Platební podmínky SumUp

V účinnosti od 02.8.2021

Pro účely používání platebních služeb SumUp a služeb elektronických peněz SumUp popsaných níže („Platební služby“) se zavazujete dodržovat Obchodní podmínky, tyto Platební podmínky a veškeré další podmínky a zásady platné pro konkrétní Služby, které můžete využívat. Tyto Platební podmínky jsou Další podmínky a vedle Obchodních podmínek jsou součástí právní dohody mezi vámi a společností SumUp Limited (dále jen „SumUp“ a „my“ ve všech příslušných gramatických tvarech). Není-li v tomto dokumentu uvedeno jinak, výrazy s velkými písmeny mají stejný význam jako v Obchodních podmínkách. 

Platební služby poskytuje SumUp, společnost s ručením omezeným založená v Irsku pod registračním číslem 505893, s DIČ IE9813461A a se sídlem na adrese Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Irsko D02 K580. SumUp je autorizovaná instituce elektronických peněz (č. licence C195030, datum vydání 27. října 2020) regulovaná irskou centrální bankou. Podrobnosti o naší licenci najdete na stránkách Irské centrální banky: internetovém rejstříku irské centrální banky.

Je důležité, abyste se seznámili se svými povinnosti dle těchto Platebních podmínek a porozuměli jim. Proto si tyto Platební podmínky pečlivě přečtěte.

V případě jakýchkoli otázek, nejasností nebo stížností ohledně Obchodních podmínek, těchto Platebních podmínek, jakýchkoli Dalších podmínek nebo Služeb, nebo pokud chcete požádat o poskytnutí kopie těchto Platebních podmínek, vám je k dispozici Zákaznická podpora SumUp na adrese [email protected].

1. Všeobecná ustanovení 

Naše Platební služby vám umožňují přijímat a zpracovávat transakce platebními kartami („Platby“) pomocí různých prostředků a/nebo využívat elektronickou peněženku („Peněženka“), se kterou je propojená předplacená debetní karta („Karta“). Platby od vašich zákazníků („Majitelé karet“) můžete zpracovávat osobně pomocí kompatibilního mobilního zařízení, naší Aplikace a/nebo platebního terminálu, který poskytujeme („Terminál“), i na dálku prostřednictvím plateb přes internet, které poskytujeme.

V rámci poskytování Platebních služeb zajistíme zpracování Plateb ve váš prospěch, připíšeme prostředky, které z takových Plateb získáme, na váš Účet a provedeme příslušná vypořádání těchto prostředků (po odečtení Poplatků a veškerých Zpětných úhrad, vyřízení vratek, nároků nebo splacení jiných částek, které nám dlužíte) dle těchto Platebních podmínek.

Udělujete nám oprávnění a pokyn k přijímání, držení a vyplácení prostředků dle těchto Platebních podmínek vaším jménem a ve váš prospěch. Toto oprávnění a pokyn zůstávají v platnosti a účinnosti až do ukončení nebo zrušení vašeho Účtu.

2. Zpracování osobních údajů

Aby vám společnost SumUp mohla poskytovat Platební služby, zpracovává osobní údaje koncových zákazníků využívajících Platební služby. Toto zpracování probíhá v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti SumUp.

3. Sítě a zpracovatelé

Platební služby vám umožňují přijímat platby kartami nabízeními společnostmi Visa Europe Limited, Mastercard Europe S.A., American Express Limited a dalšími příslušnými organizacemi vydávajícími platební karty (společně označovanými jako „Sítě“). Vedle těchto Platebních podmínek a Obchodních podmínek se Platební služby, které vám poskytujeme, řídí požadavky a předpisy Sítí (dále jen „Pravidla sítě“). Odkazy na aktuální Pravidla sítě najdete na naší Webové stránce. Přijetím těchto Platebních podmínek se zároveň zavazujete dodržovat Pravidla sítě, která mohou jednotlivé Sítě v nepravidelných intervalech měnit. Platební služby a/nebo Platební podmínky jsme oprávněni dle potřeby rozšiřovat, mazat nebo upravovat tak, aby odpovídaly Pravidlům sítě.

Za účelem poskytování našich Platebních služeb jsme uzavřeli dohody se zpracovateli z řad bankovních partnerů („Zpracovatelé“). Seznam Zpracovatelů, se kterými spolupracujeme na poskytování Služeb, najdete na naší stránce Webové stránce. V závislosti na objemu Plateb mohou Pravidla sítě vyžadovat, aby někteří z našich obchodníků vstoupili do samostatného vztahu, jak ho stanoví smlouvu s některou z našich partnerských zpracovatelských bank nebo se samotnou Sítí. Pokud jste takový obchodník, na tuto skutečnost vás upozorníme a v příslušném okamžiku vám poskytneme takovou samostatnou dohodu. 

