Platobné podmienky základných schém SEPA inkasa

Podmienky pre platby inkasom v rámci základnej schémy SEPA inkasa

Na účely uskutočňovania platieb základným SEPA inkasom opísaných nižšie súhlasíte s tým, že budete viazaní Všeobecné obchodné podmienky Podmienkami platby základným SEPA inkasom spoločnosti SumUp a všetkými ďalšími podmienkami a pravidlami vzťahujúcimi sa na konkrétne služby, ktoré môžete používať. Tieto Podmienky platby SEPA inkasom sú dodatočnými podmienkami a spolu so Všeobecnými obchodnými podmienkami tvoria súčasť právnej zmluvy medzi vami a spoločnosťou SumUp Limited (ďalej ako „Banka“, „SumUp“, „my“, „nás“). 

Nasledujúce zmluvné podmienky platia pre platby uskutočnené obchodníkom SumUp (ďalej len „Zákazník“) v prospech príjemcov formou SEPA inkasa prostredníctvom jeho účtu u spoločnosti SumUp Limited (ďalej len „Banka“):

1 Všeobecné informácie 

1.1 Definícia 

Inkaso je platobná transakcia iniciovaná príjemcom platby na ťarchu účtu zákazníka, pri ktorej výšku príslušnej platby určuje príjemca.

1.2 Poplatky 

Pri používaní základnej schémy SEPA inkasa sa zákazník zaväzuje včas zaplatiť poplatky a všetky príslušné dane uvedené v našm dokumente webová lokalita a/alebo v nastaveniach účtu zákazníka, prípadne inak písomne dohodnuté a splatné v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami a Podmienkami pre platby inkasom v rámci schémy základného SEPA inkasa. 

2 Základné SEAP inkaso 

2.1 Všeobecné informácie 

2.1.1 Hlavné vlastnosti základnej schémy SEPA inkasa 

Základná schéma SEPA inkasa umožňuje zákazníkovi uskutočňovať platby v eurách v prospech príjemcu prostredníctvom banky v rámci Jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA). SEPA zahŕňa krajiny a územia uvedené v prílohe. 

Na účely uskutočňovania platieb prostredníctvom základnej schémy SEPA inkás musia byť splnené tieto podmienky:

 • príjemca platby a poskytovateľ platobných služieb príjemcu musia používať schému základného SEPA inkasa a 

 • zákazník musí udeliť súhlas na SEPA inkaso príjemcovi ešte pred vykonaním platobnej transakcie. 

Príjemca iniciuje príslušnú platobnú transakciu predložením inkasa banke prostredníctvom svojho poskytovateľa platobných služieb. 

V prípade autorizácie platby, ktorá bola vykonaná na základe SEPA inkasa, je zákazník oprávnený požiadať banku o vrátenie odpísanej sumy v lehote ôsmich týždňov odo dňa odpísania sumy z účtu zákazníka.

2.1.2 Jedinečné identifikátory

Pre postup musí klient použiť IBAN, ktorý mu bol poskytnutý¹, a v prípade cezhraničných platieb mimo Európskeho hospodárskeho priestoru² navyše aj BIC banky³ ako svoj zákaznícky identifikátor voči príjemcovi platby, pretože banka je oprávnená uskutočniť platbu prostredníctvom základnej schémy SEPA inkasa výlučne na základe jedinečného identifikátora, ktorý jej bude poskytnutý. Banka a dotknuté sprostredkovateľské inštitúcie vykonajú platbu v prospech príjemcu s použitím kódu IBAN, ktorý príjemca uviedol v zázname o inkase ako jedinečný identifikátor jeho zákazníka, a v prípade cezhraničných platieb mimo EHP aj dodatočne uvedený kód BIC.

2.1.3 Prenos údajov o inkase

Keď sa používajú základné schémy SEPA inkás, údaje o inkasách môže banke preposlať aj poskytovateľ platobných služieb príjemcu prostredníctvom systému prenosu správ Spoločnosti pre celosvetovú medzibankovú finančnú telekomunikáciu (SWIFT), ktorá sídli v Belgicku a prevádzkuje centrá v Európskej únii, Švajčiarsku a USA.

