API licencfeltételek

HatÁlyos 2022.02.07

Figyelem: Kérjük, nyomtasson ki egy másolatot ebből a dokumentumból, és őrizze meg későbbi használatra.

Az alábbiakban leírt SumUp alkalmazásprogramozási felületekhez („API“-khoz) való hozzáféréssel vagy azok használatával ön vállalja, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen API licencfeltételeket, amelyek jogi megállapodást képeznek ön és a SumUp EU Payments UAB (együtt: „SumUp“, „mi“ és annak ragozott formái) között. Az API-ok és az ön rendelkezésére bocsátott kapcsolódó anyagok ön általi használatára a jelen API licencfeltételek, a SumUp általános feltételei, adatvédelmi szabályzata, minden vonatkozó kiegészítő feltétel, valamint a SumUp által nyomtatott vagy elektronikus formában az ügyfélbázisnak a SumUp API-ok felajánlásával összefüggésben általánosan elérhetővé tett felhasználói dokumentáció („Dokumentáció“) vonatkozik, és azoknak kell megfelelnie.

1. SumUp API-ok

A SumUp API-ok a SumUp által elérhetővé tett alkalmazásprogramozási felületek bármely formái, beleértve az összes kapcsolódó eszközt, elemet, összetevőt, végrehajtható fájlt, tesztpéldányt vagy környezetet, valamint minden kapcsolódó dokumentációt, mintakódot, frissítést és egyéb kapcsolódó anyagot, akár fizikai, akár immateriális, bármilyen formában vagy médiumon, amelyet a SumUp a SumUp felhőn keresztül vagy más módon az ön rendelkezésére bocsát. A SumUp API-okat különböző csomagok részeként kínáljuk, és a különböző SumUp API-csomagok szolgáltatásleírásai itt érhetők el: Weboldalunkon határozza meg a megfelelő SumUp API funkciók hatókörét. A SumUp API-ok eléréséhez és használatához rendelkeznie kell SumUp fiókkal a következő dokumentum 1. szakaszának megfelelően: Általános feltételek.

A jelen API licencfeltételek értelmében a SumUp nem kizárólagos, jogdíjmentes, nem átruházható, nem továbbengedélyezhető, visszavonható és korlátozott licencet nyújt önnek a SumUp API-ok használatára és az azokhoz való hozzáférésre, kizárólag az ön által üzemeltetett és kínált, olyan alkalmazások, weboldalak, termékek vagy szolgáltatások fejlesztésével, megvalósításával és terjesztésével kapcsolatban, amelyek együttműködnek vagy Szolgáltatásainkkal vagy integrálódnak velük (az ön „Termékei”), és kizárólag a jelen API licencfeltételekben és a SumUp API-ok kísérődokumentációjában leírt módon. Bármely, az ön által a SumUp API-on keresztül engedélyezett fizetés feldolgozásához szüksége lesz egy SumUp fiókra, és a SumUp fizetési feltételei vonatkoznak rá. Kizárólag ön a felelős a saját Termékeiért, és a SumUp elhárít minden, ezekre vonatkozó felelősséget. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a SumUp API-okat bármilyen okból módosítsuk vagy megszüntessük az Általános feltételeinkkel, a Fizetési feltételeinkkel vagy a jelen API licencfeltételekkel összhangban.

2. Az ön felelőssége 

Ön csak a törvény (többek között az adatok vagy szoftverek importjára vagy exportjára vonatkozó törvények, az adatvédelmi vagy helyi törvények) által megengedett módon használhatja a SumUp API-okat, illetve üzemeltetheti és kínálhatja a SumUp API-okhoz hozzáféréssel rendelkező termékeket. Nem használhatja a SumUp API-t illegális tevékenységek ösztönzésére vagy népszerűsítésére. Ön a vonatkozó SumUp API-csomaghoz csak a SumUp API-csomag dokumentációjában meghatározott olyan implementációs utasítások és egyéb olyan követelmények betartása mellett férhet hozzá, amelyek kifejezetten hivatkozásként szerepelnek a jelen API licencfeltételeiben, vagy más módon a SumUp által mindenkor biztosítottak alapján. Ön köteles gondoskodni róla, hogy a Termékeiben, vagy az ügyfelei által megtekinthető bármely más anyagban a SumUp-ra és/vagy a SumUp API által biztosított funkciókra történő hivatkozások megfeleljenek a Weboldalunkon közzétett irányelveknek. 