V případě rozporu mezi těmito Platebními podmínkami a buď Pravidly sítě, nebo výše uvedenou smlouvou s Nabyvatelem, převažují nadále Pravidla sítě nebo smlouva s Nabyvatelem.

4. Účet SumUp

Vaše používání Platebních služeb je podmíněno vlastnictvím Účtu u společnosti SumUp, jak je uvedeno v čl. 1 Obchodních podmínek. V rámci vytvoření a používání Účtu můžeme provádět kontroly vaší bonity a jsme oprávněni vyžádat si od vás další dokumentaci, abychom splnili požadavky platných zákonů, předpisů a pravidel. Úspěšné dokončení všech nezbytných kontrol posoudíme na základě vlastního uvážení. Vyhrazujeme si právo pozastavit nebo zrušit váš Účet a/nebo omezit váš přístup k jakýmkoli Platebním službám, pokud neposkytnete úplné a přesné informace nebo nesplníte jakékoli požadavky platné pro registraci nebo ověření Účtu.

5. Přijímání karetních plateb 

Platební služby zahrnují možnost přijímat platby za přítomnosti karty, a to buď prostřednictvím terminálu, ručním zadáním údajů o platební kartě, nebo jiným způsobem, jehož použití umožňujeme. Pokud přijmete Platby prostřednictvím některého z našich Terminálů, bude Terminál použit ke zpracování a autorizaci Plateb mezi platební kartou a našimi servery. Platební služby mohou dále zahrnovat možnost přijímat platby bez přítomnosti karty, včetně plateb provedených prostřednictvím platebních bran nebo prostřednictvím platebních odkazů, které zašlete svým zákazníkům. Seznam aktuálně přijímaných platebních karet, který v nepravidelných intervalech a bez předchozího upozornění aktualizujeme, najdete na naší Webové stránce.

Některé způsoby plateb můžeme v rámci Platebních služeb nabízet ve spolupráci s třetími stranami („Partner“) prostřednictvím mobilní aplikace Partnera, webové stránky nebo jiného softwaru („Aplikace partnera“). V takových případech je váš vztah s Partnerem samostatným obchodním vztahem mezi vámi a Partnerem a my neseme odpovědnost pouze za Platební služby, které poskytujeme v rámci Aplikace partnera. Neneseme odpovědnost za funkčnost Aplikace partnera ani za jakékoli služby, které vám nebo Majitelům karet Partner poskytne. Dle dohody mezi vámi a Partnerem můžeme také účtovat poplatky za služby ve prospěch Partnera, v žádném případě však neneseme odpovědnost za strhávání nebo placení daní souvisejících s vaším používáním Aplikace partnera.

6. Alternativní způsoby platby

Vedle výše popsaných Platebních služeb může společnost SumUp nabízet funkci, která vám umožňuje přijímat platby od zákazníků provedené jiným způsobem třetími stranami („Alternativní způsoby platby“). Funkci Alternativních způsobů platby si můžete integrovat do našich Platebních služeb souvisejících s platbami bez přítomnosti karty, abyste svým zákazníkům umožnili vybírat a používat při placení Alternativní způsoby platby.

Podrobnosti ohledně poskytovatelů Alternativních platebních služeb, některých doplňkových standardů, pravidel, postupů a požadavků souvisejících s Alternativními platebními službami („Podmínky AZP“) jsou k dispozici na naší Webové stránce a zároveň tvoří součást těchto Platebních podmínek v rozsahu, ve kterém používáte funkci Alternativních platebních služeb. Podmínky AZP se zavazujete dodržovat za všech okolností. Poskytovatelé Alternativních platebních služeb a Podmínky AZP podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Není-li v Podmínkách AZP uvedeno jinak, mohou být platby provedené Alternativními způsoby platby poskytovateli Alternativních způsobů plateb vráceny. Vaše závazky a odpovědnost vůči společnosti SumUp ve smyslu vrácených plateb jsou stejné, jako ty, které vůči nám máte ve smyslu Zpětných úhrad. Poskytovatelé Alternativních způsobů platby mohou vrácení platby provedené Alternativními způsoby platby ovlivnit stejně, jako tak může učinit příslušná Síť, zpracovatel nebo jakákoli z námi pověřených finančních institucí ve smyslu Zpětných úhrad.

Dostupnost Alternativních způsobů platby podléhá geografickým omezením. Přehled Alternativních způsobů platby dostupných ve vaší zemi najdete na naší Webové stránce.

