Podmínky služeb pro prodejní místa

V účinnosti od 12. února 2024

Upozornění: Vytiskněte si kopii tohoto dokumentu a ponechejte si ji pro budoucí potřebu.

Úvod

Používáním služeb společnosti SumUp pro prodejní místa („POS služby“), včetně POS Pro, POS Lite a SumUp Kiosk, a dále též Souvisejících služeb (jak jsou vymezeny níže), se zavazujete dodržovat Všeobecné obchodní podmínky společnosti SumUp, tyto Podmínky služeb pro prodejní místa („Podmínky POS“) a veškeré další podmínky a zásady platné pro konkrétní Služby, které používáte. Tyto Podmínky POS jsou Další podmínky a vedle Všeobecných obchodních podmínek a Nákupních podmínek jsou součástí právní dohody mezi vámi a společností SumUp Limited (dále jen „SumUp“ a „my“ ve všech příslušných gramatických tvarech). Není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak, mají pojmy psané velkým písmenem význam shodný s pojmy vymezenými ve Všeobecných obchodních podmínkách a Nákupních podmínkách.

Způsobilost

POS a Související služby jsou určeny výhradně podnikatelům, nikoli pro osobní potřeby spotřebitelů. Používáním POS a Souvisejících služeb potvrzujete, že jste podnikatel, OSVČ nebo vlastník firmy a používáte POS služby výhradně k obchodním účelům.

V souladu s uvedeným nemáte právo odstoupit od smlouvy na základě zákonů na ochranu spotřebitele.

Abychom zajistili, že budete Služby používat uvedeným způsobem, ověříme v rámci registračního procesu stav vašeho podnikání. Uzavření veškerých smluv mezi vámi a společností SumUp podléhá kladnému výsledku tohoto ověření.

1. POS služby

POS služby společnosti SumUp popisují naše webové stránky a patří do nich mimo jiné software pro platby na prodejním místě, internetový software jako služba a hardware („POS hardware“), přičemž tyto služby slouží k zajištění celého průběhu a konečné úhrady obchodních transakcí mezí vámi a vašimi zákazníky.

2. Související služby

V rámci našich POS služeb můžeme nabízet také služby s nimi spojené, jako jsou SumUp Connect a SumUp Ordering („Související služby“).

SumUp Connect je věrnostní program („věrnostní program“), v jehož rámci můžete vy a/nebo společnost SumUp nabízet zákazníkům za nákupy nebo návštěvy ve vaší prodejně body, cashback nebo jiné věrnostní instrumenty a umožnit jim směnu těchto bodů za vámi a/nebo společností SumUp nabízené odměny v souladu s parametry věrnostního programu. Zákazníci se do programu mohou zaregistrovat ve vaší prodejně, prostřednictvím e-mailu nebo na naší webové stránce tak, že poskytnou své telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. V rámci programu SumUp Connect můžete vy a/nebo společnost SumUp poskytovat marketingové materiály, nabídky, kupony, odměny, věrnostní programy („Odměny“), a to v prodejně, přes SMS/textovou zprávu a/nebo e-mailem, jak s vámi bude dohodnuto. Odměny umožní vašim zákazníkům sbírat body na základě jejich aktivity v programu SumUp Connect. Souhlasíte s tím, že zákazníci mohou využívat Věrnostní body ve vaší prodejně.

Poskytovatelem odměn není vždy pouze společnost SumUp. V případech, kdy společnost SumUp je poskytovatelem, je tato skutečnost jednoznačně uvedena. Ve všech ostatních případech společnost SumUp pouze zajišťuje, abyste měli možnost provozovat program SumUp Connect pro vaše zákazníky. V návaznosti na tuto okolnost se smlouva o programu SumUp Connect uzavírá pouze mezi vámi a vaším Zákazníkem.

Počet zpráv zaslaných přes SMS nebo jinými zpoplatněnými komunikačními kanály, které můžete zaslat svým zákazníkům, závisí na balíčku služeb, ke kterým jste se u nás zaregistrovali.

Společnost SumUp poskytuje Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele, („Spotřebitelské VOP“), které můžete upravit tak, aby odpovídaly podobě konkrétního věrnostního programu.

SumUp Ordering je interaktivní mobilní menu, ve kterém se zákazníkům zobrazuje vaše nabídka. Zákazníci v něm mohou objednávat a platit a veškeré objednávky, včetně Zákazníkem zvolené donášky ke stolu nebo vyzvednutí na baru, jsou k vyřízení posílány vám. Platby za objednávky zpracovává SumUp a převádí vám je za dohodnutý poplatek a dle plánu poukazování plateb.

