Warunki płatności SumUp

Data wejścia w życie 02.08.2021

Uwaga: prosimy o wydrukowanie kopii tego dokumentu i zachowanie jej na przyszłość.

W celu korzystania z usług SumUp w zakresie płatności i pieniądza elektronicznego, jak opisano poniżej („Usług płatności”), Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie obowiązujących w SumUp Ogólnych warunków, niniejszych Warunków płatności oraz wszelkich innych warunków i zasad mających zastosowanie do określonych Usług, z których Użytkownik może korzystać. Niniejsze Warunki płatności są Warunkami dodatkowymi i wraz z Ogólnymi warunkami stanowią część umowy prawnej pomiędzy Użytkownikiem a SumUp Limited („SumUp”, „my”). O ile nie określono inaczej w niniejszym dokumencie, terminy pisane wielką literą mają takie samo znaczenie jak terminy stosowane w Ogólnych warunkach. 

Usługi płatności są świadczone przez SumUp, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Irlandii pod numerem 505893, NIP UE IE9813461A z siedzibą pod adresem Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Irlandia D02 K580. SumUp jest autoryzowaną Instytucją Pieniądza Elektronicznego (nr licencji C195030, wydana 27 października 2020 r.) regulowaną przez Bank Centralny Irlandii. Szczegółowe informacje dotyczące naszej licencji zawiera prowadzony przez Centralny Bank Irlandii rejestr online

Ważne jest, aby Użytkownik rozumiał swoje obowiązki wynikające z niniejszych Warunków płatności. Prosimy o ich uważne przeczytanie.

W przypadku jakichkolwiek pytań, obaw lub skarg dotyczących Ogólnych Warunków, niniejszych Warunków płatności, jakichkolwiek innych Warunków dodatkowych lub Usług, a także w celu uzyskania kopii niniejszych Warunków płatności prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta SumUp pod adresem [email protected] lub za pośrednictwem czatu online dostępnego w naszej Witrynie.

1. Postanowienia ogólne 

Nasze Usługi płatnicze umożliwiają przyjmowanie i przetwarzanie transakcji kartą płatniczą („Płatności”) za pomocą różnych środków i/lub korzystanie z portfela na pieniądze elektroniczne („Portfela”) z powiązaną z nim przedpłaconą kartą debetową („Kartą”). Płatności dokonywane w transakcjach z klientami Użytkownika („Posiadaczami kart”) mogą być przyjmowane osobiście za pomocą kompatybilnego urządzenia mobilnego, naszej Aplikacji i/lub dostarczonego przez nas terminala płatniczego („Terminala”) oraz zdalnie, przy użyciu udostępnionych przez nas metod płatności online.

Świadcząc Usługi płatności, będziemy umożliwiać przetwarzanie Płatności dokonywanych w imieniu Użytkownika, księgować środki otrzymane przez nas z takich Płatności na Koncie Użytkownika i rozliczać takie środki (pomniejszone o nasze opłaty i wszelkie Obciążenia zwrotne, zwroty, roszczenia lub inne należne nam środki) zgodnie z niniejszymi Warunkami płatności.

Użytkownik zleca nam otrzymywanie, przechowywanie i wypłacanie środków zgodnie z niniejszymi Warunkami płatności w jego imieniu oraz upoważnia nas do wykonywania tych czynności. Powyższe zlecenie i upoważnienie utrzymają pełną moc do momentu zamknięcia Konta.

2. Przetwarzanie danych osobowych

W celu świadczenia Usług płatności SumUp przetwarza dane osobowe klientów końcowych Usług płatności. Przetwarzanie to odbywa się zgodnie z Polityką prywatności SumUp.

3. Sieci i Partnerzy rozliczeniowi

Usługi Płatnicze umożliwiają przyjmowanie płatności z kart oferowanych przez Visa Europe Limited, Mastercard Europe S.A., American Express Limited i inne organizacje kart płatniczych (łącznie określane jako „Sieci”). Sieci ustanowiły wymagania i wytyczne („Zasady Sieci”), które wraz z niniejszymi Warunkami płatności i Ogólnymi warunkami regulują świadczenie przez nas Usług płatniczych na rzecz Użytkownika. Linki do aktualnych Zasad Sieci można znaleźć w naszej Witrynie. Akceptując niniejsze Warunki płatności, Użytkownik zgadza się również na przestrzeganie Zasad Sieci, które mogą być okresowo zmieniane przez Sieci. Możemy dodawać, usuwać lub modyfikować Usługi płatności i/lub niniejsze Warunki płatności, jeśli będzie to konieczne do przestrzegania Zasad Sieci.

W celu świadczenia Usług płatniczych zawarliśmy umowy z bankami pełniącymi funkcję agentów rozliczeniowych („Partnerzy rozliczeniowi”). Lista Partnerów rozliczeniowych, z którymi współpracujemy przy świadczeniu Usług, znajduje się w naszej Witrynie. Zasady Sieci mogą wymagać, aby w zależności od wolumenu Płatności niektórzy z naszych użytkowników zawarli oddzielną umowę z jednym z naszych bankowych Partnerów rozliczeniowych lub z samymi Sieciami. Jeśli będzie to dotyczyć Użytkownika, w odpowiednim czasie powiadomimy go o tym i przekażemy mu oddzielną umowę. 