7. Terminály

Informace o dostupných Terminálech a možnostech jejich zakoupení nebo pronájmu najdete na naší Webové stránce

Není-li konkrétně dohodnuto jinak, nejste oprávněni prodávat, pronajímat, licencovat ani převádět Terminál na třetí strany, případně umožnit používání Terminálu třetí straně. Dále nejste oprávněni provádět jakékoli úpravy softwaru nebo hardwaru Terminálu. Terminál nesmíte používat k žádným účelům odlišným od přijímání Plateb.

8. Poukazování plateb, poplatky a výpisy

Jakmile obdržíme prostředky z Plateb, které zpracujete přes SumUp, vyplatíme vám celou dlužnou částku do Peněženky (dále jen „Poukázání plateb“ nebo „Poukázané platby“). Můžete si vybrat možnost automatického přesměrování Poukázaných plateb na bankovní účet spojený s vaším Účtem SumUp. Před každým Poukázáním plateb strhneme z prostředků k Poukázání příslušné Poplatky za naše Služby. Naše aktuální Poplatky za Platební služby jsou uvedeny v Přehledu poplatků na naší Webové stránce. Předvolby poukazování plateb si můžete změnit v Profilu účtu nebo se obraťte na Zákaznickou podporu na [email protected].

Z Účtu SumUp vám budeme posílat měsíční výpisy. Souhlasíte s tím, že jsme oprávněni sdružit Informace o poplatcích podle značky, aplikace, kategorií platebních nástrojů a sazeb vzájemné výměny platných pro danou transakci.

9. Peněženka SumUp a SumUp Card

Za účelem usnadnění Poukazování plateb, jak je popsáno v čl. 8 výše, vám připravíme Peněženku spojenou s vaším Účtem. Dále jsme oprávněni vydat vám Kartu propojenou s vaším Účtem. Za používání Peněženky a/nebo Karty jsme oprávněni účtovat vám poplatky. Přehled aktuálních poplatků najdete na naší Webové stránce.

Pokud vám nebyla vydána Karta a vy si tuto funkci přejete aktivovat nebo pokud si chcete aktivovat další funkce spojené s Peněženkou, obraťte se na Zákaznickou podporu na [email protected].

9a. Používání Peněženky

Vaše Peněženka (v některých případech také označovaná jako Podnikatelský účet SumUp) může být doplňována prostředky z vašich Plateb prostřednictvím Poukázaných plateb. Zároveň vám můžeme umožnit, abyste svou Peněženku doplňovali přidáváním prostředků přímo z vaší kreditní nebo debetní karty, případně bankovním převodem. V takových případech vám peníze do Peněženky přidáme, jakmile přijmeme příslušnou platbu. Zůstatek z Peněženky si může kdykoli převést na bankovní účet. Tyto převody ale podléhají kontrolám ve smyslu bezpečnosti a ochrany proti podvodům, a proto při nich může být požadováno potvrzení vaší totožnosti nebo poskytnutí jiných ověřovacích informací, a to ještě předtím než převod proběhne.

Účet SumUp ani Podnikatelský účet SumUp není bankovní účet a nevážou se k němu žádné kompenzační programy. Peníze na vašem Účtu nebo ve vaší Peněžence nepředstavují vklady a nebude z nich vyplácen úrok.

9b. Používání vaší Karty

Kartu vydává společnost SumUp v souladu s licencí od Mastercard Europe S/AInc. a může mít fyzickou nebo virtuální podobu. Kartu je možné používat k platbám za zboží a služby v prodejnách i na dálku (například na internetu) a dále k vybírání hotovosti z vaší Peněženky. Nemáte žádnou povinnost Kartu používat.

Karty se zasílají na fyzické adresy (platí u fyzických Karet) nebo na e-mailové adresy (platí pro virtuální Karty) registrované ve vašem Účtu. Než začnete Kartu používat, musíte si ji aktivovat. Při aktivaci Karty je nutné nastavit PIN. PIN si nikam nezapisujte a neukládejte si ho v nezabezpečené elektronické podobě. PIN neuchovávejte u karty ani na mobilním zařízení. Svůj PIN nikomu nesdělujte a při jeho zadávání si zkontrolujte, že ho nelze odpozorovat.

V souladu s platnými zákony a předpisy jsme povinni shromažďovat, ověřovat a uchovávat určité údaje o všech našich zákaznících. Používání Karty může být částečně nebo zcela omezeno, dokud nebude tento proces dokončen. Používání Karty podléhá trvalým Opatřením na ochranu proti podvodům, a to bez předchozího upozornění nebo po něm.

Kartu lze používat k nákupům zboží a služeb u všech obchodníků označených symbolem přijímání karet MasterCard nebo k výběrům hotovosti na všech místech označených logem Mastercard. Po přijetí na Kartu se vaše prostředky uchovávají ve vaší Peněžence.

