Podmienky služby SumUp pre e‑commerce

Dátum účinnosti 15. 08. 2022

Poznámka: prosím, vytlačte si kópiu tohto dokumentu a uschovajte ju tak, aby ste ju mali v prípade potreby v budúcnosti k dispozícii.

Používaním e-commerce služieb spoločnosti SumUp tak, ako je to opísané nižšie („E-commerce služby“), vyjadrujete súhlas s tým, že budete viazaní Všeobecnými podmienkami služby SumUp, týmito Podmienkami pre e-commerce a všetkými ďalšími podmienkami a pravidlami vzťahujúcimi sa na konkrétne Služby, ktoré môžete používať. Tieto Podmienky pre e-commerce sú Dodatočnými podmienkami a spolu so Všeobecnými podmienkami a Platobnými podmienkami sú súčasťou právnej dohody medzi vami a spoločnosťou SumUp Limited („SumUp“, „my“, „nás“). Pokiaľ nie je v tomto dokumente definované inak, pojmy s veľkým začiatočným písmenom majú rovnaký význam ako vo Všeobecných podmienkach a Platobných podmienkach. 

1. E-commerce služby

E-commerce služby spoločnosti SumUp zahŕňajú e-commerce platformy tak, ako je to opísané na našej Webovej lokalite a ďalšie dostupné e-commerce produkty a služby, ktoré vám umožňujú vytvoriť online obchod na predaj tovarov a služieb zákazníkom („Online obchod“). Ak chcete používať E-commerce služby, musíte mať zaregistrovaný SumUp účet tak, ako je to uvedené v 1. časti Všeobecných podmienok.

Budete môcť prijímať platby od vašich zákazníkov pri predaji v Online obchode prostredníctvom rôznych Platobných služieb ponúkaných spoločnosťou SumUp. Váš prístup k Platobným službám a ich používanie sa riadia Platobnými podmienkami.

Vyhradzujeme si právo upraviť či pozastaviť alebo ukončiť Online obchod a E-commerce služby z akéhokoľvek dôvodu v súlade s našimi Všeobecnými podmienkami, Platobnými podmienkami alebo týmito Podmienkami pre e-commerce. 

2. Motívy

V rámci našich E-commerce služieb vám môžeme poskytovať dizajnové šablóny pre Online obchod („Motívy“), ktoré môže vytvoriť SumUp alebo externí autori. Ak si stiahnete Motív, máte licenciu na jeho používanie výhradne v Online obchode.

Motívy môžete použiť na zmenu vzhľadu Online obchodu, ale nemôžete ich používať na účely, ktoré nesúvisia s vaším používaním E-commerce služieb. Je zakázané predávať Motívy iným používateľom E-commerce služieb alebo tretím stranám.

Môžete mať nárok na úpravu Motívu v Online obchode, ale musíte rešpektovať práva autora daného Motívu. Beriete na vedomie, že práva duševného vlastníctva pre Motív si ponecháva autor daného Motívu. V prípade podozrenia z porušenia týchto práv z vašej strany môže SumUp pozastaviť alebo deaktivovať váš prístup k E-commerce službám.

Za inštaláciu Motívu nesiete výhradnú zodpovednosť. Nezodpovedáme za stratené alebo prepísané údaje ani iné problémy, ktoré môžu vyplynúť z inštalácie nového Motívu.

3. Vaše povinnosti

Zaručujete sa, že vaše používanie našich E-commerce služieb bude prebiehať v súlade so všetkými platnými zákonmi a nariadeniami vrátane zákonov týkajúcich sa spotrebiteľov, e-commerce a súvisiacich oblastí. Nezodpovedáme za vaše prípadné nedodržanie zákonov, nariadení alebo vašich zásad a podmienok pre zákazníkov a vy máte povinnosť udržiavať spoločnosť bez ujmy a spoločnosť SumUp odškodníte za všetky straty, náklady, škody alebo záväzky, ktoré môžu spoločnosti SumUp vzniknúť alebo ktoré môže utrpieť v dôsledku vášho nedodržiavania predpisov. Nezaručujeme, neschvaľujeme, negarantujeme ani nepreberáme zodpovednosť za tovary alebo služby, ktoré môžete ponúknuť v Online obchode alebo pri nárokoch zo strany zákazníkov voči vám. 

