SumUpi e‑kaubanduse tingimused

Kehtivad 15.08.2022

Märkus. Printige see dokument välja ning hoidke seda tuleviku tarbeks alles.

All kirjeldatud SumUpi e-kaubanduse teenuste („e-kaubanduse teenused“) kasutamisel nõustute järgima SumUpi SumUpi üldised tingimused, neid e-kaubanduse tingimusi ja kõiki muid tingimusi ja eeskirju, mis kehtivad konkreetsete teenuste suhtes, mida võite kasutada. Need e-kaubanduse tingimused on lisatingimused ja koos üldiste tingimustega ja maksetingimustega on need osa teie ja ettevõtte SumUp EU Payments UAB („SumUp“, „meie“) vahelisest juriidilisest lepingust. Kui siin pole teisiti määratletud, on suurtähtedega terminitel sama tähendus, mis üldistes tingimustes ja maksetingimustes. 

1. E-kaubanduse teenused

SumUpi e-kaubanduse teenused hõlmavad SumUpi e-kaubanduse platvorme, nagu kirjeldab meie Veebisait ja muid saadaval e-kaubanduse tooteid ja teenuseid, mis lubavad teil luua veebipoe, et müüa kaupu ja teenuseid teie klientidele („Veebipood“). E-kaubanduse teenuste kasutamiseks peab teil olema SumUpi konto, nagu on kirjeldatud üldiste tingimuste punktis 1.

Erinevad SumUpi pakutavad makseteenused võimaldavad teil veebipoe klintidelt vastu võtta makseid läbi erinevate makseteenuste pakkujate. Makseteenuste juurdepääsu ja kasutamist reguleerivad maksetingimused.

Jätame endale õiguse veebipoodi ja e-kaubanduse tingimusi mis tahes põhjusel muuta või nende kasutamine lõpetada vastavalt meie üldistele tingimustele, maksetingimustele või nendele e-kaubanduse tingimustele.

2. Teemad

E-kaubanduse tee uste raames võime teile pakkuda veebipoe disainimalle („Teemad“), mille autoriks võib olla SumUp või kolmas pool. Teema allalaadimisel saate litsentsi selle kasutamiseks ainult oma veebipoes.

Teemasid võite kasutada oma veebipoe välimuse muutmiseks ja mitte ühelgi muul eesmärgil, mis ei ole seotud e-kaubanduse teenuste kasutamisega. Teemade müümine teistele e-kaubanduse teenuste kasutajatele või kolmandatele pooltele on keelatud.

Teil võib olla õigus teemat muuta oma veebipoe vajaduste kohaselt, aga peate seejuures austama teema autori õiguseid. Kinnitate, et teema autori intellektuaalomandi õigused jäävad teema autori omandiks. Kui kahtlustatakse teiepoolset õiguste rikkumist, võib SumUp peatada või desaktiveerida teie juurdepääsu e-kaubanduse teenustele.

Teema paigaldamise eest vastutate ainuisikuliselt teie. Meie ei vastuta kaotatud või üle kirjutatud andmete või muude probleemide eest, mis võivad kaasneda uue teema installimisega.

3. Teie kohustused

Kinnitate, et kasutate meie e-kaubanduse teenuseid kõigi rakendatavate seaduste ja määruste kohaselt, muu hulgas tarbijakaitse, e-kaubanduse ja muude seotud õigusaktide kohaselt. Meie ei vastuta, kui te ei järgi mõnda seadust või määrust, meie klientidele rakendatavaid eeskirju ja tingimusi ja teie ei pea SumUpi vastutavaks mistahes kahjude eest ning hüvitate kõik kulud, kahjud või vastutused, mis SumUpile selliste teiepoolsete rikkumiste tõttu tekivad või kaasnevad. Me ei garanteeri, toeta, taga ega võta vastutust kaupade või teenuste eest, mida teie võite pakkuda veebipoes ning meie ei vastuta teie klientide poolt teie vastu esitatud nõuete eest. 