Některé transakce Kartou mohou před dokončením vyžadovat dodatečné bezpečnostní ověření prostřednictvím systému Mastercard 3D Secure. To může mít podobu odpovědí na bezpečnostní otázky, ověření transakce prostřednictvím potvrzovacího kódu, který dostanete SMS zprávou nebo e-mailem, případně ověření transakce načtením otisku prstu na kompatibilním zařízení.

Pokud jste přesvědčeni, že vaše Karta, Číslo karty, PIN, Účet nebo internetové přihlašovací údaje byly ztraceny nebo odcizeny, případně že někdo převedl nebo by mohl převést peníze z vaší Karty bez vašeho svolení, jste povinni okamžitě kontaktovat naši Zákaznickou podporu na adrese [email protected]. Kartu si můžete dočasně zablokovat ve Správě účtu SumUp.

V případě ztráty nebo odcizení Karty nebo pokud jste nezajistili zabezpečení ochranných prvků Karty dle těchto Platebních podmínek, bude vaše maximální odpovědnost omezena částkou 50 € nebo jejím ekvivalentem v místní měně. Výjimku představují případy, kdy jste jednali s úmyslem dopustit se podvodu nebo jste úmyslně či v důsledku hrubé nedbalosti nedodrželi tyto Platební podmínky. Za takových okolností můžete nést odpovědnost za plnou výši ztráty. Nesete odpovědnost za všechny oprávněné transakce zahájené za použití vaší Karty a poplatky vzniklé z používání vaší Karty. Pokud umožníte jiné osobě přístup k vaší Kartě, Číslu karty, PINu, Účtu, Podnikatelskému účtu SumUp, heslu nebo přihlašovacím údajům, budou veškeré transakce provedené takovými osobami pomocí Karty považovány za oprávněné a vy můžete nést odpovědnost za veškeré transakce a poplatky vzniklé takovým osobám.

Jsme oprávněni omezit z bezpečnostních důvodů výši nebo počet transakcí, které můžete provádět pomocí vaší Karty. Kartu nesmíte používat k žádným nezákonným transakcím.

Společnost SumUp si vyhrazuje právo zrušit Kartu, která nebyla po dobu 12 měsíců aktivována ani používána. V takovém případě vás nejpozději 30 dnů předem budeme informovat a následně Kartu zrušíme, pokud ji během této výpovědní lhůty neaktivujete nebo nezačnete používat.

10. Převody

Společnost SumUp vám dále může umožnit převody prostředků z vaší Peněženky do Peněženky k jinému Účtu SumUp nebo na bankovní účet.

Odpovídáte za zadání správných platebních údajů příjemce převodu. Jakékoli chyby v zadaných údajích mohou být příčinou neúspěšného nebo zpožděného převodu, případně mohou způsobit ztrátu prostředků. Za žádných okolností neneseme odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám u takových převodů vzniknou zadáním nesprávných platebních údajů.

Před potvrzením vašeho požadavku na zahájení převodu se na hlavní stránce zobrazí následující údaje:

  • platební údaje protistrany,

  • částka, kterou chcete protistraně poslat,

  • veškeré příslušné poplatky. 

Jakmile obdržíme váš požadavek na zahájení převodu, už nebudete mít možnost převod zrušit. Váš požadavek je považován za přijatý, jakmile nám poskytnete výše uvedené údaje. Převody z vaší Peněženky do Peněženky spojené s jiným Účtem SumUp nebo na bankovní účet budeme provádět bezprostředně po obdržení vašeho požadavku na zahájení převodu. Jakmile obdržíme váš požadavek na zahájení převodu z vaší Peněženky do Peněženky spojené s jiným Účtem SumUp, připíšeme prostředky ve prospěch Peněženky spojené s jiným Účtem SumUp okamžitě. Převody na bankovní účty mohou v závislosti na konkrétním poskytovateli trvat 3 až 5 pracovních dnů. Váš převod nemusíme dokončit, pokud: 

  • vaše pokyny nejsou úplné nebo jednoznačné,

  • došlo k podezřelé aktivitě související s vámi nebo příjemcem,

  • převod by porušoval platné právo, předpis, pravidlo nebo ustanovení těchto Platebních podmínek,

  • převyšuje vaše platební limity nebo zůstatek prostředků ve vaší Peněžence.

Vyhrazujeme si právo omezit dle potřeby a našeho vlastního uvážení počet a/nebo částky převodů, abychom splnili bezpečnostní a regulační požadavky. 

11. Ochrana prostředků

Částku rovnou veškerým částkám, které vám dlužíme, budeme držet odděleně od našich vlastních prostředků, ale společně s částkami drženými ve prospěch jiných Účtů SumUp, a to na samostatném bankovním účtu. Tyto prostředky ochráníme v souladu s našimi zákonnými a regulačními povinnostmi. V případě naší insolvence budou veškeré námi přijaté prostředky chráněny proti nárokům našich věřitelů.

