SumUp e‑komercijas noteikumi

Spēkā 15.08.2022.

Piezīme: lūdzu, izdrukājiet šī dokumenta kopiju un saglabājiet to turpmākai atsaucei.

Izmantojot SumUp e-komercijas pakalpojumus, kā aprakstīts tālāk (“E-komercijas pakalpojumi”), jūs piekrītat ievērot SumUp vispārīgos noteikumus, šos E-komercijas noteikumus un visus citus noteikumus un politikas, kas attiecas uz konkrētiem Pakalpojumiem, kurus varat izmantot. Šie E-komercijas noteikumi ir Papildu noteikumi un kopā ar Vispārīgajiem noteikumiem un Maksājumu noteikumiem ir daļa no juridiskā līguma starp jums un SumUp EU Payments UAB (“SumUp”, “mēs”, “mūs”). Ja vien šeit nav noteikts citādi, ar lielajiem burtiem rakstītajiem terminiem ir tāda pati nozīme kā Vispārīgajos noteikumos un Maksājumu noteikumos. 

1. E-komercijas pakalpojumi

SumUp E-komercijas pakalpojumi ietver SumUp e-komercijas platformas, kā aprakstīts mūsu Tīmekļa vietnē un citos pieejamajos e-komercijas produktos un pakalpojumos, kas jums sniedz iespēju izveidot interneta veikalu preču un pakalpojumu pārdošanai klientiem (“Interneta veikals”). Lai izmantotu E-komercijas pakalpojumus, jums ir jābūt SumUp kontam, kā aprakstīts Vispārīgo noteikumu 1. sadaļā.

Maksājumus no saviem klientiem par pārdošanas darījumiem Interneta veikalā varēsiet pieņemt, izmantojot dažādus SumUp piedāvātos Maksājumu pakalpojumus. Jūsu piekļuvi Maksājumu pakalpojumiem un to izmantošanu regulē Maksājumu noteikumi.

Mēs paturam tiesības jebkura iemesla dēļ pārveidot, aizturēt vai izbeigt Interneta veikala un E-komercijas pakalpojumu darbību saskaņā ar mūsu Vispārīgajiem noteikumiem, Maksājumu noteikumiem vai šiem E-komercijas noteikumiem.

2. Motīvi

E-komercijas pakalpojumu ietvaros varam nodrošināt dizaina veidnes jūsu Interneta veikalam (“Motīvi”), kuras var būt SumUp vai trešo pušu autoru veidotas. Ja lejupielādējat Motīvu, jums ir licence to izmantot tikai sava Interneta veikalam.

Jūs drīkstat izmantot Motīvus, lai mainītu sava Interneta veikala izskatu, taču nedrīkstat Motīvus izmantot jebkādiem nolūkiem, kas nav saistīti ar E-komercijas pakalpojumu izmantošanu. Ir aizliegts pārdot Motīvus citiem E-komercijas pakalpojumu lietotājiem vai jebkurai trešajai pusei.

Jums var būt tiesības mainīt Motīvu atbilstoši sava Interneta veikala vajadzībām, taču jums ir jāievēro Motīva autora tiesības. Jūs atzīstat, ka Motīva intelektuālā īpašuma tiesības paliek Motīva autora īpašums. Ja tiek apgalvots, ka šīs tiesības esat pārkāpis, SumUp var aizturēt vai deaktivizēt jūsu piekļuvi E-komercijas pakalpojumiem.

Jūs esat pilnībā atbildīgs par Motīva instalēšanu. Mēs neatbildam par zaudētiem vai pārrakstītiem datiem vai jebkuru citu problēmu, kas var rasties jauna Motīva instalēšanas rezultātā.

3. Jūsu pienākumi

Jūs garantējat, ka veids, kādā izmantosiet mūsu E-komercijas pakalpojumus, atbildīs visiem spēkā esošajiem tiesību aktiem un noteikumiem, tostarp patērētāju, e-komercijas un saistītajiem tiesību aktiem. Mēs neatbildam par jūsu neatbilstību jebkādiem tiesību aktiem vai noteikumiem vai arī jūsu klientu politikām un noteikumiem, un jūs SumUp aizsargājat pret un atlīdzināt tam par jebkādiem un visiem zaudējumiem, izmaksām, kaitējumu vai saistībām, kas var rasties vai tikt nodarīti jūsu neatbilstības rezultātā. Mēs nesniedzam garantijas, apstiprinājumu vai galvojumu un neuzņemamies atbildību saistībā ar precēm vai pakalpojumiem, ko varat piedāvāt Interneta veikalā, vai prasībām, kuras pret jums iesnieguši jūsu klienti. 

Jo īpaši jūs piekrītat, ka esat pilnībā atbildīgs par tālāk norādīto saistībā ar jūsu Interneta veikalu un to, kā izmantojat E-komercijas pakalpojumus.

  1. Visu jūsu klientu preču un pakalpojumu pasūtījumu izpilde un piegāde.

  2. Atbilstošas atgriešanas un atmaksas politikas nodrošināšana klientiem, kas ir saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

  3. Visu sūdzību, jautājumu, komentāru un prasību risināšana saistībā ar jūsu piedāvātajām precēm un pakalpojumiem.

  4. Nodokļu saistību izpilde saistībā ar preču un pakalpojumu pārdošanu, un, ja nepieciešams, klientu informēšana par piemērojamajiem nodokļiem.

  5. Pilnīga un precīza piedāvāto preču un pakalpojumu apraksta, klientu apkalpošanas kontaktinformācijas, adreses, piegādes politikas, klientu datu aizsardzības politikas un visas pārējās tiesību aktos noteiktās informācijas sniegšana klientiem, kas jānodrošina klientiem attiecīgajā jurisdikcijā.

Jūs nedrīkstat reproducēt, dublēt, kopēt, pārdot, tālākpārdot vai izmantot jebkuru E-komercijas pakalpojumu daļu vai arī izmantot E-komercijas pakalpojumus vai piekļūt tiem bez mūsu skaidras rakstiskas atļaujas.

4. Ierobežojumi

Jums ir jāievēro visi ierobežojumi, kas noteikti mūsu Vispārīgajos noteikumos un Maksājumu noteikumos saistībā ar to, kā izmantojat E-komercijas pakalpojumus. Turklāt jūs piekrītat neizmantot mūsu E-komercijas pakalpojumus, lai piedāvātu preces vai pakalpojumus, kas ir (a) nelikumīgi vai potenciāli nelikumīgi (tostarp saistībā ar viltošanu, zagšanu vai krāpniecību) vai (b) neatbilst visiem spēkā esošajiem tiesību aktiem vai noteikumiem, tostarp, bez ierobežojuma, patērētāju aizsardzības tiesību aktiem, produktu drošības tiesību aktiem, intelektuālā īpašuma tiesību aktiem, kā arī tirdzniecības noteikumiem un eksporta kontroles noteikumiem.

SumUp pēc saviem ieskatiem var izlemt, vai tas, kā lietojat E-komercijas pakalpojumus, pārkāpj ierobežojumus, kas ir noteikti saskaņā ar Vispārīgajiem noteikumiem, Maksājumu noteikumiem vai šiem E-komercijas noteikumiem. Mēs paturam tiesības apturēt vai izbeigt jūsu Konta un/vai Interneta veikala darbību, ja konstatējam vai mums ir pamatotas aizdomas, ka ir noticis pārkāpums.

5. Personas datu apstrāde

Lai sniegtu jums E-komercijas pakalpojumus saskaņā ar E-komercijas noteikumiem, SumUp apstrādā E-komercijas pakalpojumu gala klientu personas datus. Šis Datu apstrādes līgums (“E-komercijas DPA”) regulē personas datu apstrādi, pamatojoties uz SumUp E-komercijas pakalpojumu vai saistīto pakalpojumu sniegšanu, to sniegšanas nolūkos un derīguma periodā saskaņā ar E-komercijas noteikumiem. E-komercijas DPA ir neatņemama E-komercijas noteikumu daļa, un tas ir pakļauts šiem noteikumiem.

6. Mūsu saistības 

Papildus tam, kas ir izklāstīts citur Vispārīgajos noteikumos un šajos E-komercijas noteikumos, uzņēmumam SumUp nav pienākuma novērst jebkādas ar Interneta veikalu saistītas pakalpojumu kļūmes, krāpniecību vai zaudējumus un tas neuzņemas nekādu atbildību par tiem. SumUp nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas attiecībā uz Interneta veikalu un atsakās no jebkādām garantijām, ciktāl tas iespējams. Jūs atbrīvojat SumUp (un tā pārdošanas partnerus, amatpersonas, direktorus, darbiniekus un aģentus) no jebkurām un visām prasībām, kas attiecas uz jebkādiem strīdiem ar klientiem saistībā ar Interneta veikalā veiktiem pirkumiem vai jūsu neatbilstību jebkādām piemērojamajām normatīvajām prasībām.

7. Maksas

Par E-komercijas pakalpojumu lietošanu jūs piekrītat segt Maksas un visus piemērojamos nodokļus, kas ir norādīti mūsu Tīmekļa vietnē un/vai jūsu Konta iestatījumos, vai kā citādi rakstiski vienojoties par to, kā un kad tie ir jāapmaksā saskaņā ar Vispārīgajiem noteikumiem un Maksājumu noteikumiem.

8. Atcelšana vai izbeigšana

Jūs varat jebkurā laikā atcelt E-komercijas pakalpojumu lietošanu sava Konta iestatījumus, un jūsu Interneta veikals tiks pārcelts uz bezsaistes režīmu, ja piemērojams. 

Papildus tam, kas ir izklāstīts citur Vispārīgajos noteikumos un šajos E-komercijas noteikumos, mēs varam izbeigt šos E-komercijas noteikumus vai slēgt jūsu Interneta veikalu, nesniedzot jums iepriekšēju paziņojumu, ja nosakām, ka (a) jūsu Interneta veikals vai jūsu pārdošanā piedāvātie produkti un/vai pakalpojumi veido darbību, kas norādīta kā Aizliegts uzņēmējdarbības veids mūsu Tīmekļa vietnē, vai (b) jūsu aktivitātes vai darbības bojā vai var bojāt mūsu tēlu vai reputāciju vai arī Tīkla vai Pieņēmēja partnera tēlu vai reputāciju.