2.2 Mandát pre SEPA inkaso 

2.2.1 Udelenie mandátu pre SEPA inkaso 

Zákazník dá príjemcovi mandát pre SEPA inkaso. Zákazník ním oprávňuje banku na úhradu základných schém SEPA inkás zo strany príjemcu platby. Mandát musí byť udelený písomne alebo spôsobom dohodnutým s bankou. Tento mandát zároveň obsahuje výslovný súhlas zákazníka s tým, aby poskytovatelia platobných služieb a akékoľvek sprostredkovateľské inštitúcie zapojené do inkasa získavali, spracovávali, prenášali a uchovávali osobné údaje potrebné na uskutočnenie inkasa. 

Mandát pre základnú schému SEPA inkasa musí obsahovať nasledujúce vyhlásenia zákazníka:

 • oprávnenie príjemcu platby inkasovať platby z účtu zákazníka prostredníctvom SEPA inkasa, a 

 • Príkaz banke na úhradu základných SEPA inkás čerpaných príjemcom na jeho účet.

Mandát pre základnú schému SEPA inkasa musí obsahovať nasledujúce autorizačné údaje:

 • identifikácia príjemcu platby, 

 • identifikačné číslo veriteľa, 

 • informáciu o tom, či je mandát určený na jednorazovú alebo opakovanú platbu, 

 • meno zákazníka (ak je k dispozícii), 

 • Názov banky zákazníka a 

 • jedinečný identifikátor zákazníka (pozri časť 2.1.2).

Okrem autorizačných údajov môže mandát pre inkaso obsahovať aj ďalšie informácie.

2.2.2 Autorizácia výberu platieb ako mandát pre SEPA inkaso 

Ak zákazník udelil príjemcovi autorizáciu na výber platieb z jeho účtu formou inkasa, zároveň tým dáva banke pokyn, aby uhradila inkasné platby čerpané na jeho účet príjemcom. Autorizáciou výberu platieb zákazník splnomocňuje svoju banku na úhradu inkasných platieb čerpaných príjemcom. Táto autorizácia výberu platieb sa považuje za mandát pre SEPA inkaso. Vety 1 až 3 sa vzťahujú aj na autorizáciu výberu platieb zo strany zákazníka pred nadobudnutím účinnosti týchto obchodných podmienok.

Táto autorizácia výberu platieb musí obsahovať nasledujúce údaje: 

 • meno a adresa príjemcu platby,  

 • meno zákazníka,  

 • jedinečný identifikátor zákazníka uvedený v časti 2.1.2, alebo 

 • číslo účtu a kód banky zákazníka. 

Okrem autorizačných údajov môže autorizácia výberu platieb obsahovať aj ďalšie informácie.

2.2.3 Odvolanie mandátu pre SEPA inkaso 

Mandát pre SEPA inkaso môže zákazník odvolať podaním vyhlásenia príjemcovi platby alebo jeho banke – ak je to možné, tak písomne – s výsledkom, že následné platobné transakcie už nebudú autorizované. Ak je oznámenie o odvolaní doručené banke, nadobúda účinnosť od bankového pracovného dňa nasledujúceho po dni jeho doručenia. Okrem toho by sa to malo oznámiť aj príjemcovi platby, aby už nevyberal žiadne ďalšie inkasá. 

2.2.4 Obmedzenie a nepovolenie základných schém inkasa SEPA 

Zákazník môže banke samostatne prikázať, aby obmedzila alebo nepovolila platby v rámci základných schém SEPA inkasa. Banka musí tento príkaz dostať do konca bankového pracovného dňa pred dátumom splatnosti uvedeným v súbore údajov o inkasách. Ak je to možné, tieto pokyny by mali byť odovzdané písomne, a ak je to možné, malo by k tomu dôjsť na pobočke banky, ktorá vedie účet. Okrem toho by sa táto skutočnosť mala oznámiť aj príjemcovi platby. 

2.3 Výber základného SEPA inkasa príjemcom na základe mandátu pre SEPA inkaso 

(1) Mandát pre SEPA inkaso poskytnutý zákazníkom zostáva príjemcovi platby. Príjemca prevezme autorizačné údaje a prípadné dodatočné informácie zapíše do súboru údajov pre výber základných schém SEPA inkasa. Príslušnú sumu inkasa určí príjemca platby. 

(2) Súbor údajov pre základnú schému SEPA inkasa zasiela príjemca elektronicky banke prostredníctvom svojho poskytovateľa platobných služieb. Tento súbor údajov bude zároveň predstavovať pokyn zákazníka banke v rámci mandátu pre SEPA inkaso na úhradu príslušnej základnej schémy SEPA inkasa (pozri časť 2.2.1, vety 2 a 4, a časť 2.2.2, veta 2). Banka upustí od prijatia tohto príkazu v podobe dohodnutej na účely vydania mandátu pre SEPA inkaso (pozri časť 2.2.1, veta 3).

