Warunki zakupu

Data wejścia w życie: 31 stycznia 2024 r.

Uwaga: prosimy o wydrukowanie kopii tego dokumentu i zachowanie jej na przyszłość.

Oprócz dokumentu Ogólne warunki SumUp Limited, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Irlandia, D02 A9N9 obowiązują następujące warunki dotyczące produktów („Warunki zakupu”). 

1. Strony

Stronami niniejszych Warunków zakupu są SumUp Limited, Ireland („SumUp”), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Irlandii pod numerem 505893, z siedzibą pod adresem Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Irlandia D02 A9N9, oraz użytkownik („Użytkownik”), który nie jest konsumentem (razem „Strony”).

2. Przedmiot umowy i prawo odstąpienia od niej

2.1. Niniejsze Warunki zakupu odnoszą się do zakupu przez Użytkownika dowolnego produktu sprzętowego („Sprzęt” lub „Towary”) prezentowanego w naszym sklepie internetowym, poprzez zamówienie online w witrynie internetowej SumUp, na podstawie wyceny lub w aplikacji mobilnej SumUp.

2.2. Kupując Sprzęt, Użytkownik potwierdza, że jest przedsiębiorcą, freelancerem lub właścicielem firmy i będzie używać Sprzętu wyłącznie do celów biznesowych. W związku z tym przysługuje Użytkownikowi prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami o ochronie konsumentów. 

3. Wejście w życie umowy

3.1. Prezentacja Sprzętu w naszym sklepie internetowym nie stanowi prawnie wiążącej oferty, a jedynie zaproszenie do składania zamówień. Klikając przycisk „Kup teraz” w ostatnim kroku procesu zamawiania, Użytkownik składa wiążącą ofertę zakupu Towarów wyświetlanych w przeglądzie zamówienia i/lub rezerwacji usług wymienionych w przeglądzie zamówienia. Bezpośrednio po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma jego potwierdzenie, co jednak nie oznacza jeszcze przyjęcia oferty umownej Użytkownika. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a nami zostaje zawarta w momencie przyjęcia zamówienia i/lub rezerwacji Użytkownika przez wysłanie oddzielnej wiadomości e-mail lub Towarów.

3.2. Użytkownik otrzyma postanowienia umowne wraz z informacjami o zamówionych Towarach i/lub zarezerwowanych usługach, w tym niniejsze Warunki zakupu, pocztą e-mail lub w Panelu Użytkownika na swoim koncie najpóźniej po zaakceptowaniu oferty umownej. 

3.3 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że Towary obejmują możliwość korzystania z usług płatniczych oraz w zakresie pieniądza elektronicznego świadczonych przez licencjonowane instytucje finansowe, takie jak my, które podlegają rygorystycznym przepisom dotyczącym przeciwdziałania praniu pieniędzy i innym wymogom regulacyjnym. W związku z tym możemy poprosić Użytkownika o podanie dodatkowych informacji przed dostawą Sprzętu lub po dostawie bądź odmówić dostarczenia przesyłki ze względów związanych z regulacjami, ryzykiem lub bezpieczeństwem, o czym powiadomimy Użytkownika w rozsądnym terminie po zamówieniu Towarów. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody powstałe w wyniku odmowy dostarczenia Użytkownikowi zamówionych Towarów ze względu na zgodność z wymogami regulacyjnymi lub wymogami dotyczącymi ryzyka i bezpieczeństwa. Nie możemy zagwarantować dostarczenia Towarów lub Usług i nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku, gdy nie wolno nam ich dostarczać do niektórych krajów, osób, podmiotów lub grup ze względów regulacyjnych lub związanych z ryzykiem bądź bezpieczeństwem.

4. Warunki dostawy

4.1. Aby umożliwić dostawę, SumUp będzie przetwarzać i udostępniać dane Użytkownika tylko w zakresie niezbędnym do realizacji danego zamówienia.

4.2. Towary dostarczamy na mocy zawartych umów. Terminy i okresy dostawy obowiązują tylko wtedy, gdy zostały przez nas potwierdzone na piśmie.

4.3. Jeżeli nie dostarczymy towaru w ogóle lub dostarczymy go niezgodnie z umową, Użytkownik musi wyznaczyć okres dodatkowy wynoszący 4 tygodnie. W przeciwnym razie Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jeżeli dostawa zajmie więcej czasu niż podano powyżej, Użytkownik może się skontaktować z działem obsługi klienta.

4.4. SumUp nie ma obowiązku dostarczyć Towarów, jeżeli nie otrzyma płatności. 

4.5. SumUp nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje opóźnionej dostawy Towarów.

5. Cena

5.1. Obowiązującą ceną za Towary jest cena wskazana w witrynie internetowej SumUp lub w aplikacji mobilnej w dniu złożenia zamówienia albo w ramach oferty („Wyceny”) złożonej Użytkownikowi. 

5.2. Jeżeli nie wskazano inaczej, wszelkie ceny w witrynie internetowej lub w aplikacji mobilnej nie obejmują VAT ani opłat za dostawę/wysyłkę. Kwota VAT i opłaty za dostawę, w tym koszty wysyłki, będą widoczne w trakcie procesu zamawiania.

