Podmínky používání dárkových karet SumUp

V účinnosti od 02.8.2021

Upozornění: Vytiskněte si kopii tohoto dokumentu a ponechejte si ji pro budoucí potřebu.

Používáním Služeb spojených s dárkovými kartami SumUp, jak jsou popsány níže (dále jen „Služby spojené s dárkovými kartami“), se zavazujete dodržovat Obchodní podmínky SumUp, tyto Podmínky používání dárkových karet a veškeré další podmínky a zásady upravující vaše případné používání dalších Služeb. Tyto Podmínky používání dárkových karet jsou Další podmínky a vedle Obchodních podmínek a Platebních podmínek jsou součástí právní dohody mezi vámi a společností SumUp Limited (dále jen „SumUp“ a „my“ ve všech příslušných gramatických tvarech). Není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak, mají pojmy psané velkým písmenem význam shodný s pojmy vymezenými v Obchodních podmínkách a Platebních podmínkách. 

1. Služby spojené s dárkovými kartami

Naše služby spojené s dárkovými kartami vám umožňují nabízet a prodávat zákazníkům dárkové karty na vaše produkty a služby přes internet (dále jen „Dárkové karty“), přičemž si zákazníci můžou objednávat různé Platební služby nabízené společností SumUp a platit za ně. Váš přístup k Platebním službám a jejich používání se řídí Platebními podmínkami. Vaše používání Služeb spojených s dárkovými kartami je podmíněno vlastnictvím Účtu u společnosti SumUp, jak je uvedeno v čl. 1 Obchodních podmínek.

V rámci Služeb spojených s dárkovými kartami můžete generovat a sdílet odkazy na platby z mobilních zařízení a prodávat zákazníkům Dárkové karty. Dárkové karty jsou poskytovány výhradně elektronicky a jejich doručení se oproti objednávce může zpozdit o několik hodin. Společnost SumUp si vyhrazuje právo pozastavit nebo odmítnout nákup Dárkových karet z jakéhokoli důvodu. Všechny vydané Dárkové karty najdete ve svojí Historii plateb, kde budou mít stav dokončených Plateb. Dárkové karty jste oprávněni nabízet výhradně zákazníkům v EHP, Spojeném království nebo ve Švýcarsku a dále dle seznamu Území podporovaných společností SumUp, který je k dispozici na naší Webové stránce. 

Vyhrazujeme si právo upravovat nebo ukončit poskytování Služeb spojených s dárkovými kartami z jakéhokoli důvodu v souladu s našimi Obchodními podmínkami, Platebními podmínkami nebo těmito Podmínkami používání dárkových karet.

2. Vaše povinnosti 

Pokud svým zákazníkům nabízíte Dárkové karty prostřednictvím Služeb spojených s dárkovými kartami, jste právě vy (a nikoli společnost SumUp) vydavatelem a správcem Dárkových karet a nesete odpovědnost za poskytování zboží nebo služeb v souladu s podmínkami platnými pro příslušnou Dárkovou kartu. Nesete odpovědnost za vedení evidence vydaných Dárkových karet, majitelů Dárkových karet, počtu Dárkových karet a používání Dárkových karet. 

Dárkové karty lze uplatnit výhradně a přímo u vás. Nejste oprávněni povolit vracení ani refundace Dárkových karet s výjimkou případů, které jsou v souladu se zákonnými právy na ochranu spotřebitelů. Dárkové karty nejsou platební nástroje a vy z nich nejste oprávněni poskytnout refundaci ani vrácení peněz, pokud to nevyžadují platné zákony. 

Nesete výhradní odpovědnost za veškeré závazky související s prodejem Dárkových karet, používáním nebo zneužitím vašich Dárkových karet a za jakékoli nároky třetích stran vzniklé z vašich Dárkových karet nebo s nimi související. Dále nesete výhradní odpovědnost za vyřizování veškerých nároků souvisejících s Dárkovými kartami, které vydáte. Veškeré stížnosti, požadavky nebo připomínky zákazníků související s Dárkovými kartami, které vydáte, jste povinni vyřídit a spravovat (mimo jiné též v záležitostech spojených s refundacemi, akcemi a spokojeností zákazníků). Dále nesete výhradní odpovědnost za plnění vašich daňových povinností souvisejících s Dárkovými kartami a dle potřeby také za informování zákazníků o příslušných daních.

Pokud veřejně nabízíte Dárkové karty prostřednictvím externí platformy (jako je Facebook, Instagram nebo podobná sociální síť), nesete výhradní odpovědnost za dodržování všech platných podmínek nebo požadavků takové externí platformy a odškodníte společnost SumUp v případě jakýchkoli ztrát, nákladů, škod nebo závazků, které by jí mohly vzniknout nebo které může utrpět v důsledku jejich porušení z vaší strany.

Jste povinni dodržovat veškeré zákony a předpisy, které se vztahují na vaše Dárkové karty, mimo jiné též ty, které se týkají vydávání peněz, platebních služeb, DPH a práv spotřebitelů, a nesete výhradní odpovědnost za dodržování předpisů, upravujících mimo jiné též kvalitu produktů a služeb, lhůty platnosti a poplatky, vracení a refundace, uzavírání smluv se zákazníky, zákaznickou podporu a komunikaci, a dále též zákonů o ochraně osobních údajů.