12. Otevřené bankovnictví 

Poskytovatelům otevřeného bankovnictví a externím poskytovatelům můžete povolit přístup k informacím o vašem Účtu nebo provádění plateb vaším jménem, a to v souladu s vašimi pokyny a příslušnými regulačními požadavky. Veškeří takoví poskytovatelé musí mít zákonné oprávnění provádět platby a často musí být autorizováni regulátorem, jako je irská centrální banka nebo Úřad pro kontrolu finančních trhů. Než jakýmkoli takovým poskytovatelům udělíte povolení, jste povinni ověřit si, že mají potřebná oprávnění a jsou důvěryhodní.

Se všemi žádostmi o platby, které můžeme obdržet od poskytovatelů otevřeného bankovnictví a externích poskytovatelů, kterým jste udělili povolení, budeme nakládat tak, jako byste nám je poslali vy sami, a v souladu s těmito Platebními podmínkami. Pokud očekáváte, že poskytovatelé otevřeného bankovnictví nebo externí poskytovatelé provedou platbu vaším jménem, ale oni tak neučiní, neneseme za neprovedení vaší platby žádnou odpovědnost. Pokud chcete poskytovatelům otevřeného bankovnictví a externím poskytovatelům znemožnit přístup k informacím o vašem Účtu nebo provádění plateb vaším jménem, kontaktujte nás nebo poskytovatele.

13. Omezení

Jste povinni dodržovat veškerá omezení stanovená našimi Obchodními podmínkami a Platebními podmínkami ve smyslu vašeho používání Platebních služeb. Dále se zavazujete nepoužívat Platební služby v souvislosti se zbožím, službami nebo obchodními činnostmi, které jsou (a) nezákonné nebo potenciálně nezákonné (včetně padělání, krádeží nebo podvodů) nebo (b) jsou v rozporu s platnými zákony a předpisy (mimo jiné též se zákony na ochranu spotřebitele, zákony o bezpečnosti produktů, zákony o ochraně duševního vlastnictví a obchodními směrnicemi nebo nařízeními o kontrole exportu). 

Společnost SumUp může na základě vlastního uvážení rozhodnout o tom, jestli vaše používání Platebních služeb porušuje jakákoli omezení dle Obchodních podmínek nebo těchto Platebních podmínek. Uchováváme si právo pozastavit nebo zrušit váš Účet a/nebo přístup k Platebním službám, pokud zjistíme nebo se budeme důvodně domnívat, že k takovému porušení došlo. Pokud nám odešlete nebo se pokusíte odeslat jakoukoli Platbu, o které budeme přesvědčeni, že porušuje Obchodní podmínky, tyto Platební podmínky nebo zákon a působí nám, ostatním uživatelům našich Platebních služeb nebo našim partnerům škody (což zahrnuje mimo jiné též podvody a škody na pověsti značky nebo společnosti, případně trestné činy), vyhrazujeme si právo Platbu neschválit, pozastavit nebo zrušit, zrušit nebo pozastavit váš Účet, nahlásit transakci příslušnému orgánu činnému v trestním řízení a/nebo požadovat od vás náhradu škody nebo jinou nápravu.

Dále si vyhrazujeme právo zablokovat, pozastavit nebo zrušit vaši Kartu nebo Peněženku, pokud v rámci našich zásad a procesů zjistíme skutečnosti, které budou podle našeho přesvědčení poukazovat na podvodnou, podezřelou nebo trestnou činnost či jakoukoli činnost, která je v rozporu s Obchodními podmínkami a/nebo těmito Platebními podmínkami. Pokud zablokujeme, pozastavíme nebo zrušíme vaši Kartu nebo Peněženku a nebudou nám bránit objektivně oprávněné bezpečnostní důvody nebo platná ustanovení zákona, budeme vás o zablokování, pozastavení nebo zrušení vaší Karty nebo Peněženky dle možností informovat předtím, než vám bude Karta nebo Peněženka zablokována, pozastavena či zrušena, nejpozději však k okamžiku takového zablokování, pozastavení či zrušení Karty nebo Peněženky. Pokud toto právo uplatníme, neneseme vůči vám žádnou odpovědnost za jakoukoli následnou nedostupnost finančních prostředků na vaší Kartě a/nebo v Peněžence ani za znemožnění používání Karty z vaší strany.

14. Vaše povinnosti

Zavazujete se nepřijímat žádné Platby, pokud platební karta nemá všechny prvky, které jsou pro daný typ karty typické, pokud se zdá, že s platební kartou bylo manipulováno nebo že byla poškozena, případně pokud platnost platební karty vypršela.

