Όροι Ηλεκτρονικού‑Εμπορίου SumUp

Ισχύει από 15/08/2022

Σημείωση: Εκτυπώστε ένα αντίγραφο αυτού του εγγράφου και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου της SumUp, όπως περιγράφονται παρακάτω («Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου»), συμφωνείτε να δεσμεύεστε από Γενικοί όροι της SumUp, από αυτούς τους όρους ηλεκτρονικού εμπορίου και όλους τους άλλους όρους και πολιτικές που ισχύουν για συγκεκριμένες Υπηρεσίες που ενδέχεται να χρησιμοποιήσετε. Αυτοί οι Όροι ηλεκτρονικού εμπορίου είναι Πρόσθετοι Όροι και, μαζί με τους Γενικούς Όρους και τους Όρους Πληρωμής, αποτελούν μέρος της νομικής συμφωνίας μεταξύ εσάς και της SumUp EU Payments UAB («SumUp», «εμείς», «εμάς»). Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, οι όροι με κεφαλαία έχουν την ίδια έννοια όπως στους Γενικούς Όρους και στους Όρους Πληρωμής. 

1. Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Οι Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου της SumUp περιλαμβάνουν τις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου της SumUp, όπως περιγράφονται στο Ιστοσελίδα και άλλα διαθέσιμα προϊόντα και υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου, που σας επιτρέπουν να δημιουργείτε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης αγαθών και υπηρεσιών στους πελάτες σας («Ηλεκτρονικό Κατάστημα»). Πρέπει να διαθέτετε λογαριασμό στη SumUp, για να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου, όπως περιγράφεται στην ενότητα 1 των Γενικών Όρων.

Θα μπορείτε να αποδέχεστε πληρωμές από τους πελάτες σας για τις πωλήσεις από το Ηλεκτρονικό σας Κατάστημα μέσω διαφόρων Υπηρεσιών Πληρωμής που προσφέρει η SumUp. Η πρόσβασή σας σε και η χρήση από εσάς των Υπηρεσιών Πληρωμής διέπεται από τους Όρους Πληρωμής.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε, να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Καταστήματος και Ηλεκτρονικού Εμπορίου για οποιονδήποτε λόγο, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους, τους Όρους Πληρωμής ή τους παρόντες Όρους Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

2. Θέματα

Ως μέρος των Υπηρεσιών μας Ηλεκτρονικού Εμπορίου, ενδέχεται να σας παρέχουμε σχεδιαστικά πρότυπα για το Ηλεκτρονικό σας Κατάστημα («Θέματα»), που μπορεί να δημιουργούνται από τη SumUp ή από τρίτα μέρη. Αν κατεβάσετε ένα Θέμα, έχετε άδεια να το χρησιμοποιήσετε μόνο για το Ηλεκτρονικό σας Κατάστημα.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα Θέματα, για να αλλάξετε την εμφάνιση του Ηλεκτρονικού σας Καταστήματος. Ωστόσο, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Θέματα για σκοπούς που δεν σχετίζονται με τη χρήση των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Η πώληση Θεμάτων σε άλλους χρήστες των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Εμπορίου ή σε τρίτα μέρη απαγορεύεται.

Μπορεί να δικαιούστε να τροποποιήσετε ένα Θέμα, για να ταιριάζει στο Ηλεκτρονικό σας Κατάστημα, αλλά πρέπει να τηρείτε τα δικαιώματα του δημιουργού του Θέματος. Αναγνωρίζετε ότι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί ενός Θέματος αποτελούν ιδιοκτησία του δημιουργού του Θέματος. Σε περίπτωση υποτιθέμενης παραβίασης αυτών των δικαιωμάτων από εσάς, η SumUp ενδέχεται να αναστείλει ή να απενεργοποιήσει την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την εγκατάσταση του Θέματος. Δεν ευθυνόμαστε για χαμένα ή αντικατεστημένα δεδομένα, ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση που μπορεί να οφείλεται στην εγκατάσταση ενός νέου Θέματος.

3. Οι ευθύνες σας

Εγγυάστε ότι η χρήση από εσάς των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Εμπορίου θα συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των νόμων καταναλωτή, ηλεκτρονικού εμπορίου και των σχετικών νόμων. Δεν ευθυνόμαστε για τη μη συμμόρφωσή σας με οποιουσδήποτε νόμους ή κανονισμούς, ή με τις πολιτικές και τους όρους καταναλωτή, και δεν θα καταστήσετε τη SumUp υπεύθυνη αποζημίωσης για κάθε απώλεια, κόστος, ζημιά ή ευθύνη που μπορεί να επιφέρει ή να υποστεί η SumUp ως αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσής σας. Δεν εγγυόμαστε, εγκρίνουμε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για αγαθά ή υπηρεσίες που ενδέχεται να προσφέρεται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα ή για αξιώσεις εναντίον σας από τους πελάτες σας. 