Společnost SumUp má za to, že nabízením Dárkových karet nevydáváte elektronické peníze ve smyslu platných zákonů o elektronických penězích ani neposkytujete regulované platební služby podle příslušných právních předpisů o platebních službách. Nesete výhradní odpovědnost za posouzení příslušných právních předpisů a určení toho, jestli vaše nabídka Dárkových karet nebo používání Služeb spojených s dárkovými kartami vyžaduje nějakou formu licence nebo oprávnění od příslušného orgánu nebo jestli vám vznikají jakékoli ohlašovací povinnosti. Společnost SumUp nenese žádnou odpovědnost za dohled nad vašimi obchodními aktivitami spojenými s nabízením Dárkových karet nebo využíváním Služeb spojených s dárkovými kartami ani za poskytování poradenství nebo jiných informací o jakýchkoli regulačních záležitostech, mimo jiné též o dodržování předpisů o elektronických penězích nebo platebních službách.

3. Omezení

Jste povinni dodržovat veškerá omezení stanovená našimi Obchodními podmínkami a Platebními podmínkami ve smyslu vašeho používání Dárkových karet. Dále se zavazujete nepoužívat Služby spojené s dárkovými kartami v souvislosti se zbožím, službami nebo obchodními činnostmi, které jsou (a) nezákonné nebo potenciálně nezákonné (včetně padělání, krádeží nebo podvodů) nebo (b) jsou v rozporu s platnými zákony a předpisy (mimo jiné též se zákony na ochranu spotřebitele, zákony o bezpečnosti produktů, zákony o ochraně duševního vlastnictví a obchodními směrnicemi nebo nařízeními o kontrole exportu). Dále se zavazujete dodržovat veškerá omezení stanovená externími platformami, které můžete používat k veřejnému nabízení vašich Dárkových karet. 

Společnost SumUp může na základě vlastního uvážení rozhodnout o tom, jestli vaše používání Služeb spojených s dárkovými kartami porušuje jakákoli omezení dle Obchodních podmínek, Platebních podmínek nebo Podmínek používání dárkových karet. Uchováváme si právo pozastavit nebo zrušit váš Účet a/nebo přístup ke Službám spojeným s dárkovými kartami, pokud zjistíme nebo se budeme důvodně domnívat, že k takovému porušení došlo. 

Nejste oprávněni vydat Dárkovou kartu o hodnotě přesahující 1 000 EUR (nebo její ekvivalent v jiné měně) ani navyšovat hodnotu již vydané Dárkové karty, pokud by její hodnota přesáhla 1 000 EUR zaplacený za jeden den. Nejste oprávněni vydat jedné osobě Dárkové karty o hodnotě přesahující 5 000 EUR za jakýkoli jeden den. Pokud nákup přesáhne zůstatek Dárkové karty zákazníka, uhradí zákazník zbývající částku jiným způsobem. V případě uzavření, pozastavení nebo zrušení vašeho Účtu musí nevyužitý zůstatek na Dárkových kartách zůstat k dispozici zákazníkům.

4. Zpracování osobních údajů

Aby bylo možné poskytovat vám Služby spojené s dárkovými kartami v souladu s Podmínkami používání dárkových karet, zpracovává společnost SumUp osobní údaje zákazníků využívajících Služby spojené s dárkovými kartami. Tato Dohoda o ochraně osobních údajů (dále jen „DOOÚ u dárkových karet“) upravuje zpracování osobních údajů na základě, pro účely a ve lhůtě platnosti poskytování Služeb spojených s dárkovými kartami SumUp nebo souvisejících služeb v souladu s Podmínkami používání dárkových karet. DOOÚ u dárkových karet představuje nedílnou součást Podmínek používání dárkových karet a řídí se jejich ustanoveními.

5. Naše odpovědnost 

Vedle ustanovení uvedených v jiných článcích Obchodních podmínek a Podmínek používání dárkových karet nemá společnost SumUp žádnou povinnost předcházet selhání služeb, podvodům nebo ztrátám souvisejícím s nákupem nebo prodejem Dárkových karet, ani za ně nenese žádnou odpovědnost. Společnost SumUp neposkytuje žádné výslovné ani předpokládané záruky ve smyslu Dárkových karet a odmítá jakoukoli záruku v maximálním možném rozsahu. Společnost SumUp (a její partneři a pobočky, vedoucí pracovníci, ředitelé, zaměstnanci a zástupci) nenese odpovědnost za žádné nároky související s případnými spory se zákazníky ohledně nákupu a používání Dárkových karet ani vzniklé v důsledku vašeho nedodržování příslušných regulačních požadavků.

6. Poplatky

Za používání Služeb spojených s dárkovými kartami se zavazujete hradit Poplatky a veškeré příslušné daně, jak je uvedeno na naší Webové stránce a/nebo v Nastaveních účtu, případně v souladu s jinými ujednáními v písemné podobě, a to ve lhůtě splatnosti, jak stanoví Obchodní podmínky a Platební podmínky. 

7. Zrušení nebo výpověď

Používání Služeb spojených s dárkovými kartami můžete kdykoli ukončit v Nastaveních vašeho účtu. 

Vedle ustanovení uvedených v jiných článcích Obchodních podmínek a Podmínek používání dárkových karet, která nás k tomu opravňují, můžeme tyto Podmínky používání dárkových karet bez předchozího upozornění vypovědět, pokud dojdeme k závěru, že: (a) způsob, kterým používáte Služby spojené s dárkovými kartami, případně produkty a/nebo služby, v jejichž rámci používáte Služby spojené s dárkovými kartami, představuje činnost uvedenou v seznamu Nepodporovaných podnikání na naší Webové stránce nebo (b) máme opodstatněné důvody domnívat se, že vaše činnost nebo jednání poškozuje nebo může poškozovat naši pověst, případně pověst Sítě nebo Nabývajícího partnera.