Bez našeho svolení nesmíte pro žádnou Platbu nastavit minimální hodnotu Plateb, která by přesahovala 1,00 € (nebo ekvivalent v místní měně). Dále se zavazujete poskytnout Držitelům karet přinejmenším stejné podmínky, jaké poskytujete zákazníkům, kteří platí za vaše zboží a/nebo služby v hotovosti, a Držitelům karet nebudete účtovat žádné další částky ani příplatky.

Svůj Účet a Historii plateb jste povinni sledovat a příslušnému Držiteli karty musíte refundovat veškeré Platby, které jste obdrželi omylem, nebo přeplatky, pokud by hodnota Platby byla nesprávná.

Pokud to vyžaduje zákon nebo Pravidla sítě, jste povinni poskytnout Držiteli karty tištěné potvrzení o Platbě. Držitelům karet můžete potvrzení o Platbě navíc poslat e-mailem nebo textovou zprávou (nikoli však namísto tištěného potvrzení, pokud je požadováno zákonem).

Jste povinni okamžitě zkontrolovat veškeré výpisy (např. faktury nebo vyúčtování), které vám poskytneme, a dále též vypořádání, refundace, zpětné platby nebo jakékoli jiné transakce uhrazené ve váš prospěch nebo vyúčtované na váš vrub nebo ve prospěch či na vrub Držitele karty. Jste povinni bez zbytečného odkladu namítnout veškeré nepřesné nebo neúplné výpisy, přičemž tak musíte učinit nejpozději dvacet pět Pracovních dnů od přijetí příslušného výpisu nebo data příslušné platby. Pokud námitku nevznesete v uvedené lhůtě, má se za to, že výpis schvalujete, s výjimkou případů, kdy k chybě dojde naší vinou. Pokud by k chybě došlo naší vinou, jste povinni informovat nás o tom bez zbytečného odkladu, v každém případě však nejpozději do třinácti měsíců od data zúčtování platební transakce, ke které se chyba vztahuje (jak je podrobně uvedeno v čl. 18 – Chyby a neoprávněné platby). Po uplynutí této lhůty si vyhrazujeme právo znovu vystavit opravený výpis nebo opravit jakékoli platby. S výjimkou případů stanovených zákonem nesete výhradní odpovědnost za vedení záznamů o všech Platbách a dalších údajích souvisejících s vaším Účtem a vaším používáním Služeb.

Veškeré reklamní materiály, které od nás obdržíte, budete ve svých obchodních prostorách vystavovat viditelně. Takové materiály mohou zahrnovat nálepky do prodejny nebo na okna auta zobrazující logo společnosti SumUp a/nebo loga, značky nebo symboly Sítí, které musí být zobrazeny dle požadavků Sítí, zákona nebo společnosti SumUp.

15. Záloha

Aby bylo zajištěno plnění vašich platebních závazků dle těchto Platebních podmínek, berete na vědomí skutečnost a souhlasíte s tím, že jsme oprávněni kdykoli a na základě našeho vlastního uvážení dočasně zadržet Poukázané platby a vytvořit zálohu (dále jen „Záloha“). Účelem Zálohy je zajištění našich zájmů. Jsme oprávněni odečítat si a strhávat ze Zálohy veškeré částky, které nám dle těchto Podmínek dlužíte, včetně veškerých záporných zůstatků na jakémkoli Účtu, a to bez předchozího upozornění.

Pokud dlužná částka převyšuje hodnotu Zálohy, neprodleně, nejpozději však do tří Pracovních dnů od data naší příslušné výzvy, nám uhradíte dlužnou částku převyšující hodnotu Zálohy. Tímto nás výslovně zmocňujete k inkasování veškerých dlužných částek, včetně nákladů a výdajů vzniklých v souvislosti se strháváním takových částek, z vaší Peněženky nebo bankovního účtu a/nebo vaší kreditní karty nebo bankovního účtu, které jste použili k nákupu jakéhokoli našeho Terminálu, případně k započtení takových částek proti jakýmkoli Poukázaným platbám, na které máte nárok. Neuhrazení dlužných částek z vaší strany po příslušné výzvě představuje závažné porušení těchto Podmínek, za které ponesete veškeré náklady spojené se strháváním takových částek, mimo jiné též poplatky a výdaje na právní zastoupení, poplatky inkasních agentur a veškeré případné úroky.

16. Zpětné úhrady

Zaplacenou částku je možné zpětně naúčtovat na vrub vašeho Účtu, pokud (a) je Platba sporná, je z jakéhokoli důvodu vrácena příslušnou Sítí, Zpracovatelem, Držitelem karty nebo některou z námi pověřených finančních institucí, (b) pokud nebyla autorizována nebo (c) pokud máme jakýkoli důvod domnívat se, že Platba nebyla autorizována, je protiprávní, podezřelá nebo v rozporu se zněním těchto Podmínek (dále jen „Zpětná úhrada“).

