E‑commercevoorwaarden van SumUp

Ingangsdatum: 02.08.2021

NB: Druk een kopie van dit document af en bewaar het zodat u het in de toekomst kunt nalezen.

Door gebruik te maken van de e-commercediensten van SumUp zoals hieronder beschreven ('e-commercediensten'), gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden van SumUp, deze e-commercevoorwaarden en alle andere voorwaarden en beleidsregels die van toepassing zijn op specifieke diensten die u mogelijk gebruikt. Deze e-commercevoorwaarden zijn aanvullende voorwaarden en maken, samen met de algemene voorwaarden en de betalingsvoorwaarden, deel uit van de wettelijke overeenkomst tussen u en SumUp Limited ('SumUp', 'wij', 'ons'). Tenzij hierin anders gedefinieerd, hebben termen met een hoofdletter dezelfde betekenis als in de algemene voorwaarden en de betalingsvoorwaarden. 

1. E-commercediensten

De e-commercediensten van SumUp omvatten de e-commerceplatforms van SumUp, zoals beschreven op onze website en andere beschikbare e-commerceproducten en -diensten waarmee u een webwinkel kunt maken om goederen en diensten aan uw klanten te verkopen ('webwinkel'). U moet een account bij SumUp hebben om gebruik te kunnen maken van de e-commercediensten, zoals beschreven in sectie 1 van de algemene voorwaarden.

U kunt betalingen van uw klanten voor uw webwinkeltransacties accepteren via verschillende betaaldiensten die door SumUp worden aangeboden. Uw toegang tot en gebruik van de betaaldiensten wordt beheerst door de betalingsvoorwaarden.

We behouden ons het recht voor om API's van SumUp om welke reden dan ook te wijzigen of te beëindigen in overeenstemming met onze algemene voorwaarden, de betalingsvoorwaarden of deze API-licentievoorwaarden. 

2. Thema's

We kunnen u als onderdeel van onze e-commercediensten ontwerpsjablonen voor uw webwinkel ('thema's') bieden, die door SumUp of door externe auteurs kunnen zijn gemaakt. Als u een thema downloadt, krijgt u een licentie om het alleen voor uw webwinkel te gebruiken.

U kunt de thema's gebruiken om het uiterlijk van uw webwinkel te veranderen, maar u mag de thema's niet gebruiken voor doeleinden die geen verband houden met uw gebruik van de e-commercediensten. Het verkopen van thema's aan andere gebruikers van de e-commercediensten of aan derden is verboden.

U hebt mogelijk het recht om een thema aan te passen aan uw webwinkel, maar u moet de rechten van de auteur van het thema respecteren. U erkent dat de intellectuele eigendomsrechten van een thema eigendom blijven van de auteur van het thema. In geval van een vermeende schending van deze rechten door u kan SumUp uw toegang tot de e-commercediensten opschorten of deactiveren.

U bent zelf verantwoordelijk voor de installatie van het thema. We zijn niet aansprakelijk voor verloren of overschreven gegevens of voor andere problemen die kunnen voortkomen uit het installeren van een nieuw thema.

3. Uw verantwoordelijkheden

U garandeert dat uw gebruik van onze e-commercediensten voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgevingen, inclusief consumenten- en e-commercewetgeving en aanverwante wetten. Wij zijn niet aansprakelijk voor uw gebrek aan naleving van enige wet- of regelgeving, of voor het beleid en de voorwaarden die u hanteert voor uw klanten. U vrijwaart SumUp van alle verliezen, kosten, schade of aansprakelijkheden die SumUp kan oplopen of lijden als een gevolg van uw gebrek aan naleving. We bieden geen garanties, goedkeuringen of waarborgen en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor goederen of diensten die u mogelijk aanbiedt in de webwinkels of voor claims die door uw klanten tegen u worden ingediend. 