5.3. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ceny Towarów w dowolnej chwili.

6. Płatność

6.1. Zakup należy opłacić z góry kartą kredytową, przelewem bankowym lub inną metodą płatności określoną podczas finalizacji transakcji w witrynie internetowej lub w sklepie internetowym, w oferowanej Użytkownikowi Wycenie lub w aplikacji mobilnej SumUp.

6.2. SumUp stosuje uznawane na całym świecie standardy zabezpieczeń PCI-DSS (www.pcisecuritystandards.org) i ich przestrzega w odniesieniu do procedur, polityk i architektury technicznej przyjmowania płatności kartami kredytowymi.

7. Zachowanie tytułu własności 

7.1. Towary pozostają własnością SumUp do czasu zapłaty SumUp przez Użytkownika pełnej ceny zakupu. Jeżeli Użytkownik będzie zalegać z płatnością dłużej niż 10 dni od terminu płatności, zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy i odebrania towaru. 

7.2. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odsprzedaży Towarów. 

8. Gwarancja

8.1. SumUp gwarantuje, że przez okres dwunastu (12) miesięcy od daty dostawy Towary będą wolne od wszelkich wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi.

8.1.1. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wad Towarów w ciągu trzech (3) miesięcy od daty dostawy przyjmuje się, że wady istniały już w momencie dostawy do Użytkownika.

8.1.2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wad Towarów po upływie trzech (3) miesięcy od daty dostawy przyjmuje się, że wady wynikają z niewłaściwego obchodzenia się z Towarami przez Sprzedawcę, chyba że dowody przedstawione przez Sprzedawcę wskazują inaczej.

8.2. SumUp nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej za Towary w następujących przypadkach: (i) jeżeli roszczenie następuje po 12 (dwunastu) miesiącach od daty dostawy; (ii) jeżeli wady powstaną w wyniku niewłaściwego użytkowania Towarów przez Użytkownika i (iii) w przypadku niewykrycia wady.

9. Obsługa klienta

W razie jakichkolwiek wad technicznych Towarów należy się skontaktować z działem obsługi klienta.

10. Odpowiedzialność SumUp

10.1. Firma SumUp i każdy z jej podmiotów stowarzyszonych ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody na życiu, ciele i zdrowiu powstałe w wyniku poważnego niedotrzymania ich obowiązków w świetle obowiązujących przepisów prawa.

10.2. SumUp ponosi ponadto odpowiedzialność za wszelkie inne bezpośrednie szkody wynikające z naruszenia niniejszych Warunków zakupu rozmyślnie lub wskutek rażącego zaniedbania przez SumUp lub którykolwiek z podmiotów stowarzyszonych SumUp w świetle obowiązujących przepisów ustawowych. SumUp nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie.

10.3. Ponadto obowiązują przepisy prawa.

11. Produkty osób trzecich

Cały Sprzęt i inne produkty osób trzecich zawarte lub sprzedawane w ramach Usług są dostarczane wyłącznie zgodnie z gwarancją i innymi warunkami określonymi przez producenta, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za serwis i wsparcie swojego produktu. Aby skorzystać z serwisu, wsparcia lub pomocy gwarancyjnej, należy się skontaktować bezpośrednio z producentem. SumUp nie składa żadnych oświadczeń i nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do takich produktów osób trzecich oraz wyraźnie nie składa żadnych oświadczeń i nie udziela żadnych gwarancji dotyczących wartości handlowej, nienaruszania praw lub przydatności do określonego celu. 

12. Siła wyższa

Firma SumUp zostanie zwolniona z wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków zakupu, jeśli ich realizacja będzie utrudniona wskutek okoliczności, na które SumUp nie ma wpływu i których nie można było w rozsądny sposób przewidzieć.

13. Inne wymagania

Pełne korzystanie z usług świadczonych przez SumUp Payments Limited i wskazanych w Warunkach korzystania SumUp zależy od ukończenia przez Użytkownika rejestracji w SumUp. Akceptując niniejsze Warunki zakupu i/lub kupując Towary, Użytkownik nie nabywa żadnego prawa dostępu do usług SumUp ani korzystania z nich.

14. Postanowienia końcowe

14.1. Inne warunki, w tym warunki Użytkownika, nie mają zastosowania — obowiązują jedynie Ogólne warunki SumUp Limited oraz niniejsze Warunki zakupu.

14.2. Wszelkie odbiegające od nich warunki będą wyrażane na piśmie i wymagają wyraźnej zgody SumUp.

14.3. Niniejsze Warunki zakupu podlegają prawu irlandzkiemu i zgodnie z nim są interpretowane, a ponadto są wyłączone z Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

14.4. Ogólną jurysdykcję w odniesieniu do wszelkich sporów prawnych wynikających z niniejszych Warunków zakupu mają sądy w Dublinie w Irlandii.

Kontakt: SumUp Limited, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Ireland, D02 A9N9.