„SumUp“ – Elektroninės prekybos sąlygos

Įsigalioja 2022-08-15

Pastaba: atsispausdinkite šio dokumento kopiją ir saugokite jį, jeigu prireiks ateityje.

Naudodamiesi „SumUp“ elektroninės prekybos paslaugomis (toliau – „Elektroninės prekybos paslaugos“), jūs sutinkate laikytis Bendrųjų „SumUp“ sąlygų, šių Elektroninės prekybos sąlygų ir visų kitų sąlygų bei politikos, taikomos konkrečioms Paslaugoms, kuriomis galite naudotis. Šios Elektroninės prekybos sąlygos yra Papildomos sąlygos ir kartu su Bendrosiomis sąlygomis bei Mokėjimo sąlygomis yra tarp jūsų ir UAB „SumUp EU Payments“ (toliau – „SumUp“, „mes”) sudaryto teisinio susitarimo dalis. Jei šioje sutartyje nenumatyta kitaip, didžiosiomis raidėmis rašomos sąvokos turi tą pačią reikšmę kaip ir Bendrosiose sąlygose bei Mokėjimo sąlygose. 

1. Elektroninės prekybos paslaugos

„SumUp“ teikiamos elektroninės prekybos paslaugos apima „SumUp“ elektroninės prekybos platformas, kaip aprašyta mūsų Interneto svetainėje ir kitus galimus elektroninės prekybos produktus bei paslaugas, leidžiančius jums sukurti internetinę parduotuvę, kurioje galėsite parduoti prekes ir paslaugas savo klientams (toliau – Internetinė parduotuvė). Norint naudotis Elektroninės prekybos paslaugomis, reikia turėti „SumUp“ paskyrą, kaip aprašyta Bendrųjų sąlygų 1 skyriuje.

Galėsite priimti klientų mokėjimus už savo Internetinės parduotuvės pardavimus naudodamiesi įvairiomis „SumUp“ siūlomomis Mokėjimo paslaugomis. Jūsų prieigą prie Mokėjimo paslaugų ir naudojimąsi jomis reglamentuoja Mokėjimo sąlygos.

Mes pasiliekame teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti Internetinės parduotuvės ir Elektroninės prekybos paslaugų teikimą dėl bet kokių priežasčių, vadovaudamiesi Bendrosiomis sąlygomis, Mokėjimo sąlygomis arba šiomis Elektroninės prekybos sąlygomis.

2. Temos

Kartu su Elektroninės prekybos paslaugomis galime jums pasiūlyti įsigyti Internetinės parduotuvės dizaino šablonų (toliau – Temos), sukurtų „SumUp“ arba trečiųjų šalių autorių. Atsisiuntę Temą, įgysite licenciją ją naudoti tik savo Internetinėje parduotuvėje.

Temas galite naudoti savo Internetinės parduotuvės dizainui pakeisti, tačiau negalėsite jų naudoti su naudojimusi Elektroninės prekybos paslaugomis nesusijusiais tikslais. Pardavinėti Temas kitiems Elektroninės prekybos paslaugų naudotojams arba trečiosioms šalims draudžiama.

Jums gali būti suteikta teisė modifikuoti Temą, norint pritaikyti ją savo Internetinei parduotuvei, tačiau privalote gerbti Temos autoriaus teises. Jūs pripažįstate, kad Temos intelektinės nuosavybės teisės išlieka Temos autoriaus nuosavybe. Kilus įtarimų dėl šių teisių pažeidimo, „SumUp“ gali sustabdyti arba išjungti jūsų prieigą prie Elektroninės prekybos paslaugų.

Už Temos įdiegimą atsakote tik jūs. Mes neatsakome už prarastus ar perrašytus duomenis, ar kitas problemas, kurios gali kilti įdiegus naują Temą.

3. Jūsų atsakomybė 

Šia sutartimi garantuojate, kad naudositės mūsų Elektroninės prekybos paslaugomis pagal visus galiojančius įstatymus ir reglamentus, įskaitant vartotojų, elektroninės prekybos ir kitus susijusius įstatymus. Mes neprisiimame atsakomybės už tai, kad jūs nesilaikote įstatymų ar kitų teisės aktų, arba jums, kaip klientui, taikomų taisyklių ir sąlygų, o jūs įsipareigojate nekenkti „SumUp“ ir atlyginti visus nuostolius, išlaidas, žalą ar įsipareigojimus, kuriuos „SumUp“ gali patirti ar prisiimti dėl minėtų įstatymų nesilaikymo. Mes negarantuojame, nepatvirtiname ir neprisiimame atsakomybės už jūsų Internetinėje parduotuvėje siūlomas prekes ar paslaugas arba už jūsų klientų jums pareikštas pretenzijas. 

Pabrėžtinai sutinkate, kad esate išimtinai atsakingas už toliau išvardytus įsipareigojimus, susijusius su jūsų Internetine parduotuve ir naudojimusi Elektroninės prekybos paslaugomis:

  1. įvykdyti visų klientų užsakytų prekių ir paslaugų užsakymus, pristatyti visas prekes ir suteikti visas paslaugas;

  2. tinkamą prekių ir pinigų grąžinimo savo klientams politikos taikymą pagal galiojančius įstatymus;

  3. visų skundų, užklausų, komentarų ir pretenzijų, susijusių su jūsų siūlomomis prekėmis ir paslaugomis, nagrinėjimą;

  4. jums taikomų mokestinių prievolių, susijusių su prekių ir paslaugų pardavimu, vykdymą, taip pat, kai būtina, klientų informavimą apie jiems taikomus mokesčius; ir

  5. išsamaus ir tikslaus siūlomų prekių ar paslaugų aprašymo, klientų aptarnavimo kontaktų ir adreso pateikimą klientams, prekių pristatymo politikos, klientų duomenų apsaugos politikos ir visos kitos teisiškai privalomos informacijos, kurią reikia pateikti klientams atitinkamoje jurisdikcijoje, pateikimą.

