Warunki fakturowania i księgowania SumUp

Data wejścia w życie 02.08.2021

Uwaga: prosimy o wydrukowanie kopii tego dokumentu i zachowanie jej na przyszłość.

Korzystając z Usług fakturowania i księgowania świadczonej przez SumUp, jak opisano poniżej („Usługi fakturowania i księgowania”), Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie Warunków ogólnych SumUp, niniejszych Warunków fakturowania i księgowania oraz wszelkich innych warunków i zasad mających zastosowanie do określonych Usług, z których Użytkownik może korzystać. Niniejsze Warunki fakturowania i księgowania są Warunkami dodatkowymi i, wraz z Warunkami ogólnymi i Warunkami płatności, stanowią część umowy prawnej pomiędzy Użytkownikiem a SumUp Limited („SumUp”, „my”, „nas”). O ile w niniejszym dokumencie nie określono inaczej, terminy pisane wielką literą mają takie samo znaczenie jak terminy stosowane w Warunkach ogólnych i Warunkach płatności. 

1. Usługi fakturowania i księgowania

Nasze Usługi fakturowania i księgowania umożliwiają tworzenie, wysyłanie i zarządzanie fakturami online oraz wykonywanie różnych funkcji księgowych, takich jak śledzenie wydatków i raportowanie podatku VAT, zgodnie z opisem na naszej Witrynie. Aby móc korzystać z Usług fakturowania i księgowania, Użytkownik musi posiadać Konto w SumUp, jak opisano w punkcie 1. Warunków ogólnych.

Niektóre Usługi fakturowania i księgowania są świadczone przez spółkę stowarzyszoną SumUp, Debitoor Ireland Limited, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Irlandia („Debitoor Ireland”) i mogą obejmować korzystanie ze stron internetowych, aplikacji mobilnych oraz innego oprogramowania i usług oferowanych przez Debitoor Ireland.

W przypadku użytkowników w niektórych krajach pełne korzystanie z Usług fakturowania i księgowania może wymagać dodatkowych zezwoleń lub umów ze strony użytkownika, w którym to przypadku Użytkownik zostanie poproszony o wykazanie stosownego zezwolenia lub umowy podczas aktywacji Usług fakturowania i księgowania w witrynie internetowej lub w aplikacji. Wszelkie takie dodatkowe upoważnienia lub umowy zawarte przez Użytkownika są włączone do niniejszych Warunków usług fakturowania i księgowania.

Jeśli klienci Użytkownika opłacają fakturę za pomocą Usług płatniczych oferowanych przez SumUp, wówczas dostęp Użytkownika do Usług płatniczych i korzystanie z nich podlegają Warunkom płatności. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zaprzestania oferowania Usług fakturowania i księgowania z dowolnego powodu, zgodnie z naszymi Warunkami ogólnymi, Warunkami płatności lub niniejszymi Warunkami fakturowania i księgowania.

2. Obowiązki Użytkownika 

W przypadku korzystania z Usług fakturowania i księgowania do celów wysyłania faktur do klientów, Użytkownik (a nie SumUp) odpowiada za dokładność i kompletność takich faktur. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek zobowiązania prawne związane z wystawianymi przez siebie fakturami oraz wszelkie roszczenia lub skargi klientów związane z takimi fakturami. Ponadto Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wypełnienie swoich zobowiązań podatkowych.

Użytkownik jest zobowiązany przestrzegać wszelkich przepisów prawa i regulacji mających zastosowanie do wystawiania faktur, w tym między innymi dotyczących podatku VAT, praw konsumentów i ochrony danych. W szczególności Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność i gwarantuje, że wszelkie informacje o klientach, do których uzyskuje dostęp poprzez świadczenie Usług fakturowania i księgowania, będą gromadzone, przechowywane i przetwarzane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

SumUp nie ponosi odpowiedzialności za nadzorowanie działalności biznesowej Użytkownika związanej z wystawianiem faktur lub korzystaniem z Usług fakturowania i księgowania, ani za doradzanie lub informowanie w inny sposób o jakichkolwiek kwestiach regulacyjnych.

3. Ograniczenia

Użytkownik musi przestrzegać wszystkich ograniczeń nałożonych przez nasze Warunki ogólne oraz Warunki płatności w związku z korzystaniem z Usług fakturowania i księgowania. Ponadto Użytkownik zgadza się nie korzystać z Usług fakturowania i księgowania w przypadku towarów, usług lub działań biznesowych, które są (a) nielegalne lub potencjalnie nielegalne (w tym podrabiane, skradzione lub fałszywe) lub (b) są niezgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami bądź regulacjami (w tym między innymi przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów, bezpieczeństwa produktów, własności intelektualnej, a także przepisami dotyczącymi handlu i kontroli eksportu).