U stemt er in het bijzonder mee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor het volgende in verband met uw webwinkel en het gebruik van de e-commercediensten:

  1. het afhandelen en leveren van alle door uw klanten bestelde goederen en diensten;

  2. het bieden van een adequaat retour- en restitutiebeleid aan uw klanten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving;

  3. het afhandelen van alle klachten, vragen, opmerkingen en claims met betrekking tot goederen en diensten die u aanbiedt;

  4. het voldoen aan uw belastingverplichtingen met betrekking tot de verkoop van goederen en diensten, en waar nodig uw klanten informeren over toepasselijke belastingen; en

  5. uw klanten voorzien van een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden goederen of diensten, contact met de klantenservice, adres, leveringsbeleid, gegevensbeschermingsbeleid voor klanten en alle andere wettelijk verplichte informatie die aan klanten in het relevante rechtsgebied moet worden verstrekt.

U mag geen enkel deel van de e-commercediensten reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren of de e-commercediensten gebruiken of benaderen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

4. Beperkingen

U moet voldoen aan alle beperkingen die worden opgelegd door onze algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden met betrekking tot uw gebruik van de e-commercediensten. U stemt er verder mee in onze e-commercediensten niet te gebruiken om goederen of diensten aan te bieden die (a) illegaal of mogelijk illegaal zijn (inclusief vervalst, gestolen of frauduleus) of (b) die niet voldoen aan alle toepasselijke wet- of regelgeving, inclusief, maar niet beperkt tot, wetten op het gebied van consumentenbescherming, productveiligheid, intellectueel eigendom en handelsregelgeving en exportcontroles.

SumUp kan naar eigen goeddunken beslissen of uw gebruik van de e-commercediensten in strijd is met de beperkingen die zijn opgelegd onder de algemene voorwaarden, de betalingsvoorwaarden of deze e-commercevoorwaarden. We behouden het recht om uw account en/of webwinkel op te schorten of te beëindigen als we vaststellen of redelijkerwijs vermoeden dat er een overtreding heeft plaatsgevonden.

5. Verwerking van persoonsgegevens

Om de e-commercediensten op grond van de e-commercevoorwaarden aan u te kunnen leveren, verwerkt SumUp persoonsgegevens van eindklanten van e-commercediensten. Deze Overeenkomst inzake gegevensbescherming ('DPA inzake e-commerce') regelt in de aanvullende voorwaarden de verwerking van persoonsgegevens op de basis, voor de doelen en binnen de geldigheidstermijn van het leveren van de e-commercediensten of hiermee verbonden diensten van SumUp op grond van de e-commercevoorwaarden. De DPA voor e-commerce is een integraal onderdeel van en onderhevig aan de bepalingen in deze e-commercevoorwaarden.

6. Onze aansprakelijkheid 

Naast wat elders in de algemene voorwaarden en in deze e-commercevoorwaarden wordt vermeld, kent SumUp geen verplichting om fouten in diensten, fraude of verlies met betrekking tot de webwinkel te voorkomen. SumUp draagt hiervoor ook geen verantwoordelijkheid. SumUp geeft geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de webwinkel en wijst elke garantie in de ruimst mogelijke zin af. U ontslaat SumUp (en diens gelieerde bedrijven en dochterondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers en agenten) van alle claims wat betreft geschillen met klanten met betrekking tot aankopen via de webwinkel of met betrekking tot gebrek van uw naleving van geldende regelgevende vereisten.

7. Kosten

U komt overeen om voor het gebruik van de e-commercediensten te voldoen aan de Kosten en alle toepasselijke belastingen zoals uiteengezet op onze website en/of in uw accountinstellingen of zoals anderszins schriftelijk overeengekomen zoals en wanneer verschuldigd in overeenstemming met de algemene voorwaarden en de betalingsvoorwaarden.

8. Annulering of beëindiging

U kunt uw gebruik van de e-commercediensten op elk moment annuleren via uw accountinstellingen. Uw webwinkel wordt dan, indien van toepassing, offline gehaald. 

In aanvulling op wat elders in de algemene voorwaarden en deze e-commercevoorwaarden is vermeld, kunnen we deze e-commercevoorwaarden beëindigen of uw webwinkel sluiten zonder voorafgaande kennisgeving aan u als we vaststellen dat (a) uw webwinkel of de producten en/of diensten die u te koop aanbiedt een activiteit vormen die wordt vermeld als een Niet-ondersteunde bedrijfssoorten op onze website of (b) uw activiteiten of acties schadelijk zijn of ons imago of onze reputatie of het imago of de reputatie van een netwerk of werverende partner kunnen schaden.