produktu lub usługi do końca bieżącego okresu subskrypcji, kiedy to należy uiścić kolejną Opłatę subskrypcyjną. Opłaty subskrypcyjne nie podlegają zwrotowi i nie oferujemy zwrotów środków ani uznania konta Użytkownika wartością częściowych okresów subskrypcji lub niewykorzystanych usług.

Jeśli płatność nie zostanie pomyślnie rozliczona z powodu wygaśnięcia, niewystarczających środków lub z innego powodu, a Użytkownik nie anuluje swojego planu subskrypcji, możemy zawiesić dostęp Użytkownika do odpowiedniego produktu lub usługi do czasu pomyślnego otrzymania Opłaty subskrypcyjnej. SumUp zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za wszelkie powiązane dodatkowe koszty (takie jak opłaty bankowe) poniesione przez SumUp w związku z mediacją lub dochodzeniem wszelkich nieuiszczonych płatności Opłat subskrypcyjnych. 

SumUp zastrzega sobie prawo do naliczania opłat na rzecz dowolnego podmiotu w Grupie SumUp oraz do zmiany podmiotów rozliczających według własnego uznania.

5. Powiadomienia i komunikacja

Co pewien czas możemy potrzebować skontaktować się z Użytkownikiem w sprawie jego Konta lub korzystania z Usług. Użytkownik zgadza się z tym, że możemy dostarczać mu pisemne powiadomienia i inne informacje pocztą elektroniczną na główny adres e-mail powiązany z jego Kontem, SMS-em na główny numer telefonu komórkowego powiązany z jego Kontem bądź w wiadomościach „push” za pośrednictwem Usług lub publikując je w naszej Aplikacji albo Witrynie. Każda taka wiadomość elektroniczna zostanie uznana za odebraną przez Użytkownika w ciągu 24 godzin od wysłania, dlatego należy regularnie sprawdzać swoje Konto i pocztę e-mail. Należy również dbać o dokładność i aktualność adresu e-mail oraz innych danych kontaktowych na Koncie. W przeciwnym razie nie będziemy ponosić odpowiedzialności za wiadomości niedostarczone wskutek niedopełnienia tego obowiązku przez Użytkownika. Zastrzegamy sobie również prawo do skontaktowania się z Użytkownikiem w razie potrzeby drogą pocztową lub telefonicznie. Wszelkie komunikaty lub powiadomienia wysłane pocztą będą uważane za odebrane przez Użytkownika po 7 dniach od daty wysłania.

W miarę możliwości będziemy komunikować się z Użytkownikiem w języku kraju wybranego podczas rejestracji. Zastrzegamy sobie jednak prawo do komunikowania się z Użytkownikiem w razie potrzeby w języku angielskim, a Użytkownik zgadza się z tym, że komunikacja w języku angielskim jest odpowiednia do wszystkich celów objętych niniejszymi Ogólnymi warunkami i wszelkimi Warunkami dodatkowymi. 

6. Zgodność i usługi osób trzecich

Korzystanie z Usług może wymagać posiadania kompatybilnego urządzenia mobilnego i dostępu do Internetu. Uiszczanie opłat pobieranych przez osoby trzecie za urządzenia mobilne, dostęp do sieci lub Internetu bądź usługi powiązane z dostępem do Usług lub korzystaniem z nich przez Użytkownika jest obowiązkiem wyłącznie Użytkownika. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby prowadzić aktualną listę kompatybilnych urządzeń mobilnych w naszej Witrynie, nie gwarantujemy, że Aplikacja lub Usługi będą kompatybilne z urządzeniem mobilnym, operatorem komórkowym lub dostawcą usług internetowych Użytkownika. Użytkownik nie może korzystać z Usług na urządzeniu mobilnym, które zostało zmodyfikowane niezgodnie z zaleceniami producenta oprogramowania lub sprzętu.