SumUp może według własnego uznania zdecydować, czy sposób korzystania z Usług fakturowania i księgowania przez Użytkownika narusza jakiekolwiek ograniczenia nałożone na mocy Ogólnych Warunków, Warunków płatności lub niniejszych Warunków fakturowania i księgowania. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia Konta i/lub dostępu do Usług fakturowania i księgowania, jeśli stwierdzimy lub poweźmiemy uzasadnione podejrzenie, że doszło do naruszenia warunków.

4. Przetwarzanie danych osobowych

W celu świadczenia Usług fakturowania i księgowania SumUp przetwarza dane osobowe klientów korzystających z Usług fakturowania i księgowania jako podmiot przetwarzający dane w imieniu Użytkownika. Niniejsza Umowa o ochronie danych („Umowa o ochronie danych w ramach Usługi fakturowania i księgowania”) reguluje przetwarzanie danych osobowych na podstawie, do celów oraz w okresie ważności świadczenia przez SumUp Usług fakturowania i księgowania lub usług powiązanych według zasad określonych w Warunkach dodatkowych. Umowa o ochronie danych osobowych w ramach Usług fakturowania i księgowania stanowi integralną część i podlega postanowieniom niniejszych Warunków fakturowania i księgowania. Nasza Politykę prywatności zawiera dalsze szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych.

5. Nasza odpowiedzialność 

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usług fakturowania i księgowania, Użytkownik akceptuje, że nie ponosimy odpowiedzialności za: (a) wystawianie, zarządzanie i administrowanie fakturami wygenerowanymi za pomocą Usługi fakturowania i księgowania zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i regulacjami oraz polityką prywatności użytkownika; (b) dokładność i kompletność faktur Użytkownika; (c) zapewnienie, że klienci Użytkownika opłacają faktury zgodnie z wytycznymi zawartymi w fakturach wystawionych przez Użytkownika za pośrednictwem Usług fakturowania i księgowania; (d) nieprawidłowość jakichkolwiek instrukcji ujętych w fakturach; (e) środki, które z powodu podania nam nieprawidłowych informacji są przelane na konto, które nie należy do Użytkownika; f) brak możliwości odbioru wiadomości elektronicznych przez odbiorcę faktury; oraz (g) zapewnianie klientom obsługi klienta w zakresie dokładności lub kompletności wystawianych przez Użytkownika faktur.

Oprócz tego, co określono w innych miejscach w Warunkach ogólnych oraz niniejszych Warunkach fakturowania i księgowania, SumUp nie ma obowiązku zapobiegania i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nienależyte wykonanie usługi, oszustwo lub straty związane z korzystaniem z Usług fakturowania i księgowania. SumUp nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do Usług fakturowania i księgowania oraz zrzeka się wszelkich gwarancji w możliwie najszerszym zakresie. Użytkownik zrzeka się wobec SumUp (oraz podmiotów stowarzyszonych i zależnych, członków kadry kierowniczej, dyrektorów, pracowników i pośredników spółki) wszelkich roszczeń wynikających ze sporów z klientami związanymi z użytkowaniem Usługi fakturowania i księgowania lub niestosowaniem się Użytkownika do obowiązujących wymogów prawnych.

6. Opłaty

W przypadku korzystania z Usług fakturowania i księgowania Użytkownik zgadza się uiścić opłat oraz wszelkie obowiązujące podatki określone w naszej Witrynie i/lub w ustawieniach Konta bądź w inny sposób uzgodniony na piśmie, w terminie i zgodnie z Warunkami ogólnymi oraz Warunkami płatności.

7. Anulowanie lub wypowiedzenie

Użytkownik może anulować korzystanie z Usług fakturowania i księgowania w dowolnym momencie w ustawieniach swojego Konta. Oprócz tego, co określono w innym miejscu w Warunkach ogólnych i niniejszych Warunkach fakturowania i księgowania, możemy wypowiedzieć niniejsze Warunki fakturowania i księgowania bez uprzedniego powiadomienia, jeśli ustalimy, że: (a) korzystanie z usług fakturowania i księgowania bądź produktów i/lub usług, w przypadku których Użytkownik korzysta z usług fakturowania i księgowania stanowią działalność określoną jako Firmy, które nie mogą korzystać z naszych usług na naszej Stronie internetowej lub (b) jeżeli, naszym uzasadnionym zdaniem, działalność lub działania Użytkownika są szkodliwe lub mogą narazić na szwank nasz wizerunek lub reputację bądź zaszkodzić wizerunkowi lub reputacji Sieci lub Agentów rozliczeniowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za zwrot środków z tytułu Opłat abonamentowych w przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się zaprzestać korzystania z u=Usług fakturowania i księgowania przed wygaśnięciem okresu subskrypcji lub jeśli jego Konto lub dostęp do usług fakturowania i księgowania zostaną zawieszone lub ulegną rozwiązaniu z powodu naruszenia Warunków ogólnych, Warunków płatności lub niniejszych Warunki usług fakturowania i księgowania.