3. Vaše odpovědnost a záruky

a) Ručíte za to, že vaše používání POS a Souvisejících služeb bude v souladu s veškerými platnými zákony a předpisy, mimo jiné též se zákony na ochranu spotřebitelů a fiskální, daňovou a související legislativou, a že nebudete POS a Související služby používat k nabízení zboží nebo služeb, které jsou nezákonné nebo potenciálně nezákonné (včetně falešných, odcizených nebo podvodných). Neneseme žádnou odpovědnost za porušování jakýchkoli zákonů a předpisů z vaší strany ani za nedodržování vašich zásad a podmínek pro zákazníky. Společnost SumUp odškodníte v případě jakýchkoli ztrát, nákladů, škod nebo závazků, které by jí mohly vzniknout nebo které může utrpět v důsledku jakéhokoli takového porušení či nedodržení z vaší strany. V případě nároků vznesených vůči vám vašimi zákazníky neposkytujeme záruky, neručíme ani neneseme odpovědnost za zboží nebo služby, které můžete v rámci vybraných POS nebo Souvisejících služeb nabízet, ani takové zboží nebo služby nepodporujeme.

b) V souvislosti s používáním POS a Souvisejících služeb přijímáte odpovědnost za následující:

 1. zpracování všech objednávek a včasné doručení veškerého zboží a poskytnutí veškerých služeb objednaných vašimi zákazníky,

 2. aktuální dostupnost produktů,

 3. poskytnutí adekvátních zásad vracení peněz a refundace zákazníkům v souladu s platným právem,

 4. vyřizování veškerých stížností, žádostí, komentářů a nároků souvisejících se zbožím a službami i Odměnami, které nabízíte,

 5. plnění vašich daňových povinností souvisejících s prodejem zboží a služeb a případné upozorňování zákazníků na platné daně, 

 6. poskytování úplných a přesných popisů zboží a služeb, které nabízíte zákazníkům, včetně kontaktů na zákaznickou podporu, adresy, dodacích podmínek, zásad ochrany osobních údajů zákazníků a dalších zákonem vyžadovaných informací, (např. informací o alergenech a výživových hodnotách), které je zákazníkům nutné poskytnout v příslušné jurisdikci,

 7. neprodlenou instalaci aktualizací softwaru, 

 8. zajištění bezpečnosti a kontroly ve vašich prostorách, zabezpečení vybavení (včetně hardwaru a souvisejícího firmwaru), uživatelských jmen a přístupových hesel k Účtu SumUp, 

 9. neprodlené oznámení veškerých neoprávněných aktivit ve vašem Účtu SumUp a/nebo přihlášení k POS společnosti SumUp a spolupráci se společností SumUp na předcházení veškerým dalším neoprávněným aktivitám,

 10.  dodržování veškerých platných zákonů, pravidel a předpisů souvisejících s nevyžádanou nebo nežádoucí komunikací nebo telemarketingem,

 11.  odměny, které nabízíte, včetně možnosti jejich využití zákazníky, ať už odměnu nabízíte sami nebo ve spolupráci s jiným obchodníkem SumUp,

 12.  poskytnutí VOP pro spotřebitele a Zásad ochrany osobních údajů společnosti SumUp i veškerých dalších zásad ochrany osobních údajů, pokud je máte, zákazníkům ještě před registrací. Společnost SumUp nenese žádnou odpovědnost za VOP pro spotřebitele, neboť, jak je uvedeno výše, mohou být upravovány Obchodníky. Jedná se pouze o (bezplatnou) službu nabízenou společností SumUp.

c) Některé z POS služeb mohou vyžadovat aktivní internetové připojení. Je vaší odpovědností zajistit stabilní připojení s dostatečnou šířkou pásma. Za určitých okolností mají uživatelé v případě selhání internetového připojení k dispozici dočasný režim s omezenými funkcemi (dále jen jako „offline režim“). Jste povinni zajistit, že data generovaná offline budou následně synchronizována se serverem.

d) Odpovídáte za konfiguraci POS služeb v souladu s platnými finančními předpisy a za požadované fyzické zálohování a archivaci. Déle odpovídáte za zvážení a nasazení veškerých nezbytných technických bezpečnostních prvků (fiskalizace) v souladu se zákonnými požadavky platnými ve vaší jurisdikci.

Rozhodnutí o nezbytnosti takových opatření závisí výhradně na vašem uvážení. Za takové rozhodování neneseme žádnou odpovědnost. Nezaručujeme, nepodporujeme, neručíme ani neneseme odpovědnost za to, že POS služby ve fiskálním smyslu odpovídají předpisům platným ve vaší jurisdikci.

