Warunki SumUp dotyczące handlu elektronicznego

Data wejścia w życie 15.08.2022

Uwaga: prosimy o wydrukowanie kopii tego dokumentu i zachowanie jej na przyszłość.

Korzystając z usług handlu elektronicznego SumUp zgodnie z poniższym opisem („Usług e-commerce”), Użytkownik zgadza się na przestrzeganie Ogólnych warunków SumUp, niniejszych Warunków SumUp dotyczących handlu elektronicznego oraz wszelkich innych warunków i zasad mających zastosowanie do określonych Usług, z których Użytkownik może korzystać. Niniejsze Warunki dotyczące handlu elektronicznego są Warunkami dodatkowymi i wraz z Ogólnymi warunkami i Warunkami płatności stanowią część umowy prawnej pomiędzy Użytkownikiem a SumUp Limited („SumUp”, „my”). O ile w niniejszym dokumencie nie określono inaczej, terminy pisane wielką literą mają takie samo znaczenie jak terminy stosowane w Ogólnych warunkach i Warunkach płatności. 

1. Usługi e-commerce

Usługi e-commerce SumUp obejmują platformy handlu elektronicznego SumUp opisane w naszej Witrynie oraz inne dostępne produkty i usługi handlu elektronicznego, które umożliwiają utworzenie sklepu internetowego w celu sprzedaży towarów i usług klientom Użytkownika („Online Store”). Aby móc korzystać z Usług e-commerce, Użytkownik musi mieć Konto w SumUp, jak opisano w punkcie 1. Ogólnych warunków.

Użytkownik będzie mógł przyjmować płatności od swoich klientów za sprzedaż w sklepie Online Store za pośrednictwem różnych Usług płatniczych oferowanych przez SumUp. Dostęp do Usług płatniczych i korzystanie z nich podlegają Warunkom płatności.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji, zawieszenia lub zakończenia Online Store i Usług e-commerce z dowolnego powodu zgodnie z naszymi Ogólnymi warunkami, Warunkami płatności lub niniejszymi Warunkami dotyczącymi handlu elektronicznego. 

2. Szablony

W ramach naszych Usług e-commerce możemy dostarczać Użytkownikowi szablony projektów sklepu Online Store („Szablony”), które mogą być tworzone przez SumUp lub autorów zewnętrznych. Jeśli Użytkownik pobierze Szablon, ma licencję na używanie go wyłącznie w swoim sklepie Online Store.

Użytkownik może używać Szablonów w celu zmiany wyglądu swojego sklepu Online Store. Nie może jednak używać Szablonów do żadnych innych celów niezwiązanych z korzystaniem z Usług e-commerce. Sprzedaż Szablonów innym użytkownikom Usług e-commerce lub osobom trzecim jest zabroniona.

Użytkownik może być uprawniony do modyfikowania Szablonu, aby pasował do jego sklepu Online Store, ale musi szanować prawa autora Szablonu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że prawa własności intelektualnej do Szablonu pozostają własnością autora Szablonu. W przypadku domniemanego naruszenia tych praw przez Użytkownika SumUp może zawiesić lub dezaktywować dostęp Użytkownika do Usług e-commerce.

Za instalację szablonu wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę ani zastąpienie danych, a także inne problemy, które mogą wystąpić wskutek instalacji nowego Szablonu.

3. Obowiązki Użytkownika

Użytkownik gwarantuje, że korzystanie z naszych Usług e-commerce będzie odbywać się zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, w tym przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów, handlu elektronicznego i pokrewnymi. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Użytkownika jakichkolwiek przepisów ustawowych ani wykonawczych oraz zasad i warunków dla klientów, a Użytkownik zabezpieczy SumUp przed wszelkimi stratami, kosztami, szkodami lub zobowiązaniami, które SumUp może ponieść w wyniku takiego nieprzestrzegania przez Użytkownika. Nie udzielamy gwarancji ani wsparcia w odniesieniu do towarów ani usług, które Użytkownik może oferować w sklepie Online Store, a także do roszczeń wysuwanych przeciwko Użytkownikowi przez jego klientów i nie przyjmujemy za nie odpowiedzialności. 

Użytkownik w szczególności zgadza się z tym, że ponosi wyłączną odpowiedzialność w związku ze swoim sklepem Online Store i korzystaniem z Usług e-commerce:

  1. realizowanie i dostarczanie wszelkich towarów i usług zamówionych przez klientów Użytkownika;

  2. zapewnienie klientom odpowiedniej polityki zwrotów towarów i środków zgodnie z obowiązującymi przepisami;

  3. obsługę wszelkich reklamacji, zapytań, uwag i roszczeń związanych z oferowanymi przez Użytkownika towarami i usługami;

  4. wypełnianie swoich zobowiązań podatkowych związanych ze sprzedażą towarów i usług oraz, w razie potrzeby, informowanie klientów o obowiązujących podatkach;

  5. dostarczanie klientom pełnego i dokładnego opisu oferowanych towarów lub usług, zapewnienie możliwości kontaktu z działem obsługi klienta, adresu, zasad dostaw, polityki ochrony danych osobowych klienta oraz wszystkich innych wymaganych prawem informacji, które należy przekazywać klientom na danym obszarze prawnym.

