Warunki dotyczące Kart podarunkowych SumUp

Data wejścia w życie 02.08.2021

Uwaga: prosimy o wydrukowanie kopii tego dokumentu i zachowanie jej na przyszłość.

Korzystając z Usług Kart podarunkowych SumUp zgodnie z poniższym opisem („Usług Kart podarunkowych”), Użytkownik zgadza się na przestrzeganie Ogólnych warunków SumUp, niniejszych Warunków dotyczących Kart podarunkowych oraz wszelkich innych warunków i zasad mających zastosowanie do określonych Usług, z których Użytkownik może korzystać. Niniejsze Warunki dotyczące Kart podarunkowych są Warunkami dodatkowymi i wraz z Ogólnymi warunkami i Warunkami płatności stanowią część umowy prawnej pomiędzy Użytkownikiem a SumUp Limited („SumUp”, „my”). O ile w niniejszym dokumencie nie określono inaczej, terminy pisane wielką literą mają takie samo znaczenie jak terminy stosowane w Ogólnych warunkach i Warunkach płatności. 

1. Usługi Kart podarunkowych

Nasze Usługi Kart podarunkowych umożliwiają Użytkownikowi oferowanie i sprzedawanie klientom kart podarunkowych na swoje produkty i usługi online („Kart podarunkowych”), które klient może zamówić i opłacić za pośrednictwem różnych Usług płatniczych oferowanych przez SumUp. Dostęp do Usług płatniczych i korzystanie z nich podlegają Warunkom płatności. Aby móc korzystać z Usług Kart podarunkowych, Użytkownik musi mieć Konto w SumUp, jak opisano w punkcie 1. Ogólnych warunków.

W ramach Usług Kart podarunkowych można generować i wysyłać linki do płatności mobilnych w celu sprzedaży Kart podarunkowych klientom. Karty podarunkowe są dostarczane wyłącznie drogą elektroniczną, a ich dostawa może nastąpić w ciągu kilku godzin od złożenia zamówienia. SumUp zastrzega sobie prawo do opóźnienia lub odmowy sprzedaży Kart podarunkowych z dowolnej przyczyny. Wszystkie wydane przez Użytkownika Karty podarunkowe są oznaczone jako zakończone transakcje na karcie Historia transakcji. Karty podarunkowe można oferować tylko klientom w państwach EOG, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii oraz obszarach ujętych na wykazie terytoriów dopuszczonych przez SumUp, dostępnym w naszej witrynie internetowej. 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zaprzestania oferowania Usług Kart podarunkowych z dowolnego powodu zgodnie z naszymi Ogólnymi warunkami, Warunkami płatności lub niniejszymi Warunkami dotyczącymi Kart podarunkowych.

2. Obowiązki Użytkownika 

W przypadku oferowania Kart podarunkowych klientom za pośrednictwem Usług Kart podarunkowych Użytkownik (a nie SumUp) jest wydawcą i administratorem swoich Kart podarunkowych i ponosi odpowiedzialność za dostarczanie towarów lub usług zgodnie z regulaminem Kart podarunkowych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za monitorowanie wydanych Kart podarunkowych, ich posiadaczy, sald oraz sposobu wykorzystania. 

Karty podarunkowe podlegają wykupowi wyłącznie bezpośrednio od Użytkownika. Użytkownik nie może zezwolić na zwroty towarów ani zwroty kosztów Kart podarunkowych, chyba że jest to zgodne z prawami konsumentów wynikającymi z obowiązujących przepisów. Karty podarunkowe nie są instrumentami płatniczymi i nie można zapewnić zwrotu środków ani wypłaty gotówki typu cash back klientowi korzystającemu z Karty podarunkowej, chyba że jest to wymagane przez obowiązujące prawo. 