Nõustute konkreetselt, et veebipoe ja e-kaubanduse teenuste kaustamisega seoses vastutate ainuisikuliselt järgmise eest:

  1. teie klientide tellitud toodete ja teenuste pakkumine ja tarne;

  2. teie klientidele piisava tagastuste ja tagasimaksete eeskirjade pakkumine rakendatavate seaduste kohaselt;

  3. teie pakutud kaupade ja teenustega seotud kaebuste, päringute, kommentaaride ja nõuete käitlemine;

  4. teie kaupade ja teenuste müügiga seotud maksukohustuste täitmine ning vajadusel klientide teavitamine rakendatavatest maksudest; ja

  5. teie klientidele täielike ja täpsete kirjelduste esitamine pakutavatest kaupadest või teenustest, klienditeeninduse kontakt, aadress, tarnereeglid, kliendi andmete kaitse reeglid ja muu õiguslikult nõutav klientidele esitatav teave asjakohases kohtualluvuses.

Teil ei ole lubatud reprodutseerida, dubleerida, kopeerida, müüa, edasi müüa või kasutada ühtegi osa e-kaubanduse teenustest ja e-kaubanduse teenuste kasutamine või juurdepääs ei ole lubatud ilma meie selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta.

4. Piirangud

Peate järgima kõiki piiranguid, mis on kehtestatud meie üldistes tingimustes ja maksetingimustes seoses e-kaubanduse teenuste kasutamisega. Lisaks nõustute mitte kasutama e-kaubanduse teenuseid selliste kaupade, teenuste või äritegevuse jaoks, mis on (a) ebaseaduslikud või potentsiaalselt ebaseaduslikud (muu hulgas võltsitud, varastatud või pettusega seotud) või (b) ei järgi kõiki kohaldatavaid seadusi või määrusi (sealhulgas, kuid mitte ainult, tarbijakaitseseadused, tooteohutuse seadused, intellektuaalomandi seadused ning kaubanduseeskirjad ja ekspordikontrollid).

SumUp võib oma äranägemisel otsustada, kas e-kaubanduse teenuste kasutamine teie poolt rikub üldistes tingimustes või nendes e-kaubanduse tingimustes kehtestatud piiranguid. Jätame endale õiguse peatada või lõpetada teie konto ja/või juurdepääs veebipoele, kui tuvastame või kahtlustame põhjendatult, et on toimunud rikkumine.

5. Isikuandmete töötlemine

E-kaubanduse tingimuste kohaselt e-kaubanduse teenuste pakkumiseks töötleb SumUp e-kaubanduse teenuste lõppkasutajate isikuandmeid. See Andmete töötlemise leping („e-kaubanduse andmete töötlemise leping“) reguleerib isikuandmete töötlemist SumUpi e-kaubanduse teenuste või seotud teenuste pakkumise ajal ja e-kaubanduse teenuste tingimuste kohaselt. E-kaubanduse andmete töötlemise leping on lahutamatu osa ja sellele kohalduvad nende e-kaubanduse tingimuste sätted.

6. Meie vastutus 

Peale üldistes tingimustes ja nendes e-kaubanduse tingimustes sätestatu ei ole SumUpil mistahes kohustust ennetada ja SumUp ei vastuta teenuste katkestuste, pettuste või kahjude eest, mis tekivad seoses veebipoega. SumUp ei anna mistahes otsest ega kaudset garantiid veebipoele ja ütleb maksimaalses lubatud ulatuses lahti mistahes garantiidest. Te vabastate SumUpi (ja selle sidusettevõtted, ametnikud, direktorid, töötajad ja esindajad) kõigist nõuetest, mis on seotud mis tahes vaidlustega klientidega seoses veebipoe ostudega või mis tahes kohaldatavate regulatiivsete nõuete mittejärgimisega.

7. Tasud

E-kaubanduse teenuste kasutamiseks nõustute maksma Tasud ja kõik kohalduvad maksud, nagu on sätestatud meie veebisaidil ja/või teie konto seadetes või nagu on muul viisil kirjalikult kokku lepitud vastavalt üldistele tingimustele ja maksetingimustele.

8. Tühistamine või lõpetamine

Võite konto sätetest e-kaubanduse teenuste kasutamise igal hetkel lõpetada ja oma veebipoe sulgeda. 

Peale mujal üldistes tingimustes ja nendes e-kaubanduse tingimustes sätestatu, võime lõpetada need e-kaubanduse tingimused või sulgeda teie veebipoe ilma ette teatamata, kui oleme tuvastanud, et (a) teie veebipood või müügiks pakutud tooted ja/või teenused kujutavad tegevust, mis on loetletud Piiratud ettevõte meie veebisaidil või (b) teie tegevused või toimingud kahjustavad või võivad kahjustada meie kuvandit või mainet või meie võrgustiku või partnerite kuvandit või mainet.