SumUp e-kereskedelmi feltételek

Érvénybe lépés: 2022. 08. 15.

Figyelem: Kérjük, nyomtasson ki egy másolatot ebből a dokumentumból, és őrizze meg későbbi használatra.

A SumUp e-kereskedelmi szolgáltatásainak az alábbiakban leírtak szerinti használatával (E-kereskedelmi szolgáltatások) Ön vállalja, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el SumUp általános feltételek, jelen E-kereskedelmi feltételek, valamint minden egyéb, az Ön által használt konkrét Szolgáltatásokra vonatkozó feltétel és szabályzat. A jelen E-kereskedelmi feltételek Kiegészítő feltételek, és az Általános feltételekkel, valamint a Fizetési feltételekkel együtt az Ön és a SumUp EU Payments UAB („SumUp”, „mi”, „vállalatunk“ és ezek ragozott alakjai) közötti jogi megállapodás részét képezik. Ha itt másképp nem rendelkezünk, a nagybetűs kifejezések ugyanazt jelentik, mint az Általános feltételekben és a Fizetési feltételekben. 

1. E-kereskedelmi szolgáltatások

A SumUp E-kereskedelmi szolgáltatásai magukban foglalják a SumUp e-kereskedelmi platformjait a webhelyünkön leírtak szerint, Webhely valamint más elérhető E-kereskedelmi termékeket és szolgáltatásokat, amelyek lehetővé teszik, hogy online áruházat hozzon létre árucikkek és szolgáltatások értékesítésére az ügyfelei számára („Online áruház“). Az E-kereskedelmi szolgáltatások használatához az Általános feltételek 1. szakaszában leírtak szerint rendelkeznie kell egy SumUp-fiókkal.

Ön a SumUp által kínált különböző Fizetési szolgáltatásokon keresztül fogadhat fizetést az ügyfelektől az Online áruházi értékesítésekért. Az Ön hozzáférését a Fizetési szolgáltatásokhoz, valamint azok használatát a Fizetési feltételek szabályozzák.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az Online áruházat és az E-kereskedelmi szolgáltatásokat bármilyen okból módosítsuk vagy megszüntessük az Általános feltételeink, a Fizetési feltételek vagy a jelen E-kereskedelmi feltételek szerint.

2. Témák

E-kereskedelmi szolgáltatásaink részeként tervsablonokat biztosíthatunk az Ön Online áruházához („Témák“), amelyeket a SumUp vagy külső szerzők hoznak létre. Ha letölt egy Témát, használata kizárólag az Online áruház céljára engedélyezett.

A Témák segítségével megváltoztathatja Online áruháza megjelenését; azonban nem használhatja a Témákat olyan célra, amely nem kapcsolódik az E-kereskedelmi szolgáltatások használatához. A Témákat tilos értékesíteni az E-kereskedelmi szolgáltatások más felhasználóinak vagy harmadik félnek.

Ön jogosult egy Téma módosítására, hogy az megfeleljen az Online áruházának, de tiszteletben kell tartania a Téma szerzőjének jogait. Ön tudomásul veszi, hogy a Téma szellemi tulajdonjogai a Téma szerzőjének tulajdonát képezik. Amennyiben Ön feltehetően megsérti ezeket a jogokat, a SumUp felfüggesztheti vagy inaktiválhatja az Ön hozzáférését az E-kereskedelmi szolgáltatásokhoz.

A Téma telepítéséért egyedül Ön felelős. Nem vállalunk felelősséget az elveszett vagy felülírt adatokért, vagy bármilyen más problémaért, amely egy új Téma telepítésekor adódhat.

3. Az Ön felelőssége

Ön garantálja, hogy E-kereskedelmi szolgáltatásaink Ön általi használata megfelel az összes vonatkozó jogszabálynak és előírásnak, beleértve a fogyasztói, e-kereskedelmi és kapcsolódó jogszabályokat. Nem vállalunk felelősséget azért, ha Ön nem tartja be a jogszabályokat vagy előírásokat, illetve az ügyfelek szabályzatait és feltételeit, és kárpótolja és kártalanítja a SumUpot minden olyan veszteséggel, költséggel, kárral vagy kötelezettséggel szemben, amely a SumUpnál az Ön meg nem feleléséből adódóan merül fel vagy adódik. Nem garantálunk, nem támogatunk, nem szavatolunk és nem vállalunk felelősséget az Ön által az Online áruházban kínált árucikkekért vagy szolgáltatásokért, illetve az Ön ügyfelei által Önnel szemben támasztott követelésekért. 

Ön vállalja, hogy kizárólag Ön felelős az alábbiakért az Online áruházával és az E-kereskedelmi szolgáltatások használatával kapcsolatban:

  1. az ügyfelek által rendelt árucikkek és szolgáltatások teljesítését és szállítását;

  2. megfelelő visszaküldési és visszatérítési szabályzat biztosítása ügyfelei számára a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően;

  3. az Ön által kínált árucikkekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos mindennemű panasz, kérdés, megjegyzés és igény kezelése;

  4. árucikkek és szolgáltatások értékesítésével kapcsolatos adókötelezettségek teljesítése, illetve szükség szerint ügyfelei tájékoztatása a vonatkozó adókról; és

  5. ügyfelei részére teljes körű és pontos leírás biztosítása a kínált árucikkekről vagy szolgáltatásokról, az ügyfélszolgálat elérhetőségéről, címéről, a szállítási szabályzatról, az ügyfelek adatvédelmi szabályzatáról és minden egyéb, az érintett joghatóságon belüli ügyfelei számára jogilag előírt információról.