W przypadku jakiegokolwiek konfliktu między niniejszymi Warunkami płatności a Zasadami Sieci lub umową z takim agentem rozliczeniowym pierwszeństwo mają warunki Zasad Sieci lub umowy z Partnerem rozliczeniowym.

4. Konto SumUp

Aby móc korzystać z Usług płatności, Użytkownik musi mieć Konto w SumUp, jak opisano w punkcie 1. Ogólnych warunków. W związku z założeniem i używaniem Konta możemy przeprowadzić kontrolę wiarygodności kredytowej Użytkownika i wymagać dostarczenia dodatkowej dokumentacji w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz zasadami. Decyzję o tym, czy wszystkie niezbędne kontrole zostały ukończone pomyślnie, podejmiemy według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia Konta i/lub ograniczenia dostępu do Usług płatności, jeśli Użytkownik nie poda pełnych i zgodnych z prawdą informacji bądź nie spełni jakichkolwiek wymagań dotyczących rejestracji lub weryfikacji Konta.

5. Przyjmowanie płatności kartą 

Usługi płatności obejmują możliwość przyjmowania płatności przy użyciu karty za pomocą Terminala, ręcznego wprowadzania informacji o karcie płatniczej lub innymi udostępnianymi przez nas metodami. Kiedy Użytkownik przyjmie Płatność za pomocą jednego z naszych Terminali, Terminal zostanie użyty do przetworzenia i autoryzacji Płatności pomiędzy kartą płatniczą a naszymi serwerami. Usługi płatności mogą również obejmować możliwość przyjmowania płatności bez fizycznej obecności karty, w tym płatności dokonywanych za pośrednictwem bramki płatności lub za pośrednictwem linków do płatności wysyłanych przez Użytkownika do klientów. Listę obsługiwanych przez nas obecnie kart płatniczych, którą możemy od czasu do czasu aktualizować bez uprzedniego powiadomienia, można znaleźć w naszej Witrynie.

Niektóre metody płatności mogą być oferowane w ramach Usług płatności we współpracy z osobą trzecią („Partnerem”) za pośrednictwem aplikacji mobilnej Partnera, witryny internetowej lub innego oprogramowania („Aplikacji partnerskiej”). W takich przypadkach relacja Użytkownika z Partnerem będzie regulowana odrębnym stosunkiem handlowym pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem, a my odpowiadamy wyłącznie za Usługi płatności świadczone przez nas w ramach Aplikacji partnerskiej. Nie ponosimy odpowiedzialności za funkcjonalność Aplikacji partnerskiej ani żadnej usługi świadczonej Użytkownikowi lub Posiadaczom kart przez Partnera. Jeśli zostało to uzgodnione między Użytkownikiem a Partnerem, możemy również pobierać opłaty za usługi w imieniu Partnera, ale w żadnym wypadku nie będziemy odpowiedzialni za potrącanie ani opłacanie jakichkolwiek podatków związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Aplikacji partnerskiej.

6. Alternatywne metody płatności

Oprócz Usług płatności opisanych powyżej SumUp może umożliwiać przyjmowanie płatności od klientów za pośrednictwem innych metod płatności udostępnianych przez osoby trzecie („Alternatywne metody płatności”). Użytkownik może zintegrować funkcję Alternatywnych metod płatności z naszymi Usługami płatności bez fizycznej obecności karty, umożliwiając klientom wybór i użycie Alternatywnej metody płatności podczas dokonywania płatności.

Szczegółowe informacje dotyczące dostawców Alternatywnych usług płatności oraz pewne dodatkowe standardy, zasady, procedury i wymagania dotyczące Alternatywnych usług płatności („Warunki AMP”) można znaleźć w naszej Witrynie i są one włączone do niniejszych Warunków płatności w zakresie, w jakim Użytkownik korzysta z funkcji Alternatywnych usług płatności. Użytkownik zgadza się zawsze przestrzegać Warunków AMP. Dostawcy Alternatywnych usług płatności oraz Warunki AMP mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Płatności dokonywane za pośrednictwem Alternatywnych metod płatności mogą zostać cofnięte przez dostawców Alternatywnych metod płatności, chyba że w Warunkach AMP określono inaczej. Zobowiązania i odpowiedzialność Użytkownika wobec SumUp za wszelkie cofnięte płatności są takie same jak w przypadku Obciążeń zwrotnych. Dostawcy Alternatywnych metod płatności mogą wpływać na cofnięcie płatności dokonanej za pomocą Alternatywnych metod płatności w taki sam sposób, w jaki odpowiednia Sieć, Partner rozliczeniowy lub którakolwiek z naszych wyznaczonych instytucji finansowych może wpływać na Obciążenie zwrotne.

Dostępność Alternatywnych metod płatności podlega ograniczeniom geograficznym. Alternatywne metody płatności dostępne w kraju Użytkownika można sprawdzić w naszej Witrynie.

