Podmínky pro elektronickou komerci SumUp

V účinnosti od 15. 8. 2022

Upozornění: Vytiskněte si kopii tohoto dokumentu a ponechejte si ji pro budoucí potřebu.

Využíváním služeb pro elektronickou komerci od společnosti SumUp (dále jen „Služby elektronické komerce“) závazně přijímáte Obchodní podmínky SumUp, tyto Podmínky pro elektronickou komerci a veškeré další podmínky a zásady platné pro konkrétní Služby, které můžete využívat. Tyto Podmínky pro elektronickou komerci jsou Další podmínky a vedle Obchodních podmínek a Platebních podmínek jsou součástí právní dohody mezi vámi a společností SumUp Limited (dále jen „SumUp“ a „my“ ve všech příslušných gramatických tvarech). Není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak, mají pojmy psané velkým písmenem význam shodný s pojmy vymezenými v Obchodních podmínkách a Platebních podmínkách. 

1. Služby elektronické komerce

Služby elektronické komerce od společnosti SumUp zahrnují platformy společnosti SumUp pro elektronickou komerci popsané na naší Webové stránce a další dostupné e-commerce produkty a služby, které vám umožňují vytvořit elektronický obchod za účelem prodeje zboží a služeb zákazníkům (dále jen „Online Store“). Vaše používání Služeb elektronické komerce je podmíněno vlastnictvím Účtu u společnosti SumUp, jak je uvedeno v čl. 1 Obchodních podmínek.

Platby za prodej ve vašem Online Storu budete moci od zákazníků přijímat prostřednictvím různých Platebních služeb nabízených společností SumUp. Váš přístup k Platebním službám a jejich používání se řídí Platebními podmínkami.

Vyhrazujeme si právo upravovat, pozastavovat nebo ukončit poskytování Online Storu nebo Služeb elektronické komerce z jakéhokoli důvodu v souladu s našimi Obchodními podmínkami, Platebními podmínkami nebo těmito Podmínkami pro elektronickou komerci. 

2. Motivy

V rámci našich Služeb elektronické komerce vám můžeme poskytnout šablony návrhů k Online Storu (dále jen „Motivy“), které mohou být vytvořeny společností SumUp nebo externími autory. Po stažení jste Motiv oprávněni používat výhradně v rámci vašeho Online Storu.

Motivy můžete používat k úpravám vzhledu vašeho Online Storu, ale nesmíte je použít k žádnému účelu nesouvisejícímu s využíváním Služeb elektronické komerce. Prodej Motivů dalším uživatelům Služeb elektronické komerce nebo třetím stranám je zakázán.

Můžete být oprávněni pozměnit Motiv tak, aby odpovídal vašemu Online Storu, ale jste povinni neporušovat práva autora Motivu. Berete na vědomí skutečnost, že práva z duševního vlastnictví Motivu zůstávají vlastnictvím autora Motivu. V případě domnělého porušení těchto práv z vaší strany je společnost SumUp oprávněna pozastavit nebo deaktivovat váš přístup ke Službám elektronické komerce.

Za instalaci Motivu jste výhradně odpovědní vy sami. Neneseme žádnou odpovědnost za ztrátu nebo přepsání dat ani za jakékoli jiné problémy, které by instalace nového Motivu mohla způsobit.

3. Vaše povinnosti

Zavazujete se používat naše Služby elektronické komerce v souladu s platným právem a předpisy, včetně zákonů o ochraně spotřebitele a elektronické komerci a související legislativy. Neneseme žádnou odpovědnost za porušování jakýchkoli zákonů a předpisů z vaší strany ani za nedodržování vašich zásad a podmínek pro zákazníky. Společnost SumUp odškodníte v případě jakýchkoli ztrát, nákladů, škod nebo závazků, které by jí mohly vzniknout nebo které může utrpět v důsledku jakéhokoli takového porušení či nedodržení z vaší strany. Nezavazujeme se převzít, zaručit ani nést odpovědnost za zboží nebo služby, které v Online Storu nabízíte ani za nároky vznesené vůči vám zákazníky. 

V souvislosti s vaším Online Storem a používáním Služeb elektronické komerce přijímáte výhradní odpovědnost za následující:

  1. plnění a poskytování veškerého zboží a služeb objednaných zákazníky,

  2. poskytnutí adekvátních zásad vracení peněz a refundace zákazníkům v souladu s platným právem,

  3. vyřizování veškerých stížností, žádostí, komentářů a nároků souvisejících se zbožím a službami, které nabízíte,

  4. plnění vašich daňových povinností souvisejících s prodejem zboží a služeb a případné upozorňování zákazníků na platné daně

  5. a poskytování úplných a přesných popisů zboží a služeb, které nabízíte zákazníkům, včetně kontaktů na zákaznickou podporu, adresy, dodacích podmínek, zásad ochrany osobních údajů zákazníků a dalších zákonem vyžadovaných informací, které je zákazníkům nutné poskytnout v příslušné jurisdikci.

