Podmienky poskytovania služieb pre predajné miesta

Účinné od 12. februára 2024

Poznámka: prosím, vytlačte si kópiu tohto dokumentu a uschovajte ju tak, aby ste ju mali v prípade potreby v budúcnosti k dispozícii.

Úvod

Používaním služieb pre predajné miesta od spoločnosti SumUp (ďalej len „služby POS“) vrátane POS Pro, POS Lite a SumUp Kiosk, ako aj súvisiacich služieb (ako sú vymedzené nižšie) vyjadrujete súhlas s tým, že sa budete riadiť všeobecnými podmienkami spoločnosti SumUp, týmito podmienkami poskytovania služieb pre predajné miesta (ďalej len „podmienky POS“) a všetkými ostatnými podmienkami a zásadami, ktoré sa vzťahujú na konkrétne služby, ktoré môžete používať. Tieto podmienky POS sú doplnkovými podmienkami a spolu so všeobecnými podmienkami a nákupnými podmienkami sú súčasťou právnej dohody medzi vami a spoločnosťou SumUp Limited (ďalej len „SumUp“, „my“, „nás“ či „nám“ vo všetkých tvaroch a pádoch). Ak nie je v tomto dokumente stanovené inak, pojmy vymedzené v tomto dokumente majú rovnaký význam ako vo všeobecných podmienkach a v nákupných podmienkach.

Oprávnenosť

Služby POS a súvisiace služby sú k dispozícii len pre podniky a nie sú určené na osobné použitie spotrebiteľmi. Používaním služieb POS a súvisiacich služieb potvrdzujete, že ste podnikateľom, živnostníkom alebo majiteľom firmy a že služby POS používate výlučne na obchodné účely.

V súlade s tým nemáte právo na odstúpenie od zmluvy podľa právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa.

Na ubezpečenie sa o tom, že služby používate týmto spôsobom, v rámci procesu registrácie overíme vaše postavenie podnikateľa. Zmluva medzi vami a spoločnosťou SumUp je pritom podmienená tým, že toto overenie bude mať kladný výsledok.

1. Služby POS

Služby POS spoločnosti SumUp sa opisujú na našej webovej lokalite a okrem iného zahŕňajú softvér pre predajné miesta, internetový softvér ako službu a hardvér (ďalej len „hardvér POS“) a používajú sa na umožnenie dokončenia a zúčtovania predajných transakcií medzi vami a vašimi zákazníkmi.

2. Súvisiace služby

V rámci našich služieb POS môžeme ponúkať aj súvisiace služby, ako napríklad SumUp Connect a SumUp Ordering (ďalej len „súvisiace služby“).

SumUp Connect je program odmien (ďalej len „program odmien“), v rámci ktorého môžete vy a/alebo spoločnosť SumUp ponúkať svojim zákazníkom body, cashback alebo iné vernostné prvky za každý nákup alebo návštevu vo vašom obchode a umožniť im uplatniť si body v súlade s podmienkami programu odmien za odmeny ponúkané vami a/alebo nami. Vaši zákazníci sa môžu do programu zapojiť prostredníctvom registrácie vo vašom obchode, prostredníctvom e-mailu alebo na našej webovej stránke zadaním svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy. SumUp Connect môže vám a/alebo spoločnosti SumUp umožniť zasielanie marketingovej komunikácie, ponúk, poukážok, odmien, vernostných programov (ďalej len „odmeny“) v obchode, prostredníctvom SMS/textových správ a/alebo e-mailom, a to podľa dohody s vami. Odmeny umožnia vašim zákazníkom zbierať body na základe účasti na službe SumUp Connect. Súhlasíte s tým, že zákazníci si môžu uplatniť svoje vernostné body vo vašom obchode.

Spoločnosť SumUp nie je vždy poskytovateľom odmien. Ak spoločnosť SumUp je poskytovateľom, bude to jasne uvedené. Vo všetkých ostatných prípadoch vám spoločnosť SumUp výlučne len umožňuje prevádzkovať SumUp Connect v prospech vašich zákazníkov. V súlade s tým sa zmluva o službe SumUp Connect uzatvára len medzi vami a vaším zákazníkom.

Počet správ posielaných formou SMS alebo prostredníctvom iných spoplatnených komunikačných kanálov, ktoré môžete posielať svojim zákazníkom, závisí od balíka služieb, ktorý ste si u nás objednali.

Spoločnosť SumUp poskytuje zmluvné podmienky pre spotrebiteľov (ďalej len „spotrebiteľské zmluvné podmienky“), ktoré si môžete upraviť tak, aby vyhovovali vášmu individuálnemu rozvrhnutiu konkrétneho programu odmien.

SumUp Ordering ponúka interaktívne mobilné menu, ktoré zobrazuje vašu ponuku produktov zákazníkom. Zákazníci môžu zadávať a platiť za objednávky, pričom všetky objednávky budú smerovať k vám na vybavenie a zákazník si môže vybrať možnosť doručenia – buď na stôl, alebo na vyzdvihnutie. Platby za objednávky spracováva spoločnosť SumUp a poukazuje vám ich na základe dohodnutého poplatku a harmonogramu poukazovania platieb.

3. Vaše zodpovednosti a záruky

a) Zaručujete, že vaše používanie našich služieb POS a súvisiacich služieb bude v súlade so všetkými platnými zákonmi a predpismi vrátane spotrebiteľských, finančných, daňových a súvisiacich právnych predpisov a že naše služby POS a súvisiace služby nebudete používať na ponúkanie tovaru ani služieb, ktoré sú nezákonné alebo potenciálne nezákonné (vrátane falšovaných, kradnutých alebo podvodných). Nenesieme zodpovednosť za vaše nedodržiavanie zákonov alebo predpisov ani vašich zásad a podmienok pre zákazníkov, pričom spoločnosť SumUp budete chrániť a odškodníte ju za všetky straty, náklady, škody alebo záväzky, ktoré jej môžu vzniknúť alebo ktoré môže utrpieť v dôsledku vášho nedodržiavania zákonov alebo predpisov. Nezaručujeme, nepodporujeme, negarantujeme ani nepreberáme zodpovednosť za tovar ani služby, ktoré môžete ponúkať v rámci zvolených služieb POS a súvisiacich služieb, ako ani za nároky, ktoré voči vám vznesú vaši zákazníci.

b) Súhlasíte s tým, že v súvislosti s používaním služieb POS a súvisiacich služieb nesiete zodpovednosť za nasledujúce skutočnosti:

 1. poskytnutie a včasné dodanie všetkého tovaru a služieb objednaných vašimi zákazníkmi;

 2. neustále udržiavanie aktuálnej dostupnosti produktov;

 3. zabezpečenie primeraných zásad vrátenia tovaru a refundácie pre zákazníkov v súlade s platnými právnymi predpismi;

 4. vybavovanie všetkých sťažností, otázok, pripomienok a reklamácií týkajúcich sa tovaru a služieb, ako aj ponúkaných odmien;

 5. plnenie vlastných daňových povinností súvisiacich s predajom tovaru a služieb a v prípade potreby informovanie zákazníkov o platných daniach; 

 6. poskytovanie úplného a presného opisu ponúkaného tovaru alebo služieb, kontaktov na zákaznícky servis, adresy, dodacích podmienok, zásad ochrany osobných údajov zákazníkov a všetkých ďalších zákonom požadovaných informácií (napr. informácií o alergénoch, informácií o kalóriách), ktoré sa zákazníkom majú poskytovať v príslušnej jurisdikcii;

 7. okamžitú inštaláciu aktualizácií softvéru; 

 8. udržiavanie bezpečnosti a zabezpečovanie kontroly svojich priestorov, zariadení (vrátane hardvéru a súvisiaceho firmvéru) a používateľských mien a prístupových hesiel k vlastnému SumUp účtu; 

 9. okamžité informovanie spoločnosti SumUp, ak sa dozviete o akejkoľvek neoprávnenej aktivite v rámci svojho SumUp účtu a/alebo neoprávnenom prihlásení do POS systému, a spoluprácu so spoločnosťou SumUp s cieľom predchádzať akejkoľvek ďalšej neoprávnenej aktivite;

 10. dodržiavanie všetkých platných zákonov, pravidiel a predpisov týkajúcich sa nevyžiadanej alebo neželanej komunikácie alebo telemarketingu;

 11. prevzatie plnej zodpovednosti za odmeny, ktoré ponúkate, vrátane uplatnenia odmien zákazníkom, bez ohľadu na to, či ponúkanú odmenu poskytujete priamo vy, alebo iný spolupracujúci obchodník SumUp;

 12. predloženie spotrebiteľských zmluvných podmienok a zásad ochrany osobných údajov spoločnosti SumUp, ako aj všetkých vašich ďalších zásad ochrany osobných údajov zákazníkovi ešte pred registráciou. Spoločnosť SumUp nenesie žiadnu zodpovednosť za spotrebiteľské zmluvné podmienky, či už v podobe, v akej ich poskytla, alebo v podobe, do akej si ich obchodník upravil. Spoločnosť SumUp ich ponúka len ako (bezplatnú) službu.

c) Niektoré služby POS môžu vyžadovať aktívne internetové pripojenie. Je vašou zodpovednosťou zabezpečiť stabilné internetové pripojenie s dostatočnou šírkou pásma. Pre určité prípady použitia je v prípade výpadku internetového pripojenia k dispozícii dočasný režim s obmedzenými funkciami (ďalej len „offline režim“). Musíte zabezpečiť, aby sa údaje vygenerované offline po obnovení pripojenia zosynchronizovali so serverom.

d) Zodpovedáte za konfiguráciu služieb POS v súlade s finančnými predpismi, ktoré sa na vás vzťahujú, a za vykonávanie všetkých požadovaných fyzických záloh alebo archiváciu. Okrem toho je vašou zodpovednosťou zvážiť a implementovať všetky potrebné technické bezpečnostné prvky (tzv. fiškalizácia) v súlade s právnymi požiadavkami vašej jurisdikcie.

Rozhodnutie o tom, či sú takéto opatrenia potrebné, je výlučne na vašom uvážení, pričom my za tento rozhodovací proces nenesieme žiadnu zodpovednosť. Nezaručujeme, nepodporujeme, negarantujeme ani nepreberáme zodpovednosť za to, že služby POS sú vo vašej jurisdikcii v súlade s daňovými predpismi.

4. Materiály tretích strán

Služby POS vám môžu umožniť prístup k aplikáciám, webovým lokalitám, dokumentácii a iným všeobecným informáciám, údajom, materiálom a obsahu tretích strán (ďalej spolu ako „materiály tretích strán“), ktoré spolupracujú so softvérom a hardvérom. Materiály tretích strán nekontrolujeme ani za ne nepreberáme zodpovednosť. Beriete na vedomie, že povaha a dostupnosť materiálov tretích strán sa môže meniť a funkcie softvéru, ktoré sa spoliehajú na materiály tretích strán, môžu závisieť od dostupnosti rozhrania API. Softvér môžeme upraviť v dôsledku zmien alebo nedostupnosti materiálov tretích strán. Ak tretia strana prestane poskytovať materiály tretích strán z primeraných dôvodov, môžeme ukončiť prístup k takýmto materiálom bez toho, aby sme niesli zodpovednosť. Žiadne zmeny v materiáloch tretích strán nemajú vplyv na vaše povinnosti vyplývajúce z tejto dohody, pričom nemáte nárok na vrátenie peňazí ani žiadne odškodnenie. Materiály tretích strán, ktoré nie sú súčasťou softvéru, môžu byť upravované samostatnými zmluvami priamo medzi vami a treťou stranou. My neposkytujeme žiadne materiály tretích strán a všetky licencie, záruky a podpora pochádzajú od poskytovateľov licencií tretích strán. V prípade materiálov tretích strán vložených do softvéru vám udeľujeme obmedzenú, neprevoditeľnú licenciu na ich používanie výlučne v rámci softvéru na určený účel. Preberáte riziko a zodpovednosť za všetky materiály tretích strán vrátane hardvéru alebo zariadenia zakúpeného od tretích strán. Spoločnosť SumUp nezodpovedá za žiadnu stratu ani poškodenie materiálov tretích strán počas vášho predplatného.

5. Spracovanie osobných údajov

Aby sme vám mohli poskytovať naše služby podľa týchto podmienok POS, spoločnosť SumUp môže spracúvať osobné údaje vašich zamestnancov a/alebo zákazníkov ako sprostredkovateľ vo vašom mene, ako sa uvádza v dohode o spracovaní údajov. V dohode o spracovaní údajov sa upravuje, vymedzuje a opisuje rozsah spracúvania osobných údajov na základe, na účely a v rámci obdobia platnosti poskytovania konkrétnych služieb podľa týchto podmienok POS, ktoré ste sa rozhodli využívať. Dohoda o spracovaní údajov tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto podmienok POS a podlieha ich ustanoveniam.

6. Naša zodpovednosť

Okrem ustanovení všeobecných podmienok a týchto podmienok POS spoločnosť SumUp nemá povinnosť zabrániť žiadnemu zlyhaniu služby, podvodu ani strate súvisiacej so službami POS a súvisiacimi službami a nenesie za to žiadnu zodpovednosť.

7. Poplatky, oneskorené platby a neplatenie

Súhlasíte s tým, že za používanie služieb POS a súvisiacich služieb budete platiť všetky príslušné poplatky za predplatné a všetky dane a náklady, ako sa uvádza na našej webovej lokalite a/alebo v nastaveniach vášho účtu alebo ako je inak písomne dohodnuté, a to v čase ich splatnosti v súlade so všeobecnými podmienkami a týmito podmienkami POS. Poskytnutím údajov o kreditnej karte alebo akýchkoľvek iných platobných údajov vyjadrujete súhlas s použitím týchto údajov na platby za služby, poplatky, nákupy a na uhradenie akýchkoľvek iných súm, ktoré môžete spoločnosti SumUp alebo svojim zákazníkom dlhovať vrátane spätných úhrad (chargebackov), refundácií alebo pôžičiek.

V prípade oneskorenej platby si spoločnosť SumUp vyhradzuje právo účtovať poplatok za oneskorenú platbu a/alebo úrok z omeškania až do maximálnej výšky povolenej právnymi predpismi.

V prípade nezaplatenia predplatného, a to aj v prípade, že k takémuto nezaplateniu dôjde jednorazovo, je spoločnosť SumUp oprávnená buď ukončiť túto dohodu s okamžitou platnosťou, alebo pozastaviť poskytovanie služieb druhej zmluvnej strane bez toho, aby to bola povinná oznamovať vopred. To vás však neoslobodzuje od povinnosti zaplatiť poplatky za predplatné až do konca obdobia predplatného.

Vyhradzujeme si právo zmeniť náš poplatok za predplatné na základe oznámenia tridsať (30) dní vopred. Vaše pokračovanie v používaní predplatených služieb po oznámení o zmene nášho poplatku za predplatné bude predstavovať váš súhlas s týmito zmenami.

8. Hardvér POS

Beriete na vedomie, že nákup POS hardvéru vrátane tabletov, registračných pokladní, tlačiarní alebo čítačiek kariet podlieha podmienkam uvedeným v príslušných nákupných podmienkach, čo sa vzťahuje aj na ceny, dodacie podmienky, záruky a vrátenie tovaru. Súhlasíte s tým, že si preštudujete, prijmete a budete dodržiavať podmienky uvedené v príslušných nákupných podmienkach k hardvéru, ktoré vám poskytne spoločnosť SumUp, pretože tiež tvoria súčasť tejto dohody.

9. Obdobie predplatného, jeho obnovenie a zrušenie

Predplatné môžete zrušiť kedykoľvek po uplynutí úvodného obdobia predplatného. Zrušenie v takom prípade nadobudne účinnosť na konci mesiaca, v ktorom ste nám ho oznámili.

V prípade, že sa rozhodnete zrušiť služby POS pred uplynutím obdobia predplatného, ste povinní naďalej platiť poplatky za predplatné až do konca obdobia predplatného, pričom my nemáme povinnosť refundovať vám zaplatené poplatky za predplatné ani žiadne iné poplatky a náklady a vy budete mať naďalej prístup k predplatenej službe až do konca vášho úvodného obdobia.

Zrušenie je možné vykonať v časti nastavení v SumUp účte. Zrušenie predplatného môžete prípadne oznámiť v textovej forme e-mailom na našu adresu.