Predovšetkým súhlasíte s tým, že výhradne zodpovedáte za splnenie nasledujúcich podmienok v súvislosti s Online obchodom a používaním E-commerce služieb:

  1. poskytovanie a dodávanie všetkých tovarov a služieb objednaných vašimi zákazníkmi;

  2. poskytnutie adekvátnych zásad vrátenia tovaru a refundácie zákazníkom v súlade s príslušnými zákonmi;

  3. vybavenie všetkých sťažností, otázok, pripomienok a nárokov v súvislosti s tovarmi a službami, ktoré ponúkate;

  4. splnenie vašich daňových povinností súvisiacich s predajom tovarov a služieb a za prípadné upozornenie vašich zákazníkov na príslušné dane; a

  5. poskytnutie úplného a presného opisu ponúkaných tovarov a služieb, kontaktu na zákaznícky servis, adresy, zásad doručovania, zásad ochrany ochrany osobných údajov zákazníkov a všetkých ostatných informácií zákazníkom, ktorých poskytnutie vyžaduje zákon v príslušnej jurisdikcii.

Bez nášho výslovného písomného súhlasu nesmiete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, opätovne predávať alebo využívať žiadnu časť E-commerce služieb ani pristupovať k E-commerce službám.

4. Obmedzenia

V súvislosti s používaním E-commerce služieb musíte dodržiavať všetky obmedzenia stanovené našimi Všeobecnými podmienkami a Platobnými podmienkami. Ďalej súhlasíte s tým, že naše E-commerce služby nebudete používať na ponúkanie tovarov alebo služieb, ktoré (a) sú nelegálne alebo sú potenciálne nelegálne (vrátane falšovaných, odcudzených alebo podvodných), alebo (b) nie sú v súlade so všetkými príslušnými zákonmi alebo nariadeniami, okrem iného vrátane zákonov o ochrane spotrebiteľa, zákonov o bezpečnosti produktov, zákonov o duševnom vlastníctve, obchodných nariadení a kontroly vývozu.

Spoločnosť SumUp môže podľa vlastného uváženia rozhodnúť, či vaše používanie E-commerce služieb porušuje akékoľvek obmedzenia stanovené Všeobecnými podmienkami, Platobnými podmienkami alebo týmito Podmienkami pre e-commerce. Vyhradzujeme si právo pozastaviť alebo ukončiť váš Účet alebo Online obchod, ak zistíme alebo ak budeme mať dôvodné podozrenie, že došlo k porušeniu podmienok.

5. Spracovanie osobných údajov

Spoločnosť SumUp s cieľom poskytnúť vám E-commerce služby podľa Podmienok pre e-commerce, spracúva osobné údaje koncových zákazníkov E-commerce služieb. Tieto Dohoda o spracovaní údajov („DPA pre e-commerce“) sa upravuje spracovanie osobných údajov iba na základe, na účely a v rámci doby poskytovania E-commerce služieb spoločnosti SumUp alebo súvisiacich služieb podľa Podmienok pre e-commerce. Dohoda DPA pre e-commerce je neoddeliteľnou súčasťou ustanovení týchto Podmienok pre e-commerce a týmto ustanoveniam podlieha.

6. Naša zodpovednosť 

Okrem toho, čo je uvedené inde vo Všeobecných podmienkach a týchto Podmienkach pre e-commerce, spoločnosť SumUp nemá žiadnu povinnosť predchádzať a nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie služby, podvod alebo stratu v súvislosti s Online obchodom. SumUp neposkytuje žiadne výslovné ani domnelé záruky týkajúce sa Online obchodu a zrieka sa akejkoľvek záruky v maximálnej možnej miere. Oslobodzujete spoločnosť SumUp (a jej pridružené spoločnosti, jej funkcionárov, riaditeľov, zamestnancov a zástupcov) od všetkých nárokov týkajúcich sa akýchkoľvek sporov so zákazníkmi v súvislosti s nákupom prostredníctvom Online obchodu alebo nedodržiavaním súladu s platnými regulačnými požiadavkami.

7. Poplatky

Ak používate Služby pre e-commerce, súhlasíte s tým, že zaplatíte Poplatky a všetky príslušné dane uvedené na našej webovej lokalite a/alebo v nastaveniach vášho Účtu alebo ako je inak písomne dohodnuté, a to spôsobom a v lehote tak, ako je to stanovené vo Všeobecných podmienkach a Platobných podmienkach.

8. Zrušenie alebo ukončenie

Používanie E-commerce služieb môžete kedykoľvek prerušiť prostredníctvom nastavení svojho Účtu a ak je to relevantné, váš Online môže prejsť do režimu offline. 

Okrem toho, čo je uvedené inde vo Všeobecných podmienkach a týchto Podmienkach pre e-commerce, tieto Podmienky pre e-commerce môžeme ukončiť alebo môžeme zatvoriť váš Online obchod bez predchádzajúceho upozornenia, ak zistíme, že: (a) vaše používanie Online obchodu alebo produkty a/alebo služby, ktoré ponúkate na predaj, predstavuje činnosť, ktorá je uvedená ako zakázaná obchodná činnosť na našej Webovej lokalite alebo (b) ak vaše aktivity alebo kroky poškodzujú alebo môžu poškodiť náš imidž alebo dobré meno alebo imidž alebo dobré meno Siete či Spracovateľa platieb.