Nie wolno odtwarzać, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać jakiejkolwiek części Usług e-commerce oraz praw do korzystania z Usług e-commerce lub dostępu do Usług e-commerce bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

4. Ograniczenia

Użytkownik musi przestrzegać wszystkich ograniczeń nałożonych przez nasze Ogólne warunki oraz Warunki płatności w związku z korzystaniem z Usług e-commerce. Ponadto Użytkownik zgadza się nie korzystać z Usług e-commerce w celu oferowania towarów lub usług, które są (a) nielegalne lub potencjalnie nielegalne (w tym podrabiane, skradzione lub fałszywe) lub (b) są niezgodne z wszelkimi obowiązującymi przepisami ustawowymi lub wykonawczymi (w tym między innymi przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów, bezpieczeństwa produktów, własności intelektualnej, a także przepisami dotyczącymi handlu i kontroli eksportu).

SumUp może według własnego uznania zdecydować, czy korzystanie z Usług e-commerce przez Użytkownika narusza jakiekolwiek ograniczenia nałożone na mocy Ogólnych warunków, Warunków płatności lub niniejszych Warunków dotyczących handlu elektronicznego. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia Konta i/lub sklepu Online Store, jeśli stwierdzimy lub poweźmiemy uzasadnione podejrzenie, że doszło do naruszenia warunków.

5. Przetwarzanie danych osobowych

W celu świadczenia Użytkownikowi Usług e-commerce na podstawie Warunków dotyczących handlu elektronicznego SumUp przetwarza dane osobowe klientów końcowych Usług e-commerce. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych („DPA E-commerce”) reguluje przetwarzanie danych osobowych na podstawie, do celów oraz w okresie ważności świadczenia przez SumUp Usług e-commerce lub usług powiązanych według zasad określonych w Warunkach dotyczących handlu elektronicznego. DPA E-Commerce stanowi integralną część niniejszych Warunków dotyczących handlu elektronicznego i im podlega.

6. Nasza odpowiedzialność 

Oprócz tego, co określono w innych miejscach w Ogólnych warunkach oraz niniejszych Warunkach dotyczących handlu elektronicznego, SumUp nie ma obowiązku zapobiegania i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nienależyte wykonanie usługi, oszustwo lub straty związane ze sklepem Online Store. SumUp w możliwie najszerszym zakresie nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do sklepu Online Store. Użytkownik zwalnia SumUp (oraz podmioty stowarzyszone i zależne, członków kadry kierowniczej, dyrektorów, pracowników i przedstawicieli spółki) z odpowiedzialności w odniesieniu do wszelkich roszczeń wynikających ze sporów z klientami związanych z zakupami za pośrednictwem sklepu Online Store lub niestosowaniem się przez Użytkownika do obowiązujących wymogów prawnych.

7. Opłaty

Za korzystanie z Usług e-commerce Użytkownik zgadza się uiszczać opłaty oraz wszelkie obowiązujące podatki określone w naszej Witrynie i/lub w ustawieniach Konta bądź w inny sposób uzgodniony na piśmie, w terminie i zgodnie z Ogólnymi warunkami oraz Warunkami płatności.

8. Anulowanie lub wypowiedzenie

Użytkownik może anulować korzystanie z Usług e-commerce w dowolnym momencie w ustawieniach swojego Konta, a jego sklep Online Store zostanie przełączony do trybu offline, jeśli będzie to mieć zastosowanie. 

Oprócz tego, co określono w innym miejscu w Ogólnych warunkach i niniejszych Warunkach dotyczących handlu elektronicznego, możemy wypowiedzieć niniejsze Warunki dotyczące handlu elektronicznego lub zamknąć sklep Online Store użytkownika bez uprzedniego powiadomienia, jeśli ustalimy, że (a) sklep Online Store Użytkownika bądź produkty i/lub usług oferowane przez niego do sprzedaży stanowią działalność wymienioną na liście Firmy, które nie mogą korzystać z naszych usług w naszej Witrynie lub (b) jeżeli działalność lub działania Użytkownika są szkodliwe bądź mogą narazić na szwank nasz wizerunek lub reputację bądź zaszkodzić wizerunkowi lub reputacji Sieci lub Agentów rozliczeniowych.