2.4 Platobná transakcia vychádzajúca zo základnej schémy SEPA inkasa 

2.4.1 Pripísanie sumy inkasa na účet zákazníka 

(1) Pri prijatí základných SEPA inkás čerpaných príjemcom sa suma určená príjemcom odpíše z účtu zákazníka v deň splatnosti uvedený v súbore údajov. Ak termín splatnosti nie je bankovým pracovným dňom, zúčtovanie sa uskutoční v nasledujúci bankový pracovný deň. 

(2) Nesmie sa odpísať z účtu zákazníka alebo sa debetný zápis musí zrušiť najneskôr v druhý bankový deň⁴ po jeho uskutočnení (pozri časť 2.4.2), ak 

 • banka dostala oznámenie o odvolaní mandátu pre SEPA inkaso v súlade s časťou 2.2.3,  

 • zákazník nemá na svojom účte dostatočný kredit na splnenie inkasa alebo nemá dostatočný kredit na úhradu inkasa (nedostatok finančných prostriedkov na účte); banka nebude inkasovať čiastkové sumy,  

 • IBAN platcu uvedený v súbore údajov o inkase nie je možné priradiť k žiadnemu účtu zákazníka v banke, alebo  

 • inkaso nemôže banka spracovať, pretože v súbore údajov o inkase 

  • chýba identifikačné číslo veriteľa alebo je pre banku zjavne nesprávne,

  • chýba referencia mandátu,

  • chýba dátum vydania mandátu alebo

  • nie je uvedený žiadny dátum splatnosti.

(2) Okrem toho sa nesmie odpísať z účtu zákazníka alebo sa debetný zápis musí zrušiť najneskôr v druhý bankový deň po jeho uskutočnení (pozri časť 2.4.2), ak tejto základnej schéme SEPA inkasa odporuje samostatný príkaz od zákazníka podľa časti 2.2.4.

2.4.2 Platba základných schém SEPA inkasa 

Základné schémy SEPA inkasa sú uhradené, ak debetný zápis na účte zákazníka nebol zrušený najneskôr na druhý bankový pracovný deň po jeho vykonaní.

2.4.3 Oznámenie o nevykonaní alebo zrušení debetného zápisu alebo o odmietnutí platby 

Banka bezodkladne, najneskôr však v čase dohodnutom v časti 2.4.4, informuje zákazníka o nevykonaní alebo zrušení debetného zápisu (pozri časť 2.4.1, ods. 2) alebo o odmietnutí úhrady základnej schémy SEPA inkasa (pozri časť 2.4.2). Môže sa to uskutočniť aj prostredníctvom dohodnutého informačného kanála účtu. Ak je to možné, banka uvedie dôvody a spôsoby, akými možno opraviť chyby, ktoré viedli k neuskutočneniu, zrušeniu alebo odmietnutiu platby. 

2.4.4 Vykonanie platby 

(1) Banka je povinná zabezpečiť, aby ňou odpísaná suma inkasa z účtu zákazníka podľa základnej schémy SEPA inkasa príjemcu bola prijatá poskytovateľom platobných služieb príjemcu najneskôr v určenej lehote na vykonanie platby. 

(2) Lehota na vykonanie platby sa začína dňom splatnosti uvedeným v súbore inkasa. Ak tento deň nie je bankovým pracovným dňom, lehota na realizáciu začína v nasledujúci bankový pracovný deň. 

(3) Banka informuje zákazníka o vykonaní platby prostredníctvom dohodnutého informačného kanála účtu a v dohodnutej frekvencii.

2.5 Nárok zákazníka na refundáciu autorizovanej platby 

(1) V prípade autorizácie platby, ktorá bola vykonaná na základe SEPA inkasa, má zákazník právo žiadať od banky refundáciu odpísanej sumy bez akýchkoľvek otázok. Takúto reklamáciu je potrebné uplatniť do ôsmich týždňov odo dňa, kedy bola platba zaúčtovaná z účtu zákazníka. Banka vráti zostatok na účte zákazníka do stavu, v akom sa nachádzal pred odpísaním platby. Akékoľvek nároky príjemcu platby voči zákazníkovi tým nie sú dotknuté.

(2) Nárok na refundáciu podľa odseku 1 zaniká, len čo zákazník priamo banke výslovne schváli sumu inkasného príkazu.

(3) Nárok zákazníka na refundáciu neuskutočnenej alebo nesprávne vykonanej autorizovanej platby upravuje časť 2.6.2.

2.6 Nárok zákazníka na refundáciu, opravu a kompenzáciu 

2.6.1 Refundácia za neoprávnenú platbu 

Ak zákazník platbu neautorizuje, banka nemá voči zákazníkovi nárok na náhradu svojich nákladov. Sumu odpísanú na ťarchu účtu zákazníka je povinná zákazníkovi bezodkladne refundovať a zostatok na tomto účte vrátiť do stavu, v akom by sa nachádzal bez zaúčtovania neoprávnenej platby. Táto povinnosť musí byť splnená najneskôr do konca pracovného dňa nasledujúceho po dni, kedy bola banka upozornená na skutočnosť, že platba je neautorizovaná, alebo sa o nej dozvedela inak. Ak banka písomne oznámila príslušnému orgánu oprávnené dôvody na podozrenie z podvodného konania zo strany zákazníka, banka je povinná bezodkladne preskúmať situáciu a splniť svoju povinnosť podľa druhej vety, ak sa podozrenie z podvodu nepotvrdí.

2.6.2 Nárok v prípade neuskutočnenia, nesprávneho alebo oneskoreného uskutočnenia autorizovaných platieb

(1) Ak sa autorizovaná platba neuskutoční, prípadne sa neuskutoční správne, môže zákazník požiadať banku o bezodkladnú refundáciu celej sumy inkasa, pokiaľ sa platba neuskutočnila, prípadne sa neuskutočnila správne. Banka následne vráti zostatok na účte zákazníka do stavu, v akom sa nachádzal pred odpísaním nesprávne uskutočnenej platobnej transakcie.

(2) Zákazník môže okrem nároku podľa odseku 1 požiadať banku o vrátenie akýchkoľvek poplatkov a úrokov, ktoré banka klientovi vyúčtovala v súvislosti s neuskutočnením alebo nesprávnym uskutočnením platby, prípadne ktoré Banka odpísala z účtu zákazníka. 

(3) Ak poskytovateľ platobných služieb príjemcu nedostane sumu inkasa do uplynutia lehoty na uskutočnenie prevodu podľa časti 2.4.4 ods. 2 (omeškanie), môže príjemca požiadať poskytovateľa platobných služieb o pripísanie sumy inkasa na účet príjemcu platby, ako keby bola platba riadne uskutočnená. 

(4) Ak sa platobná transakcia neuskutočnila, prípadne sa uskutočnila nesprávne, banka na žiadosť zákazníka platobnú transakciu zrekonštruuje a bude zákazníka informovať o výsledku.

2.6.3 Odškodnenie za nesplnenie povinnosti 

(1) V prípade neuskutočnenia, nesprávneho alebo oneskoreného uskutočnenia autorizovanej platby alebo v prípade neautorizovanej platby môže zákazník požiadať banku o odškodnenie za stratu alebo škodu, na ktorú sa už nevzťahujú body 2.6.1. a 2.6.2. To neplatí, ak banka nenesie zodpovednosť za nesplnenie povinnosti. Banka v tejto súvislosti zodpovedá za zavinenie sprostredkovateľskej inštitúcie v rovnakom rozsahu ako za zavinenie na vlastnej strane. Ak zákazník prispel k vzniku akejkoľvek straty alebo škody vlastným konaním, na základe miery spoluúčasti na takejto nedbanlivosti sa rozhodne, do akej miery má banka a zákazník niesť zodpovednosť za danú stratu alebo škodu.

(2) Zodpovednosť podľa odseku 1 je obmedzená na 12 500 eur. Toto obmedzenie zodpovednosti z hľadiska sumy sa nevzťahuje na 

 • neautorizované platby,

 • prípady zámerného konania alebo hrubej nedbanlivosti zo strany banky, 

 • riziká, ktoré na seba banka prevzala vo výnimočnom prípade, a

 • v prípade, že zákazník je spotrebiteľom, stratu úroku, ktorú zavinil samotný zákazník.