7. Terminale

Informacje o dostępnych Terminalach oraz sposobie ich zakupu lub wynajmu można znaleźć w naszej Witrynie

O ile wyraźnie nie uzgodniliśmy inaczej, Użytkownikowi nie wolno sprzedawać, wynajmować, licencjonować ani przekazywać Terminala osobom trzecim ani zezwalać osobie trzeciej na korzystanie z Terminala. Użytkownik nie może również w żaden sposób modyfikować oprogramowania ani sprzętu Terminala. Nie wolno używać Terminala do celów innych niż przyjmowanie Płatności.

8. Wypłaty środków, opłaty i wyciągi

Po otrzymaniu przez nas środków z Płatności przetwarzanych przez SumUp wypłacamy należną Użytkownikowi kwotę do jego Portfela („Wypłata środków”). Użytkownik może wybrać automatyczne kierowanie Wypłat środków na konto bankowe powiązane z jego Kontem SumUp. Przed każdą Wypłatą środków odejmiemy ze środków Płatności odpowiednie Opłaty za nasze Usługi. Nasze aktualne Opłaty za Usługi płatnicze zawiera Cennik opłat w naszej Witrynie internetowej. Preferencje dotyczące Wypłat środków można zmienić w swoim profilu Konta lub kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem [email protected] lub za pośrednictwem czatu w naszej Witrynie.

Będziemy dostarczać Użytkownikowi miesięczne wyciągi z jego Konta SumUp. Użytkownik zgadza się na to, że możemy agregować informacje o Opłatach według marek, aplikacji, kategorii instrumentów płatniczych i stawek opłat interchange mających zastosowanie do transakcji, w zależności od przypadku.

9. Portfel i Karta SumUp

W celu ułatwienia Wypłat środków, jak opisano w punkcie 8 powyżej, zapewnimy Użytkownikowi Portfel połączony z jego Kontem. Możemy również wydać użytkownikowi Kartę połączoną z jego Kontem. Za korzystanie z Portfela i/lub Karty mogą być pobierane opłaty. Cennik aktualnych opłat można znaleźć w naszej Witrynie internetowej.

Jeśli Użytkownik nie otrzymał Karty i chce aktywować tę funkcję lub jeśli chce aktywować dodatkowe funkcje związane ze swoim Portfelem, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod adresem [email protected] lub za pośrednictwem czatu w naszej Witrynie.

9a. Korzystanie z Portfela

Portfel (który może być również określany jako Konto Firmowe SumUp) może być zasilany Wypłatami środków z Płatności Użytkownika. Możemy również umożliwić Użytkownikowi zasilanie Portfela przez przesyłanie do niego środków bezpośrednio za pomocą płatności kartą kredytową lub debetową bądź przelewem bankowym. Jeśli Użytkownik prześle środki do swojego Portfela, dodamy je do Portfela, gdy tylko otrzymamy płatność. Użytkownik może także w dowolnym momencie przekazać saldo środków zgromadzonych w Portfelu na swoje konto bankowe, jednak takie przekazy podlegają kontrolom bezpieczeństwa i przeciwdziałania oszustwom, a przed przekazaniem może być wymagane potwierdzenie tożsamości Użytkownika lub podanie innych informacji weryfikujących.

Ani Konto SumUp, ani Konto Firmowe SumUp nie jest kontem bankowym i żadne z nich nie jest objęte systemem rekompensat. Środki przechowywane na Koncie lub w Portfelu Użytkownika nie stanowią depozytów i nie będą oprocentowane.

9b. Korzystanie z Karty

Karta jest wydawana w formie fizycznej lub wirtualnej przez SumUp zgodnie z posiadaną licencją Mastercard Europe S/A Inc. Karty można używać do płacenia za towary i usługi zarówno w sklepach, jak i zdalnie (na przykład online), a także do wypłat gotówki z Portfela. Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z Karty.

Karty będą wysyłane na adres fizyczny (w przypadku Kart fizycznych) lub adres e-mail (w przypadku Kart wirtualnych) zarejestrowany na Koncie, a Użytkownik musi aktywować Kartę, aby rozpocząć korzystanie z niej. Podczas aktywacji Karty należy ustawić PIN. Kodu PIN nie należy zapisywać ani przechowywać go w formie elektronicznej w sposób niezabezpieczony. Kodu PIN nie należy przechowywać z Kartą ani urządzeniem mobilnym. Nie należy nigdy udostępniać nikomu swojego kodu PIN, a wprowadzając go, należy zadbać, by nikt inny go nie zobaczył.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi jesteśmy zobowiązani do uzyskiwania, weryfikowania i rejestrowania określonych informacji dotyczących wszystkich naszych klientów. Do czasu zakończenia tego procesu korzystanie z Karty może być częściowo lub całkowicie ograniczone. Korzystanie z Karty w każdej chwili podlega również ograniczeniom mającym na celu zapobieganie oszustwom, za powiadomieniem lub bez powiadomienia.

Karty można używać do zakupu towarów i usług w dowolnej firmie, która eksponuje symbol akceptacji kart Mastercard, lub do wypłacania gotówki w dowolnym bankomacie z logo Mastercard. Kiedy Użytkownik otrzyma środki na swojej Karcie, są one przechowywane w Portfelu.