4. Materiály třetích stran

POS služby mohou umožňovat interakce externích aplikací, webových stránek, dokumentace a dalších externích informací, dat, materiálů a obsahu (společně označovaných jako „Materiály třetích stran“) se Softwarem a Hardwarem. Materiály třetích stran jsou mimo naši kontrolu a neneseme za ně žádnou odpovědnost. Berete na vědomí skutečnost, že povaha a dostupnost Materiálů třetích stran se může měnit a že softwarové funkce založené na Materiálech třetích stran mohou záviset na dostupnosti API. Software můžeme v důsledku změn nebo nedostupnosti Materiálů třetích stran upravit. Pokud třetí strana Materiály třetích stran za přiměřených podmínek již neposkytuje, můžeme přístup k takovým materiálům ukončit, aniž bychom nesli odpovědnost za případné následky. Žádné změny Materiálů třetích stran nezasahují vaše povinnosti dle této Dohody a nevzniká vám z nich nárok na žádné refundace ani náhrady. Materiály třetích stran nezačleněné do Softwaru mohou podléhat samostatným smlouvám uzavřeným přímo mezi vámi a třetí stranou. Nejsme poskytovatelem Materiálů třetích stran a veškeré licence, záruky a podporu zajišťují externí držitelé licencí. K Materiálům třetích stran začleněným do Softwaru vám udělujeme omezenou, nepřevoditelnou licenci k jejich používání výhradně v rámci Softwaru a v souladu s jeho zamýšleným účelem. Přijímáte práva, rizika a odpovědnost související s Materiály třetích stran, včetně hardwaru nebo vybavení zakoupeného od třetích stran. Společnost SumUp neodpovídá za žádné ztráty nebo škody na Materiálech třetích stran vzniklé během vašeho předplatného.

5. Zpracování osobních údajů

Abychom vám mohli poskytovat naše služby v souladu s těmito Podmínkami POS, může společnost SumUp jako zpracovatel vaším jménem zpracovávat osobní údaje vašich zaměstnanců a/nebo zákazníků, jak uvádí Dohoda o zpracování osobních údajů („DZOÚ“). DZOÚ upravuje, vymezuje a popisuje rozsah zpracování osobních údajů na základě, pro účely a po dobu poskytování konkrétních služeb, které se rozhodnete využívat, v souladu s těmito Podmínkami POS. DZOÚ představuje nedílnou součást těchto Podmínek POS a řídí se jejich ustanoveními.

6. naše odpovědnost

Vedle skutečností uvedených jinde ve Všeobecných obchodních podmínkách a těchto Podmínkách POS nemá společnost SumUp žádnou povinnost předcházet jakýmkoli selháním služeb, podvodům nebo ztrátám spojeným se Službami POS a Souvisejícími službami a nenese za ně odpovědnost.

7. Poplatky a zpožděné nebo neprovedené platby

Za účelem využívání POS a Souvisejících služeb souhlasíte s úhradami veškerých Předplatných, daní a nákladů, jak je stanoví naše Webové stránky a/nebo nastavení vašeho Účtu, případně další písemná ujednání, ve výši a lhůtě dle Všeobecných obchodních podmínek a těchto Podmínek POS. Poskytnutím údajů o vaší kreditní kartě nebo jiných platebních údajů vyjadřujete svůj souhlas s využíváním těchto údajů k úhradám služeb, poplatků, nákupů a dalších částek, které můžete dlužit společnosti SumUp nebo vašim zákazníkům, včetně zpětných úhrad, refundací nebo úvěrů.

V případě zpožděné platby si společnost SumUp vyhrazuje právo účtovat poplatek z prodlení a/nebo úrok až do maximální výše povolené zákonem.

V případě neuhrazení Předplatného, a to i pokud je takové neuhrazení ojedinělé, je společnost SumUp oprávněna okamžitě odstoupit od této Dohody nebo pozastavit poskytování služeb protistraně bez předchozího upozornění. Nevyvazuje vás to však z povinnosti hradit Předplatné do konce jeho platnosti.

Vyhrazujeme si právo změnit vaše Předplatné na základě oznámení zaslaného třicet (30) dnů předem. Vaše další používání Předplacených služeb po oznámení o změně zakládá váš souhlas s takovými změnami.

8. POS hardware

Berete na vědomí, že nákup POS hardwaru, mimo jiné též tabletů, pokladen, tiskáren a platebních terminálů podléhá všeobecným obchodním podmínkám, jak je popisují příslušné nákupní podmínky, a to včetně cen, doručení, záruk a podmínek vrácení. Souhlasíte s tím, že se s příslušnými ustanoveními podmínek nákupu hardwaru poskytnutých společností SumUp seznámíte, přijmete je a budete je dodržovat, neboť jsou součástí této Dohody.

9. Trvání, obnovení a zrušení předplatného

Po vypršení úvodního období si předplatné můžete kdykoli zrušit. Zrušení začne v takovém případě platit ke konci měsíce, během kterého o něj požádáte.

Pokud se rozhodnete zrušit si POS služby před vypršením předplatného, budete povinni hradit Předplatné do konce probíhajícího období a my neponeseme odpovědnost za refundaci již uhrazených plateb ani za jiné poplatky a náklady. Do konce úvodního období vám však ponecháme přístup k Předplaceným službám.

Zrušení lze provést v nastaveních ve správě účtu. Můžete nás o něm také informovat e-mailem.