Licenční podmínky k API

V účinnosti od 02.8.2021

Upozornění: Vytiskněte si kopii tohoto dokumentu a ponechejte si ji pro budoucí potřebu.

Přístupem k aplikačním programovacím rozhraním (dále jen „API“) společnosti SumUp nebo jejich používáním, jak je popsáno níže, se zavazujete dodržovat tyto Licenční podmínky k API, které představují právní dohodu uzavřenou mezi vámi a společnostmi SumUp Limited a SumUp Services GmbH (souhrnně označovány jako „SumUp“ nebo „my“ ve všech příslušných gramatických tvarech). Vaše používání API a souvisejících materiálů, které vám budou poskytnuty, podléhá a musí odpovídat ustanovením těchto Licenčních podmínek k API, Obchodních podmínek SumUp, Zásad ochrany osobních údajů, veškerým platným Dalším podmínkám a také uživatelské dokumentaci, kterou může společnost SumUp všem svým zákazníkům poskytnout v tištěné nebo elektronické podobě v souvislosti s nabídkou API (dále jen „Dokumentace“).

1. API SumUp

API SumUp jsou jakákoli aplikační programovací rozhraní, která společnost SumUp zpřístupní, včetně veškerých souvisejících nástrojů, prvků, součástí, spustitelných komponent, testovacích relací nebo prostředí a veškeré související dokumentace, vzorových kódů, aktualizací a dalších souvisejících materiálů, ať už hmotných nebo nehmotných, v jakékoli podobě nebo na jakémkoli médiu, zpřístupněná společností SumUp prostřednictvím cloudu SumUp nebo poskytnutá jiným způsobem. API SumUp jsou nabízena v rámci různých balíčků a popisy služeb dostupných prostřednictvím jednotlivých API SumUp, které jsou k dispozici na Webové stránce definují rozsah funkcí příslušných API SumUp. Přístup k API SumUp a jejich používání je podmíněno vaším vlastnictvím Účtu SumUp, jak je uvedeno v čl. 1 Obchodních podmínek.

V souladu s těmito Licenčními podmínkami k API vám společnost SumUp uděluje nevýhradní, od licenčních poplatků osvobozenou, nepřevoditelnou, odvolatelnou a omezenou licenci, kterou nelze poskytovat dále ve formě podlicence, k používání API SumUp a přístupu k nim výhradně v souvislosti s vývojem, nasazováním a distribucí aplikací, stránek, produktů nebo služeb, které provozujete a nabízíte a které pracují ve vzájemné součinnosti nebo které integrujete s našimi Službami (dále jen vaše „Produkty“), a to výhradně způsobem popsaným v těchto Licenčních podmínkách k API a v průvodní Dokumentaci k API SumUp. Veškeré zpracování plateb umožněné a prováděné prostřednictvím API SumUp vyžaduje Účet u SumUp a podléhá Platebním podmínkám společnosti SumUp. Za vaše Produkty nesete výhradní odpovědnost a společnost SumUp jakoukoli odpovědnost za tyto Produkty odmítá. Vyhrazujeme si právo upravovat nebo ukončit poskytování API SumUp z jakéhokoli důvodu v souladu s našimi Obchodními podmínkami, Platebními podmínkami nebo těmito Licenčními podmínkami k API.

2. Vaše povinnosti 

API SumUp budete používat a Produkty, které přistupují k API SumUp, budete provozovat a nabízet pouze v souladu s platným právem (mimo jiné se zákony, které upravují import nebo export dat nebo softwaru a ochranu osobních údajů, nebo s místními zákony). API SumUp nebudete používat k podpoře nebo propagaci nezákonných činností. K příslušnému balíčku API SumUp budete přistupovat pouze v souladu s pokyny k nasazení a dalšími požadavky uvedenými v Dokumentaci k takovému balíčku API SumUp, které jsou výslovně zařazeny do těchto Licenčních podmínek k API v podobě odkazu, nebo dle dalších občasných pokynů společnosti SumUp. Zajistíte, aby veškeré odkazy na společnost SumUp a/nebo funkce poskytované prostřednictvím API SumUp v rámci vašich Produktů a veškeré další materiály viditelné pro vaše zákazníky byly v souladu s jakýmikoli pokyny zveřejněnými na naší Webové stránce. 

3. Omezení

Nebudete a neumožníte jiným osobám jednajícím vašim jménem:

  1. sdílet API SumUp s jakýmikoli třetími stranami nebo vytvářet API klienty s funkcemi do značné míry shodnými s API SumUp a nabízet je k použití jakékoli třetí straně,

  2. používat API SumUp k zavádění jakýchkoli virů, červů, vad, trojských koní, malwaru nebo jakýchkoli položek ničivé nebo škodlivé povahy,

  3. přistupovat k API SumUp nebo je používat k podvodným nebo nezákonným účelům nebo jakýmkoli jiným účelům, které by mohly poškozovat společnost SumUp (na základě výhradního uvážení společnosti SumUp), její Služby nebo jakéhokoli zákazníka, ani nebudete jiným způsobem posílat jakékoli zprávy nebo materiály, které jsou považovány za obtěžující výhrůžné, nevhodné, neslušné, pomlouvačné nebo jinak nezákonné,

  4. přistupovat k API SumUp nebo je používat způsobem, který převyšuje přiměřený objem požadavků nebo představuje nadměrné používání nebo zneužívání, přetěžuje, poškozuje nebo materiálně narušuje sítě, bezpečnostní systémy, naše Služby a/nebo Webovou stránku, případně zasahuje do používání našich Služeb jinými stranami,

  5. zasahovat do API SumUp, serverů nebo sítí určených k poskytování API SumUp nebo narušovat jejich chod,

  6. pokoušet se přistupovat k čemukoli neschválenému společností SumUp, extrahovat zdrojový kód nebo se pokoušet extrahovat nebo vytvářet odvozená díla,

  7. předstírat cizí nebo maskovat vlastní totožnost během používání API SumUp, 

  8. distribuovat, prodávat, pronajímat, najímat, zapůjčovat, převádět nebo přidělovat jakákoli práva udělená jakékoli třetí straně na základě těchto Licenčních podmínek k API ani k nim poskytovat podlicence,

  9. odstraňovat nebo ničit jakákoli oznámení o autorských právech, označení vlastnictví nebo oznámení o důvěrnosti umístěná či obsažená v API SumUp nebo s nimi spojená,

  10. kopírovat, najímat, pronajímat, prodávat, převádět, přidělovat, udělovat podlicence, rozdělovat, provádět reverzní inženýrství nebo dekompilovat (s výjimkou omezeného rozsahu výslovně povoleného platným právem), upravovat nebo pozměňovat jakoukoli část API SumUp.

Společnost SumUp může na základě vlastního uvážení rozhodnout o tom, jestli váš přístup nebo používání API SumUp porušuje jakákoli omezení dle Obchodních podmínek, Platebních podmínek nebo Licenčních podmínek k API. Uchováváme si právo pozastavit nebo zrušit váš Účet a/nebo přístup k API SumUp, pokud zjistíme nebo se budeme důvodně domnívat, že k takovému porušení došlo. 

4. Ochrana osobních údajů  

Nesete plnou a výhradní odpovědnost za zajištění toho, aby vaše postupy v oblasti ochrany osobních údajů související s API SumUp splňovaly požadavky platných zákonů o ochraně osobních údajů, mimo jiné též Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení 2016/679). Budete udržovat transparentní zásady ochrany osobních údajů s popisem zpracování osobních údajů pomocí jasných, srozumitelných a přesných pojmů a dle okolností si předem vyžádáte souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud to bude potřeba. Společnost SumUp nenese žádnou odpovědnost za jakékoli služby nebo zpracování osobních údajů třetí stranou prováděné pomocí API SumUp. Nesete plnou odpovědnost za zabezpečení údajů na vašich stránkách a jejich zpracování prostřednictvím vašich Služeb a/nebo třetími stranami, které si vyberete. Jste povinni nás včas upozornit na jakákoli narušení, včetně narušení bezpečnosti, která dopadají nebo mohou dopadat na údaje společnosti SumUp nebo jejích zákazníků.

Pokud prostřednictvím našich Služeb získáváte jakékoli osobní údaje, jste povinni přistupovat pouze k minimálnímu počtu polí s údaji potřebnými k naplnění účelu zpracování a zajistit, aby osobní údaje byly shromažďovány, zpracovávány, přenášeny a udržovány v souladu se všemi platnými podmínkami a zákony a dále aby byla zavedena přiměřená opatření k zajištění ochrany osobních údajů a zabezpečení údajů. 

5. Dohled a omezení

Společnost SumUp může dohlížet na vaše používání API SumUp, aby zajistila kvalitu, vylepšila svoje Služby a ověřila vaše dodržování těchto Licenčních podmínek k API, Obchodních podmínek a Platebních podmínek. Tento dohled může zahrnovat přistupování společnosti SumUp k vašemu API klientu a jeho používání, mimo jiné za účelem identifikace bezpečnostních problémů, které by se mohly dotknout společnosti SumUp, jejích zákazníků nebo jejích poskytovatelů licencí. Do tohoto dohledu nesmíte nijak zasahovat. Společnost SumUp může k odstranění takových zásahů využít jakékoli technické prostředky. Váš přístup k jakýmkoli API SumUp může být omezen nebo filtrován v souladu s platným právem.