3. Korlátozások

Ön nem jár el a következőképpen, és másoknak sem engedélyezi, hogy az ön nevében így járjanak el:

1. A SumUp API-ok megosztása bármely harmadik féllel, vagy olyan API-kliens létrehozása, amely lényegében ugyanúgy működik, mint a SumUp API-ok, és annak felajánlása bármely harmadik fél számára;

2. SumUp API-ok használata bármely vírus, féreg, hiba, trójai faló, rosszindulatú program vagy bármely pusztító vagy káros elem bevezetésére;

3. A SumUp API-okhoz való hozzáférés vagy azok felhasználása csalárd vagy illegális célokra, vagy bármilyen más célra, amely káros lehet (a SumUp saját belátása szerint) a SumUp, annak szolgáltatásai vagy bármely ügyfél számára, vagy bármilyen zaklatónak, fenyegetőnek, illetlennek, obszcénnek, rágalmazónak vagy egyéb módon jogellenesnek ítélt üzenet vagy anyag más módon történő közlése;

4. A SumUp API-okhoz való hozzáférés vagy azok használata oly módon, amely meghaladja az ésszerű kérelmek mennyiségét, vagy túlzott vagy visszaélésszerű használatnak minősül, túlterheli, rontja vagy lényegesen zavarja a hálózatokat, a biztonsági rendszereket, a Szolgáltatásainkat és/vagy a Weboldalunkat, vagy megzavarja Szolgáltatásaink más felek által való használatát;

5. A SumUp API-ok vagy a SumUp API-okat biztosító szerverek vagy hálózatok akadályozása vagy zavarása;

6. Bármely, a SumUp által nem engedélyezett hely elérésére, forráskód kivonására, vagy származékos művek kivonására vagy létrehozására tett kísérlet;

7. Személyazonossága hamis bemutatása vagy elfedése SumUp API-ok használatakor; 

8. Bármely, a jelen API licencfeltételekben biztosított jog terjesztése, értékesítése, lízingelése, bérbeadása, kölcsönbe adása, átruházása, átengedése vagy továbbengedélyezése bármely harmadik fél számára;

9. A SumUp API-ban elhelyezett, azon belül található vagy ahhoz kapcsolódó szerzői jogi megjegyzések, tulajdoni jelölések vagy titoktartási megjegyzések eltávolítása vagy megsemmisítése;

10. A SumUp API-ok bármely részének másolása, bérbeadása, lízingelése, értékesítése, átruházása, átengedése, továbbengedélyezése, szétszerelése, visszafejtése vagy visszafordítása (kivéve a vonatkozó törvény által kifejezetten engedélyezett, korlátozott mértékben), módosítása vagy megváltoztatása.

A SumUp saját megítélése szerint dönthet arról, hogy a SumUp API-ok ön által történő használata vagy azokhoz való hozzáférése sért-e bármilyen, az Általános feltételekben, a Fizetési feltételekben vagy a jelen API licencfeltételekben meghatározott korlátozást. Fenntartjuk magunknak a jogot az ön Fiókja és/vagy a SumUp API-okhoz való hozzáférése felfüggesztésére vagy megszüntetésére, amennyiben megállapítjuk vagy megalapozottan gyanítjuk, hogy jogsértés történt.