2.6.4 Nárok zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi 

Bez ohľadu na nárok uvedený v častiach 2.6.2 a 2.6.3 budú mať zákazníci, ktorí nie sú spotrebiteľmi, v prípade neuskutočnenej, nesprávne uskutočnenej, prípadne oneskorenej autorizovanej platby alebo v prípade neautorizovanej platby okrem akýchkoľvek nárokov na odškodnenie len nároky na náhradu škôd v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami:

 • Banka zodpovedá za vlastné zavinenia. Ak zákazník prispel k vzniku akejkoľvek straty alebo škody vlastným konaním, na základe miery spoluúčasti na takejto nedbanlivosti sa rozhodne, do akej miery má banka a zákazník niesť zodpovednosť za danú stratu alebo škodu.  

 • Banka nezodpovedá za zavinenie sprostredkovateľskej inštitúcie, ktorú sama vyberie. V takýchto prípadoch sa zodpovednosť banky obmedzuje na starostlivý výber a inštruovanie prvého sprostredkovateľa.  

 • Nárok na náhradu škody zo strany zákazníka sa obmedzuje na sumu inkasa plus poplatky a úroky účtované bankou. Pokiaľ ide o uplatňovanie následných škôd, nárok sa obmedzuje maximálne na 12 500 EUR za platbu. Tieto obmedzenia zodpovednosti sa nevzťahujú na úmysel alebo hrubú nedbanlivosť banky, ani na riziká, ktoré na seba banka výnimočne prevzala, alebo na neautorizované platby.

2.6.5 Vylúčenie zodpovednosti a námietky

(1) Zodpovednosť banky podľa bodov 2.6.2. až 2.6.4. bude vylúčená v týchto prípadoch:

 • Banka zákazníkovi preukáže, že poskytovateľ platobných služieb príjemcu včas a v plnej výške prijal sumu platby. 

 • Platba bola uskutočnená v súlade s nesprávnym jedinečným identifikátorom príjemcu, ktorý uviedol príjemca platby. V takom prípade však môže zákazník požadovať, aby banka vynaložila maximálne úsilie na vrátenie sumy platby. Ak nie je možné vymôcť sumu platby podľa vety 2 tohto pododseku, banka je povinná poskytnúť klientovi na základe písomnej žiadosti všetky dostupné informácie, aby si klient mohol uplatniť nárok na refundáciu sumy platby.

(2) Akékoľvek nároky zákazníka podľa bodov 2.6.1 až 2.6.4 a akékoľvek námietky zákazníka voči banke v dôsledku neuskutočnenia alebo nesprávneho uskutočnenia platieb, prípadne v dôsledku neautorizovaných platieb sú vylúčené, ak zákazník o týchto skutočnostiach banku nebude informovať najneskôr do 13 mesiacov odo dňa odpísania neautorizovanej alebo nesprávne uskutočnenej platby. Táto lehota začína plynúť až po tom, čo banka zákazníkovi oznámi zaúčtovanie takejto platby prostredníctvom dohodnutého informačného kanála účtu najneskôr do jedného mesiaca od zaúčtovania platby; v opačnom prípade dátum informovania zákazníka určuje začiatok lehoty. Zákazník si môže uplatniť nároky na náhradu škody podľa bodu 2.6.3 aj po uplynutí lehoty podľa vety 1, ak mu bez vlastného zavinenia bolo znemožnené túto lehotu dodržať.

(3) Akékoľvek nároky zákazníka sú vylúčené, ak sú okolnosti odôvodňujúce nárok

 • založené na nezvyčajnej a nepredvídateľnej udalosti, nad ktorou nemá banka kontrolu, a

 • ktorej následkom nebolo možné predísť ani pri vynaložení náležitej snahy, prípadne  

 • ktorú spôsobila banka v dôsledku konania zákonnej povinnosti. 

3 Príloha: Zoznam členských krajín a území SEPA 

3.1 Krajiny patriace do Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) 

Členské štáty Európskej únie: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko (vrátane Francúzskej Guyany, Guadeloupe, Martiniku, Mayotte a Réunionu), Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko , Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko. Ostatné štáty: Island, Lichtenštajnsko, Nórsko.

3.2 Ostatné krajiny a územia 

Guernsey, Jersey, Isle of Man, Monako, San Maríno, Švajčiarsko, St. Pierre a Miquelon, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.

¹ Medzinárodné číslo bankového účtu.

² Zoznam členských štátov nájdete v prílohe.

³ Identifikačný kód banky.

⁴ Bankové dni sú všetky pracovné dni okrem: sobôt, 24. a 31. decembra.

Poznámka: prosím, vytlačte si kópiu tohto dokumentu a uschovajte ju tak, aby ste ju mali v prípade potreby v budúcnosti k dispozícii.