Vaše používání API SumUp podléhá určitým omezením přístupu, požadavků a používání dle ustanovení těchto Licenčních podmínek k API, Průvodní dokumentace k API SumUp, případně jiných ujednání mezi vámi a společností SumUp. Nebudete se pokoušet o překonávání nebo obcházení omezení přístupu, požadavků a používání ani nebudete používat API SumUp způsobem, který převyšuje přiměřený objem požadavků, představuje nadměrné používání nebo zneužívání, případně nesplňuje ustanovení jakékoli části těchto Licenčních podmínek k API, Obchodních podmínek nebo Platebních podmínek nebo je s nimi v rozporu. Bude-li společnost SumUp přesvědčena, že jste se pokusili překonat nebo obejít jakákoli omezení, může vám být používání API SumUp dočasně nebo trvale znemožněno.

6. Vlastnická práva a zpětná vazba

Výslovně souhlasíte s tím, že ve vztahu mezi vámi a společností SumUp je společnost SumUp vlastníkem veškerých práv, titulů a zisků spojených s API SumUp, ochranných známek SumUp a Služeb (a veškerých z nich odvozených děl nebo jejich vylepšení), mimo jiné též veškerých s nimi souvisejících práv z duševního vlastnictví. Zavazujete se neprovádět žádné činnosti v rozporu s takovým vlastnictvím. Veškerá práva, která nejsou výslovně udělena těmito Podmínkami, si ponecháváme.

V souladu s těmito Licenčními podmínkami k API a Obchodními podmínkami vám společnost SumUp uděluje omezenou, odvolatelnou, nevýhradní, nepřevoditelnou licenci, kterou nelze dále poskytnout ve formě podlicence, k zobrazování příslušných log SumUp, ochranných známek a dalších identifikátorů výhradně za účelem oznámení o provozní součinnosti Produktů nebo integrace s našimi Službami, určených vašim zákazníkům. Společnost SumUp může kdykoli omezit nebo odvolat vaši způsobilost k používání ochranných známek SumUp.

Udělujete společnosti SumUp a jejím pobočkám a partnerům plně uhrazenou, od licenčních poplatků osvobozenou, odvolatelnou, nevýhradní, nepřevoditelnou licenci k používání vašich Produktů k testování, revizím a dalším souvisejícím účelům s cílem zajistit, aby Produkty splňovaly ustanovení těchto Licenčních podmínek k API. Tuto licenci můžete kdykoli odvolat písemnou výpovědí, kterou nám zašlete. Pokud tuto licenci odvoláte, pozbývají tyto Licenční podmínky k API okamžitě platnosti.

Můžete společnosti SumUp poskytnout svoje komentáře ohledně API SumUp nebo vaše hodnocení jejich používání. Udělujete společnosti SumUp a jejím pobočkám a partnerům od licenčních poplatků osvobozenou a odvolatelnou trvalou licenci k používání a vytváření odvozených děl na základě zpětné vazby, komentářů, funkcí, kódů, vlastností, požadavků na vylepšení, doporučení nebo návrhů, které v souvislosti s API SumUp poskytnete. Dále souhlasíte s tím, že společnost SumUp může volně používat, upravovat, distribuovat nebo komerčně využívat taková sdělení, aniž by vám byla povinna cokoli hradit nebo jí vůči vám vznikaly jiné závazky.

7. Odmítnutí záruk

API SumUp poskytujeme „jak stojí a leží“ a „jak jsou k dispozici“. Odmítáme odpovědnost za veškerá prohlášení a záruky, ať už výslovné, předpokládané nebo zákonné, které nejsou výslovně stanoveny těmito Licenčními podmínkami k API, včetně předpokládaných záruk obchodovatelnosti, vhodnosti k danému účelu a neporušování práv. Žádná doporučení ani informace, ať už ústní nebo písemné, které obdržíte od společnosti SumUp nebo prostřednictvím jakéhokoli API SumUp nezakládají žádnou záruku, která v nich není výslovně uvedena. Aniž by byla dotčena platnost předchozích ustanovení, společnost SumUp, její zpracovatelé, dodavatelé a poskytovatelé licencí (a jejich příslušné pobočky, partneři, zástupci, ředitelé a zaměstnanci) neručí za to, že API SumUp jsou přesná, spolehlivá nebo správná, že API SumUp budou splňovat vaše požadavky, že API SumUp budou k dispozici v konkrétní dobu a na konkrétním místě, a to nepřetržitě nebo bezpečně, že jakékoli závady nebo chyby budou opraveny ani za to, že API SumUp neobsahují viry nebo další škodlivé součásti. Veškerý obsah nebo data stažená nebo jinak získaná prostřednictvím používání API SumUp stahujete na vlastní nebezpečí a nesete výhradní odpovědnost za veškeré škody na vašem majetku nebo ztráty dat, které mohou v důsledku takových stahování vzniknout.