Niektóre transakcje przy użyciu Karty mogą wymagać dodatkowej weryfikacji bezpieczeństwa za pośrednictwem systemu zabezpieczeń Mastercard 3D Secure przed ich ukończeniem. Może to wymagać udzielenia odpowiedzi na pytania zabezpieczające, weryfikacji transakcji za pomocą kodu potwierdzającego otrzymanego w wiadomości SMS lub e-mail lub też weryfikacji transakcji na podstawie linii papilarnych odczytanych przez kompatybilne urządzenie.

Jeśli Użytkownik uważa, że jego Karta, numer Karty, PIN, Konto lub dane logowania online uległy utracie lub kradzieży lub że ktoś przelał lub może przelać pieniądze z rachunku Karty Użytkownika bez jego zgody, Użytkownik musi natychmiast skontaktować się z nami za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta pod adresem [email protected] lub za pośrednictwem czatu w naszej Witrynie. Użytkownik może tymczasowo zablokować korzystanie ze swojej Karty za pośrednictwem Panelu Użytkownika SumUp.

W przypadku zgubienia lub kradzieży Karty lub w przypadku, gdy Użytkownik nie zapewnił bezpieczeństwa swojej Karty zgodnie z niniejszymi Warunkami płatności, jego maksymalna odpowiedzialność jest ograniczona do kwoty €50 lub równowartości w walucie lokalnej, chyba że Użytkownik działał nieuczciwie bądź umyślnie lub rażąco nie przestrzegał niniejszych Warunków płatności, przy czym w takim przypadku może ponieść odpowiedzialność za spowodowaną szkodę w pełnej wysokości. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie zainicjowane autoryzowane transakcje kartą oraz opłaty ponoszone z tytułu korzystania z Karty. Jeśli Użytkownik zezwoli innej osobie na dostęp do swojej Karty, numeru Karty, PIN-u, Konta, Konta Firmowego SumUp, hasła lub danych logowania, wszelkie transakcje dokonywane Kartą przez takie osoby będą uważane za autoryzowane, a Użytkownik może ponosić odpowiedzialność za wszelkie transakcje i opłaty spowodowane przez te osoby.

Ze względów bezpieczeństwa możemy ograniczyć kwotę lub liczbę transakcji, które użytkownik może wykonać za pomocą swojej Karty. Użytkownikowi nie wolno używać Karty do jakiejkolwiek niezgodnej z prawem transakcji.

SumUp zastrzega sobie prawo do anulowania Karty, która nie została aktywowana lub nie była używana przez okres 12 miesięcy. W takim przypadku poinformujemy o tym Użytkownika z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, a następnie anulujemy Kartę, chyba że Użytkownik aktywuje ją lub zacznie z niej korzystać w okresie powiadomienia.

10. Przelewy

SumUp może również umożliwić Użytkownikowi przelewanie środków z jego Portfela do Portfela innego Konta SumUp lub na konto bankowe.

Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłowe wprowadzenie danych odbiorcy płatności. Każdy błąd we wprowadzonych informacjach może skutkować niepowodzeniem bądź opóźnieniem przelewu lub utratą środków. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Użytkownika w wyniku wprowadzenia nieprawidłowych danych płatności do takich przelewów.

Przed potwierdzeniem żądania przelewu środków na Panelu Użytkownika zostaną wyświetlone następujące informacje:

  • dane kontrahenta do płatności;

  • kwota pieniędzy, którą użytkownik chce przekazać kontrahentowi;

  • wszelkie obowiązujące opłaty. 

Po otrzymaniu przez nas zlecenia przelewu nie można go anulować. Zlecenie zostanie uznane za otrzymane, kiedy Użytkownik poda nam dane określone powyżej. Przelewy z Portfela Użytkownika do Portfela innego Konta SumUp lub na konto bankowe będą przez nas realizowane niezwłocznie po otrzymaniu zlecenia przelewu od Użytkownika. Po otrzymaniu zlecenia przelewu z Portfela Użytkownika do Portfela innego Konta SumUp niezwłocznie zasilimy Portfel drugiego Konta SumUp. Przelewy na konta bankowe mogą potrwać od 3 do 5 dni roboczych w zależności od operatora. Przelewu możemy nie sfinalizować, jeśli: 

  • instrukcje Użytkownika są niekompletne lub niejasne;

  • występuje podejrzana aktywność związana z Użytkownikiem lub odbiorcą przelewu;

  • przelew naruszyłby obowiązujące przepisy ustawowe lub wykonawcze, zasady lub niniejsze Warunki płatności;

  • kwota przekracza limit płatności lub wynosi więcej niż dostępne saldo środków zgromadzonych w Portfelu Użytkownika.

Zastrzegamy sobie prawo do nałożenia w razie potrzeby i według naszego wyłącznego uznania limitów na liczbę i/lub kwoty przelewów w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa i wymogów regulacyjnych. 