 7.Aplikacja

W celu korzystania z niektórych Usług może być wymagane pobranie i zainstalowanie naszej Aplikacji. Użytkownik musi pobrać najnowszą wersję Aplikacji dostępną dla jego urządzenia mobilnego i korzystać z niej, w tym pobierać i instalować wszelkie aktualizacje, które są udostępniane co pewien czas. 

8. Treści Użytkownika

W związku z Kontem SumUp i korzystaniem z Usług Użytkownik może mieć możliwość przesyłania lub dostarczania tekstu, zdjęć, logo, produktów oraz innych materiałów lub informacji („Treści”). Użytkownik zgadza się przesyłać bądź dostarczać tylko takie Treści, które utworzył sam lub w odniesieniu do których uzyskał zezwolenie od twórcy Treści. Użytkownik przyznaje nam, naszym podmiotom stowarzyszonym i naszym następcom ogólnoświatowe, niewyłączne, nieodpłatne, w pełni opłacone, zbywalne i podlegające podlicencjonowaniu prawo do używania, powielania, modyfikowania, adaptowania, publikowania, opracowywania utworów pochodnych, rozpowszechniania, publicznego wykonywania i publicznego prezentowania Treści w dowolnych środkach przekazu w celu świadczenia i promowania Usług. Użytkownik zachowuje wszelkie prawa do swoich Treści, z zastrzeżeniem praw przyznanych nam w niniejszych Ogólnych warunkach. Użytkownik może modyfikować lub usuwać swoje Treści za pośrednictwem Konta lub zamykając Konto, ale Treść może pozostać w kopiach historycznych, zarchiwizowanych lub przechowywanych w pamięci podręcznej oraz ich wersjach dostępnych w Usługach lub za ich pośrednictwem.

Użytkownik zgadza się nie przesyłać ani nie dostarczać Treści, a także w żaden inny sposób nie publikować, przesyłać bądź rozpowszechniać za pośrednictwem Usług jakichkolwiek materiałów, które: (i) są fałszywe, wprowadzające w błąd, niezgodne z prawem, obsceniczne, nieprzyzwoite, lubieżne, pornograficzne, zniesławiające, zawierające groźby, napastliwe, nienawistne lub obraźliwe; (ii) zachęcają do zachowań, które zostałyby uznane za przestępstwo lub powodowałyby powstanie odpowiedzialności cywilnej; (iii) naruszają jakiekolwiek obowiązki wobec jakiejkolwiek osoby lub podmiotu bądź ich prawa, w tym prawa do ochrony wizerunku, prywatności lub własności intelektualnej; (iv) zawierają uszkodzone dane, wirusy komputerowe, złośliwe oprogramowanie lub jakiekolwiek inne szkodliwe lub destrukcyjne pliki bądź (e) według naszego wyłącznego uznania są niedopuszczalne lub mogą narazić nas, nasze podmioty stowarzyszone lub klientów na szkodę, utratę reputacji lub jakąkolwiek odpowiedzialność.

Chociaż SumUp nie ma obowiązku monitorowania jakiejkolwiek Treści, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Treści w dowolnym czasie i z dowolnego powodu bez powiadomienia. Użytkownik rozumie, że korzystając z Usług, może być narażony na kontakt z Treściami obraźliwymi, nieprzyzwoitymi lub kontrowersyjnymi. Ani firma SumUp, ani jej podmioty stowarzyszone nie ponoszą ani nie przyjmują żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek Treści, w tym za utratę ani uszkodzenie jakiejkolwiek Treści Użytkownika.

9. Nasza własność intelektualna

Prawa własności intelektualnej SumUp („Prawa własności intelektualnej”) oznaczają wszelkie prawa związane bezpośrednio lub pośrednio z Usługami, Aplikacją, Witryną, nazwami domen internetowych, zawartością, technologią związaną z Usługami i wszystkimi logo, w tym między innymi prawa autorskie, autorskie prawa osobiste, prawa do baz danych, znaki towarowe, znaki usługowe, prawa do nazw, wzory użytkowe i prawa do wzorów przemysłowych, patenty oraz wszelkie inne wyłączne i niewyłączne prawa na całym świecie, które mogą istnieć obecnie lub w przyszłości lub zostaną przyznane bądź przeniesione w przyszłości.