Az E-kereskedelmi szolgáltatások, az E-kereskedelmi szolgáltatások használata, illetve az E-kereskedelmi szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyetlen részét sem sokszorosíthatja, másolhatja, értékesítheti tovább vagy hasznosíthatja kifejezett írásbeli engedélyünk nélkül.

4. Korlátozások

Be kell tartania az Általános feltételeinkben és a Fizetési feltételekben meghatározott összes korlátozást az E-kereskedelmi szolgáltatások Ön által való használatával kapcsolatban. Ön továbbá vállalja, hogy nem használja az E-kereskedelmi szolgáltatásokat olyan árucikkekre vagy szolgáltatásokra vonatkozóan, amelyek (a) illegálisak vagy azok lehetnek (ideértve a hamisított vagy lopott árucikkeket), vagy (b) nem felelnek meg az összes vonatkozó jogszabályoknak avagy szabályozásnak (ideértve többek között a fogyasztóvédelmi jogszabályokat, a termékbiztonsági jogszabályokat, a szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályokat, valamint a kereskedelmi szabályozásokat és exportellenőrzéseket).

A SumUp saját belátása szerint dönthet arról, hogy az E-kereskedelmi szolgáltatások Ön általi használata megsérti-e az Általános feltételek, a Fizetési feltételek vagy a jelen E-kereskedelmi feltételek által előírt korlátozásokat. Fenntartjuk magunknak a jogot az Ön Fiókja és/vagy az Online áruházához való hozzáférése felfüggesztésére vagy megszüntetésére, amennyiben megállapítjuk vagy megalapozottan gyanítjuk, hogy jogsértés történt.

5. Személyes adatok kezelése

A SumUp feldolgozza az E-kereskedelmi szolgáltatások ügyfeleinek a személyes adatait, hogy az E-kereskedelmi szolgáltatásokat az E-kereskedelmi feltételek alapján nyújthassa Önnek. Ez Adatkezelési megállapodás („E-kereskedelmi adatkezelési megállapodás“) szabályozza a személyes adatok kezelését a SumUp E-kereskedelmi szolgáltatásainak vagy kapcsolódó szolgáltatásainak az E-kereskedelmi feltételek szerinti nyújtása alapján, céljából és érvényességén belül. Az E-kereskedelmi adatkezelési megállapodás szerves részét képezi az E-kereskedelmi feltételeknek, illetve annak hatálya alá tartozik.

6. Felelősségünk 

Az Általános feltételekben és a jelen E-kereskedelmi feltételekben máshol foglaltakon kívül a SumUp nem köteles megakadályozni az Online áruházzal kapcsolatos szolgáltatási hibákat, csalásokat vagy veszteségeket, és nem vállal felelősséget értük. A SumUp nem vállal semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos garanciát az Online áruházzal kapcsolatban, és a lehető legteljesebb mértékben elutasítja a garanciavállalást. Ön mentesíti a SumUpot (és annak partnervállalkozásait és leányvállalatait, tisztviselőit, igazgatóit, alkalmazottait és ügynökeit) az Online áruházban történt vásárlásokkal kapcsolatban az ügyfelekkel szemben fennálló vitákkal, illetve az alkalmazandó szabályozási követelmények Ön által történő be nem tartásával kapcsolatos mindennemű igénytől.

7. Díjak

Az E-kereskedelmi szolgáltatások igénybevételéért Ön vállalja a díjak fizetését Díjak az Ön által vásárolt csomagra, valamint a Webhelyünkön és/vagy az Ön Fiókbeállításaiban meghatározott, vagy egyéb módon írásban meghatározott adókra, az Általános feltételek és a Fizetési feltételek szerinti esedékesség időpontjában és módon.

8. Megszüntetés vagy felmondás

Fiókbeállításaiban bármikor megszakíthatja az E-kereskedelmi szolgáltatások használatát, és Online áruházát offline módba állíthatja adott esetben. 

Az Általános feltételekben és a jelen E-kereskedelmi feltételekben máshol foglaltakon túlmenően az E-kereskedelmi feltételeket az Ön előzetes értesítése nélkül is felmondhatjuk, vagy az Online áruházat bezárhatjuk, ha megállapítjuk, hogy: (a) az Online áruház vagy az Ön által eladásra kínál termékek és/vagy szolgáltatások [Restricted Business]-ként felsorolt tevékenységet képez Korlátozott üzlet a Webhelyünkön, vagy (b) ha az Ön tevékenysége vagy tettei károsítják vagy sérthetik imázsunkat vagy hírnevünket, vagy egy Hálózat vagy Akvizíciós partner imázsát vagy hírnevét.