SumUps E‑handelsvillkor 

Träder i kraft 2022-08-15

Obs: Skriv ut en kopia av detta dokument och spara det på en säker plats.

Genom att använda SumUps E-handelstjänster enligt beskrivningen nedan (”E-handelstjänster”) samtycker du till att vara bunden av SumUps Allmänna villkor, dessa E-handelsvillkor och alla andra villkor och policyer som kan gälla för specifika Tjänster som du använder. Dessa E-handelsvillkor är Tilläggsvillkor och utgör tillsammans med de Allmänna villkoren och Betalningsvillkoren en del av det rättsliga avtalet mellan dig och SumUp Limited (”SumUp”, ”vi”, ”oss”). Om ingenting annat anges häri har termer med inledande versaler samma betydelse som i de Allmänna villkoren och Betalningsvillkoren. 

1. E-handelstjänster

SumUps E-handelstjänster omfattar SumUps e-handelsplattformar som beskrivs på vår Webbplats och andra tillgängliga e-handelsprodukter och -tjänster som gör det möjligt för dig att skapa en webbutik för att sälja varor och tjänster till dina kunder (”Webbutik”). Du måste ha ett Konto hos SumUp för att kunna använda E-handelstjänsterna, så som beskrivs i avsnitt 1 av de Allmänna villkoren.

Du kan ta emot betalningar från dina kunder för försäljning i din Webbutik genom olika Betaltjänster som SumUp erbjuder. Din tillgång till och användning av Betaltjänsterna regleras av Betalningsvillkoren.

Vi förbehåller oss rätten att ändra, stänga av eller avsluta Webbutiken och E-handelstjänsterna av vilket skäl som helst i enlighet med våra Allmänna villkor, Betalningsvillkoren eller dessa E-handelsvillkor. 

2. Teman

Som en del av våra E-handelstjänster kan vi erbjuda dig designmallar för din Webbutik (”Teman”) som kan vara skapade av SumUp eller av en tredje part. Om du laddar ner ett Tema får du endast använda det för din Webbutik.

Du får använda Teman för att ändra din Webbutiks utseende, men får inte använda dem för något ändamål som inte har samband med din användning av E-handelstjänsterna. Det är förbjudet att sälja Teman till andra användare av E-handelstjänsterna eller till någon tredje part.

Du kan ha rätt att ändra ett Tema så att det passar din Webbutik, men du måste respektera Temats upphovsmans rättigheter. Du godkänner att ett Temas upphovsman behåller alla immateriella rättigheter till Temat. I händelse av att du påstås bryta mot dessa rättigheter kan SumUp stänga av eller inaktivera din tillgång till E-handelstjänsterna.

Du är ensam ansvarig för installationen av ett Tema. Vi ansvarar inte för förlorade eller överskrivna data eller andra problem som kan uppstå när ett nytt Tema installeras.

3. Ditt ansvar

Du garanterar att din användning av våra E-handelstjänster kommer att efterleva gällande lagar och regler, inklusive konsumentlagar, lagar om e-handel och andra relaterade lagar. Vi ansvarar inte för din eventuella bristande efterlevnad av lagar eller regler, eller av dina kundpolicyer och villkor, och du samtycker till att hålla SumUp skadeslöst mot alla förluster, kostnader, krav eller ansvar som SumUp kan ådra sig till följd av din bristande efterlevnad. Vi garanterar inte, rekommenderar inte och åtar oss inte något ansvar för varor eller tjänster som du erbjuder i Webbutiken eller för anspråk som riktas mot dig av dina kunder. 

Du samtycker särskilt till att du är ensam ansvarig för följande i samband med din Webbutik och din användning av E-handelstjänsterna:

  1. Att uppfylla och leverera alla varor och tjänster som dina kunder har beställt.

  2. Att erbjuda dina kunder en adekvat retur- och återbetalningspolicy i enlighet med gällande lagar.

  3. Att hantera alla klagomål, förfrågningar, kommentarer och krav i samband med varor och tjänster som du erbjuder.

  4. Att uppfylla dina skatteförpliktelser i samband med försäljning av varor och tjänster, och vid behov meddela dina kunder om gällande skatter.