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania prawne związane ze sprzedażą, wykorzystaniem lub niewłaściwym użytkowaniem Kart podarunkowych oraz wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z Kart podarunkowych lub z nimi związane. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność za obsługę wszelkich roszczeń związanych z wydawanymi przez niego Kartami podarunkowymi. Wszelkie reklamacje, zapytania lub komentarze klientów związane z wydawanymi przez Użytkownika Kartami podarunkowymi muszą być rozpatrywane i obsługiwane przez Użytkownika (w tym między innymi sprawy dotyczące zwrotów środków, promocji i zadowolenia klientów). Ponadto Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wypełnianie zobowiązań podatkowych wynikających z Usługi Kart podarunkowych, a w przypadku gdy jest to konieczne, powiadamianie klientów o obowiązujących podatkach.

Jeśli Użytkownik promuje Karty podarunkowe, udostępniając informacje o nich do wiadomości publicznej za pośrednictwem platformy osoby trzeciej (takiej jak Facebook, Instagram lub podobna sieć społecznościowa), ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich obowiązujących warunków lub wymagań takich osób trzecich, a także chroni i zabezpiecza SumUp przed odpowiedzialnością z tytułu wszelkich strat, kosztów, szkód lub zobowiązań, które SumUp może ponieść na skutek niezastosowania się Użytkownika do takich warunków.

Użytkownik musi przestrzegać wszystkich przepisów ustawowych i wykonawczych mających zastosowanie do Kart podarunkowych, w tym między innymi dotyczących emisji pieniądza elektronicznego, usług płatniczych, podatku VAT i praw konsumentów. Ponadto Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów, w tym, lecz nie wyłącznie, w odniesieniu do jakości produktów oraz usług, daty ważności i opłat, zwrotów Kart podarunkowych, towarów i środków, zawierania umów z klientami, obsługi klientów i komunikacji z nimi, a także przepisów dotyczących ochrony danych.

SumUp przyjmuje, że oferując karty podarunkowe, Użytkownik nie emituje pieniędzy elektronicznych w rozumieniu obowiązujących przepisów o pieniądzu elektronicznym ani nie świadczy regulowanych usług płatniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi usług płatniczych. W celu rozwiania jakichkolwiek wątpliwości — Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sprawdzenie obowiązujących przepisów i ustalenie, czy oferowanie Kart podarunkowych lub korzystanie z Usługi Kart podarunkowych wymaga jakiejkolwiek formy licencjonowania lub pozwolenia od właściwego organu bądź wypełniania zobowiązań sprawozdawczych. Na SumUp nie spoczywa żadna odpowiedzialność za nadzór nad działaniami biznesowymi Użytkownika związanymi z oferowaniem Kart podarunkowych lub korzystaniem z Usługi Kart podarunkowych ani za udzielanie porad lub informacji o wszelkich kwestiach prawnych, w tym między innymi dotyczących przestrzegania przepisów o pieniądzu elektronicznym lub usługach płatniczych.

3. Ograniczenia

Użytkownik musi przestrzegać wszystkich ograniczeń nałożonych przez nasze Ogólne warunki oraz Warunki płatności w związku z korzystaniem z Kart podarunkowych. Ponadto Użytkownik zgadza się nie korzystać z Usług Kart podarunkowych w przypadku towarów, usług lub działań biznesowych, które są (a) nielegalne lub potencjalnie nielegalne (w tym podrabiane, skradzione lub fałszywe) lub (b) nie są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami bądź regulacjami (w tym między innymi przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów, bezpieczeństwa produktów, własności intelektualnej, a także przepisami dotyczącymi handlu i kontroli eksportu). Ponadto Użytkownik potwierdza i zgadza się przestrzegać wszelkich ograniczeń określonych przez platformy osób trzecich, z których usług może korzystać do celów promocji Kart podarunkowych. 

SumUp może według własnego uznania zdecydować, czy korzystanie z Usług Kart podarunkowych przez Użytkownika narusza jakiekolwiek ograniczenia nałożone na mocy Ogólnych warunków, Warunków płatności lub niniejszych Warunków dotyczących Kart podarunkowych. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia Konta i/lub dostępu do Usług Kart podarunkowych, jeśli stwierdzimy lub poweźmiemy uzasadnione podejrzenie, że doszło do naruszenia warunków. 

