Условия за електронна търговия на SumUp

В сила от 15.08.2022 г.

Забележка: Моля, разпечатайте копие от този документ и го запазете за бъдещи справки.

С използването на услугите за електронна търговия на SumUp, както е описано по-долу („Услуги за електронна търговия“), вие се съгласявате да сте обвързани с Общите условия на SumUp, настоящите Условия за електронна търговия и всички други условия и политики, приложими за конкретни Услуги, които може да използвате. Настоящите Условия за електронна търговия са Допълнителни условия и заедно с Общите условия са част от правното споразумение между вас и SumUp Limited („SumUp“, „ние“, „нас“). Освен ако тук не е посочено друго, термините с главни букви имат същото значение както в Общите условия и Условията за плащане. 

1. Услуги за електронна търговия

Услугите за електронна търговия на SumUp включват платформа за електронна търговия на SumUp, както е описано на нашия Уебсайт и други налични продукти и услуги за електронна търговия, които ви дават възможност да създадете онлайн магазин за продажба на стоки и услуги на вашите клиенти („Онлайн магазин“). Трябва да имате Профил в SumUp за използване на Услугите за електронна търговия, както е описано в раздел 1 на Общите условия.

Ще можете да приемате плащания от вашите клиенти за вашите продажби в Онлайн магазина чрез различни Платежни услуги, предлагани от SumUp. Вашият достъп и използването на Платежни услуги се регламентира от Условията за плащане.

Ние си запазваме правото да променяме, преустановяваме или прекратяваме Онлайн магазина и Услугите за електронна търговия по каквато и да е причина в съответствие с нашите Общи условия, Условията за плащане или настоящите Условия за електронна търговия. 

2. Теми

Като част от нашите Услуги за електронна търговия може да ви предоставим шаблони на дизайни за вашия Онлайн магазин („Теми“), които може да са създадени от SumUp или от трети страни. Ако изтеглите Тема, имате лиценз да я използвате само за вашия Онлайн магазин.

Можете да използвате Темите, за да промените външния вид на вашия Онлайн магазин; въпреки това не можете да използвате Темите за никаква друга цел, която не е свързана с използването на Услугите за електронна търговия от вас. Продажбата на Теми на други потребители на Услугите за електронна търговия или на трети страни е забранена.

Може да имате право да промените Тема, за да е подходяща за вашия Онлайн магазин, но трябва да зачитате правата на автора на Темата. Вие потвърждавате, че правата на интелектуална собственост на дадена Тема да останат собственост на автора на Темата. В случай на предполагаемо нарушение на тези права от вас, SumUp може да прекрати или деактивира достъпа ви до Услугите за електронна търговия.

Вие носите пълна отговорност за инсталирането на Темата. Ние не носим отговорност за загубени или заместени данни или друг проблем, който може да възникне поради инсталиране на нова Тема.

3. Вашите отговорности

Ние гарантираме, че използването на Услугите за електронна търговия от вас ще съответства на всички приложими закони и наредби, включително закони за потребители, електронна търговия и свързани закони. Ние не носим отговорност за вашето неспазване на каквито и да е закони и наредби или ваши политики и условия за клиенти, и вие се задължавате да защитавате и обезщетявате SumUp за всякакви и всички загуби, разходи, щети или задължения, които SumUp може да претърпи или понесе в резултат на неспазването на условията от ваша страна. Ние не оправдаваме, одобряваме, гарантираме или поемаме отговорност за стоки или услуги, които може да предлагате в Онлайн магазина, или за искове, отправени срещу вас от вашите клиенти. 

По-конкретно, във връзка с вашия Онлайн магазин и използването на Услугите за електронна търговия, вие се съгласявате да носите пълна отговорност за следните дейности:

  1. изпълнение и доставка на всички стоки и услуги, поръчани от вашите клиенти;

  2. предоставяне на вашите клиенти на адекватна политика за връщане и възстановяване на разходи в съответствие в приложимите закони;

  3. обработка на всички оплаквания, запитвания, коментари и искове, свързани с продукти и услуги, които предлагате;

  4. спазване на вашите данъчни задължения, свързани с продажбата на стоки и услуги, и ако е необходимо, уведомяване на вашите клиенти за приложимите данъци; и

  5. предоставяне на вашите клиенти на пълно и точно описание на предлаганите стоки и услуги, контакт за обслужване на клиенти, адрес, политика за доставка, политика за защита на данните на клиентите и всяка изискуема по закон информация, която трябва да се предостави на клиентите в съответната юрисдикция.