My (lub nasi licencjodawcy) jesteśmy wyłącznym właścicielem wszystkich Praw własności intelektualnej i żadne z postanowień niniejszych Ogólnych warunków ani żadnych Warunków dodatkowych nie może być interpretowane jako przeniesienie Praw własności intelektualnej na Użytkownika ani przyznanie mu ich. Użytkownik ma licencję na korzystanie z Usług zgodnie z niniejszymi Ogólnymi warunkami i wszelkimi Warunkami dodatkowymi. Licencja jest osobista, ograniczona, odwoływalna, niewyłączna, niezbywalna i niepodlegająca podlicencjonowaniu. W żaden inny sposób Prawa własności intelektualnej nie są przyznawane Użytkownikowi.

Użytkownik zgadza się nie uzyskiwać dostępu ani nie monitorować żadnych materiałów lub informacji w naszej Witrynie bądź systemach za pomocą ekstrakcji danych, web scrapingu ani podobnego procesu zarówno ręcznego, jak i automatycznego. Użytkownik zgadza się również nie kopiować, reprodukować, zmieniać, modyfikować, tworzyć utworów pochodnych, publicznie prezentować, ponownie publikować, przesyłać, zamieszczać, przekazywać, odsprzedawać ani rozpowszechniać Usług oraz żadnych udostępnionych przez nas materiałów lub informacji.

10. Podatki

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ustalenie, pobranie, potrącenie, zgłoszenie i przekazanie odpowiednim organom podatkowym wszelkich podatków obliczonych, poniesionych lub wymaganych do pobrania, zapłaty lub potrącenia z jakiegokolwiek powodu w związku z korzystaniem z naszych Usług. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek podatki należne od Użytkownika w związku z korzystaniem z Usług.

11. Brak gwarancji

Usługi są oferowane użytkownikowi na zasadzie „takie, jakie są” i „w miarę dostępności”, bez żadnych gwarancji ani warunków, wyraźnych lub dorozumianych, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Ogólnych warunkach. Nie gwarantujemy ciągłego, nieprzerwanego ani bezpiecznego dostępu do jakiejkolwiek części Usług i nie będziemy ponosić wobec Użytkownika odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia lub ograniczenia w działaniu Usług. Chociaż będziemy dokładać wszelkich starań, aby powiadamiać Użytkownika o wszelkich planowanych czynnościach konserwacyjnych lub innych działaniach, które mogą zakłócić lub utrudnić dostęp Użytkownika do Usług lub korzystania z nich, zastrzegamy sobie prawo do wykonania w razie potrzeby takich prac bez powiadomienia.

12. Ograniczenia

Oprócz wszelkich innych warunków określonych w niniejszych Ogólnych warunkach i jakichkolwiek Warunkach dodatkowych Użytkownik zgadza się nie korzystać z Usług i nie pozwalać żadnej innej osobie na korzystanie z Usług, (a) w związku z firmami lub rodzajami działalności wymienionymi w naszej Witrynie internetowej jako Firmy, które nie mogą korzystać z naszych usług; (b) w celu naruszenia jakichkolwiek praw oraz przepisów ustawowych lub wykonawczych mających zastosowanie do firmy Użytkownika; (c) w jakikolwiek oszukańczy sposób lub w nieuczciwym celu bądź (d) w jakikolwiek sposób, który zakłóca działanie Usług.  Jesteśmy zobowiązani do zgłaszania podejrzanej aktywności i współpracujemy z odpowiednimi organami ścigania oraz regulacyjnymi w związku ze świadczeniem przez nas Usług. Usługi mogą być niedostępne lub dostępne tylko częściowo w niektórych krajach, a my zastrzegamy sobie prawo do zmiany dostępności Usług bez wcześniejszego powiadomienia.

