Warunki korzystania z usług do punktów sprzedaży

Data wejścia w życie: 12 lutego 2024 r.

Uwaga: prosimy o wydrukowanie kopii tego dokumentu i zachowanie jej na przyszłość.

Wprowadzenie

Korzystając z usług SumUp do punktów sprzedaży („Usług POS”), w tym POS Pro, POS Lite i SumUp Kiosk, a także Powiązanych usług (zgodnie z definicją poniżej), Użytkownik zgadza się przestrzegać Ogólnych warunków, niniejszych Warunków korzystania z usług do punktów sprzedaży („Warunków POS”) oraz wszelkich innych warunków i zasad mających zastosowanie do określonych Usług, z których Użytkownik może korzystać. Niniejsze Warunki POS są Warunkami dodatkowymi i wraz z Ogólnymi warunkami i Warunkami zakupu stanowią część umowy prawnej pomiędzy Użytkownikiem a SumUp Limited („SumUp”, „my”). O ile w niniejszym dokumencie nie określono inaczej, terminy pisane wielką literą mają takie samo znaczenie jak terminy stosowane w Ogólnych warunkach i Warunkach zakupu.

Dostępność

Usługi POS i Powiązane usługi są dostępne tylko dla firm i nie są przeznaczone do użytku prywatnego przez konsumentów. Korzystając z Usług POS i Powiązanych usług, Użytkownik potwierdza, że jest przedsiębiorcą, freelancerem lub właścicielem firmy i korzysta z Usług POS wyłącznie w celach biznesowych.

W związku z tym nie przysługuje Użytkownikowi prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami o ochronie konsumentów.

Aby zapewnić korzystanie z Usług w powyższy sposób, w ramach procesu wdrożenia Użytkownika zweryfikujemy status jego działalności gospodarczej. Wszelkie umowy pomiędzy Użytkownikiem i SumUp są zawierane pod warunkiem, że wynik tej weryfikacji jest pozytywny.

1. Usługi POS

Usługi POS SumUp są opisane w naszej witrynie internetowej i obejmują między innymi oprogramowanie do punktów sprzedaży, oprogramowanie internetowe jako usługę oraz sprzęt („Sprzęt POS”) i są używane do ułatwiania realizacji i rozliczania transakcji sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a jego klientami.

2. Powiązane usługi

W ramach Usług POS możemy także oferować usługi towarzyszące, takie jak SumUp Connect i SumUp Ordering („Powiązane usługi”).

SumUp Connect to program nagród („Program nagród”), w którym Użytkownik i/lub SumUp mogą oferować klientom Użytkownika punkty, cashback lub inne instrumenty lojalnościowe za każdy zakup lub wizytę w sklepie Użytkownika i umożliwiać im wymianę punktów zgodnie z zasadami Programu nagród na nagrody oferowane przez Użytkownika i/lub nas. Klienci mogą przystąpić do programu, rejestrując się w sklepie Użytkownika, e-mailowo lub za pośrednictwem witryny internetowej, podając numer telefonu lub adres e-mail. SumUp Connect może umożliwić Użytkownikowi i/lub SumUp wysyłanie wiadomości marketingowych, ofert, nagród, informacji o programach lojalnościowych („Nagrodach”) w sklepie, w SMS-ach i/lub w wiadomościach e-mail zgodnie z umową z Użytkownikiem. Nagrody umożliwią klientom Użytkownika gromadzenie punktów na podstawie udziału w SumUp Connect. Użytkownik zgadza się z tym, że klienci mogą realizować Punkty lojalnościowe w jego sklepie.

SumUp nie zawsze jest dostawcą nagród. Jeżeli SumUp będzie dostawcą, będzie to wyraźnie zaznaczone. We wszystkich pozostałych przypadkach SumUp wyłącznie ułatwia udostępnianie SumUp Connect klientom Użytkownika. W związku z tym umowa dotycząca SumUp Connect zostaje zawarta tylko pomiędzy Użytkownikiem a klientem Użytkownika.