Negalite atgaminti, daryti nuorašų, kopijuoti, parduoti, perparduoti ar naudoti bet kurios Elektroninės prekybos paslaugų dalies arba naudotis Elektroninės prekybos paslaugomis ar prieiga prie jų be aiškaus rašytinio mūsų leidimo.

4. Apribojimai

Privalote laikytis visų mūsų Bendrosiose sąlygose ir Mokėjimų sąlygose numatytų apribojimų, susijusių su jūsų naudojimusi Elektroninės prekybos paslaugomis. Be to, sutinkate nesinaudoti mūsų Elektroninės prekybos paslaugomis siūlant prekes ar paslaugas, kurios: (a) yra neteisėtos ar galimai neteisėtos (įskaitant suklastotas, vogtas ar sukčiaujant parduodamas prekes ar paslaugas), arba (b) neatitinka visų joms taikomų įstatymų ar reglamentų, įskaitant (bet neapsiribojant) vartotojų apsaugos įstatymus, produktų saugos įstatymus, intelektinės nuosavybės įstatymus ir prekybos reglamentus bei eksporto kontrolę.

„SumUp“ gali savo nuožiūra nuspręsti, ar naudodamiesi Elektroninės prekybos paslaugomis pažeidžiate bet kokius Bendrosiose sąlygose, Mokėjimo sąlygose arba šiose Elektroninės prekybos sąlygose nustatytus apribojimus. Mes pasiliekame teisę sustabdyti arba nutraukti jūsų Paskyros ir (arba) Internetinės parduotuvės veiklą, jei nustatome arba pagrįstai įtariame, kad buvo padarytas pažeidimas.

5. Asmens duomenų tvarkymas

Siekiant jums teikti Elektroninės prekybos paslaugas vadovaujantis Elektroninės prekybos sąlygomis, „SumUp“ tvarko Elektroninės prekybos paslaugų galutinių vartotojų asmens duomenis. Tai Duomenų tvarkymo sutartis (toliau – „Elektroninės prekybos DTS“) reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą „SumUp“ Elektroninės prekybos paslaugų arba susijusių paslaugų pagal Elektroninės prekybos sąlygas teikimo pagrindu, tikslais ir galiojimo laikotarpiu. Elektroninės prekybos DTS yra neatsiejama šių Elektroninės prekybos sąlygų dalis ir jai taikomos šių Elektroninės prekybos sąlygų nuostatos.

6. Mūsų atsakomybė 

Be kita ko, kas numatyta Bendrosiose sąlygose ir šiose Elektroninės prekybos sąlygose, „SumUp“ neprivalo užkirsti kelio ir neprisiima atsakomybės už jokius paslaugų sutrikimus, sukčiavimą ar nuostolius, susijusius su Internetine parduotuve. „SumUp“ neteikia jokių, tiesioginių ar netiesioginių garantijų, susijusių su Internetine parduotuve, ir visapusiškai atsisako teikti bet kokias garantijas. Jūs nereikšite „SumUp“ (ir jos vadovus, direktorius, darbuotojus bei agentus) jokių pretenzijų, susijusių su bet kokiais tarp jūsų ir klientų kilusiais ginčais dėl Internetinėje parduotuvėje vykdomų sandorių arba dėl taikomų teisės aktų reikalavimų nesilaikymo.

7. Mokesčiai

Už naudojimąsi Elektroninės prekybos paslaugomis sutinkate mokėti Mokesčius ir visus kitus taikomus mokesčius, kaip nurodyta mūsų Svetainėje ir (arba) jūsų Paskyros nustatymuose, arba kitaip raštu sutartus mokesčius, mokėtinus vadovaujantis Bendrosiomis sąlygomis ir Mokėjimo sąlygomis.

8. Sąlygų atšaukimas arba nutraukimas

Galite bet kada nutraukti naudojimąsi Elektroninės prekybos paslaugomis per Paskyros nustatymus ir, jei taikytina, jūsų Internetinė parduotuvė bus išjungta. 

Be kita ko, kas numatyta Bendrosiose sąlygose ir šiose Elektroninės prekybos sąlygose, mes galime nutraukti šias Elektroninės prekybos sąlygas arba iš anksto neįspėję uždaryti jūsų Internetinę parduotuvę, jei nustatysime, kad: (a) jūsų Internetinė parduotuvė arba parduoti siūlomi produktai ir (arba) paslaugos mūsų Svetainėje yra įtrauktos į sąrašą, kuriame išvardyta, kokio tipo įmonėms paslaugų neteikiame arba (b) jūsų veikla ar veiksmai kenkia, arba gali pakenkti mūsų įvaizdžiui, ar reputacijai, arba Tinklo ar Įsigyjančiojo partnerio įvaizdžiui ar reputacijai.