Zavazujete se poskytnout nám na vyžádání a vlastní náklady součinnost při vyšetřování jakýchkoli Zpětných úhrad a/nebo jakýchkoli vašich Plateb zpracovaných prostřednictvím Služeb. Berete na vědomí, že neposkytnutí včasné součinnosti z vaší strany, včetně případů, kdy budeme požadovat předložení potřebné dokumentace, a to ve lhůtě do nejvýše deseti Pracovních dnů od data požadavku, může být příčinou nevratnosti Zpětné úhrady. Vyhrazujeme si právo účtovat poplatek za vyšetřování a/nebo řešení veškerých Zpětných úhrad. Výše těchto poplatků je uvedena na naší Webové stránce.

Pokud spor o Zpětnou úhradu nevyřeší ve váš prospěch vydávající banka ani Síť nebo pokud se rozhodnete Zpětnou úhradu nenamítat, vyhrazujeme si právo (a) vymáhat od vás původní Platbu navýšenou o Poplatky a (b) připsat původní částku Platby zpět Držiteli karty.

Pokud zjistíme, že u vás dochází k nadměrnému počtu Zpětných úhrad, jsme oprávněni odložit Platby do vaší Peněženky nebo na váš bankovní účet, ponechat si Zálohu v přiměřené, námi stanovené výši určenou na pokrytí očekávaných Zpětných úhrad a souvisejících poplatků nebo ukončit či pozastavit Služby a zrušit váš Účet.

17. Refundace a vratky

Dle těchto Platebních podmínek a přijímáním Plateb prostřednictvím Platebních služeb se zavazujete zpracovávat vratky a provádět refundace z vašeho Účtu v souladu s těmito Platebními podmínkami a Pravidly sítě.

Pravidla sítě mimo jiné vyžadují, abyste v okamžiku nákupu předložili nebo měli zveřejněné zásady řádného vrácení a zrušení a neprováděli refundace Plateb, pokud to nevyžaduje zákon, a dále abyste v rámci refundací Plateb nepřijímali hotovost ani jiné hodnotné věci. Refundovaná částka musí zahrnovat veškeré daně podléhající povinnosti refundace a nesmí přesáhnout hodnotu původní Platby.

V případě výměny, částečné vratky nebo chybné Platby či Částky platby můžete provést refundaci celkové částky původní Platby nebo částečné hodnoty odpovídající hodnotě vratky chybné Platby prostřednictvím Aplikace, Webové stránky nebo Terminálu. Refundace zpracované prostřednictvím vašeho Účtu budou schváleny ve lhůtě třiceti dnů od data zahájení Platby. Strhneme vám původní částku Platby navýšenou o Poplatky a refundovanou Platbu připíšeme zpět Držiteli karty.

Pokud dojdeme k závěru, že zpracováváte nadměrné množství refundací, jsme oprávněni zrušit vaši možnost provádět refundace a/nebo přijmout další opatření ve smyslu vašeho Účtu.

18. Chyby a neoprávněné platby

Pokud budete přesvědčeni, že jsme neprovedli nebo nesprávně provedli Platbu nebo zpracovali neoprávněnou Platbu, jste povinni nás o tom informovat bez zbytečného prodlení, v každém případě však nikoli později než třináct měsíců od data Platby.

Pokud nám oznámíte, že jsme neprovedli nebo nesprávně provedli Platbu, vynaložíme úsilí vedoucí k vyšetření a v přiměřené míře se vynasnažíme napravit veškeré zjištěné chyby. Pokud v důsledku chyby obdržíte částku nižší, než je hodnota, na kterou máte nárok, připíšeme rozdíl ve prospěch vašeho Účtu. Pokud v důsledku chyby obdržíte částku vyšší, než je hodnota, na kterou máte nárok, strhneme přeplatek z vašeho Účtu.

Pokud nám oznámíte neoprávněnou Platbu, neprodleně, nejpozději však do konce Pracovního dne bezprostředně následujícího po dni oznámení neoprávněné Platby, vám refundujeme částku platby včetně všech Poplatků, které z ní byly odečteny. Tato podmínka nebude platit, pokud budeme mít opodstatněný důvod domnívat se, že by se mohlo jednat o podvod související s domněle neoprávněnou platbou.

19. Dodržování standardu PCI 

Po dobu platnosti těchto Podmínek jste povinni dodržovat příslušná ustanovení Standardu datové bezpečnosti v oboru platebních karet (dále jen „PCI-DSS“). PCI-DSS musíte zejména dodržovat ve smyslu uchovávání, zpracovávání a přenosu údajů o platebních kartách. Informace o PCI-DSS najdete na webu Rady PCI.