Liczba wiadomości SMS lub w innych płatnych kanałach komunikacji, które Użytkownik może wysłać do swoich klientów, będzie zależeć od pakietu usług, na jaki Użytkownik się u nas zarejestrował.

SumUp oferuje regulamin dla konsumentów („Warunki korzystania dla konsumentów”), który użytkownik może modyfikować odpowiednio do indywidualnej wersji określonego programu nagród.

Usługa SumUp Ordering oferuje interaktywne menu do urządzeń mobilnych, które prezentuje ofertę produktów Użytkownika klientom. Klienci mogą składać zamówienia i płacić za nie. Wszystkie zamówienia są kierowane do Użytkownika w celu realizacji z opcją wybraną przez klienta: z dostawą do stolika lub z odbiorem przy barze. Płatności za zamówienia są przetwarzane przez SumUp i przekazywane Użytkownikowi z zastosowaniem uzgodnionej prowizji oraz harmonogramu wypłat środków.

3. Obowiązki i gwarancje Użytkownika

Użytkownik gwarantuje, że korzystanie z POS i Powiązanych usług będzie odbywać się zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, w tym przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów, podatkowymi i pokrewnymi, a także że Użytkownik nie wykorzystuje Usług POS i Powiązanych usług do oferowania towarów ani usług, które są rzeczywiście lub potencjalnie nielegalne (w tym podrobione, skradzione lub oszukańcze). Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Użytkownika jakichkolwiek przepisów ustawowych ani wykonawczych oraz zasad i warunków dla klientów, a Użytkownik zabezpieczy SumUp przed wszelkimi stratami, kosztami, szkodami lub zobowiązaniami, które SumUp może ponieść w wyniku takiego nieprzestrzegania przez Użytkownika. Nie udzielamy gwarancji ani wsparcia w odniesieniu do towarów ani usług, które Użytkownik może oferować w ramach Usług POS i Powiązanych usług, a także do roszczeń wysuwanych przeciwko Użytkownikowi przez jego klientów.

b) Użytkownik zgadza się z tym, że ponosi odpowiedzialność w związku z korzystaniem przez siebie z Usług POS i Powiązanych usług za następujące aspekty:

 1. terminowe realizowanie i dostarczanie wszelkich towarów i usług zamówionych przez klientów Użytkownika;

 2. stałe aktualizowanie informacji o dostępności produktów;

 3. zapewnienie klientom odpowiedniej polityki zwrotów towarów i środków zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 4. obsługę wszelkich reklamacji, zapytań, uwag i roszczeń związanych z oferowanymi przez Użytkownika towarami i usługami oraz Nagrodami;

 5. wypełnianie swoich zobowiązań podatkowych związanych ze sprzedażą towarów i usług oraz, w razie potrzeby, informowanie klientów o obowiązujących podatkach; 

 6. dostarczanie klientom pełnego i dokładnego opisu oferowanych towarów lub usług, zapewnienie możliwości kontaktu z działem obsługi klienta, adresu, zasad dostaw, polityki ochrony danych osobowych klienta oraz wszystkich innych wymaganych prawem informacji (np. o alergenach i kaloriach), które należy przekazywać klientom na danym obszarze prawnym;

 7. niezwłoczne instalowanie aktualizacji oprogramowania; 

 8. dbanie o bezpieczeństwo swojego obiektu, sprzętu (w tym sprzętu i powiązanego oprogramowania sprzętowego), a także nazw użytkowników i haseł do konta SumUp oraz zachowywanie nad nimi kontroli; 

 9. niezwłoczne powiadamianie SumUp, jeśli Użytkownik dowie się o jakiejkolwiek nieautoryzowanej aktywności na jego Koncie SumUp i/lub logowaniu do POS oraz współpracę z SumUp w celu zapobiegania dalszym nieupoważnionym działaniom;

 10. przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów, zasad i regulacji związanych z niezamawianą bądź niechcianą komunikacją lub telemarketingiem;