11. Ochrona środków

Będziemy przechowywać kwotę równą sumie kwot należnych Użytkownikowi oddzielnie od własnych środków, ale wraz z kwotami przechowywanymi w imieniu innych Kont SumUp, na osobnym rachunku bankowym. Takie środki będą chronione zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi i regulacyjnymi. W przypadku stwierdzenia naszej niewypłacalności wszelkie otrzymane przez nas środki są chronione przed roszczeniami naszych wierzycieli.

12. Otwarta bankowość 

Możemy umożliwić Użytkownikowi udzielanie dostawcom otwartej bankowości i dostawcom zewnętrznym dostępu do informacji o Koncie Użytkownika lub zezwalanie im na dokonywanie płatności w imieniu Użytkownika, zgodnie z jego instrukcjami i obowiązującymi wymogami regulacyjnymi. Każdy taki dostawca musi być prawnie dopuszczony do dokonywania płatności i często będzie musiał być autoryzowany przez oficjalne organy regulacyjne, takie jak Central Bank of Ireland lub Financial Conduct Authority. Przed przyznaniem dostępu takim dostawcom należy potwierdzić, że są oni autoryzowani i godni zaufania.

Wszelkie zlecenia płatności od dostawców bankowości otwartej lub dostawców zewnętrznych, którym Użytkownik udzielił dostępu, traktujemy tak, jakby zostały do nas wysłane przez Użytkownika i podlegają one niniejszym Warunkom. Jeśli Użytkownik oczekuje, że dostawcy usług bankowości otwartej lub dostawcy zewnętrzni dokonają płatności w jego imieniu, co jednak nie nastąpi, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za niewykonanie płatności. Jeśli Użytkownik chce uniemożliwić dostawcy otwartej bankowości lub dostawcy zewnętrznemu dostęp do swojego Konta i/lub dokonywanie płatności w jego imieniu, powinien skontaktować się z dostawcą.

13. Ograniczenia

Użytkownik musi przestrzegać wszystkich ograniczeń nałożonych przez nasze Ogólne warunki oraz niniejsze Warunki płatności w związku z korzystaniem z Usług płatności. Ponadto Użytkownik zgadza się nie korzystać z Usług płatności w przypadku towarów, usług lub działań biznesowych, które są (a) nielegalne lub potencjalnie nielegalne (w tym podrabiane, skradzione lub fałszywe) lub (b) są niezgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami bądź regulacjami (w tym między innymi przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów, bezpieczeństwa produktów, własności intelektualnej, a także przepisami dotyczącymi handlu i kontroli eksportu). 

SumUp może według własnego uznania zdecydować, czy korzystanie z Usług płatności przez Użytkownika narusza jakiekolwiek ograniczenia nałożone na mocy Ogólnych warunków lub niniejszych Warunków płatności. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia Konta i/lub dostępu do Usług płatności, jeśli stwierdzimy lub poweźmiemy uzasadnione podejrzenie, że doszło do naruszenia warunków. W przypadku przesłania nam lub próby przesłania nam jakiejkolwiek Płatności, która naszym zdaniem narusza Ogólne warunki lub niniejsze Warunki płatności albo prawo i/lub naraża nas, innych użytkowników naszych Usług płatności lub naszych partnerów na szkodę (w tym między innymi oszustwo, uszczerbek na wizerunku marki lub firmy albo czyny zabronione), zastrzegamy sobie prawo do nieautoryzowania, zawieszenia lub cofnięcia transakcji; zamknięcia lub zawieszenia konta; zgłoszenia transakcji odpowiedniemu organowi ścigania; i/lub żądania od Użytkownika odszkodowania lub innej formy rekompensaty.

Ponadto zastrzegamy sobie prawo do zablokowania, zawieszenia lub anulowania usług Karty lub Portfela Użytkownika, jeśli w związku z naszymi zasadami i procesami wykryjemy działania, które naszym zdaniem stanowią oszustwo lub przestępstwo bądź budzą podejrzenia, a także wszelkie działania niezgodne z Ogólnymi warunkami i/lub niniejszymi Warunkami płatności. W przypadku zablokowania, zawieszenia lub anulowania Karty lub Portfela Użytkownika, o ile nie istnieją obiektywnie uzasadnione względy bezpieczeństwa ani nie jest to niezgodne z prawem, powiadomimy Użytkownika o zablokowaniu, zawieszeniu lub anulowaniu jego Karty lub Portfela, jeśli to możliwe przed lub najpóźniej po zablokowaniu, zawieszeniu bądź anulowaniu Karty lub Portfela Użytkownika. Jeśli skorzystamy z tego prawa, nie ponosimy wobec Użytkownika żadnej odpowiedzialności z powodu wynikającej z tego niedostępności środków na jego Karcie i/lub w Portfelu ani braku możliwości korzystania z Karty.

14. Obowiązki użytkownika

Użytkownik zgadza się nie akceptować żadnych Płatności, w przypadku których karta płatnicza nie zawiera wszystkich elementów typowych dla tego rodzaju karty, wydaje się zmieniona lub uszkodzona bądź jej ważność wygasła.