Συγκεκριμένα, συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα κάτωθι στη σύνδεσή σας στο Ηλεκτρονικό σας Κατάστημα και στη χρήση των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Εμπορίου:

  1. εκπλήρωση και παράδοση όλων των αγαθών και υπηρεσιών που παραγγέλνουν οι πελάτες σας,

  2. να παρέχετε στους πελάτες σας μια κατάλληλη πολιτική επιστροφών και αποζημίωσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

  3. να χειρίζεστε όλα τα παράπονα, τις ερωτήσεις, τα σχόλια και τις αξιώσεις σχετικά με αγαθά και υπηρεσίες που προσφέρετε,

  4. να τηρείτε τις φορολογικές σας υποχρεώσεις σε σχέση με την πώληση αγαθών και υπηρεσιών, και όπου απαιτείται, να ενημερώνετε τους πελάτες σας για τους ισχύοντες φόρους, και

  5. να παρέχετε στους πελάτες σας μια ολοκληρωμένη και ακριβή περιγραφή των αγαθών ή υπηρεσιών που προσφέρετε, επικοινωνία με την εξυπηρέτηση πελατών, διεύθυνση, πολιτική αποστολής, πολιτική προστασίας δεδομένων πελάτη και όλες τις άλλες νομικά απαραίτητες πληροφορίες για τους πελάτες στη σχετική δικαιοδοσία.

Δεν μπορείτε να αναπαράγετε, να αντιγράφετε, να πουλάτε, να μεταπουλάτε ή να εκμεταλλεύεστε οποιοδήποτε τμήμα των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Εμπορίου, ή να χρησιμοποιείτε ή να έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου χωρίς ρητή γραπτή συγκατάθεση από εμάς.

4. Περιορισμοί

Πρέπει να συμμορφώνεστε με όλους τους επιβαλλόμενους περιορισμούς από τους Γενικούς μας Όρους και τους Όρους Πληρωμής σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Εμπορίου από εσάς. Επιπλέον, συμφωνείτε να μη χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου για την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών που είναι α) παράνομες ή πιθανά παράνομες (συμπεριλαμβανομένων των πλαστών, κλεμμένων ή δόλιων) ή β) που δεν συμμορφώνονται με την εφαρμοστέα νομοθεσία ή κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των νόμων προστασίας καταναλωτή, των νόμων ασφάλειας προϊόντων, των νόμων πνευματικής ιδιοκτησίας, των κανονισμών εμπορίου και των ελέγχων εξαγωγών.

Η SumUp ενδέχεται να αποφασίσει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, αν η χρήση από εσάς των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Εμπορίου παραβιάζει οποονδήποτε επιβαλλόμενο περιορισμό από τους Γενικούς Όρους, τους Όρους Πληρωμής ή τους παρόντες Όρους Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστέλλουμε ή να τερματίζουμε τον Λογαριασμό σας ή/και το Ηλεκτρονικό σας Κατάστημα, αν θεωρήσουμε ή έχουμε εύλογη υποψία ότι συνέβη παραβίαση.

5. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Προκειμένου να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου υπό τους Όρους Ηλεκτρονικού Εμπορίου, η SumUp επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των τελικών πελατών των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Η Συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων («DPA ηλεκτρονικού εμπορίου») ρυθμίζει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στη βάση, για τον σκοπό και τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Εμπορίου της SumUp ή των σχετικών υπηρεσιών υπό τους Όρους Ηλεκτρονικού Εμπορίου. To DPA Πληρωμών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και υπόκειται στις διατάξεις αυτών των Όρων Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

6. Η ευθύνη μας 

Επιπροσθέτως των Γενικών Όρων και αυτών των Όρων Ηλεκτρονικού Εμπορίου, η SumUp δεν υποχρεούται να αποτρέπει και δεν έχει ευθύνη για οποιαδήποτε αποτυχία υπηρεσίας, απάτη ή απώλεια σχετιζόμενη με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα. H SumUp δεν παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή άρρητες, σε σχέση με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και αποποιείται κάθε εγγύησης στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Απαλλάσσετε τη SumUp (και τις θυγατρικές, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους και τους αντιπροσώπους) από κάθε αξίωση που συνδέεται με διαφορές με πελάτες για αγορές μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή λόγω μη συμμόρφωσής σας με τις ισχύουσες ρυθμιστικές προϋποθέσεις.

7. Τέλη

Για τη χρήση των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Εμπορίου, συμφωνείτε να πληρώνετε τη Χρεώσεις και κάθε ισχύοντα φόρο, όπως αναφέρεται στον Ιστότοπό μας ή/και στις ρυθμίσεις του Λογαριασμού σας, ή όπως άλλως συμφωνείται γραπτώς, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους και τους Όρους Πληρωμής.

8. Ακύρωση ή τερματισμός

Μπορείτε να ακυρώσετε τη χρήση των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Εμπορίου οποιαδήποτε στιγμή μέσω των ρυθμίσεων του Λογαριασμού σας και το Ηλεκτρονικό σας Κατάστημα θα βγει εκτός δικτύου, κατά περίπτωση. 

Επιπροσθέτως των Γενικών Όρων και αυτών των Όρων Ηλεκτρονικού Εμπορίου, ενδέχεται να διακόψουμε αυτούς τους Όρους Ηλεκτρονικού Εμπορίου ή να κλείσουμε το Ηλεκτρονικό σας Κατάστημα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, αν θεωρήσουμε ότι α) το Ηλεκτρονικό σας Κατάστημα ή τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες που προσφέρετε προς πώληση αποτελούν δραστηριότητα Μη υποστηριζόμενη Επιχείρηση στον Ιστότοπό μας ή β) οι δραστηριότητες ή οι πράξεις σας βλάπτουν ή ενδέχεται να βλάψουν την εικόνα ή τη φήμη τη δική μας ή ενός δικτύου, ή ενός Συνεργαζόμενου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού.