Warunki korzystania z API

Data wejścia w życie 02.08.2021

Uwaga: prosimy o wydrukowanie kopii tego dokumentu i zachowanie jej na przyszłość.

Uzyskując dostęp do interfejsów programowania aplikacji SumUp („API”) lub korzystając z nich, jak opisano poniżej, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania z API, które stanowią umowę prawną między Użytkownikiem a spółkami SumUp Limited oraz SumUp Services GmbH (łącznie określanymi jako „SumUp” lub „my”). Korzystanie przez Użytkownika z interfejsów API i powiązanych udostępnionych mu materiałów podlega postanowieniom następujących dokumentów i musi być z nimi zgodne: Warunki korzystania z API, Ogólne warunki SumUp, Polityka prywatności, wszelkie obowiązujące Warunki dodatkowe, a także dokumentacja użytkownika, którą SumUp może udostępnić ogólnie w formie papierowej lub elektronicznej swoim klientom w połączeniu z oferowanymi interfejsami API SumUp („Dokumentacja”).

1. Interfejsy API SumUp

API SumUp to dowolna forma interfejsów programowania aplikacji udostępnianych przez SumUp, w tym wszelkie powiązane narzędzia, elementy, komponenty, pliki wykonywalne, instancje lub środowiska testowe oraz wszelka powiązana dokumentacja, przykładowe kody, aktualizacje i inne powiązane materiały, materialne lub niematerialne, w dowolnej formie lub na dowolnym nośniku, które są udostępniane przez SumUp za pośrednictwem chmury SumUp lub w inny sposób przekazywane Użytkownikowi. Interfejsy API SumUp są oferowane jako część różnych pakietów, a opisy usług różnych pakietów API SumUp dostępne w Witrynie definiują zakres poszczególnych funkcjonalności API SumUp. W celu uzyskiwania dostępu do interfejsów API SumUp i korzystania z nich należy mieć Konto w SumUp, jak opisano w punkcie 1 niniejszego Regulaminu Ogólnych warunków.

Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków korzystania z API SumUp udziela Użytkownikowi niewyłącznej, wolnej od opłat, nieprzenoszalnej, niepodlegającej podlicencjonowaniu, odwołalnej i ograniczonej licencji na używanie i dostęp do API SumUp wyłącznie w związku z tworzeniem, wdrażaniem i dystrybucją aplikacji, witryn internetowych, produktów lub usług obsługiwanych i oferowanych przez Użytkownika, które współdziałają lub integrują się z naszymi Usługami („Produkty”) i wyłącznie w sposób opisany w niniejszych Warunkach korzystania z API oraz w Dokumentacji dołączonej do interfejsów API SumUp. Wszelkie przetwarzanie płatności udostępnione przez Użytkownika za pośrednictwem SumUp API wymaga Konta w SumUp i podlega Warunkom płatności SumUp. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność, a SumUp zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za Produkty Użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zaprzestania oferowania interfejsów API SumUp z dowolnego powodu zgodnie z naszymi Ogólnymi warunkami, Warunkami płatności lub niniejszymi Warunkami korzystania z API.

2. Obowiązki Użytkownika 

Użytkownik będzie korzystać z interfejsów API SumUp oraz obsługiwać i oferować Produkty, które uzyskują dostęp do interfejsów API SumUp wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo (w tym między innymi przez przepisy dotyczące importu lub eksportu danych bądź oprogramowania czy ochrony prywatności lub przepisy lokalne). Użytkownik nie będzie używać API SumUp do zachęcania do nielegalnej działalności ani jej promowania. Użytkownik będzie uzyskiwać dostęp do odpowiedniego pakietu API SumUp wyłącznie zgodnie z instrukcjami implementacji i innymi wymaganiami określonymi w Dokumentacji pakietu API SumUp, która jest wyraźnie włączona do niniejszych Warunków korzystania z API przez odniesienie, lub w inny sposób przekazywanymi co pewien czas przez SumUp. Użytkownik zadba o to, by wszelkie odniesienia do SumUp i/lub funkcji udostępnianych przez API SumUp w jego Produktach lub w innych materiałach, które mogą zobaczyć jego klienci, były zgodne z wszelkimi wytycznymi opublikowanymi w naszej Witrynie. 

3. Ograniczenia

Użytkownik nie będzie i nie pozwoli innym osobom działającym w jego imieniu podejmować następujących działań:

  1. udostępniać interfejsów API SumUp jakiejkolwiek osobie trzeciej ani tworzyć klienta API, który działa zasadniczo tak samo jak interfejsy API SumUp i oferować go do użytku jakiejkolwiek osobie trzeciej;

  2. używać interfejsów API SumUp do wprowadzania wirusów, robaków, defektów, koni trojańskich, złośliwego oprogramowania lub jakichkolwiek innych elementów o charakterze destrukcyjnym lub szkodliwym;

  3. uzyskiwać dostępu do interfejsów API SumUp ani korzystać z nich w celach oszukańczych lub niezgodnych z prawem bądź w jakimkolwiek innym celu, który może być szkodliwy (według wyłącznego uznania SumUp) dla firmy SumUp, jej Usług lub dowolnego klienta, oraz przekazywać w inny sposób jakichkolwiek wiadomości lub materiałów uznanych za nękające, grożące, nieprzyzwoite, obsceniczne, oszczercze lub w inny sposób niezgodne z prawem;

  4. uzyskiwać dostępu do interfejsów API SumUp lub korzystać z nich w sposób, który przekracza uzasadnioną liczbę żądań lub stanowi nadmierne wykorzystanie bądź nadużycie, przeciąża, osłabia lub istotnie zakłóca sieci, systemy bezpieczeństwa, nasze Usługi i/lub Witrynę albo utrudnia innym osobom korzystanie z naszych Usług;

  5. zakłócać działania interfejsów API SumUp bądź serwerów lub sieci udostępniających interfejsy API SumUp;

  6. próbować uzyskać dostępu do czegokolwiek, co nie jest autoryzowane przez SumUp, wyodrębnić kodu źródłowego lub wyodrębnić ani opracować utworów pochodnych;

  7. przedstawiać niezgodnie z prawdą lub maskować swoją tożsamość podczas korzystania z interfejsów API SumUp; 

  8. dystrybuować, sprzedawać, wydzierżawiać, wynajmować, wypożyczać, przenosić, cedować ani podlicencjonować wszelkich praw przyznanych na mocy niniejszych Warunków korzystania z API jakiejkolwiek osobie trzeciej;

  9. usuwać ani niszczyć jakichkolwiek informacji o prawach autorskich, oznaczeń własności lub informacji o poufności umieszczonych w interfejsach API SumUp, zawartych w nich lub związanych z nimi;

  10. kopiować, wynajmować, dzierżawić, sprzedawać, przenosić, cedować, udzielać podlicencji, dezasemblować, odtwarzać wstecznie lub dekompilować (z wyjątkiem ograniczonego zakresu wyraźnie dozwolonego przez obowiązujące prawo), modyfikować ani zmieniać jakiejkolwiek części interfejsów API SumUp.

SumUp może według własnego uznania zdecydować, czy dostęp Użytkownika do interfejsów API SumUp lub korzystanie z nich narusza jakiekolwiek ograniczenia nałożone na mocy Ogólnych warunków, Warunków płatności lub niniejszych Warunków korzystania z API. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia Konta i/lub dostępu do interfejsów API SumUp, jeśli stwierdzimy lub poweźmiemy uzasadnione podejrzenie, że doszło do naruszenia warunków. 

4. Prywatność  

Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie zgodności swoich praktyk dotyczących ochrony prywatności związanych z interfejsami API SumUp z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w tym między innymi z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Rozporządzeniem 2016/679; RODO). Użytkownik prowadzi przejrzystą politykę prywatności z jasnym, zrozumiałym i zgodnym z prawdą opisem przetwarzania danych osobowych oraz uzyska uprzednią zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przypadkach, w których ma to zastosowanie. SumUp nie ponosi odpowiedzialności za świadczenie usług ani przetwarzanie danych osobowych przez osoby trzecie przy użyciu interfejsów API SumUp. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych w swojej witrynie i przetwarzanych za pośrednictwem jego usług i/lub wybranych przez niego osób trzecich. Użytkownik musi niezwłocznie powiadomić nas o wszelkich naruszeniach, w tym o naruszeniach zabezpieczeń, które mają lub mogą mieć wpływ na dane SumUp lub klientów.

Jeśli Użytkownik pobiera jakiekolwiek dane osobowe za pośrednictwem naszych Usług, musi uzyskiwać dostęp tylko do minimalnego zakresu pól danych wymaganych do celów przetwarzania i zapewnić, że dane osobowe będą gromadzone, przetwarzane, przesyłane i utrzymywane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi warunkami i przepisami oraz że zostaną podjęte uzasadnione środki ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych. 

5. Monitorowanie i limity

SumUp może monitorować korzystanie z interfejsów API SumUp w celu zapewnienia jakości, doskonalenia naszych Usług oraz weryfikacji zgodności z niniejszymi Warunkami korzystania z API, Ogólnymi warunkami i Warunkami płatności. Monitorowanie to może obejmować dostęp SumUp do klienta API i korzystanie z niego w celu, między innymi, identyfikacji problemów z bezpieczeństwem, które mogą mieć wpływ na firmę SumUp, jej klientów lub licencjodawców. Użytkownik nie będzie utrudniać takiego monitorowania. SumUp może użyć wszelkich środków technicznych w celu przezwyciężenia takich utrudnień. Dostęp Użytkownika do dowolnego interfejsu API SumUp może być ograniczony lub filtrowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Korzystanie przez Użytkownika z interfejsów API SumUp podlega pewnym ograniczeniom dostępu, wywołań i użytkowania określonym w niniejszych Warunkach korzystania z API, w Dokumentacji dołączonej do takiego interfejsu API SumUp lub w inny sposób przekazanych Użytkownikowi przez SumUp. Użytkownik nie będzie podejmował prób przekraczania ani obchodzenia ograniczeń dostępu, wywołań i korzystania z interfejsów API SumUp oraz w inny sposób korzystać z interfejsów API SumUp, przekraczając uzasadnioną liczbę żądań, wykorzystując je nadmiernie bądź ich nadużywając lub używając ich niezgodnie z jakąkolwiek częścią niniejszych Warunków korzystania z API, Ogólnych warunków lub Warunków płatności. Jeśli SumUp uzna, że Użytkownik próbował przekroczyć lub ominąć jakiekolwiek ograniczenia, możliwość korzystania z interfejsów API SumUp może zostać zablokowana tymczasowo lub na stałe.

6. Prawa własności i opinie

Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że w stosunkach między Użytkownikiem a SumUp firma SumUp jest właścicielem wszystkich praw, tytułów i udziałów w API SumUp, znakach towarowych i Usługach SumUp (oraz wszelkich utworach pochodnych lub ich ulepszeniach), w tym między innymi wszystkich praw własności intelektualnej do nich. Użytkownik zgadza się nie podejmować żadnych działań niezgodnych z takimi prawami własności. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone.

Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków korzystania z API i Ogólnych warunków SumUp udziela Użytkownikowi ograniczonej, odwołalnej, niewyłącznej, niepodlegającej podlicencjonowaniu, nieprzenoszalnej licencji na wyświetlanie odpowiednich logo, znaków towarowych lub innych identyfikatorów SumUp wyłącznie w celu powiadomienia klientów o tym, że Produkty Użytkownika współdziałają lub integrują się z naszymi Usługami. SumUp może w dowolnym momencie ograniczyć lub cofnąć możliwość korzystania ze znaków towarowych SumUp przez Użytkownika.

