Nákupní podmínky

V účinnosti od 31. ledna 2024

Upozornění: Vytiskněte si kopii tohoto dokumentu a ponechejte si ji pro budoucí potřebu.

Vedle Všeobecných obchodních podmínek společnosti SumUp Limited, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Irsko, D02 A9N9, platí následující podmínky spojené s produktem („Nákupní podmínky“). 

1. Strany

Stranami těchto Nákupních podmínek jsou SumUp Limited, Irsko („SumUp“), společnost s ručením omezením založená v Irsku pod číslem 505893 a se sídlem na adrese Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Irsko, D02 A9N9, a obchodník („Obchodník“), který není spotřebitelem (společně označováni jako „Strany“).

2. Předmět smlouvy a právo na odstoupení

2.1 Tyto Všeobecné nákupní podmínky se vztahují na Obchodníkův nákup jakýchkoli hardwarových produktů (dále jen „Hardware“ nebo „Zboží“) zobrazených na našem e-shopu nebo zakoupených prostřednictvím online objednávky na webové stránce společnosti SumUp, na základě cenové nabídky nebo v mobilní aplikaci SumUp.

2.2 Zakoupením Hardwaru potvrzujete, že jste podnikatel, osoba samostatně výdělečně činná nebo vlastník firmy a že budete Hardware používat výhradně k obchodním účelům. V návaznosti na tuto skutečnost nejste oprávněni odstoupit od smlouvy dle zákonů o ochraně spotřebitele. 

3. Začátek smluvního vztahu

3.1 Prezentace Hardwarových produktů v našem e-shopu nepředstavuje právně závaznou nabídku, ale pouze výzvu k objednání. Kliknutím na tlačítko Objednejte hned v posledním kroku objednávky odešlete závaznou nákupní objednávku zboží zobrazeného ve shrnutí objednávky a/nebo rezervaci služeb uvedených ve shrnutí objednávky. Bezprostředně po odeslání objednávky dostanete potvrzení, které však nepředstavuje přijetí vašeho návrhu smlouvy. Smlouva mezi vámi a námi vzniká, jakmile přijmeme vaši objednávku a/nebo rezervaci samostatným e-mailem nebo vyexpedujeme zboží.

3.2 Smluvní ustanovení a informace o objednaném zboží a/nebo rezervovaných službách, včetně těchto Nákupních podmínek, obdržíte e-mailem nebo ve správě vašeho účtu nejpozději po přijetí návrhu smlouvy. 

3.3 Berete na vědomí skutečnost a souhlasíte s tím, že Zboží zahrnuje možnost využívání platebních a elektronických peněžních služeb poskytovaných licencovanou finanční institucí, jako jsme my, která podléhá přísným požadavkům na boj proti praní špinavých peněz a dalším regulačním požadavkům. V tomto smyslu od vás před dodáním Hardwaru nebo po něm můžeme vyžadovat další informace, případně můžeme odmítnout dodání balíčku z regulatorních důvodů nebo kvůli riziku a bezpečnosti, o čemž vás budeme informovat v přiměřené lhůtě od vaší objednávky Zboží. Neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli škody vzniklé z našeho odmítnutí dodat vám objednané Zboží v souvislosti s dodržováním regulatorních požadavků nebo kvůli riziku a bezpečnosti. Nemůžeme poskytnout žádné záruky a neponeseme žádnou odpovědnost v případech, kdy z regulatorních důvodů nebo kvůli riziku a bezpečnosti nebudeme oprávněni dodat Zboží nebo Služby do určitých zemí, určitým osobám, subjektům nebo skupinám.

4. Dodací podmínky

4.1 V rámci procesu dodání bude společnost SumUp zpracovávat a sdílet vaše údaje výhradně za účelem plnění objednávky.

4.2 Zboží dodáváme v souladu s dohodou. Datum dodání a dodací lhůty jsou závazné, pouze pokud je potvrdíme písemně. 

4.3 Pokud zboží nedodáme nebo dodáme v rozporu se smlouvou, musíte si nápravu vyžádat do 4 týdnů. Nejste oprávněni odstoupit od smlouvy žádným jiným způsobem. Pokud bude dodání trvat déle, než je uvedeno výše, může se Obchodník obrátit na zákaznickou podporu.

4.4 Společnost SumUp není povinna dodat zboží, pokud neobdrží platbu. 

4.5 Společnost SumUp není odpovědná za důsledky zpožděného dodání Zboží.

5. Cena

5.1 Platná cena za Zboží je cena uvedená na webové stránce SumUp nebo v mobilní aplikaci k datu nákupní objednávky nebo její části („cenová nabídka“), jak vám bude nabídnuta. 

5.2 Není-li uvedeno jinak, všechny ceny na webové stránce nebo v mobilní aplikaci jsou uvedeny bez DPH a poplatků za dodání/dopravu. DPH a poplatky za dodání včetně dopravného se zobrazí v průběhu objednávky.

5.3 Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit cenu Zboží.