Nie wolno ustalać bez naszej zgody minimalnego progu Płatności, który jest wyższy niż € 1,00 (lub odpowiednik lokalny) w przypadku jakiejkolwiek Płatności. Ponadto Użytkownik zapewni Posiadaczom kart co najmniej takie same warunki sprzedaży, jakie zapewnia tym klientom, którzy płacą gotówką za towary i/lub usługi Użytkownika, oraz nie obciąży Posiadaczy kart żadnymi dodatkowymi kwotami ani dodatkowymi opłatami.

Użytkownik musi monitorować swoje Konto i historię Płatności oraz zwracać odpowiedniemu Posiadaczowi karty wszelkie kwoty Płatności, które otrzyma przez pomyłkę lub nadwyżki, w przypadku gdy kwota Płatności była nieprawidłowa.

Użytkownik udostępni Posiadaczowi karty potwierdzenie Płatności w formie papierowej, jeśli jest to wymagane przez prawo lub Zasady Sieci. Ponadto Użytkownik może umożliwić Posiadaczom kart otrzymanie potwierdzenia Płatności za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS (jednak nie zamiast potwierdzenia w formie papierowej, jeśli jest ono wymagane przez prawo).

Użytkownik jest zobowiązany do bezzwłocznego przeglądania wszelkich dostarczonych przez nas dokumentów finansowych (np. faktur lub wyciągów z rozliczeń), a także dokumentów rozliczeń, zwrotów środków, obciążeń zwrotnych lub wszelkich innych transakcji, które opłacił lub którymi został obciążony Użytkownik albo Posiadacz karty. Użytkownik musi zgłosić sprzeciw wobec każdego niedokładnego lub niekompletnego dokumentu finansowego bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu dwudziestu pięciu Dni roboczych od otrzymania danego dokumentu finansowego lub daty danej płatności. Brak sprzeciwu w terminie uważa się za akceptację, chyba że popełniliśmy błąd. W przypadku popełnienia przez nas błędu Użytkownik powinien powiadomić nas o tym bez zbędnej zwłoki, w każdym razie nie później niż trzynaście miesięcy od daty obciążenia rachunku płatnością z tytułu transakcji, której dotyczy błąd (jak opisano szczegółowo w punkcie 18 „Błędy i nieautoryzowane płatności”). Zastrzegamy sobie prawo do ponownego wystawienia skorygowanych dokumentów finansowych lub skorygowania płatności po upływie tego terminu. Z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji wszystkich Płatności i innych danych związanych z jego Kontem oraz korzystaniem z Usług.

Użytkownik będzie eksponować wszelkie materiały reklamowe firmy SumUp, które od niej otrzyma, w widocznym miejscu na terenie swojej firmy. Takie materiały mogą obejmować naklejki na okno sklepu lub samochodu z logo SumUp i/lub znakami logo Sieci kart płatniczych bądź znaki lub ulotki, których eksponowania wymagają Sieci kart płatniczych, przepisy prawa lub SumUp.

15. Rezerwa

W celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań płatniczych wynikających z niniejszych Warunków płatności Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że będziemy uprawnieni do tymczasowego wstrzymania w dowolnym momencie Wypłat środków na jego rzecz i zgromadzenia rezerwy („Rezerwa”). Rezerwa będzie również służyć jako zabezpieczenie na naszą korzyść i będziemy uprawnieni do pobrania oraz potrącenia z Rezerwy wszystkich kwot należnych od Użytkownika zgodnie z niniejszymi Warunkami, w tym salda deficytu na rachunku, bez uprzedniego powiadomienia.

Jeśli Użytkownik będzie nam winien kwotę przekraczającą kwotę Rezerwy, niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu trzech Dni roboczych od naszego wezwania, zapłaci nam należną kwotę przekraczającą Rezerwę. Użytkownik niniejszym wyraźnie upoważnia nas do obciążenia go wszelkimi należnymi kwotami, w tym wszelkimi kosztami i wydatkami poniesionymi w związku z pobieraniem tych kwot z Portfela lub konta bankowego Użytkownika i/lub karty kredytowej lub konta bankowego używanego do zakupu któregokolwiek z naszych Terminali bądź do potrącenia takich należności z wszelkich Wypłat środków należnych Użytkownikowi. Niezapłacenie w pełni kwot, które Użytkownik jest nam winien, na żądanie, będzie stanowić poważne naruszenie niniejszych Warunków i Użytkownik poniesie wszelkie koszty związane ze ściąganiem takich należności, w tym między innymi opłaty i koszty obsługi prawnej, opłaty agencji windykacyjnej oraz wszelkie należne odsetki.

16. Obciążenia zwrotne

Konto Użytkownika może zostać obciążone kwotą Płatności, jeśli Płatność a) zostanie zakwestionowana lub z jakiegokolwiek powodu zwrócona przez odpowiednią Sieć, naszego Partnera rozliczeniowego, Posiadacza karty lub dowolną z naszych wyznaczonych instytucji finansowych, b) nie została autoryzowana lub c) będą jakiekolwiek podstawy, by sądzić, że Płatność nie została autoryzowana lub nie była zgodna z prawem, budziła podejrzenia lub naruszała niniejsze Warunki („Obciążenie zwrotne”).

Użytkownik zgadza się pomóc nam, na żądanie i na własny koszt, w zbadaniu wszelkich Obciążeń zwrotnych i/lub wszelkich Płatności realizowanych za pośrednictwem Usług. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nieudzielenie nam pomocy w odpowiednim czasie, w tym przez dostarczenie niezbędnej dokumentacji nie później niż dziesięć Dni roboczych od naszej prośby, może skutkować nieodwracalnym Obciążeniem zwrotnym. Zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty za zbadanie i/lub mediację wszelkich Obciążeń zwrotnych. Wszelkie takie opłaty będą publikowane w naszej Witrynie.

Jeśli spór dotyczący Obciążenia zwrotnego nie zostanie rozwiązany przez bank, który wydał kartę, lub Sieć na korzyść Użytkownika lub jeśli Użytkownik nie zdecyduje się zakwestionować Obciążenia zwrotnego, zastrzegamy sobie prawo do a) pobrania od Użytkownika pierwotnej kwoty Płatności plus opłat i b) uznania rachunku Posiadacza karty pierwotną kwotą płatności.

Jeśli stwierdzimy, że Użytkownik ponosi nadmierną liczbę Obciążeń zwrotnych, jesteśmy uprawnieni do opóźniania Wypłat środków do Portfela lub na konto bankowe Użytkownika, wyznaczenia Rezerwy w rozsądnie ustalonej przez nas kwocie w celu pokrycia przewidywanych Obciążeń zwrotnych i powiązanych Opłat lub wypowiedzenia albo zawieszenia Usług i zamknięcia Konta użytkownika.

17. Zwroty środków i produktów

Zgodnie z niniejszymi Warunkami płatności i w związku z przyjmowaniem Płatności za pośrednictwem Usług płatności Użytkownik będzie realizować zwroty produktów i dokonywać zwrotów środków za pośrednictwem swojego Konta zgodnie z niniejszymi Warunkami płatności i Zasadami Sieci.

Zasady Sieci wymagają między innymi oferowania i ujawniania w momencie zakupu uczciwej polityki zwrotów i anulowania zakupów oraz niezwracania gotówki z tytułu Płatności, chyba że wymaga tego prawo, a także nieprzyjmowania gotówki ani jakichkolwiek przedmiotów wartościowych za dokonanie zwrotu środków z Płatności. Kwota zwrotu środków musi obejmować wszelkie podatki wymagane do zwrotu i nie może przekraczać pierwotnej kwoty Płatności.

W przypadku wymiany, częściowego zwrotu lub błędnej Płatności bądź kwoty Płatności Użytkownik może zwrócić całkowitą kwotę pierwotnej Płatności lub kwotę częściową, odpowiadającą zwracanej lub błędnej kwocie Płatności za pośrednictwem Aplikacji, Witryny lub Terminala. Zwroty środków przetwarzane za pośrednictwem konta użytkownika są autoryzowane do trzydziestu dni od dnia zainicjowania Płatności. Pobierzemy od użytkownika oryginalną kwotę Płatności plus Opłaty i przekażemy oryginalną kwotę Płatności z powrotem Posiadaczowi karty.

Jeśli ustalimy, że Użytkownik przetwarza nadmierną liczbę zwrotów środków, możemy wyłączyć opcję zwrotu środków i/lub podjąć dodatkowe działania w odniesieniu do jego Konta.

18. Błędy i nieautoryzowane płatności

Jeśli Użytkownik uważa, że nie zrealizowaliśmy Płatności lub zrobiliśmy to w nieprawidłowy sposób bądź przetworzyliśmy nieautoryzowaną Płatność, jest zobowiązany nas o tym niezwłocznie powiadomić, a w każdym przypadku nie później niż trzynaście miesięcy od daty takiej Płatności.

Jeżeli Użytkownik poinformuje nas, że nie zrealizowaliśmy Płatności lub zrealizowaliśmy ją nieprawidłowo, podejmiemy starania w celu zbadania sprawy i dołożymy uzasadnionych starań w celu naprawienia wszelkich wykrytych błędów. Jeśli błąd spowoduje otrzymanie przez Użytkownika kwoty niższej niż kwota mu przysługująca, uznamy jego Konto tą różnicą. Jeśli błąd spowoduje otrzymanie przez Użytkownika kwoty większej niż kwota mu przysługująca, obciążymy jego Konto kwotą nadmiarowych środków.

W przypadku poinformowania nas o nieautoryzowanej Płatności zwrócimy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż do końca dnia roboczego następującego bezpośrednio po dacie powiadomienia o nieautoryzowanej Płatności, kwotę Płatności wraz ze wszystkimi potrąconymi z jej tytułu Opłatami. Nie będzie to miało zastosowania, jeśli poweźmiemy uzasadnione podejrzenie oszustwa związanego z rzekomo nieautoryzowaną płatnością.

19. Zgodność z PCI 

Użytkownik ma obowiązek dochowania zgodności z obowiązującymi postanowieniami normy dotyczącej bezpieczeństwa danych kartowych (PCI-DSS) przez okres obowiązywania niniejszych Warunków płatności. W szczególności należy przestrzegać PCI-DSS w zakresie przechowywania, przetwarzania i przesyłania danych kart płatniczych. Informacje o PCI-DSS są dostępne w witrynie internetowej Rady PCI.

20. Wypowiedzenie i zmiana Warunków płatności

Niniejsze Warunki płatności wchodzą w życie po zaakceptowaniu Ogólnych Warunków i po weryfikacji tożsamości Użytkownika. Będą one obowiązywać przez czas nieokreślony, do czasu ich wypowiedzenia przez Użytkownika lub nas.

Mamy prawo do zmiany niniejszych Warunków płatności w dowolnym momencie oraz do zmiany, usunięcia, zaprzestania lub nałożenia warunków na dowolny aspekt Usług płatności. Proponowana zmiana wejdzie w życie nie wcześniej niż dwa miesiące po dacie powiadomienia o zmianie. Użytkownik rozumie, że po dostarczeniu takiego powiadomienia uznaje się, że Użytkownik zaakceptował zmiany Warunków płatności, chyba że zakończy korzystanie z Usług płatności i Warunków płatności przed wejściem zmian w życie. Jeśli Użytkownik odrzuci jakiekolwiek zmiany, ma prawo wypowiedzieć Warunki płatności bezpłatnie i ze skutkiem w dowolnym momencie do dnia, w którym zmiany weszłyby w życie.

Możemy również wypowiedzieć Warunki płatności z dwumiesięcznym wyprzedzeniem lub natychmiast, gdy dopuszczają to obowiązujące przepisy, jeżeli: (i) Użytkownik naruszy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków płatności lub dowolny inny warunek mający zastosowanie do określonych Usług płatności objętych odrębnymi warunkami, w tym między innymi Zasadami Sieci, (ii) będziemy mieć powód, by sądzić, że Użytkownik narusza przepisy ustawowe lub wykonawcze odnoszące się do korzystania przez niego z naszych Usług płatności, (iii) będziemy mieć powód, by sądzić, że użytkownik jest w jakikolwiek sposób zaangażowany w jakąkolwiek nieuczciwą działalność, pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu lub inną działalność przestępczą, (iv) użytkownik będzie stwarzać dla nas niedopuszczalne ryzyko kredytowe lub związane z oszustwem lub (v) poweźmiemy uzasadnione przekonanie, że zabezpieczenia Konta Użytkownika zostały naruszone bądź Konto stwarza zagrożenie z innego powodu.

Po wypowiedzeniu niniejszych Warunków płatności i/lub Konta, Użytkownik niezwłocznie zapłaci nam wszystkie należne od niego kwoty na podstawie niniejszych Warunków płatności proporcjonalnie do terminu rozwiązania Warunków płatności, a my zapłacimy Użytkownikowi w równym stopniu wszystkie kwoty należne od nas na podstawie niniejszych Warunków płatności. Jesteśmy również uprawnieni do zachowania Rezerwy do czasu ostatecznego uregulowania wszelkich potencjalnych należnych kwot, w tym wszelkich potencjalnych Obciążeń zwrotnych, ale w żadnym wypadku nie dłużej niż trzynaście miesięcy od daty wejścia w życie wypowiedzenia.

21. Rozpatrywanie reklamacji

Wszelkie reklamacje dotyczące Usług płatności należy kierować w pierwszej kolejności do nas, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta SumUp pod adresem [email protected] lub za pośrednictwem czatu w naszej Witrynie. Wszystkie reklamacje podlegają naszej procedurze reklamacyjnej. 

W większości przypadków udzielimy pełnej odpowiedzi pocztą elektroniczną na skargę Użytkownika w ciągu piętnastu Dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. W wyjątkowych okolicznościach, gdy nie będziemy w stanie w pełni odpowiedzieć na reklamację Użytkownika, poinformujemy go o tym, podając przyczyny opóźnienia oraz ramy czasowe, w których Użytkownik otrzyma pełną odpowiedź, co w każdym przypadku nastąpi w ciągu trzydziestu pięciu Dni Roboczych od daty otrzymania przez nas reklamacji. 

Jeśli nie rozpatrzymy skargi Użytkownika w sposób satysfakcjonujący, Użytkownik może skierować skargę do Irlandzkiego Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Usług Finansowych i Emerytur, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, D02 VH29 (nr tel. +353 1567 7000). Szczegóły dotyczące usług oferowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Usług Finansowych i Emerytur są dostępne w prowadzonej przez tę instytucję witrynie internetowej.

Niniejsze Warunki płatności podlegają prawu Irlandii. Wszelkie roszczenia wynikające z Warunków płatności lub świadczenia Usług płatności bądź z nimi związane, których nie można rozstrzygnąć za pośrednictwem naszego Biura Obsługi Klienta, będą rozstrzygane przez Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Usług Finansowych i Emerytur. Jeżeli Użytkownikowi nie przysługuje złożenie skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Usług Finansowych i Emerytur lub się na to nie zdecyduje, uzgadnia się, że sądy Irlandii będą miały wyłączną jurysdykcję do rozpatrywania wszelkich roszczeń wynikających z niniejszych Warunków płatności lub z nimi związanych.