Użytkownik udziela firmie SumUp oraz jej spółkom zależnym i stowarzyszonym wolnej od opłat, odwołalnej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Produktów Użytkownika w celu testowania, przeglądania lub w innych powiązanych celach, aby zapewnić zgodność Produktów Użytkownika z niniejszymi Warunkami korzystania z API. Użytkownik może odwołać tę licencję w dowolnym momencie, przesyłając nam pisemne powiadomienie. Jeśli Użytkownik odwoła tę licencję, niniejsze Warunki korzystania z API natychmiast wygasną.

Użytkownik może przekazywać SumUp uwagi dotyczące interfejsów API SumUp lub oceny tych interfejsów i korzystania z nich. Użytkownik udziela firmie SumUp oraz jej spółkom zależnym i stowarzyszonym wolnej od opłat, nieodwołalnej i wieczystej licencji na używanie i tworzenie utworów pochodnych na podstawie wszelkich opinii, komentarzy, funkcjonalności, kodu, funkcji, wniosków o ulepszenia, rekomendacji lub propozycji, które Użytkownik przekaże w odniesieniu do interfejsów API SumUp. Ponadto Użytkownik zgadza się z tym, że SumUp może swobodnie wykorzystywać, modyfikować, rozpowszechniać lub komercjalizować takie zgłoszenia bez żadnych opłat lub zobowiązań wobec Użytkownika.

7. Wyłączenie gwarancji

Interfejsy API SumUp są udostępniane w „stanie, w jakim są” i w miarę dostępności. Nie składamy i nie udzielamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych, dorozumianych lub ustawowych, które nie są wyraźnie określone w niniejszych Warunkach korzystania z API, w tym dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw. Żadne porady ani informacje, zarówno ustne, jak i pisemne, uzyskane przez Użytkownika od SumUp lub za pośrednictwem interfejsu API SumUp nie stanowią gwarancji, która nie została wyraźnie określona w niniejszym dokumencie. Bez ograniczania powyższych postanowień firma SumUp, jej podmioty przetwarzające, dostawcy, licencjodawcy (oraz ich odpowiednie podmioty zależne i stowarzyszone, pośrednicy, dyrektorzy oraz pracownicy) nie gwarantują, że interfejsy API SumUp są dokładne, niezawodne lub poprawne; że spełnią wymagania Użytkownika; że będą dostępne w dowolnym czasie lub miejscu, w sposób nieprzerwany lub bezpieczny; że wszelkie ich wady lub błędy zostaną poprawione; lub że interfejsy API SumUp są wolne od wirusów lub innych szkodliwych składników. Wszelkie treści lub dane pobrane bądź uzyskane w inny sposób przy użyciu interfejsów API SumUp są pobierane na własne ryzyko, a Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia mienia lub utratę danych w wyniku takiego pobrania.

8. Nasza odpowiedzialność

Poza tym, co określono w Ogólnych warunkach i niniejszych Warunkach korzystania z API, SumUp w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty ani obrażenia ciała wynikające z włamania, manipulacji bądź innego nieuprawnionego dostępu lub korzystania z interfejsów API SumUp, Konta Użytkownika lub zawartych w nich informacji. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma SumUp oraz jej podmioty przetwarzające, dostawcy i licencjodawcy (lub ich odpowiednie podmioty stowarzyszone, pośrednicy, dyrektorzy lub pracownicy) nie ponoszą odpowiedzialności za (i) jakiekolwiek błędy, pomyłki lub nieścisłości w interfejsach API SumUp; (ii) jakiekolwiek obrażenia ciała ani szkody majątkowe dowolnego rodzaju, wynikające z dostępu do interfejsów API SumUp lub korzystania z nich; (iii) wszelki nieautoryzowany dostęp lub korzystanie z naszych bezpiecznych serwerów oraz wszelkich przechowywanych na nich danych osobowych; (iv) wszelkie przerwy lub ustanie transmisji do lub z interfejsów API SumUp; (v) wszelkie błędy, wirusy, konie trojańskie itp., które mogą być przesyłane do lub za pośrednictwem interfejsów API SumUp przez osoby trzecie; (vi) jakiekolwiek błędy lub pominięcia w jakiejkolwiek treści lub danych lub za wszelkie straty lub szkody poniesione w wyniku korzystania z jakichkolwiek treści lub danych opublikowanych, wysłanych pocztą elektroniczną, przesłanych lub w inny sposób udostępnionych za pośrednictwem interfejsów API SumUp; ani (vii) za Produkty Użytkownika. W ŻADNYM WYPADKU NASZA CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKAJĄCA Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA Z API LUB ZWIĄZANA Z NIMI (UMOWNA, DELIKTOWA ANI NA PODSTAWIE INNEJ TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI) NIE PRZEKROCZY 100 EUR.