6. Platba

6.1 Nákup je nutné předem uhradit kreditní kartou, bankovním převodem nebo jakýmkoli jiným způsobem uvedeným během placení na webové stránce nebo v e-shopu, v poskytnuté cenové nabídce nebo v aplikaci SumUp.

6.2 Společnost SumUp zavede a bude dodržovat celosvětově uplatňované bezpečnostní standardy PCI-DSS (www.pcisecuritystandards.org) ve smyslu postupů, zásad a technické infrastruktury určené k přijímání plateb kreditními kartami.

7. Výhrada vlastnictví 

7.1 Zboží zůstává vlastnictvím společnosti SumUp, dokud Obchodník neuhradí společnosti SumUp kupní cenu v plné výši. Pokud bude platba v prodlení delším než 10 dnů po datu splatnosti, vyhrazujeme si právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zboží. 

7.2 Zboží nejste oprávněni přeprodat. 

8. Záruka

8.1 Společnost SumUp ručí za to, že v okamžiku dodání a po dobu dvanácti (12) měsíců od data dodání se u produktů nevyskytnou žádné vady konstrukce, materiálu ani zpracování, jak stanoví platné zákonné předpisy.

8.1.1 V případě jakýchkoli závad, které se u Zboží vyskytnou během tří (3) měsíců od data dodání, se má za to, že již existovaly v době dodání Obchodníkovi.

8.1.2 V případě jakýchkoli závad, které se u Zboží vyskytnou po třech (3) měsících od data dodání, se má za to, že je způsobil Obchodník svým nesprávným zacházením se Zbožím, pokud však důkazy předložené Obchodníkem neprokazují opak.

8.2 Společnost SumUp není odpovědná za poskytnutí jakékoli záruky na Zboží v následujících případech: (i) Pokud nárok vznikne později než po dvanácti (12) měsících od data dodání, (ii) pokud vady vzniknou v důsledku nesprávného používání Zboží Obchodníkem a (iii) pokud nebudou zjištěny žádné vady.

9. Zákaznická podpora

V případě jakýchkoli technických závad u Zboží je nutné obrátit se na zákaznickou podporu.

10. Odpovědnost společnosti SumUp

10.1 Společnost SumUp a veškeré její pobočky odpovídají za jakékoli újmy na životě nebo zdraví vzniklé z vážného porušení jejich povinností dle platných zákonných ustanovení.

10.2 Společnost SumUp zároveň odpovídá za veškeré přímé újmy vzniklé v důsledku vědomého nebo hrubě nedbalostního porušení těchto Nákupních podmínek ze strany společnosti SumUp nebo jakékoli její pobočky dle platných zákonných ustanovení. Společnost SumUp nenese žádnou odpovědnost za jakékoli nepřímé újmy.

10.3 Zároveň platí veškerá příslušná zákonná ustanovení.

11. Produkty třetích stran

Veškerý hardware třetích stran a další produkty zahrnuté do Služeb nebo s nimi prodávané jsou poskytovány výhradně dle záručních a dalších podmínek stanovených výrobcem, který je jedinou stranou odpovědnou za servis a podporu svých produktů. Ohledně servisu, podpory a záruky se obracejte přímo na výrobce. Společnost SumUp nečiní žádná prohlášení ani neposkytuje žádné záruky výslovné ani předpokládané s ohledem na takové produkty třetích stran a výslovně se zříká jakékoli záruky nebo podmínky prodejnosti, neporušení práv nebo vhodnosti ke konkrétnímu účelu. 

12. Vyšší moc

Společnost SumUp bude zbavena veškerých povinností dle těchto Nákupních podmínek, pokud budou splnění jejích povinností bránit jakékoli okolnosti mimo kontrolu společnosti SumUp, které by nebylo možné přiměřeným způsobem předpokládat.

13. Další požadavky

Využívání služeb společnosti SumUp Payments Limited v plném rozsahu stanoveném Všeobecnými obchodními podmínkami SumUp vyžaduje dokončení registrace Obchodníka u společnosti SumUp. Přijetím těchto Nákupních podmínek a/nebo zakoupením Zboží nenabývá Obchodník žádné právo na přístup ke službám společnosti SumUp ani k jejich využívání.

14. Závěrečná ustanovení

14.1 Žádné jiné podmínky, včetně všeobecných obchodních podmínek Obchodníka, se neuplatňují. Platí výhradně Všeobecné obchodní podmínky SumUp Limited a tyto Nákupní podmínky.

14.2 Veškeré odchýlené podmínky je nutné stanovit písemně a musí být výslovně schváleny společností SumUp.

14.3 Tyto Nákupní podmínky se řídí irským právem a nepodléhají Úmluvě OSN o mezinárodní koupi zboží.

14.4 Místem soudní příslušnosti a rozhodování veškerých právních sporů vzniklých z těchto Nákupních podmínek je Dublin (Irsko).

Kontakt: SumUp Limited, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Irsko, D02 A9N9.