Bez našeho výslovného písemného souhlasu nesmíte reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, přeprodávat nebo využívat jakoukoli část Služeb elektronické komerce, možnost používání Služeb elektronické komerce ani přístup ke Službám elektronické komerce.

4. Omezení

Jste povinni dodržovat veškerá omezení stanovená našimi Obchodními podmínkami a Platebními podmínkami ve smyslu vašeho používání Služeb elektronické komerce. Dále se zavazujete nepoužívat Služby elektronické komerce k nabízení zboží nebo služeb, které jsou (a) nezákonné nebo potenciálně nezákonné (včetně padělání, krádeží nebo podvodů) nebo (b) jsou v rozporu s platnými zákony a předpisy (mimo jiné též se zákony na ochranu spotřebitele, zákony o bezpečnosti produktů, zákony o ochraně duševního vlastnictví a obchodními směrnicemi nebo nařízeními o kontrole exportu).

Společnost SumUp může na základě vlastního uvážení rozhodnout o tom, jestli vaše používání Služeb elektronické komerce porušuje jakákoli omezení dle Obchodních podmínek, Platebních podmínek nebo těchto Podmínek pro elektronickou komerci. Uchováváme si právo pozastavit nebo zrušit váš Účet a/nebo Online Store, pokud zjistíme nebo se budeme důvodně domnívat, že k takovému porušení došlo.

5. Zpracování osobních údajů

Společnost SumUp zpracovává osobní údaje koncových zákazníků Služeb elektronické komerce, aby vám mohla poskytovat Služby elektronické komerce v souladu s Podmínkami pro elektronickou komerci. Tato Dohoda o zpracování osobních údajů (dále jen „DZOÚ pro elektronickou komerci“) upravuje zpracování osobních údajů na základě, pro účely a ve lhůtě platnosti poskytování Služeb elektronické komerce od společnosti SumUp nebo souvisejících služeb v souladu s Podmínkami pro elektronickou komerci. DZOÚ pro elektronickou komerci představuje nedílnou součást Podmínek pro elektronickou komerci a řídí se jejich ustanoveními.

6. Naše odpovědnost 

Vedle ustanovení uvedených v jiných článcích Obchodních podmínek a Podmínek pro elektronickou komerci nemá společnost SumUp žádnou povinnost předcházet selhání služeb, podvodům nebo ztrátám souvisejícím s Online Storem, ani za ně nenese žádnou odpovědnost. Společnost SumUp neposkytuje žádné výslovné ani předpokládané záruky ve smyslu Online Storu a odmítá jakoukoli záruku v maximálním možném rozsahu. Společnost SumUp (a její partneři a pobočky, vedoucí pracovníci, ředitelé, zaměstnanci a zástupci) nenese odpovědnost za žádné nároky související s případnými spory se zákazníky ohledně nákupu prostřednictvím Online Storu ani vzniklé v důsledku vašeho nedodržování příslušných regulačních požadavků.

7. Poplatky

Za používání Služeb elektronické komerce se zavazujete hradit Poplatky a veškeré příslušné daně, jak je uvedeno na naší Webové stránce a/nebo v Nastaveních účtu, případně v souladu s jinými ujednáními v písemné podobě, a to ve lhůtě splatnosti, jak stanoví Obchodní podmínky a Platební podmínky.

8. Zrušení nebo výpověď

Používání Služeb elektronické komerce můžete kdykoli ukončit v nastaveních vašeho Účtu. Online Store bude dle okolností následně odpojen. 

Vedle ustanovení uvedených v jiných článcích Obchodních podmínek a těchto Podmínek pro elektronickou komerci, můžeme tyto Podmínky pro elektronickou komerci bez předchozího upozornění vypovědět nebo ukončit provoz vašeho Online Storu, pokud dojdeme k závěru, že (a) váš Online Store a/nebo služby, které nabízíte k prodeji představují činnost uvedenou v seznamu Nepodporovaných podnikání na naší Webové stránce nebo (b) vaše činnost nebo jednání poškozuje nebo může poškozovat naši pověst, případně pověst Sítě nebo Nabývajícího partnera.