 11. branie pełnej odpowiedzialności za oferowane nagrody, w tym realizację nagród przez klientów, niezależnie od tego, czy nagroda została zaoferowana przez Użytkownika czy innego użytkownika SumUp;

 12. prezentowanie klientom przed rejestracją Warunków korzystania dla konsumentów i Polityki prywatności SumUp dodatkowo do polityki prywatności Użytkownika. SumUp nie bierze żadnej odpowiedzialności za Warunki korzystania dla konsumentów ani w wersji oferowanej, ani zmodyfikowanej przez Użytkownika. Jest to jedynie (bezpłatna) usługa oferowana przez SumUp.

c) Niektóre usługi POS mogą wymagać aktywnego połączenia z Internetem. Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia stabilnego połączenia internetowego o wystarczającej przepustowości. Do pewnych zastosowań dostępny jest tymczasowy tryb z ograniczonymi funkcjami („tryb offline”) w razie awarii połączenia z Internetem. Użytkownik musi zapewnić synchronizację danych wygenerowanych offline z Internetem po przywróceniu połączenia.

d) Użytkownik jest odpowiedzialny za konfigurację Usług POS zgodnie z obowiązującymi go przepisami finansowymi oraz za wykonywanie wymaganych fizycznych kopii zapasowych lub archiwizację. Ponadto obowiązkiem Użytkownika jest rozważenie i wdrożenie wszelkich niezbędnych technicznych elementów zabezpieczeń (fiskalizacja) zgodnie z wymogami prawnymi obowiązującymi na obszarze prawnym Użytkownika.

Użytkownik ustala konieczność podjęcia takich działań wyłącznie według własnego uznania i nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za ten proces podejmowania decyzji. Nie udzielamy gwarancji bądź rękojmi, nie rekomendujemy ani nie przyjmujemy odpowiedzialności za zgodność Usług POS z przepisami finansowymi na obszarze prawnym Użytkownika.

4. Materiały osób trzecich

Usługi POS mogą umożliwiać dostęp do aplikacji, witryn internetowych, dokumentacji i innych niezastrzeżonych informacji, danych, materiałów oraz treści osób trzecich („Materiałów osób trzecich”), które wchodzą w interakcję z Oprogramowaniem oraz ze Sprzętem. Nie kontrolujemy Materiałów osób trzecich ani nie bierzemy za nie odpowiedzialności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że charakter i dostępność Materiałów osób trzecich może ulec zmianie, a funkcje oprogramowania korzystające z Materiałów osób trzecich mogą zależeć od dostępności API. Możemy modyfikować Oprogramowanie wskutek zmian lub niedostępności Materiałów osób trzecich. Jeżeli osoba trzecia przestanie dostarczać Materiały osób trzecich na rozsądnych warunkach, możemy zaprzestać udzielania dostępu do takich materiałów bez ponoszenia odpowiedzialności. Żadne zmiany w Materiałach osób trzecich nie mają wpływu na zobowiązania Użytkownika wynikające z niniejszej Umowy i Użytkownikowi nie przysługuje zwrot pieniędzy ani odszkodowanie. Materiałom osób trzecich, które nie są osadzone w Oprogramowaniu, mogą towarzyszyć osobne umowy bezpośrednio między Użytkownikiem a osobą trzecią. Nie dostarczamy Materiałów osób trzecich, a wszelkie licencje, gwarancje i wsparcie pochodzą od licencjodawców zewnętrznych. W przypadku Materiałów osób trzecich osadzonych w Oprogramowaniu udzielamy użytkownikowi ograniczonej, niezbywalnej licencji na korzystanie z nich wyłącznie w ramach Oprogramowania, zgodnie z jego przeznaczeniem. Użytkownik przejmuje ryzyko i odpowiedzialność w odniesieniu do wszystkich Materiałów osób trzecich, w tym sprzętu zakupionego od osób trzecich. SumUp nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty ani szkody związane z Materiałami osób trzecich w okresie subskrypcji Użytkownika.