  5. Att ge dina kunder en fullständig och korrekt beskrivning av de varor eller tjänster som erbjuds, kontaktuppgifter för kundtjänst, adress, leveranspolicy, policy för skydd av kunduppgifter samt all annan information som enligt lag måste tillhandahållas till kunder inom den aktuella jurisdiktionen.

Du får inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av E-handelstjänsterna, eller använda eller komma åt E-handelstjänsterna, utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

4. Begränsningar

Du måste följa alla begränsningar som fastställs i våra Allmänna villkor och Betalningsvillkor med avseende på din användning av E-handelstjänsterna. Du samtycker vidare till att inte använda E-handelstjänsterna för att erbjuda varor eller tjänster som (a) är olagliga eller potentiellt olagliga (inklusive förfalskade, stulna eller bedrägliga) eller (b) inte uppfyller alla gällande lagar och regler (inklusive men inte begränsat till konsumentskyddslagar, produktsäkerhetslagar, lagar om immateriell egendom samt handelsregler och exportkontroller).

SumUp har rätt att efter eget gottfinnande avgöra om din åtkomst eller användning av E-handelstjänsterna bryter mot eventuella begränsningar enligt de Allmänna villkoren, Betalningsvillkoren eller dessa E-handelsvillkor. Vi förbehåller oss rätten att stänga av eller avsluta ditt Konto och/eller din Webbutik om vi fastställer eller rimligen misstänker att en överträdelse har inträffat.

5. Behandling av personuppgifter

För att kunna tillhandahålla E-handelstjänsterna till dig enligt E-handelsvillkoren behandlar SumUp personuppgifter för E-handelstjänsternas slutkunder. Detta Avtal om uppgiftsbehandling (”Personuppgiftsbiträdesavtal för e-handel”) reglerar behandlingen av personuppgifter som grundar sig på, syftar till och faller inom varaktigheten för tillhandahållandet av SumUps E-handelstjänster eller relaterade tjänster enligt E-handelsvillkoren. Personuppgiftsbiträdesavtalet för e-handel utgör en central del av, och är föremål för, bestämmelserna i dessa E-handelsvillkor.

6. Vårt ansvar 

Utöver vad som anges på andra ställen i de Allmänna villkoren och i dessa E-handelsvillkor har SumUp ingen skyldighet att förhindra, och bär inget ansvar för, servicefel, bedrägerier eller förluster kopplade till Webbutiken. SumUp lämnar inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, för Webbutiken och avsäger sig alla garantier i största möjliga utsträckning. Du friskriver SumUp (och dess närstående bolag, befattningshavare, styrelseledamöter, anställda och ombud) från alla anspråk i samband med eventuella tvister med kunder med avseende på användningen av Webbutiken eller din bristande efterlevnad av gällande lagkrav.

7. Avgifter

För att använda E-handelstjänsterna samtycker du till att betala Avgifterna och eventuella tillämpliga skatter som anges på vår Webbplats och/eller i inställningarna för ditt Konto, eller som på annat sätt har avtalats skriftligen, när dessa förfaller i enlighet med de Allmänna villkoren och Betalningsvillkoren.

8. Avslutande eller uppsägning

Du kan när som helst avbryta din användning av E-handelstjänsterna genom inställningarna för ditt Konto, och din Webbutik tas då offline i tillämpliga fall.

Utöver vad som anges på andra ställen i de Allmänna villkoren och i dessa E-handelsvillkor kan vi säga upp dessa E-handelsvillkor eller stänga din Webbutik utan föregående meddelande till dig om vi fastställer att (a) din Webbutik eller de produkter och/eller tjänster som du erbjuder till försäljning utgör en aktivitet som är listad som en Affärsmodell som inte stöds på vår Webbplats eller (b) dina aktiviteter eller handlingar skadar eller kan skada vår image eller vårt rykte eller ett Nätverks eller en Förvärvande partners image eller rykte.