SumUp e‑handelsbetingelser 

Ikrafttrædelse 15/08/2022

Bemærk: Udskriv en kopi af dette dokument, og opbevar det, så du også har adgang til det senere.

Ved at bruge SumUps e-handelstjenester som beskrevet nedenfor ("e-handelstjenester") accepterer du at være bundet af SumUps generelle vilkår, disse e-handelsbetingelser og alle andre vilkår og politikker, der gælder for specifikke tjenester, som du måtte bruge. Disse e-handelsbetingelser er yderligere vilkår og er sammen med de generelle vilkår og betalingsbetingelser en del af den juridiske aftale mellem dig og SumUp Limited (“SumUp”, “vi”, “os”). Medmindre andet er defineret heri, har kapitaliserede vilkår samme betydning som i de generelle vilkår og betalingsbetingelser. 

1. E-handelstjenester

SumUps e-handelstjenester inkluderer SumUps e-handelsplatforme, som beskrevet på vores Websted og andre tilgængelige e-handelsprodukter og -tjenester, der gør det muligt for dig at oprette en onlinebutik for at sælge varer og tjenester til dine kunder ("onlinebutik"). Du skal have en konto hos SumUp for at bruge e-handelstjenesterne, som beskrevet i afsnit 1 i de generelle vilkår.

Du vil være i stand til at acceptere betalinger fra dine kunder for dit online butikssalg gennem forskellige betalingstjenester, der tilbydes af SumUp. Din adgang til og brug af betalingstjenesterne er underlagt betalingsbetingelserne.

Vi forbeholder os retten til at ændre, suspendere eller opsige onlinebutikken og e-handelstjenesterne uanset årsag i overensstemmelse med vores generelle vilkår, betalingsbetingelser eller disse e-handelsbetingelser. 

2. Temaer

Som en del af vores e-handelstjenester kan vi give dig designskabeloner til din onlinebutik ("temaer"), som kan være skabt af SumUp eller af tredjepartsforfattere. Hvis du downloader et tema, har du kun licens til at bruge det til din onlinebutik.

Du kan bruge temaerne til at ændre din onlinebutiks udseende. Du må dog ikke bruge temaerne til noget formål, der ikke er relateret til din brug af e-handelstjenesterne. Det er forbudt at sælge temaer til andre brugere af e-handelstjenesterne eller til tredjeparter.

Du kan være berettiget til at ændre et tema, så det passer til din onlinebutik, men du skal respektere rettighederne for forfatterens tema. Du anerkender, at et temas intellektuelle ejendomsrettigheder forbliver tilhørende forfatteren af temaet. I tilfælde af en påstået overtrædelse af disse rettigheder foretaget af dig, kan SumUp suspendere eller deaktivere din adgang til e-handelstjenesterne.

Du er alene ansvarlig for installationen af temaet. Vi er ikke ansvarlige for tabte eller overskrevne data eller andre problemer, der kan opstå som følge af en installation af et nyt tema.

3. Dit ansvar

Du garanterer, at din brug af vores e-handelstjenester vil overholde alle gældende love og regler, herunder forbruger-, e-handels- og dertilhørende love. Vi er ikke ansvarlige for din manglende overholdelse af love/regler eller med dine kundepolitikker og -vilkår. Du vil holde SumUp skadesløs og yde erstatning for eventuelle tab, omkostninger, skader eller gæld, som SumUp måtte pådrage sig som et resultat af din manglende overholdelse. Vi garanterer, godkender eller påtager os ikke ansvar for varer eller tjenester, som du måtte tilbyde i onlinebutikken eller for krav fremsat mod dig af dine kunder. 

I særdeleshed accepterer du, at du alene er ansvarlig for følgende i forbindelse med din onlinebutik og brug af e-handelstjenesterne:

  1. at opfylde og levere alle varer og tjenester bestilt af dine kunder

  2. at give dine kunder en passende retur- og refusionspolitik i overensstemmelse med gældende love

  3. at håndtere alle klager, forespørgsler, kommentarer og reklamation relateret til varer og tjenester, du tilbyder

  4. at opfylde dine skatteforpligtelser i forbindelse med salg af varer og tjenester, og hvor det er nødvendigt underrette dine kunder om gældende afgifter

  5. at give dine kunder en fuldstændig og nøjagtig beskrivelse af de tilbudte varer eller tjenester, kontakter til kundeservice, adresse, leveringspolitik, beskyttelsespolitik af kundedata og alle andre lovpligtige oplysninger, der skal gives til kunder i den relevante jurisdiktion.

Du må ikke reproducere, duplikere, kopiere, sælge, videresælge eller udnytte nogen del af e-handelstjenesterne samt bruge eller få adgang til e-handelstjenesterne uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra os.

4. Begrænsninger

Du skal overholde alle begrænsninger, der er pålagt i vores generelle vilkår og betalingsbetingelser i forhold til din brug af e-handelstjenesterne. Du accepterer endvidere, at du ikke kan bruge vores e-handelstjenester til at tilbyde varer eller tjenester, der (a) er ulovlige eller potentielt ulovlige (inklusive forfalskede, stjålne eller svigagtige) eller (b) ikke er i overensstemmelse med alle gældende love eller regler, herunder uden begrænsning af love for forbrugerbeskyttelse, produktsikkerhed, intellektuel ejendomsret, handelsbestemmelser og eksportkontrol.

SumUp kan efter eget skøn beslutte, om din brug af e-handelstjenesterne overtræder eventuelle begrænsninger pålagt i henhold til de generelle vilkår, betalingsbetingelserne eller disse e-handelsbetingelser. Vi bevarer retten til at suspendere eller opsige din konto og/eller onlinebutik, hvis vi kan fastslå eller har stor mistanke om, at en overtrædelse har fundet sted.

5. Behandling af personoplysninger

SumUp behandler personoplysninger om slutkunder af e-handelstjenesterne for at kunne give dig adgang til disse i henhold til e-handelsbetingelserne. Dette Databehandlingsaftale ("DPA for e-handel") regulerer behandlingen af personoplysninger på grundlag af, til formålene og inden for gyldighedsperioden for levering af SumUps e-handelstjenester eller tilknyttede tjenester under e-handelsbetingelserne. DPA'en for e-handel udgør en integreret del af og er underlagt bestemmelserne i disse e-handelsbetingelser.

6. Vores forpligtelse 

Ud over hvad der er anført andetsteds i de generelle vilkår og disse e-handelsbetingelser, har SumUp ingen forpligtelse til at forhindre eller påtage sig nogen form for ansvar i forbindelse med servicesvigt, svindel eller tab forbundet med onlinebutikken. SumUp giver hverken eks- eller implicitte garantier i forbindelse med onlinebutikken og fraskriver sig enhver reklamationsret i videst muligt omfang. Du frigør SumUp (og dets tilknyttede selskaber og datterselskaber, funktionærer, direktører, medarbejdere og agenter) fra ethvert krav i forbindelse med uoverensstemmelser med kunder relateret til brugen af onlinebutikken eller din manglende overholdelse af gældende lovgivningsmæssige krav.

7. Gebyrer

For at bruge e-handelstjenesterne accepterer du at betale Gebyrer og eventuelle gældende skatter, som angivet på vores websted og/eller i dine kontoindstillinger, eller som på anden måde er aftalt skriftligt, forfalder i overensstemmelse med de generelle vilkår og betalingsbetingelser.

8. Annullering eller opsigelse

Du kan til enhver tid opsige din brug af e-handelstjenesterne via dine kontoindstillinger. Din onlinebutik vil blive taget offline, hvis det bliver relevant. 

Ud over hvad der er anført andetsteds i de generelle vilkår og disse e-handelsbetingelser, kan vi opsige disse e-handelsbetingelser eller lukke din onlinebutik uden forudgående varsel til dig, hvis vi fastslår, at (a) din onlinebutik eller produkterne og/eller tjenester, du tilbyder til salg, udgør en aktivitet, der er angivet som en Begrænset virksomhed på vores websted eller (b) dine aktiviteter/handlinger er skadelige eller kan skade vores image eller omdømme og/eller en netværks- eller erhvervspartners image eller omdømme.