5. Przetwarzanie danych osobowych

Aby świadczyć Użytkownikowi usługi na mocy niniejszych Warunków POS, SumUp może przetwarzać dane osobowe pracowników i/lub klientów Użytkownika w jego imieniu, jak wskazano to w Umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych („DPA”). DPA reguluje, definiuje i opisuje zakres przetwarzania danych osobowych na podstawie, do celów oraz w okresie ważności świadczenia określonych, wybranych przez Użytkownika usług na mocy niniejszych Warunków POS. DPA stanowi integralną część niniejszych Warunków POS i im podlega.

6. Nasza odpowiedzialność

Oprócz tego, co określono w innych miejscach w Ogólnych warunkach oraz niniejszych Warunkach POS, SumUp nie ma obowiązku zapobiegania i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nienależyte wykonanie usługi, oszustwo ani straty związane z Usługami POS i Powiązanymi usługami.

7. Opłaty, zaległości w opłatach i nieuiszczone opłaty

Za korzystanie z POS i Powiązanych usług Użytkownik zgadza się płacić wszelkie obowiązujące Opłaty subskrypcyjne oraz podatki i koszty wyszczególnione w naszej Witrynie i/lub w ustawieniach Konta bądź w inny sposób uzgodnione na piśmie, w terminie i zgodnie z Ogólnymi warunkami oraz niniejszymi Warunkami POS. Przekazując informacje o karcie kredytowej lub inne informacje o płatnościach, Użytkownik zgadza się na wykorzystanie tych informacji do płatności za usługi i zakupy oraz do uiszczania opłat oraz wszelkich innych kwot należnych SumUp lub klientom Użytkownika, w tym obciążeń zwrotnych, zwrotu środków lub pożyczek.

W przypadku opóźnienia w płatności SumUp zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za zwłokę i/lub odsetek do maksymalnej kwoty dozwolonej przez prawo.

W przypadku nieuiszczenia Opłaty subskrypcyjnej, nawet jednokrotnie, SumUp przysługuje prawo albo do rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym, albo do zawieszenia świadczenia usług na rzecz strony bez konieczności wcześniejszego powiadomienia. Nie zwalnia to Użytkownika z uiszczania Opłat subskrypcyjnych do końca okresu subskrypcji.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Opłaty subskrypcyjnej za trzydziestodniowym (30-dniowym) powiadomieniem. Dalsze korzystanie z Usług subskrypcyjnych po powiadomieniu o zmianie Opłaty subskrypcyjnej będzie oznaczać akceptację takich zmian przez Użytkownika.

8. Sprzęt POS

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zakup Sprzętu POS, w tym tabletów, kas, drukarek i terminali płatniczych podlega warunkom określonym w obowiązujących warunkach zakupu, w tym warunkom dotyczącym cen, dostawy, gwarancji i zwrotów. Użytkownik zgadza się zapoznać z warunkami określonymi w obowiązujących warunkach zakupu dostarczonych przez SumUp, zaakceptować je oraz ich przestrzegać, ponieważ stanowią one także część niniejszej Umowy.

9. Okres subskrypcji, odnowienie i anulowanie

Subskrypcję można anulować w dowolnej chwili po wygaśnięciu początkowego okresu subskrypcji. Anulowanie nastąpi wtedy na koniec miesiąca, w którym Użytkownik powiadomi o anulowaniu.

Jeżeli Użytkownik zdecyduje się anulować Usługi POS przed wygaśnięciem okresu subskrypcji, Użytkownik będzie zobowiązany do dalszego opłacania Opłat subskrypcyjnych do końca okresu subskrypcji i nie będziemy odpowiedzialni za zwrot uiszczonych opłat subskrypcyjnych ani innych opłat i kosztów, ale Użytkownik będzie mieć nadal dostęp do Usługi subskrypcyjnej do końca początkowego okresu.

Usługę można anulować w sekcji ustawień Panelu Użytkownika. Zamiast tego można też powiadomić nas o anulowaniu w formie tekstowej, w wiadomości e-mail.