20. Ukončení platnosti a revize Platebních podmínek

Tyto Platební podmínky vstupují v platnost okamžikem přijetí Obchodních podmínek a ověření vaší totožnosti. Platí po dobu neurčitou až do okamžiku jejich výpovědi z vaší nebo naší strany.

Tyto Platební podmínky jsme oprávněni kdykoli upravovat a měnit, smazat, případně ukončit jejich platnost nebo stanovit podmínky pro jakýkoli aspekt Platebních služeb. Navrhovaná změna vstupuje v platnost nejdříve dva měsíce po datu oznámení o změně. Berete na vědomí, že po takovém oznámení se bude mít za to, že změny Platebních podmínek přijímáte, pokud nepřestanete používat Platební služby a neodstoupíte od Platebních podmínek dříve, než změny vstoupí v platnost. Pokud jakékoli změny odmítáte, máte právo bezplatně odstoupit od Platebních podmínek, a to s platností od jakéhokoli okamžiku do data, kdy začnou změny platit.

Vyhrazujeme si právo vypovědět Platební podmínky s dvouměsíční výpovědní lhůtou nebo dle platných zákonů okamžitě, pokud: (a) porušíte jakékoli ustanovení těchto Platebních podmínek nebo jakékoli jiné ustanovení vztahující se na konkrétní Platební služby upravené samostatnými podmínkami, mimo jiné též Pravidly sítě, (b) jsme důvodně přesvědčeni, že porušujete jakýkoli zákon nebo předpis upravující vaše používání Platebních služeb, (c) jsme důvodně přesvědčeni, že jste jakýmkoli způsobem zapojeni do jakékoli podvodné činnosti, praní špinavých peněz, financování terorismu nebo jiné trestné činnosti, (d) pro nás představujete nepřijatelné úvěrové riziko nebo riziko podvodu nebo (e) jsme důvodně přesvědčeni, že váš účet byl ohrožen nebo představuje hrozbu z jiných bezpečnostních důvodů.

Po vypovězení těchto Platebních podmínek a/nebo zrušení vašeho Účtu nám neprodleně uhradíte veškeré částky dlužné dle těchto Platebních podmínek, a to v poměrné výši vzhledem k datu vypovězení Platebních podmínek, a stejně tak vám my vyplatíme veškeré dlužné částky dle těchto Platebních podmínek. Zároveň jsme oprávněni zadržet Zálohu, a to do okamžiku, kdy budou plně uhrazeny veškeré potenciálně dlužné částky, včetně veškerých případných Zpětných úhrad, v žádném případě však déle než třináct měsíců po datu účinnosti výpovědi.

21. Řešení stížností

Jakékoli stížnosti ohledně Platebních služeb je nutné zasílat nejprve nám, a to prostřednictvím Zákaznické podpory SumUp na adrese [email protected]. Veškeré stížnosti podléhají našemu postupu vyřizování stížností.

Ve většině případů odpovíme na vaši stížnost v plném rozsahu e-mailem, a to ve lhůtě patnácti Pracovních dnů od data jejího doručení. Ve výjimečných případech, a pokud nemůžeme na vaši stížnost odpovědět v plném rozsahu, vás budeme informovat o důvodech prodlení a lhůtě, ve které obdržíte úplnou odpověď, což bude za všech okolností do třiceti pěti Pracovních dnů od data doručení vaší stížnosti. 

Pokud vaši stížnost nevyřešíme k vaší spokojenosti, můžete ji postoupit veřejnému ochránci práv v oblasti finančních služeb a důchodů na adrese Financial Services and Pensions Ombudsman of Ireland, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, Irsko D02 VH29 (telefon +353 1567 7000). Podrobnosti o službách poskytovaných úřadem veřejného ochránce práv v oblasti finančních služeb a důchodů najdete na webu organizace.

Tyto Platební podmínky se řídí irským právem. Veškeré nároky vzniklé z těchto Platebních podmínek, případně z poskytování Platebních služeb, nebo s nimi související, které nelze vyřešit prostřednictvím Zákaznické podpory, budou řešeny veřejným ochráncem práv v oblasti finančních služeb. Pokud nejste oprávněni předložit stížnost k veřejnému ochránci práv v oblasti finančních služeb nebo se tak rozhodnete neučinit, platí, že výhradní pravomoc ve věcech veškerých nároků vzniklých z těchto Platebních podmínek nebo s nimi souvisejících náleží irským soudům.

Upozornění: Vytiskněte si kopii tohoto dokumentu a ponechejte si ji pro budoucí potřebu.