Użytkownik zrzeka się wobec SumUp (oraz podmiotów stowarzyszonych i zależnych, członków kadry kierowniczej, dyrektorów, pracowników i pośredników spółki) wszelkich roszczeń wynikających ze sporów z klientami związanymi z użytkowaniem interfejsów API SumUp lub niestosowaniem się Użytkownika do obowiązujących wymogów prawnych.

9. Przejęcie odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo Użytkownik zgadza się zabezpieczać nas i naszych dyrektorów, pośredników, podmioty stowarzyszone oraz przedstawicieli przed wszelkimi roszczeniami (w tym wszelkimi roszczeniami osób trzecich), kosztami, pozwami, żądaniami, stratami, odpowiedzialnością, odszkodowaniami, powództwem, postępowaniem sądowym, wyrokiem, karą, odsetkami i wydatkami (w tym między innymi uzasadnionymi honorariami adwokackimi) wynikającymi lub związanymi z (a) jakimkolwiek faktycznym lub domniemanym naruszeniem przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków korzystania z API; (b) bezprawnego lub niewłaściwego korzystania z interfejsów API SumUp przez Użytkownika; (c) naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym między innymi prawa do prywatności, prawa do ochrony wizerunku lub praw własności intelektualnej; (d) naruszenia przez Użytkownika jakiegokolwiek obowiązującego prawa bądź przepisu ustawowego lub wykonawczego.

10. Opłaty

Interfejsy API SumUp są obecnie udostępniane bezpłatnie. SumUp zastrzega sobie jednak prawo do wprowadzenia pakietów płatnych, za powiadomieniem Użytkownika. Jeżeli Użytkownik uzyska dostęp do płatnych pakietów SumUp API i z nich skorzysta, będzie to oznaczać jego zgodę na uiszczenie opłat za zakupiony pakiet i wszelkich obowiązujących podatków określonych w naszej Witrynie i/lub w ustawieniach Konta bądź w inny sposób uzgodnionych na piśmie, w terminie i zgodnie z Ogólnymi warunkami oraz Warunkami płatności. 

11. Anulowanie lub wypowiedzenie

Użytkownik może anulować korzystanie z interfejsów API SumUp w dowolnym momencie w ustawieniach swojego Konta.

Poza tym, co określono w Ogólnych warunkach i niniejszych Warunkach korzystania z API, możemy wypowiedzieć niniejsze Warunki korzystania z API bez uprzedniego powiadomienia, jeśli ustalimy, że: (a) Użytkownik naruszył niniejsze Warunki korzystania z API lub jakąkolwiek inną umowę z SumUp lub (b) Użytkownik podał fałszywe, niekompletne, niezgodne z prawdą lub wprowadzające w błąd informacje bądź w inny sposób angażuje się w nieuczciwe lub niezgodne z prawem postępowanie. Jeżeli Konto Użytkownika zostanie zamknięte bądź zawieszone z jakiegokolwiek powodu lub bez powodu, Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe zaprzestanie korzystania z interfejsów API SumUp.