8. Naše odpovědnost

Vedle dalších ujednání uvedených v Obchodních podmínkách a těchto Licenčních podmínkách k API odmítá společnost SumUp veškerou odpovědnost za jakékoli škody, ztráty nebo zranění v důsledku hackingu, neodborné manipulace, neoprávněného přístupu nebo neoprávněného používání API SumUp, vašeho Účtu a v nich obsažených informací. V maximálním rozsahu povoleném platným právem odmítají společnost SumUp, její zpracovatelé, dodavatelé a poskytovatelé licencí (a jejich příslušní partneři, zástupci, ředitelé a zaměstnanci) veškeré závazky a odpovědnost za jakékoli (i) chyby, omyly nebo nepřesnosti v API SumUp, (ii) zranění osob nebo škody na majetku bez ohledu na jejich povahu a vzniklé v důsledku vašeho přístupu k API SumUp nebo jejich používání, (iii) neoprávněné přístupy k našim zabezpečeným serverům nebo jejich používání a/nebo neoprávněné přístupy k veškerým osobním údajům na nich uložených a jejich používání, (iv) přerušení nebo ukončení přenosů do API SumUp a z nich, (v) závady, viry, trojské koně apod., které by mohly být jakoukoli třetí stranou přeneseny do API SumUp nebo jejich prostřednictvím, (vi) chyby nebo opomenutí v jakémkoli obsahu nebo v datech a škody vzniklé v důsledku používání jakéhokoli obsahu nebo dat zveřejněných, odeslaných e-mailem, přenesených nebo jinak zpřístupněných prostřednictvím API SumUp a/nebo (vii) vaše Produkty. NAŠE CELKOVÁ ODPOVĚDNOST VZNIKLÁ Z TĚCHTO PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ API NEBO S NIMI SOUVISEJÍCÍ (AŤ UŽ SMLUVNÍ, TRESTNĚPRÁVNÍ NEBO DEFINOVANÁ DLE JAKÉKOLI TEORIE ODPOVĚDNOSTI) V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘESÁHNE HODNOTU 100 € (EUR).

Zbavujete společnost SumUp (a její partnery a pobočky, vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance a zástupce) odpovědnosti za jakékoli nároky související s veškerými spory se zákazníky vzniklými v souvislosti s používáním API SumUp, případně v souvislosti s nedodržením platných regulačních požadavků z vaší strany.

9. Odškodnění

V maximálním rozsahu povoleném platným právem se nás zavazujete chránit, odškodnit a nahradit nám i našim příslušným ředitelům, prostředníkům, partnerům a zástupcům veškeré škody vzniklé v souvislosti s jakýmkoli nárokem (včetně veškerých nároků třetích stran), náklady, žalobou, požadavkem, ztrátou, odpovědností, škodou, jednáním, řízením, rozsudkem, pokutou, úroky a výdaji (mimo jiné též přiměřenými poplatky za právní zastoupení) v důsledku nebo ve spojení s (a) jakýmkoli skutečným nebo údajným porušením jakéhokoli ustanovení těchto Podmínek používání API z vaší strany, (b) vaším protiprávním nebo nevhodným používáním API SumUp, (c) vaším porušením jakýchkoli práv třetí strany, mimo jiné též jakýchkoli práv na ochranu soukromí, ochranu osobnosti nebo práv z duševního vlastnictví, (d) vaším porušením jakýchkoli platných zákonů, předpisů nebo směrnic.

10. Poplatky

API SumUp jsou aktuálně poskytována bezplatně, ale společnost SumUp si vyhrazuje právo zavést zpoplatněné balíčky na základě předchozího upozornění. Pokud přistupujete ke zpoplatněným balíčkům API SumUp a používáte je, zavazujete se uhradit Poplatky za zakoupený balíček a veškeré příslušné daně, jak je uvedeno na naší Webové stránce a/nebo v Nastaveních účtu, případně v souladu s jinými ujednáními v písemné podobě, a to ve lhůtě splatnosti, jak stanoví Obchodní podmínky a Platební podmínky. 

11. Zrušení nebo vypovězení

Používání API SumUp můžete kdykoli ukončit v Nastaveních vašeho účtu.

Vedle dalších ujednání uvedených v Obchodních podmínkách a těchto Licenčních podmínkách k API jsme oprávněni vypovědět vám tyto Licenční podmínky k API bez předchozího upozornění, pokud dojdeme k závěru, že jste: (a) porušili tyto Licenční podmínky k API, případně jakákoli další ujednání mezi vámi a společností SumUp, nebo (b) poskytli jakékoli nesprávné, neúplné, nepřesné nebo zavádějící informace nebo jste se jinak zapojili do podvodného nebo protiprávního jednání. Pokud bude váš Účet zrušen nebo pozastaven, ať už z jakéhokoli nebo žádného důvodu, zavazujete se okamžitě přestat používat API SumUp.