Όροι Ηλεκτρονικού‑Εμπορίου SumUp

Ισχύει από 15/8/2022

Σημείωση: Εκτυπώστε ένα αντίγραφο αυτού του εγγράφου και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως περιγράφεται παρακάτω («Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου»), συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους Γενικούς Όρους της SumUp, οι παρόντες Όρου Ηλεκτρονικού Εμπορίου και όλοι οι άλλοι όροι και πολιτικές που ισχύουν για τις συγκεκριμένες Υπηρεσίως που ενδέχεται να χρησιμοποιείτε. Αυτοί οι Όροι Ηλεκτρονικού Εμπορίου είναι Επιπρόσθετοι Όροι και, μαζί με τους Γενικούς Όρους και τους Όρους Πληρωμής, αποτελούν μέρος της νομικής συμφωνίας μεταξύ εσάς και της SumUp Limited («SumUp», «εμείς», «εμάς»). Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, οι όροι με κεφαλαία έχουν την ίδια έννοια όπως στους Γενικούς Όρους και στους Όρους Πληρωμής. 

1. Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Οι Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου της SumUp περιλαμβάνουν τις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου της SumUp, όπως περιγράφονται στον Ιστοσελίδα και άλλα διαθέσιμα προϊόντα και υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου που σας επιτρέπουν να δημιουργείτε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα για την πώληση αγαθών και υπηρεσιών στους πελάτες σας («Ηλεκτρονικό Κατάστημα»). Πρέπει να διαθέτετε Λογαριασμό στη SumUp, για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου, όπως περιγράφεται στην ενότητα 1 των Γενικών Όρων.

Θα μπορείτε να αποδέχεστε πληρωμές από τους πελάτες σας για πωλήσεις μέσω του Ηλεκτρονικού σας Καταστήματος μέσω των διαφορετικών Υπηρεσιών Πληρωμής που προσφέρει η SumUp. Η πρόσβασή σας σε και η χρήση από εσάς των Υπηρεσιών Πληρωμής διέπεται από τους Όρους Πληρωμής.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε, να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου για οποιονδήποτε λόγο, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους, τους Όρους Πληρωμής ή τους παρόντες Όρους Ηλεκτρονικού Εμπορίου. 

2. Θέματα

Ως μέρος των Υπηρεσιών μας Ηλεκτρονικού Εμπορίου, ενδέχεται να σας προσφέρουμε σχεδιαστικά πρότυπα για το Ηλεκτρονικό σας Κατάστημα («Θέματα»), που μπορεί να σχεδιάζονται από τη SumUp ή από τρίτα μέρη. Αν κατεβάσετε ένα Θέμα, έχετε άδεια να το χρησιμοποιείτε μόνο για το Ηλεκτρονικό σας Κατάστημα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Θέματα, για να αλλάξετε την εμφάνιση του Ηλεκτρονικού σας Καταστήματος. Ωστόσο, απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τα Θέματα για άλλους σκοπούς που δεν σχετίζονται με τη χρήση από εσάς των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Η πώληση Θεμάτων σε άλλους χρήστες των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Εμπορίου ή σε τρίτα μέρη απαγορεύεται.

Ενδέχεται να δικαιούστε να τροποποιήσετε ένα Θέμα, για να ταιριάζει στο Ηλεκτρονικό σας Κατάστημα, αλλά πρέπει να σέβεστε τα δικαιώματα του δημιουργού του Θέματος. Αναγνωρίζετε ότι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ενός Θέματος ανήκουν στον δημιουργό του. Σε περίπτωση υποτιθέμενης παραβίασης αυτών των δικαιωμάτων από εσάς, η SumUp ενδέχεται να αναστείλει ή να απενεργοποιήσει την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την εγκατάσταση του Θέματος. Δεν ευθυνόμαστε για χαμένα ή αντικατεστημένα δεδομένα, ή για οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει από την εγκατάσταση ενός νέου Θέματος.

3. Οι ευθύνες σας

Εγγυάστε ότι η χρήση από εσάς των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Εμπορίου θα συμμορφώνεται με την εφαρμοστέα νομοθεσία και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των νόμων καταναλωτή, ηλεκτρονικού εμπορίου και άλλων σχετικών. Δεν ευθυνόμαστε για τη μη συμμόρφωσή σας με οποιονδήποτε νόμο ή κανονισμό, ή με τις πολιτικές πελατών και τους όρους σας, κι εσείς δεν θα θεωρείτε υπεύθυνη τη SumUp για οποιαδήποτε απώλεια, κόστος, ζημιά ή ευθύνη που ενδέχεται να επιφέρει ή να υποφέρει η SumUp ως αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσής σας. Δεν εγγυόμαστε, επιδοκιμάζουμε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για αγαθά ή υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρετε στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα ή για αξιώσεις εναντίον σας από τους πελάτες σας. 

Συγκεκριμένα, συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα κάτωθι σε σχέση με το Ηλεκτρονικό σας Κατάστημα και τη χρήση των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Εμπορίου:

  1. εκπλήρωση και παράδοση όλων των αγαθών και υπηρεσιών που παραγγέλνουν οι πελάτες σας,

  2. παροχή στους πελάτες σας μιας ικανοποιητικής πολιτικής επιστροφών και αποζημίωσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

  3. χειρισμός όλων των παραπόνων, ερωτήσεων, σχολίων και αξιώσεων σε σχέση με τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προσφέρετε,

  4. εκπλήρωση των φορολογικών σας υποχρεώσεων που σχετίζονται με την πώληση αγαθών και υπηρεσιών, και όπου απαιτείται, ενημέρωση των πελατών σας για την ισχύουσα φορολογία, και

  5. παροχή στους πελάτες σας μιας ολοκληρωμένης και ακριβούς περιγραφής των προσφερόμενων αγαθών ή υπηρεσιών, επικοινωνία με την εξυπηρέτηση πελατών, διεύθυνση, πολιτική παράδοσης, πολιτική προστασίας δεδομένων πελάτη και κάθε άλλη νομικά υποχρεωτική πληροφορία στη σχετική δικαιοδοσία.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, πώληση, μεταπώληση ή εκμετάλλευση οποιουδήποτε μέρους των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Εμπορίου, ή η χρήση ή η πρόσβαση στις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση από εμάς.

4. Περιορισμοί

Πρέπει να συμμορφώνεστε με όλους τους περιορισμούς που επιβάλλονται από τους Γενικούς Όρους και τους Όρους Πληρωμής σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Εμπορίου από εσάς. Συμφωνείτε περαιτέρω να μην χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου για παροχή αγαθών ή υπηρεσιών που είναι (α) παράνομες ή δυνητικά παράνομες (συμπεριλαμβανομένων παραποιημένων, κλεμμένων ή δόλιων) ή (β) δεν συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς ( συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, νόμων περί προστασίας των καταναλωτών, νόμων για την ασφάλεια των προϊόντων, νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικών κανονισμών και ελέγχων εξαγωγής.

Η SumUp μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να αποφασίσει εάν η χρήση από εσάς των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Εμπορίου παραβιάζει τυχόν περιορισμούς που επιβάλλονται βάσει των Γενικών Όρων, των Όρων Πληρωμής ή αυτών των Όρων Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε τον Λογαριασμό σας ή/και το Ηλεκτρονικό σας Κατάστημα, εάν διαπιστώσουμε ή εύλογα υποψιαζόμαστε ότι έχει σημειωθεί παράβαση.

5. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Προκειμένου να σας παρέχουμε Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου υπό τους Όρους Ηλεκτρονικού Εμπορίου, η SumUp επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των τελικών χρηστών των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Το Συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων («DPA ηλεκτρονικού εμπορίου») ρυθμίζει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στη βάση, για τους σκοπούς και εντός της διάρκειας ισχύος της παροχής των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Εμπορίου της SumUp ή των συναφών υπηρεσιών σύμφωνα με τους Όρους Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Το DPA Πληρωμών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και υπόκειται στις διατάξεις αυτών των Όρων Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

6. Η ευθύνη μας 

Επιπροσθέτως όσων αναφέρονται αλλού στους Γενικούς Όρους και σε αυτούς τους Όρους Ηλεκτρονικού Εμπορίου, η SumUp δεν υποχρεούται να αποτρέπει και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αποτυχία των υπηρεσιών, απάτη ή απώλεια σχετική με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Η SumUp δεν εγγυάται, ρητά ή σιωπηρά, για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και αποποιείται κάθε ευθύνης στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Απαλλάσσετε τη SumUp (και τις θυγατρικές, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους και τους αντιπροσώπους) από κάθε αξίωση που συνδέεται με διαφορές με πελάτες για τις αγορές μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή λόγω μη συμμόρφωσής σας με τις ισχύουσες ρυθμιστικές προϋποθέσεις.

7. Τέλη

Για τη χρήση των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Εμπορίου, συμφωνείτε να πληρώνετε τα Χρεώσεις και τυχόν ισχύοντες φόρους όπως ορίζονται στον Ιστότοπό μας ή/και στις ρυθμίσεις του Λογαριασμού σας, ή όπως άλλως συμφωνήθηκε γραπτώς, όπως και όποτε οφείλετε σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους και τους Όρους Πληρωμής.

8. Ακύρωση ή τερματισμός

Μπορείτε να ακυρώσετε τη χρήση από εσάς των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Εμπορίου οποτεδήποτε μέσω των ρυθμίσεων του Λογαριασμού σας και το Ηλεκτρονικό σας Κατάστημα θα βγει εκτός δικτύου,κατά περίπτωση. 

Επιπροσθέτως του τι αναφέρεται αλλού στους Γενικούς Όρους και σε αυτούς τους Όρους Ηλεκτρονικού Εμπορίου, ενδέχεται να τερματίσουμε αυτούς τους Όρους Ηλεκτρονικού Εμπορίου ή να κλείσουμε το Ηλεκτρονικό σας Κατάστημα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, αν θεωρήσουμε ότι α) το Ηλεκτρονικό σας Κατάστημα ή τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες που πουλάτε αποτελούν δραστηριότητα αναφερόμενη ως Μη υποστηριζόμενη Επιχείρηση στον Ιστότοπό μας ή β) οι δραστηριότητες ή οι πράξεις σας βλάπτουν ή πιθανόν να βλάψουν την εικόνα ή τη φήμη ενός Δικτύου ή Συνεργαζόμενου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού.