Dohoda o spracovaní údajov

Dátum účinnosti: 16. 1. 2023

Dátum poslednej zmeny: 16. 1. 2023

Táto dohoda o spracovaní údajov (ďalej len „dohoda o spracovaní údajov“) tvorí súčasť ustanovení osobitných podmienok spoločnosti SumUp vzťahujúcich sa na služby, ktoré môžete používať (ďalej len „dodatočné podmienky“), a všetkých ostatných platných zmluvných podmienok spoločnosti SumUp vrátane všeobecných podmienok spoločnosti SumUp (ďalej spolu len „podmienky“), ktoré boli dohodnuté a uzavreté medzi vami ako obchodníkom spoločnosti SumUp (ďalej len „vy“, „prevádzkovateľ údajov“) a zmluvným subjektom spoločnosti SumUp, ako sa uvádza v platných dodatočných podmienkach, (ďalej len „SumUp“, „my“, „sprostredkovateľ údajov“), ktorý je súčasťou skupiny spoločností SumUp S.A.R.L. (skupina SumUp), a daným ustanoveniam podlieha.

Aby vám spoločnosť SumUp mohla poskytovať služby podľa dodatočných podmienok, spracúva údaje vašich zamestnancov, zákazníkov a/alebo návštevníkov a zákazníkov vášho obchodu, webovej lokality a/alebo používateľov vašich služieb (ďalej len „vaši zákazníci“, „zákazníci“, „koncoví zákazníci“). Spracovanie takýchto údajov spoločnosťou SumUp sa ďalej v dokumente označuje ako „spracovanie/spracúvanie“ (v zmysle vymedzenia tohto pojmu v platných právnych predpisoch o ochrane údajov). V tejto dohode o spracovaní údajov sa vymedzujú podmienky takéhoto spracovania spoločnosťou SumUp.

Všetky zmluvné strany súhlasia a zabezpečia, aby sa podmienky tejto dohody o spracovaní údajov v plnej miere vzťahovali aj na ich pridružené spoločnosti, ktoré sa môžu podieľať na spracúvaní osobných údajov pre služby vymedzené v dodatočných podmienkach. Spoločnosť SumUp konkrétne zaistí, aby všetci sprostredkovatelia v subdodávateľskom vzťahu spracúvali údaje vašich zákazníkov v súlade s rovnakými podmienkami, aké sú vymedzené v tejto dohode o spracovaní údajov.

1. Vymedzenie pojmov

1.1. „Platné právne predpisy o ochrane údajov“ znamenajú všetky právne predpisy týkajúce sa spracúvania osobných údajov podľa dodatočných podmienok, podmienok a tejto dohody o spracovaní údajov vrátane zákona o ochrane údajov z roku 2018, všeobecného nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“ alebo „nariadenie“), smernice EÚ 2002/58/ES o ochrane súkromia a elektronických komunikáciách v zmysle ich vykonávania v jednotlivých jurisdikciách a všetkých zmien a doplnení alebo všetkých ostatných platných alebo nahrádzajúcich medzinárodných, regionálnych alebo vnútroštátnych zákonov, nariadení a regulačných usmernení o ochrane údajov.

1.2. Pojmy „prevádzkovateľ“, „dotknutá osoba“, „osobné údaje“, „spracovanie“ a „sprostredkovateľ“ majú významy, ktoré sú týmto pojmom priradené v platných právnych predpisoch o ochrane údajov.

1.3. 1.3. Pod pojmom „obsah“ sa rozumie váš obsah a akýkoľvek obsah poskytnutý spoločnosti SumUp vašimi zákazníkmi vrátane textu, fotografií, obrázkov, zvukov, videí, kódu, informácií zo súborov cookie alebo podobných sledovacích technológií a iných materiálov.

1.4. „Vaše údaje“ a „údaje vašich zákazníkov“ znamenajú osobné údaje v obsahu spracovávané spoločnosťou SumUp vo vašom mene v rámci služieb a/alebo údaje vašich zamestnancov, účtovníkov a/alebo zákazníkov spracovávané vo vašom mene na účely poskytovania služieb. Údaje vašich zákazníkov nezahŕňajú osobné údaje, ak je prevádzkovateľom takýchto údajov spoločnosť SumUp v súlade s touto dohodou o spracovaní údajov a jej zásadami ochrany osobných údajov. 

1.5. Všetky pojmy, ktoré sa používajú v tejto dohode o spracovaní údajov, ale nie sú výslovne vymedzené v tomto oddiele, majú vymedzený význam v dodatočných podmienkach. Ak v dodatočných podmienkach ani podmienkach nie je žiadne konkrétne vymedzenie, ich význam zodpovedá vymedzeniu v platných právnych predpisoch o ochrane údajov.

2. Uplatniteľnosť. Táto dohoda o spracovaní údajov sa vzťahuje len na údaje vašich zákazníkov spracovávané spoločnosťou SumUp vo vašom mene na účely poskytovania služieb. Súhlasíte s tým, že spoločnosť SumUp nenesie zodpovednosť za osobné údaje, ktoré ste sa rozhodli spracovať prostredníctvom služieb tretích strán alebo mimo služieb spoločnosti SumUp, a to vrátane systémov cloudových služieb, ukladania v režime offline alebo na mieste, ktoré ponúkajú tretie strany.

3. Podrobnosti spracovania údajov. Spoločnosť SumUp bude spracúvať osobné údaje v súlade s prílohou 1 k tomuto dokumentu.

4. Práva a povinnosti

4.1. V rozsahu, v akom údaje vašich zákazníkov spracúva spoločnosť SumUp vo vašom mene a toto spracúvanie podlieha platným právnym predpisom o ochrane údajov, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že na účely poskytovania služieb spoločnosťou SumUp ste vy prevádzkovateľom takýchto osobných údajov a používaním služieb spoločnosti SumUp jej dávate pokyn, aby spracúvala údaje vašich zákazníkov vo vašom mene v súlade s touto dohodou o spracovaní údajov.

4.2. Súhlas s touto dohodou o spracovaní údajov môžete v ktorejkoľvek fáze odvolať, ale spoločnosť SumUp vám už nebude môcť poskytovať služby.

4.3. Spoločnosť SumUp ako sprostredkovateľ osobných údajov:

a) spracúva údaje vašich zákazníkov len na účely uvedené v tejto dohode o spracovaní údajov a v súlade s príslušnými právnymi predpismi a dohodou o spracovaní osobných údajov;

b) môže konať a spracúvať údaje vašich zákazníkov len v súlade s vašimi zdokumentovanými pokynmi, pokiaľ právne predpisy, súdny príkaz alebo legislatívne opatrenie nevyžadujú, aby konala bez takéhoto pokynu. Vaše pokyny v čase uzatvorenia tejto dohody o spracovaní údajov pritom sú, že spoločnosť SumUp môže spracúvať údaje vašich zákazníkov len na účely poskytovania služieb, ako sa opisuje v dohode o spracovaní údajov a dodatočných podmienkach. Podľa podmienok tejto dohody o spracovaní údajov a na základe vzájomnej dohody oboch strán môžete vydať ďalšie písomné pokyny v súlade s podmienkami tejto dohody o spracovaní údajov;

c) zaručuje, že osoby oprávnené na spracúvanie osobných údajov prevzali povinnosť zachovávať mlčanlivosť alebo majú povinnosť zachovania mlčanlivosti danú právnymi predpismi;

d) zaručuje, že prístup k osobným údajom je udelený iba v potrebnej miere s ohľadom na poskytovanie služieb v zmysle dodatočných podmienok;

e) zodpovedá za zabezpečenie toho, aby zamestnanci/subdodávatelia a/alebo zástupcovia, ktorí spracúvajú údaje vašich zákazníkov, spracúvali osobné údaje iba v súlade s vašimi pokynmi;

f) vás bude okamžite informovať, ak sa budeme domnievať, že niektoré vaše pokyny sú v rozpore s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov;

g) je povinná chrániť údaje vašich zákazníkov podľa tejto dohody o spracovaní údajov pred akýmkoľvek zničením, zmenou, stratou a akýmkoľvek iným neoprávneným spracovaním. Na tento účel prijíma spoločnosť SumUp vhodné bezpečnostné opatrenia v súlade s platnými právnymi predpismi. Je možné, že spoločnosť SumUp zavedie aj primerané alternatívne opatrenia. Pri zavádzaní takýchto alternatív však nie je možné znížiť úroveň definovaných bezpečnostných opatrení. Spoločnosť SumUp vám podľa potreby pomôže s primeranými technickými a organizačnými opatreniami a vzhľadom na povahu zaobchádzania s informáciami a kategóriu informácií, ktoré má spoločnosť SumUp k dispozícii, pomôže zaistiť súlad s vašimi povinnosťami podľa platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov;

h) na základe vašej odôvodnenej žiadosti sprístupní osvedčenia preukazujúce, že dodržiava svoje povinnosti podľa tejto dohody o spracovaní údajov a platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov; a/alebo sprístupní informácie potrebné na preukázanie súladu s povinnosťami podľa tejto dohody o spracovaní údajov a príslušných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Informácie, ktoré má spoločnosť SumUp sprístupniť, sa obmedzujú výlučne na informácie, ktoré sú potrebné, ako ich vymedzí spoločnosť SumUp, s ohľadom na povahu služieb a informácie, ktoré má spoločnosť SumUp k dispozícii, aby vám pomohla splniť vaše povinnosti, najmä pokiaľ ide o povinnosti posúdenia vplyvu na ochranu údajov, predchádzajúce konzultácie a zaistenie bezpečnosti osobných údajov;

i) vám pomôže v primeraných lehotách, vhodnými opatreniami a pokiaľ je to možné (vzhľadom na povahu spracovania) pri dodržiavaní práv dotknutých osôb a všetkých ostatných príslušných povinností podľa platných právnych predpisov o ochrane údajov;

j) ak to povoľujú platné právne predpisy, oznámi vám prijatie žiadosti alebo sťažnosti od jednotlivca, ktorého osobné údaje sa spracúvajú podľa dohody o spracovaní údajov, alebo prijatie záväznej žiadosti od vládneho orgánu, orgánu presadzovania práva, regulačného orgánu alebo iného orgánu v súvislosti s údajmi vašich zákazníkov, ktoré spracúvame vo vašom mene a podľa vašich pokynov.

4.4. Vy ako prevádzkovateľ osobných údajov:

a) budete získavať, používať a spracúvať osobné údaje v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi o ochrane údajov;

b) nesiete výlučnú zodpovednosť za presnosť, kvalitu a zákonné spracovanie údajov vašich zákazníkov a za prostriedky, pomocou ktorých boli získané;

c) pri používaní služieb zaistíte primeranú úroveň bezpečnosti s ohľadom na všetky riziká týkajúce sa údajov vašich zákazníkov;

d) beriete na vedomie, že za akékoľvek uloženie a/alebo prenos údajov vašich zákazníkov na akúkoľvek tretiu stranu alebo platformu s výnimkou spoločnosti SumUp nesiete výhradné riziko a zodpovednosť;

e) zabezpečíte, aby vaše pokyny týkajúce sa spracovania osobných údajov boli v súlade so všetkými právnymi predpismi, nariadeniami a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na údaje vašich zákazníkov. Zabezpečíte tiež, aby spracovanie údajov vašich zákazníkov v súlade s vašimi pokynmi nespôsobilo ani neviedlo k tomu, že my alebo vy porušíme akékoľvek právne predpisy, pravidlá alebo nariadenia;

f) poskytnite svojim zákazníkom potrebné informácie o tom, ako a prečo sa ich údaje spracúvajú v súlade s požiadavkami platných právnych predpisov o ochrane údajov.

5. Oznámenia o porušení. Zmluvná strana je povinná bezodkladne (najneskôr však do 48 hodín) informovať druhú zmluvnú stranu, keď sa dozvie o porušení ochrany osobných údajov v súvislosti s osobnými údajmi spracúvanými podľa tejto dohody o spracovaní údajov. Spoločnosť SumUp vám pomôže pri plnení vašich oznamovacích povinností pri porušení ochrany údajov, poskytne vám všetky informácie o porušení, ktoré vám môže primerane poskytnúť, pričom zohľadní povahu služieb, informácie, ktoré máme k dispozícii, a prípadné obmedzenia týkajúce sa poskytovania informácií, napríklad z dôvodu požiadaviek na dôvernosť informácií. Napriek vyššie uvedenému sa povinnosti spoločnosti SumUp podľa tejto časti nevzťahujú na incidenty, ktoré ste spôsobili vy, na žiadnu aktivitu vo vašom účte a/ani na aktivitu služieb tretích strán. Spoločnosť SumUp má povinnosť spolupracovať s vami a podporovať vás pri vyšetrovaní, minimalizácii negatívnych dôsledkov a náprave porušenia osobných údajov, ako aj pri predchádzaní podobným porušeniam údajov v budúcnosti. Oznámenie o porušení osobných údajov od spoločnosti SumUp sa nebude považovať za uznanie zlyhania ani zodpovednosti za takýto incident zo strany spoločnosti SumUp. V prípade porušenia osobných údajov budete v súvislosti s údajmi vašich zákazníkov povinní prijať požadované opatrenia v zmysle platných právnych predpisov.

6. Sprostredkovatelia v subdodávateľskom vzťahu. Týmto udeľujete spoločnosti SumUp všeobecné povolenie na zapojenie sprostredkovateľov v subdodávateľskom vzťahu na účely poskytovania služieb bez toho, aby bolo nutné získavať akékoľvek ďalšie písomné, konkrétne povolenie. Spoločnosť SumUp uzavrie s každým sprostredkovateľom v subdodávateľskom vzťahu dohodu, ktorou sa zabezpečí jeho súlad s podmienkami a minimálne rovnaká úroveň ochrany a bezpečnosti, aká je stanovená v tejto dohode o spracovaní údajov. Ak vznesiete voči sprostredkovateľovi v subdodávateľskom vzťahu námietku, ktorá je primeraná a týka sa obáv o ochranu údajov, vynaložíme z komerčného hľadiska primerané úsilie o to, aby sme vám umožnili vyhnúť sa spracúvaniu údajov vašich zákazníkov týmto sprostredkovateľom v subdodávateľskom vzťahu. Ak sa nám nepodarí tieto navrhované zmeny uskutočniť v primeranej lehote, budeme vás informovať, a ak stále namietate proti nášmu používaniu uvedeného sprostredkovateľa, môžete zrušiť alebo ukončiť svoj účet, prípadne časti služieb, pri ktorých sa uvedený sprostredkovateľ používa (ak je to možné).

7. Prenos osobných údajov. Spracúvanie údajov vašich zákazníkov sa uskutočňuje na území Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“) a Spojeného kráľovstva. Každý prenos a spracúvanie v tretej krajine mimo EÚ/EHP a Spojeného kráľovstva, pri ktorom nie je zaručená primeraná úroveň ochrany podľa platných právnych predpisov o ochrane údajov (prispôsobeného nariadenia Spojeného kráľovstva o primeranosti), sa vykonáva v súlade so štandardnými zmluvnými doložkami alebo iným vhodným mechanizmom zaručujúcim primeranú úroveň bezpečnosti osobných údajov podľa požiadaviek platných právnych predpisov o ochrane údajov.

8. Audity. Raz ročne máte nárok iniciovať preskúmanie plnenia povinností spoločnosti SumUp v zmysle tejto dohody o spracovaní údajov. Ak by mala audit vykonať tretia strana, obe zmluvné strany o tom rozhodnú spoločne. Môžete nám však povoliť, aby preskúmanie bezpečnosti vykonala neutrálna tretia strana podľa nášho výberu. Ak navrhovaný rozsah auditu nadväzuje na certifikačnú správu ISO alebo podobnú správu, ktorú vykonal kvalifikovaný audítor tretej strany v priebehu predchádzajúcich dvanástich mesiacov, a spoločnosť SumUp potvrdí, že v preskúmavaných opatreniach nenastali žiadne podstatné zmeny, budú tým vybavené všetky žiadosti prijaté v uvedenom časovom rámci. Audity nesmú neprimerane zasahovať do obvyklých obchodných činností spoločnosti SumUp. Nesiete zodpovednosť za všetky náklady spojené s vašou žiadosťou o audítorské preskúmanie. Spoločnosť SumUp sa zaväzuje raz ročne na základe predchádzajúcej písomnej žiadosti prevádzkovateľa údajov a v rozsahu požadovanom platnými právnymi predpismi o ochrane údajov spolupracovať a v primeranej lehote poskytnúť prevádzkovateľovi údajov:

a) súhrn audítorských správ preukazujúcich účinnosť technických a organizačných opatrení prijatých spoločnosťou SumUp proti neoprávnenému alebo nezákonnému spracúvaniu osobných údajov a proti neoprávnenému prístupu k osobným údajom, ich náhodnej strate alebo zničeniu alebo poškodeniu a

b) potvrdenie, že audit neodhalil žiadnu významnú zraniteľnosť v systémoch spoločnosti SumUp, alebo v prípade, že takáto zraniteľnosť bola zistená, že spoločnosť SumUp túto zraniteľnosť úplne odstránila.

Ak uvedené opatrenia nepostačujú na potvrdenie súladu s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov alebo odhalia isté závažné problémy, prevádzkovateľ údajov môže po písomnom oznámení spoločnosti SumUp najmenej tridsať (30) dní vopred požiadať externých nezávislých audítorov o audit programu spoločnosti SumUp na dodržiavanie ochrany údajov. Obe zmluvné strany by mali audítorov vyberať spoločne a vzájomne sa dohodnúť na rozsahu, načasovaní a trvaní auditu. Prevádzkovateľ údajov prijme všetky primerané opatrenia na obmedzenie akéhokoľvek nepriaznivého vplyvu na spoločnosť SumUp a nesie zodpovednosť za všetky náklady spojené so svoju žiadosťou o audítorské preskúmanie, ako aj za náklady vyplývajúce z prípadných nepriaznivých vplyvov. Prevádzkovateľ údajov sprístupní spoločnosti SumUp výsledok auditu jej programu na dodržiavanie ochrany údajov.

9. Zodpovednosť. Zodpovednosť každej zmluvnej strany podľa tejto dohody o spracovaní údajov podlieha vylúčeniam a obmedzeniam zodpovednosti, ktoré sa uvádzajú v dodatočných podmienkach a/alebo podmienkach. Súhlasíte s tým, že spoločnosť SumUp odškodníte a budete odškodňovať a brániť na vlastné náklady proti všetkým nákladom, nárokom, škodám alebo výdavkom, ktoré jej vzniknú alebo za ktoré môže byť zodpovedná v dôsledku nedodržania povinností podľa tejto dohody o spracovaní údajov zo strany vás alebo vašich zamestnancov alebo zástupcov.

10. Ukončenie. Táto dohoda o spracovaní údajov je platná, kým používate ktorúkoľvek zo služieb spoločnosti SumUp. Po ukončení používania služieb a pokiaľ spoločnosť SumUp nebude mať povinnosť uchovávať údaje vašich zákazníkov v súlade so svojimi dodatočnými podmienkami a/alebo podmienkami, akoukoľvek dohodou alebo platnými právnymi predpismi spoločnosť SumUp odstráni, a to aj na základe vašej písomnej žiadosti, údaje vašich zákazníkov čo najskôr, ako to bude prakticky možné a v súlade so svojimi podmienkami a platnými právnymi predpismi.

11. Súhrnné anonymné údaje. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť SumUp môže spracúvať súhrnné údaje akéhokoľvek druhu týkajúce sa vás a vašich zákazníkov vrátane údajov o používaní služieb. Zákazník týmto berie na vedomie, prijíma a súhlasí s tým, že spoločnosť SumUp môže použiť tieto súhrnné anonymné údaje (zoznam pritom nie je úplný) na analýzu, zlepšovanie a prevádzku svojich služieb a vo všeobecnosti na akúkoľvek obchodnú činnosť, a to počas trvania dohody o spracovaní údajov, ale aj po jej ukončení, s cieľom poskytnúť informácie na analýzy trhu a vytváranie štatistík, zlepšovať svoje produkty a služby a ich bezpečnosť podľa osvedčených priemyselných postupov a/alebo odporúčaní.

12. Rôzne

12.1. V prípade rozporu medzi touto dohodou o spracovaní údajov a niektorou z dodatočných podmienok a/alebo podmienok spoločnosti SumUp majú prednosť ustanovenia tejto dohody o spracovaní údajov.

12.2. Nesiete zodpovednosť za všetky náklady a výdavky vyplývajúce z plnenia vašich pokynov alebo požiadaviek, ktoré nepatria medzi štandardné funkcie všeobecne sprístupňované spoločnosťou SumUp prostredníctvom služieb, spoločnosťou SumUp podľa dodatočných podmienok (vrátane tejto dohody o spracovaní údajov).

12.3. Spoločnosť SumUp má právo podľa potreby priebežne meniť a/alebo upravovať ktorékoľvek z podmienok tejto dohody o spracovaní údajov. O zmenách dohody o spracovaní údajov bude spoločnosť SumUp primerane informovať a zverejní ich v samostatnej prílohe alebo iným viditeľným spôsobom vrátane zverejnenia aktualizovanej verzie dohody o spracovaní údajov na našej webovej lokalite. Označenie Dátum poslednej zmeny v hornej časti tejto dohody o spracovaní údajov označuje, kedy bola táto dohoda naposledy revidovaná.

12.4. Akékoľvek otázky týkajúce sa tejto dohody o spracovaní údajov alebo iných žiadostí týkajúcich sa spracovania osobných údajov nám posielajte na adresu [email protected]. Spoločnosť SumUp sa pokúsi vyriešiť všetky sťažnosti týkajúce sa používania údajov vašich zákazníkov v súlade s touto dohodou o spracovaní údajov, podmienkami a internými zásadami spoločnosti SumUp.

12.5. Ak sa niektoré z ustanovení dohody o spracovaní údajov považuje za neplatné, nemá to vplyv na zvyšné ustanovenia. Zmluvné strany nahradia neplatné ustanovenia právnym ustanovením, ktoré vyjadruje účel neplatného ustanovenia.

12.6. Táto dohoda o spracovaní údajov sa riadi a vykladá v súlade s právom, ktorým sa riadia platné dodatočné podmienky.

Príloha č. 1

1. Predmet. Predmetom je spracovanie údajov podľa dohody o spracovaní údajov.

2. Účel a povaha spracovania. Účelom spracovania údajov podľa tejto dohody o spracovaní údajov je poskytovanie a zlepšovanie služieb, ktoré ste iniciovali.

3. Trvanie. Trvanie spracúvania údajov podľa tejto dohody o ochrane údajov v rámci nášho vzájomného zmluvného vzťahu určujete vy, a to na zvolené obdobie, počas ktorého sa rozhodnete využívať naše služby.

4. Kategórie dotknutých osôb. Vaši zákazníci, potenciálni zákazníci vašich zákazníkov, vaši zamestnanci, účtovníci (pre fakturáciu a účtovníctvo) a/alebo akékoľvek iné osoby, ktorých osobné údaje sú zahrnuté v obsahu. Pokiaľ ide o darčekové poukážky, kupujúci darčekových poukážok a/alebo príjemcovia darčekových poukážok alebo iné osoby, ktorých osobné údaje sa spracúvajú v rámci služieb darčekových poukážok v súlade s dodatočnými podmienkami a podmienkami spoločnosti SumUp.

5. Druhy osobných údajov. Údaje vašich zákazníkov sa spracúvajú v rámci služieb v súlade s podmienkami a zadanými pokynmi. Tieto údaje sa môžu líšiť v závislosti od používaných služieb a môžu okrem iného zahŕňať:

Online obchod

Mená vašich zákazníkov, e-mailová adresa, mobilné/telefónne číslo, fyzická adresa (adresy), platobné údaje, história transakcií/objednávok, IP adresa, informácie zo súborov cookie a podobných technológií, marketingové preferencie. 

Darčekové poukážky

Mená a e-mailové adresy zákazníka kupujúceho a zákazníka prijímajúceho darčekovú poukážku, suma darčekovej poukážky, správa na darčekovej poukážke.

Fakturácia a účtovníctvo

Mená, fyzické adresy, mobilné/telefónne čísla, e-mailové adresy, čísla účtov a/alebo bankové údaje, predmet faktúry, údaje o transakcii/objednávke, stav faktúr. 

Predajné miesta (POS)

Mená, fyzické adresy, mobilné/telefónne čísla, e-mailové adresy, údaje o transakciách/objednávkach, komentáre, v prípade vašich zamestnancov: číslo zamestnanca, prihlasovacie údaje, IP adresa, funkcia, e-mail, objednávky, jazykové preferencie. 

Osobitné kategórie osobných údajov vrátane údajov týkajúcich sa odsúdení za trestné činy a priestupkov sa nepovažujú za údaje spracúvané v rámci služieb a sú z podmienok tejto dohody o spracovaní údajov vylúčené. Ak sa takéto údaje počas používania našich služieb spracujú, je to bez vedomia spoločnosti SumUp a takéto informácie by ste mali po identifikácii takéhoto spracovania bezodkladne odstrániť.