13. Wypowiedzenie.

Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze Ogólne warunki i wszelkie Warunki dodatkowe oraz zamknąć Konto SumUp w dowolnym momencie i bez opłat, a jest zobowiązany do zrobienia tego, jeśli nie będzie już akceptować niniejszych Ogólnych warunków i obowiązujących Warunków dodatkowych. W tym celu prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta SumUp pod adresem [email protected] lub przez czat online w naszej Witrynie internetowej.

Niniejsze Ogólne warunki i wszelkie Warunki dodatkowe możemy wypowiedzieć oraz zamknąć Konto SumUp Użytkownika w dogodnym dla nas momencie za odpowiednim powiadomieniem zgodnie z ustępem 5 niniejszych Ogólnych warunków. Możemy również wypowiedzieć niniejsze Ogólne warunki i wszelkie Warunki dodatkowe lub zawiesić albo zamknąć Konto SumUp Użytkownika bez uprzedniego powiadomienia, jeśli (a) Użytkownik naruszy którekolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych warunków lub obowiązujących Warunków dodatkowych; (b) będziemy mieć powody, by sądzić, że Użytkownik narusza jakiekolwiek przepisy ustawowe lub wykonawcze, które mają zastosowanie do korzystania z naszych Usług; (c) będziemy mieć powody, by sądzić, że Użytkownik jest w jakikolwiek sposób zaangażowany w dowolną nieuczciwą działalność, pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu lub inną działalność przestępczą; (d) Użytkownik stwarza dla nas niedopuszczalne ryzyko kredytowe lub oszustwa; (e) zażąda tego od nas organ regulacyjny lub organ ścigania; lub (f) będziemy mieć powody, by sądzić, że bezpieczeństwo Konta SumUp Użytkownika zostało naruszone lub stwarza zagrożenie w inny sposób.

Jeśli Konto SumUp Użytkownika zostanie zawieszone lub zamknięte, Użytkownik zgadza się, że (a) będzie nadal związany odpowiednimi postanowieniami niniejszych Ogólnych warunków i wszelkich Warunków dodatkowych do czasu uregulowania wszelkich zaległych zobowiązań między Użytkownikiem a nami; (b) natychmiast przestanie korzystać z Usług; (c) licencja Użytkownika na dostęp do Usług i korzystanie z nich wygaśnie; (d) możemy usunąć wszystkie informacje i dane dotyczące Konta Użytkownika, które są przechowywane na naszych serwerach, chyba że będziemy zobowiązani do ich przechowywania zgodnie z obowiązującym prawem; a także (e) nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika ani żadnej osoby trzeciej w związku z zablokowaniem dostępu Użytkownika do Usług lub usunięciem informacji i danych o jego Koncie.

Jeśli na Koncie SumUp nie będą prowadzone żadne działania przez kolejne dwa lata, będziemy uprawnieni do wysłania powiadomienia na zarejestrowany adres e-mail, a w przypadku, gdy Użytkownik nie odpowie na nasze powiadomienie w ciągu trzydziestu dni, oświadczając, że wyraża chęć zachowania swojego Konta, automatycznie je zamkniemy. Użytkownik zachowuje możliwość odzyskania swoich środków w dowolnym momencie, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta (wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] lub przez czat online dostępny w naszej Witrynie.