4. Adatvédelem  

Ön teljes mértékben és kizárólagosan felelős azért, hogy a SumUp API-okhoz kapcsolódó adatvédelmi gyakorlata megfeleljen a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek, többek között az általános adatvédelmi rendeletnek (2016/679 rendelet). Ön átlátható adatvédelmi szabályzatot vezet be a személyes adatok kezelésének világos, érthető és pontos leírásával, és adott esetben előzetes hozzájárulást kér a személyes adatok kezeléséhez. A SumUp nem vállal felelősséget a harmadik felek által a SumUp API-ok használatával végzett szolgáltatásokért vagy személyes adatok feldolgozásáért. Teljes mértékben ön felelős a weboldalán található és az ön által választott Szolgáltatásain és/vagy harmadik feleken keresztül feldolgozott adatok biztonságáért. Haladéktalanul értesítsen minket minden olyan incidensről – ideértve a biztonsági incidenseket is –, amely hatással van vagy lehet a SumUp adataira és/vagy ügyfélbázisára.

Ha a Szolgáltatásainkon keresztül bármilyen személyes adatot kér le, csak az adatkezelés céljaihoz szükséges, minimális számú adatmezőhöz szabad hozzáférnie, és biztosítania kell, hogy a személyes adatok gyűjtése, feldolgozása, továbbítása és karbantartása az összes vonatkozó feltételnek és jogszabálynak megfelelően, és hogy ésszerű intézkedéseket tegyenek a magánélet védelme és az adatok biztonsága érdekében. 

5. Felügyelet és korlátok

A SumUp felügyelheti a SumUp API-ok ön által történő használatát, hogy biztosítsa a minőséget, javítsa szolgáltatásainkat, és ellenőrizze, hogy ön megfelel-e a jelen API licencfeltételeknek, az Általános feltételeknek és a Fizetési feltételeknek. Ez a megfigyelés magában foglalhatja a SumUp hozzáférését az ön API-klienséhez és annak a SumUp által történő használatát, többek között olyan biztonsági problémák azonosítására, amelyek a SumUpot, az ügyfeleit vagy a licencadóit érinthetik. Ön nem zavarhatja ezt a megfigyelést. A SumUp bármilyen technikai eszközt felhasználhat az ilyen zavar elhárítására. Az ön bármely, SumUp API-hoz való hozzáférése megakadályozható, korlátozható vagy szűrhető a vonatkozó törvényeknek megfelelően.

A SumUp API-ok ön általi használatára bizonyos hozzáférési, hívási és használati korlátozások vonatkoznak a jelen API licencfeltételekben, az ilyen SumUp API-t kísérő Dokumentációban foglaltak szerint vagy a SumUp által az ön számára egyéb módon eljuttatott értesítés alapján. Ön nem kísérelheti meg sem túllépni a SumUp API-ok hozzáférésére, hívásaira és használatára vonatkozó korlátozásokat, sem kijátszani őket, és másképpen sem használhatja a SumUp API-okat olyan módon, amely meghaladja az ésszerű kérések mennyiségét, túlzott vagy visszaélésszerű használatnak minősül, vagy nem tartja be a jelen API licencfeltételek, az Általános feltételek vagy a Fizetési feltételek bármely részét, illetve nem egyeztethető össze azokkal. Ha a SumUp úgy véli, hogy ön megkísérelt túllépni vagy megkerülni bármilyen korlátozást, akkor a SumUp API-ok használatának lehetősége ideiglenesen vagy véglegesen blokkolható.

6. Tulajdonjogok és visszajelzés

Ön kifejezetten tudomásul veszi, hogy ön és a SumUp között a SumUp rendelkezik minden joggal, jogcímmel és érdekeltséggel a SumUp API-okra, SumUp védjegyekre és a Szolgáltatásokra (és azok származékos műveire vagy továbbfejlesztésére), így többek között az ezekhez kapcsolódó összes szellemi tulajdonjogra vonatkozóan. Ön vállalja, hogy nem tesz semmi olyat, ami összeegyeztethetetlen az ilyen tulajdonjoggal. Minden, a jelen dokumentumban kifejezetten nem biztosított jogot elutasítunk.

A jelen API licencfeltételek és az általános feltételek értelmében a SumUp korlátozott, visszavonható, nem kizárólagos, nem továbbengedélyezhető, nem átruházható licencet biztosít önnek a vonatkozó SumUp logók, védjegyek vagy egyéb azonosítók megjelenítésére, kizárólag olyan mértékben, hogy értesíthesse az ügyfeleit arról, hogy az ön termékei együttműködnek vagy integrálva vannak a Szolgáltatásainkkal. A SumUp bármikor korlátozhatja vagy visszavonhatja az ön lehetőségét a SumUp védjegyeinek a használatára.

Ön kifizetett, jogdíjmentes, visszavonható, nem kizárólagos, nem átruházható licencet nyújt a SumUpnak és leányvállalatainak, illetve partnervállalkozásainak az ön Termékeinek tesztelésre, felülvizsgálatra vagy más kapcsolódó célokra történő használatára, biztosítandó, hogy Termékei megfeleljenek a jelen API licencfeltételeknek. Ön bármikor visszavonhatja a jelen engedélyt egy részünkre írásban eljuttatott értesítéssel. Ha visszavonja a jelen engedélyt, a jelen API licencfeltételek azonnal megszűnnek.

Ön észrevételeket nyújthat a SumUpnak a SumUp API-okkal vagy azok értékelésével és használatával kapcsolatban. Ön jogdíjmentes és visszavonhatatlan örökös engedélyt ad a SumUpnak és partnervállalkozásainak, hogy felhasználják a SumUp API-okkal kapcsolatos visszajelzéseket, megjegyzéseket, funkciókat, kódokat, jellemzőket, bővítési kéréseket, ajánlásokat vagy javaslatokat, és származékos műveket hozzanak létre azok alapján. Ön hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a SumUp szabadon felhasználja, módosítsa, terjessze vagy kereskedelmi forgalomba hozza ezeket az ön részére juttatott bármilyen ellenérték vagy kötelezettség nélkül.

7. A jótállás kizárása

A SumUp API-okat „adott állapotban” és „a rendelkezésre bocsátottak szerint” nyújtjuk. Elutasítunk minden olyan kifejezett, hallgatólagos vagy törvényes nyilatkozatot és garanciát, amely nem szerepel kifejezetten a jelen API licencfeltételekben, ideértve a forgalomképességre, az adott célra való alkalmasságra és a jogsértés hiányára vonatkozó, vélelmezett garanciákat. Semmilyen, ön által a SumUp-tól vagy bármely SumUp API-on keresztül megszerzett szóbeli vagy írásbeli tanács vagy információ nem hoz létre olyan garanciát, amely itt kifejezetten nem szerepel. A fentiek korlátozása nélkül a SumUp, annak adatfeldolgozói, szolgáltatói, licencadói (és azok mindenkori leányvállalatai, partnervállalkozásai, ügynökei, igazgatói és alkalmazottai) nem garantálják a SumUp API-ok pontosságát, megbízhatóságát vagy helyességét, sem azt, hogy a SumUp API-ok meg fognak felelni az ön követelményeinek; hogy a SumUp API-ok bármely adott időpontban vagy helyen megszakítás nélkül vagy biztonságosan elérhetők lesznek, hogy minden hiányosság vagy hiba javításra kerül vagy hogy a SumUp API-ok vírusoktól vagy egyéb káros összetevőktől mentesek. A SumUp API-ok segítségével letöltött vagy más módon megszerzett tartalom vagy adat letöltése az ön saját felelősségére történik, és kizárólag ön felel a letöltésből eredő, a tulajdonában bekövetkezett károkért vagy adatvesztésekért.