Нямате право да възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или използвате каквато и да е част от Услугите за електронна търговия, нито да използвате или получавате достъп до Услугите за електронна търговия, без изрично писмено разрешение от нас.

4. Ограничения

Трябва да спазвате всички ограничения, наложени от нашите Общи условия и Условията за плащане във връзка с използването на Услугите за електронна търговия. Освен това се съгласявате да не използвате нашите Услуги за електронна търговия за предлагане на стоки и услуги, които са (а) незаконни или потенциално незаконни (включително фалшифицирани, откраднати или подправени) или (б) не съответстват на всички приложими закони или разпоредби, включително и без ограничение закони за защита на потребителите, закони за безопасност на продуктите, закони за интелектуална собственост и търговски разпоредби и контрол на износа.

SumUp може по свое собствено усмотрение да реши дали вашето използване на Услугите за електронна търговия нарушава някакви ограничения, наложени по силата на Общите условия, Условията за плащане или настоящите Условия за електронна търговия. Ние си запазваме правото да преустановим или прекратим вашия Профил и/или Онлайн магазин, ако установим или имаме основание да подозираме, че е настъпило нарушение.

5. Обработка на лични данни

За да ви предостави Услуги за електронна търговия съгласно Условията за електронна търговия, SumUp обработва лични данни на крайни клиенти на Услугите за електронна търговия. Настоящото Споразумение за обработка на данните („СОД за електронна търговия“) регламентира обработването на лични данни на основата, за целите и в рамките на срока на валидност на предоставянето на Услугите за електронна търговия на SumUp или свързаните с тях услуги съгласно Условията за електронна търговия. СОД за Електронна търговия представлява неразделна част от и е предмет на разпоредбите на настоящите Условия за електронна търговия.

6. Нашите задължения 

В допълнение към посоченото на други места в Общите условия и настоящите Условия за електронна търговия, SumUp няма задължение да предотвратява и не носи отговорност за никакви неизправности в услугите, измами или загуби, свързани с Онлайн магазина. SumUp не предоставя гаранции, изрични или подразбиращи се, по отношение на Онлайн магазина и се отказва от всякаква гаранция до възможно най-голямата степен. Вие освобождавате SumUp (и свързаните с тях дъщерни дружества, длъжностни лица, директори, служители и представители) от всякакви и всички искове, свързани с всякакви спорове с клиенти във връзка с покупки чрез Онлайн магазина или с неспазването на приложимите регулаторни изисквания от ваша страна.

7. Такси

За използване на Услугите за електронна търговия вие се съгласявате да заплатите Такси и всички приложими данъци, посочени на нашия Уебсайт и/или в настройките на вашия Профил, или както е договорено по друг начин в писмена форма, както и когато са дължими в съответствие с Общите условия и Условията за плащане.

8. Анулиране или прекратяване

Можете да отмените използваните от вас Услуги за електронна търговия по всяко време чрез настройките на вашия Профил, и вашият Онлайн магазин ще влезе в офлайн режим, ако е приложимо. 

В допълнение към посоченото на други места в Общите условия и настоящите Условия за електронна търговия, може да прекратим настоящите Условия за електронна търговия или да закрием вашия Онлайн магазин без предизвестие до вас, ако установим, че (а) вашият Онлайн магазин или продуктите и/или услугите, които предлагате за продажба, представляват дейност, включена като Ограничен бизнес на нашия Уебсайт или (б) вашите дейности или действия носят вреда или може да донесат вреда на нашия имидж или репутация или на имиджа или репутацията на Мрежа или Обслужващ партньор.