Użytkownik nie jest uprawniony do wydawania Kart podarunkowych o wartości przekraczającej 1000 EUR (lub równowartości tej kwoty w innej walucie) ani do zwiększenia salda Karty podarunkowej po jej wydaniu, wskutek czego jej saldo przekroczyłoby kwotę 1000 EUR w ciągu jednego dnia. Użytkownik nie jest uprawniony do wydawania Kart podarunkowych o wartości przekraczającej kwotę 5000 EUR jednej osobie w ciągu jednego dnia. Jeśli wartość zakupu przekracza saldo Karty podarunkowej, klient zapłaci pozostałą kwotę przy użyciu innej metody płatności. W przypadku zamknięcia, zawieszenia lub zamknięcia Konta niewykorzystane saldo kart podarunkowych musi pozostać dostępne dla klientów

4. Przetwarzanie danych osobowych

Aby świadczyć Usługi Kart podarunkowych zgodnie z postanowieniami Warunków dotyczących Kart podarunkowych, SumUp przetwarza dane osobowe klientów korzystających z Usług Kart podarunkowych. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych („DPA Kart podarunkowych”) reguluje przetwarzanie danych osobowych na podstawie, do celów oraz w okresie ważności świadczenia przez SumUp Usług Kart podarunkowych lub usług powiązanych według zasad określonych w Warunkach dotyczących Kart podarunkowych. DPA Kart podarunkowych stanowi integralną część niniejszych Warunków dotyczących Kart podarunkowych i im podlega.

5. Nasza odpowiedzialność 

Oprócz tego, co określono w innych miejscach w Ogólnych warunkach oraz niniejszych Warunkach dotyczących Kart podarunkowych, SumUp nie ma obowiązku zapobiegania i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nienależyte wykonanie usługi, oszustwo lub straty związane z zakupem lub sprzedażą Karty podarunkowej. SumUp w możliwie najszerszym zakresie nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do Kart podarunkowych. Użytkownik zrzeka się wobec SumUp (oraz podmiotów stowarzyszonych i zależnych, członków kadry kierowniczej, dyrektorów, pracowników i pośredników spółki) wszelkich roszczeń wynikających ze sporów z klientami związanymi z zakupem i użytkowaniem Kart podarunkowych lub niestosowaniem się Użytkownika do obowiązujących wymogów prawnych.

6. Opłaty

Za korzystanie z Usług Kart podarunkowych Użytkownik zgadza się uiszczać opłaty oraz wszelkie obowiązujące podatki określone w naszej Witrynie i/lub w ustawieniach Konta bądź w inny sposób uzgodniony na piśmie, w terminie i zgodnie z Ogólnymi warunkami oraz Warunkami płatności. 

7. Anulowanie lub wypowiedzenie

Użytkownik może anulować korzystanie z Usług Kart podarunkowych w dowolnym momencie w ustawieniach swojego Konta. 

Oprócz tego, co określono w innych miejscach w Ogólnych warunkach i niniejszych Warunkach dotyczących Kart podarunkowych, możemy wypowiedzieć niniejsze Warunki dotyczące kart podarunkowych bez uprzedniego powiadomienia, jeśli ustalimy, że: (a) korzystanie przez Użytkownika z Usług Kart podarunkowych lub produkty i/lub usługi objęte Usługą Kart Podarunkowych stanowią działalność wymienioną na liście Firmy, które nie mogą korzystać z naszych usług w naszej Witrynie lub (b) jeżeli w naszej uzasadnionej opinii działalność lub działania Użytkownika są szkodliwe bądź mogą narazić na szwank nasz wizerunek lub reputację bądź zaszkodzić wizerunkowi lub reputacji Sieci lub Agentów rozliczeniowych.