8. A mi felelősségünk

Az Általános Szerződési Feltételekben és a jelen API licencfeltételekben máshol leírtakon kívül a SumUp semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget a SumUp API-ok vagy az ön fiókja, vagy az abban foglalt információk feltöréséből, manipulációjából vagy azokhoz egyéb, jogosulatlan módon történő hozzáféréséből vagy használatából eredő károkért, veszteségekért vagy sérülésekért. A vonatkozó jogszabályok által megengedett maximális mértékig a SumUp és annak adatfeldolgozói, adatközlői és licencadói (vagy bármely mindenkori partnervállalkozása, ügynöke, igazgatója vagy alkalmazottja) nem vállal felelősséget (i) a SumUp API-okban foglalt bármely tévedésért, hibáért vagy pontatlanságért; (ii) a SumUp API-okhoz való hozzáférésből vagy azok használatából eredő, bármely személyi sérülésért vagy anyagi kárért; (iii) a biztonságos szervereinkhez és/vagy az azokon tárolt bármely személyes adathoz való jogosulatlan hozzáférésért vagy azok használatáért; (iv) a SumUp API-okba irányuló vagy azokból érkező átvitel bármely megszakításáért vagy leállásáért; (v) harmadik fél által a SumUp API-okra vagy azokon keresztül továbbított bármely programhibáért, vírusért, trójai falóért vagy hasonlóért; (vi) a SumUp API-okon keresztül közzétett, e-mailben elküldött, továbbított vagy más módon elérhetővé tett tartalomban vagy adatban előforduló hibáért vagy hiányosságért, vagy ezekből eredő veszteségért vagy kárért; és/vagy (vii) az ön Termékeiért. A JELEN API-FELTÉTELEKBŐL FELMERÜLŐ, VAGY AZOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSUNK AGGREGÁLT ÖSSZEGE SEMMILYEN ESETBEN NEM HALADJA MEG A 100 EURÓT VAGY AZZAL EGYENÉRTÉKŰ HELYI ÖSSZEGET.

Ön mentesíti a SumUp-ot (és annak partnervállalkozásait és leányvállalatait, tisztviselőit, igazgatóit, alkalmazottait és ügynökeit) az ügyfelekkel való, a SumUp API-okra vonatkozó bármely vitával vagy bármely jogszabályi követelmény ön által történő be nem tartásával kapcsolatos mindennemű igénytől.

9. Kártérítés

Ön a törvény által megengedett maximális mértékig vállalja, hogy megvéd, kártalanít és mentesít minket és mindenkori igazgatóinkat, ügynökeinket, partnervállalkozásainkat és képviselőinket bármilyen olyan követelésre (beleértve az összes harmadik fél követelését), költségre, perre, követelésre, veszteségre, felelősségre, kárra, keresetre, eljárásra, ítéletre, büntetésre, érdekre és költségre vonatkozóan (ideértve többek között az ésszerű ügyvédi díjakat), amelyek ilyenből erednek vagy ilyennel kapcsolatosak: (a) az ön által a jelen API-feltételek bármely rendelkezésének tényleges vagy vélelmezett megszegése; (b) a SumUp API-ok Ön által történő, jogellenes vagy nem megfelelő használata; (c) harmadik fél bármely jogának Ön által való megsértése, beleértve többek között a magánélethez, a közzétételhez vagy a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat; vagy (d) bármely vonatkozó törvény, szabály vagy szabályozás megsértése.

10. Díjak

A SumUp API-ok jelenleg ingyenesek; a SumUp azonban fenntartja a jogot, hogy az ön értesítése mellett díjalapú csomagokat vezessen be. A díjalapú SumUp API-csomagok hozzáférésével és használatával Ön vállalja, hogy fizeti ezt: Díjak az ön által vásárolt csomagra, valamint a Weboldalunkon és/vagy az ön Fiókbeállításaiban meghatározott, vagy egyéb módon írásban meghatározott adókra, az Általános Szerződési Feltételek és a Fizetési Feltételek szerinti esedékesség időpontjában és módon. 

11. Megszüntetés vagy felmondás

A fiókbeállításokon keresztül Ön bármikor megszakíthatja a SumUp API-ok használatát.

Az Általános feltételekben és az API licencfeltételekben másutt leírtakon túlmenően ezeket az API licencfeltételeket az ön előzetes értesítése nélkül is felmondhatjuk, ha megállapítjuk, hogy ön: (a) megsértette a jelen API licencfeltételeket vagy bármely más, ön és a SumUp között fennálló megállapodást, vagy (b) hamis, hiányos, pontatlan vagy félrevezető információt közölt, vagy egyéb módon csalárd vagy illegális magatartást tanúsít. Ha Fiókja bármilyen okból vagy ok nélkül megszüntetésre vagy felfüggesztésre kerül, ön beleegyezik, hogy azonnal leállítja a SumUp API-ok használatát.