14. Ograniczenie odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo ani firma SumUp, ani podmioty z nią stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek z następujących rodzajów strat lub szkód wynikających z niniejszych Ogólnych warunków, Warunków dodatkowych lub korzystania przez Użytkownika z Usług: (a) pośrednie lub wynikowe straty lub szkody (w tym utratę zysków, wartości firmy, transakcji, umów, przychodów lub przewidywanych oszczędności, nawet jeśli zostaniemy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód); (b) utratę lub uszkodzenie danych; (c) straty lub szkody, które nie są bezpośrednim skutkiem naruszenia przez nas niniejszych Ogólnych warunków lub jakichkolwiek Warunków dodatkowych; (d) straty lub szkody wynikające z działań bądź zaniechań użytkownika lub osób trzecich; (e) straty lub szkody wynikające z przestrzegania przez nas wymogów nałożonych na nas przez obowiązujące prawo, regulacje lub przepisy; (f) straty lub szkody wynikające z jakiegokolwiek zdarzenia, nad którym nie mamy uzasadnionej kontroli, takiego jak pożary, awarie telekomunikacyjne lub internetowe, mediów, zasilania, bądź sprzętu, strajki, zamieszki, wojny, ataki terrorystyczne, epidemie, pandemie oraz niewywiązanie się ze zobowiązań przez sprzedawców lub dostawców.

Żadne z postanowień niniejszych Ogólnych warunków ani Warunków dodatkowych nie ma na celu ograniczania ani nie będzie ograniczać naszej odpowiedzialności wynikającej z oszustwa, rażącego zaniedbania lub umyślnego wykroczenia SumUp ani za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania ze strony SumUp.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo i z zastrzeżeniem poprzednich akapitów Użytkownik zgadza się z tym, że łączna odpowiedzialność firmy SumUp i jej podmiotów stowarzyszonych względem Użytkownika w związku z jakimikolwiek roszczeniami wynikającymi z niniejszych Ogólnych warunków, Warunków dodatkowych lub korzystania z Usług albo z nimi związanymi nie przekroczy większej z następujących kwot: (a) opłat wniesionych przez Użytkownika za Usługi w ciągu trzech miesięcy bezpośrednio poprzedzających zdarzenie będące podstawą roszczenia z tytułu odpowiedzialności lub (b) 250 EUR lub równowartości w walucie lokalnej.

15. Przejęcie odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo Użytkownik zgadza się zabezpieczać nas i naszych dyrektorów, pośredników, podmioty stowarzyszone oraz przedstawicieli przed wszelkimi roszczeniami (w tym wszelkimi roszczeniami osób trzecich), kosztami, pozwami, żądaniami, stratami, odpowiedzialnością, odszkodowaniami, powództwem, postępowaniem sądowym, wyrokiem, karą, odsetkami i wydatkami (w tym między innymi uzasadnionymi honorariami adwokackimi) wynikającymi lub związanymi z (a) jakimkolwiek faktycznym lub domniemanym naruszeniem przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych warunków bądź jakichkolwiek Warunków dodatkowych; (b) bezprawnego lub niewłaściwego korzystania z Usług przez Użytkownika; (c) naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym między innymi prawa do prywatności, prawa do ochrony wizerunku lub praw własności intelektualnej; (d) naruszenia przez Użytkownika jakiegokolwiek obowiązującego prawa bądź przepisu ustawowego lub wykonawczego; a także (e) dostępu jakiegokolwiek Upoważnionego użytkownika lub innej osoby do Usług lub korzystanie z nich za pośrednictwem Konta SumUp lub dowolnego subkonta Użytkownika.

16. Korekty i zmiany

Mamy prawo do zmiany, usuwania lub uzupełniania niniejszych Ogólnych warunków i wszelkich Warunków dodatkowych, a także do zmiany Usług w dowolnym momencie. W takim przypadku powiadomimy Użytkownika, jak stanowi ustęp 5 Ogólnych warunków, zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi. Jeżeli Użytkownik nie zgodzi się ze zmienionymi warunkami, musi powiadomić nas o tym przed ich wejściem w życie. W takim przypadku Użytkownik może bezpłatnie zamknąć swoje Konto i wypowiedzieć niniejsze Ogólne warunki oraz wszelkie Warunki dodatkowe. Dalsze korzystanie z Usług po dacie wejścia w życie zmienionych warunków będzie równoznaczne z akceptacją tych warunków.

Każda zmieniona wersja niniejszych Ogólnych warunków lub Warunków dodatkowych zostanie opublikowana w naszej Witrynie i/lub przekazana Użytkownikowi za pośrednictwem Aplikacji lub Usług. Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego wprowadzania zmian, bez wcześniejszego powiadomienia, jeśli będzie to konieczne do utrzymania bezpieczeństwa naszych systemów lub przestrzegania obowiązującego prawa oraz przepisów ustawowych i wykonawczych. 

17. Przeniesienie praw

Niniejsze Ogólne warunki, wszelkie Warunki dodatkowe oraz wszelkie powiązane prawa i obowiązki nie mogą być przenoszone ani cedowane przez Użytkownika bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, ale mogą być przenoszone i cedowane przez nas bez zgody Użytkownika i innych ograniczeń.

18. Całość umowy i rozdzielność postanowień

Niniejsze Ogólne warunki i wszelkie obowiązujące Warunki dodatkowe stanowią całość umowy między Użytkownikiem a nami w odniesieniu do dostępu Użytkownika do Usług i korzystania z nich oraz zastępują i unieważniają wszelkie wcześniejsze umowy między Użytkownikiem a nami dotyczące dostępu do Usług i korzystania z nich. W przypadku konfliktu między niniejszymi Ogólnymi warunkami, Warunkami dodatkowymi i jakąkolwiek inną umową lub polityką, niniejsze Ogólne warunki będą mieć pierwszeństwo w odniesieniu do przedmiotu niniejszych Ogólnych warunków, a wszelkie obowiązujące Warunki dodatkowe będą mieć pierwszeństwo w odniesieniu do przedmiotu takich Warunków dodatkowych, chyba że niniejsze Ogólne warunki stanowią inaczej.

Jeżeli jakakolwiek część niniejszych Ogólnych warunków lub jakichkolwiek Warunków dodatkowych zostanie uznana za nieważną, niezgodną z prawem lub niewykonalną przez sąd właściwy, za bezskuteczne zostanie uznane tylko to postanowienie, a ważność, legalność i wykonalność pozostałych postanowień nie będzie w jakikolwiek sposób naruszona ani ograniczona. Jeżeli sąd uzna, że postanowienie niniejszych Ogólnych warunków lub jakichkolwiek Warunków dodatkowych jest nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, wówczas sąd będzie uprawniony do zmodyfikowania tego postanowienia w taki sposób, aby w największym możliwym zakresie realizowało pierwotny zamiar zgodnie z obowiązującym prawem.

19. Postanowienia zachowujące moc obowiązującą po wypowiedzeniu warunków

Wszelkie postanowienia, które są w uzasadniony sposób niezbędne do osiągnięcia lub wyegzekwowania celu niniejszych Ogólnych warunków i wszelkich obowiązujących Warunków dodatkowych, pozostaną w mocy i będą obowiązywać zgodnie ze swoimi warunkami po wypowiedzeniu niniejszych Ogólnych warunków i wszelkich obowiązujących Warunków dodatkowych.

20. Prawo właściwe i właściwość sądów

Niniejsze Ogólne warunki i wszelkie Warunki dodatkowe podlegają prawu Irlandii i są zgodnie z nim interpretowane. Użytkownik zgadza się z tym, że sądy irlandzkie będą miały wyłączną właściwość do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszych Ogólnych warunków, Warunków dodatkowych lub korzystania z Usług, w tym ich naruszenia, wypowiedzenia lub nieważności. Przed skierowaniem sporu do sądu Użytkownik zgadza się najpierw współpracować z nami w celu rozstrzygnięcia go w drodze polubownych negocjacji.

O nas

SumUp Limited jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Irlandii pod numerem 505893, NIP UE IE9813461A z siedzibą pod adresem Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Irlandia D02 K580. Jesteśmy autoryzowaną Instytucją Pieniądza Elektronicznego (nr licencji C195030, wydana 27 października 2020 r.) regulowaną przez Bank Centralny Irlandii.