API licences noteikumi

Spēkā 07.02.2022.

Piezīme: lūdzu, izdrukājiet šī dokumenta kopiju un saglabājiet to turpmākai atsaucei.

Piekļūstot SumUp lietotņu saskarnēm (“API”), kā aprakstīts tālāk, jūs piekrītat ievērot šos API licences noteikumus, kas ir juridisks līgums starp jums un SumUp EU Payments UAB (kopā “SumUp”, “mēs”). Uz jums pieejamo API un saistīto materiālu izmantošanu attiecas šie API licences noteikumi, SumUp vispārīgie noteikumi, privātuma politika, visi piemērojamie Papildu noteikumi, kā arī lietotāja dokumentācija, ko SumUp var darīt vispārēji pieejamu drukātā vai elektroniskā formā savai klientu bāzei saistībā ar SumUp API (“Dokumentācija”) piedāvājumu.

1. SumUp API

SumUp API ir jebkura veida lietotņu saskarnes, ko SumUp dara pieejamas, tostarp visi saistītie rīki, elementi, komponenti, izpildāmie faili, testa instances vai vides, kā arī visa saistītā dokumentācija, kodu paraugi, atjauninājumi un citi saistīti materiāli, neatkarīgi no tā, vai tie ir materiāli vai nemateriāli, jebkurā formā vai datu nesējā, ko SumUp ir padarījis pieejamus, izmantojot SumUp mākoni, vai kā citādi jums nodrošinājis. SumUp API tiek piedāvāts kā daļa no dažādām pakotnēm un dažādu SumUp API pakotņu pakalpojumu apraksti, kas pieejami šeit: Mājaslapa nosakot attiecīgās SumUp API funkcionalitātes apjomu. Lai piekļūtu un izmantotu SumUp API, jums ir jābūt SumUp kontam, kā aprakstīts 1. sadaļā no Vispārīgie noteikumi.

Saskaņā ar šiem API licences noteikumiem SumUp piešķir jums neekskluzīvu, bezatlīdzības, nenododamu, ne apakšlicencējamu, atsaucamu un ierobežotu licenci SumUp API lietošanai un piekļuvei tikai saistībā ar izstrādi, ieviešanu un izplatīšanu lietotnēm, tīmekļa vietnēm, produktiem vai pakalpojumiem, kurus jūs izmantojat un piedāvājat un kas sadarbojas vai integrējas ar mūsu Pakalpojumiem (jūsu “Produkti”), un tikai tādā veidā, kāds ir aprakstīts šajos API licences noteikumos un SumUp API pievienotajā dokumentācijā. Jebkurai maksājumu apstrādei, ko esat iespējojis, izmantojot SumUp API, ir nepieciešams SumUp konts, un uz to attiecas SumUp maksājumu noteikumi. Jūs esat pilnībā atbildīgs par saviem Produktiem, un SumUp atsakās no jebkādas atbildības par tiem. Mēs paturam tiesības jebkura iemesla dēļ pārveidot vai pārtraukt SumUp API darbību saskaņā ar mūsu Vispārīgajiem noteikumiem, Maksājumu noteikumiem vai šiem API licences noteikumiem.

2. Jūsu pienākumi 

Jūs izmantosiet SumUp API, kā arī izmantosiet un piedāvāsiet Produktus, kuri piekļūst SumUp API, tikai saskaņā ar likumu (tostarp bez ierobežojumiem tiesību aktiem par datu vai programmatūras importu vai eksportu, privātuma vai vietējiem likumiem). Jūs neizmantosiet SumUp API, lai iedrošinātu vai veicinātu nelikumīgas darbības. Attiecīgajai SumUp API pakotnei jūs piekļūsiet, tikai ievērojot ieviešanas instrukcijas un citas prasības, kas ir norādītas SumUp API pakotnes Dokumentācijā un tieši iekļauta šajos API licences noteikumos ar atsauci vai citādā veidā, ko SumUp nodrošina ik pa laikam. Jūs nodrošināsiet, ka visas atsauces uz SumUp un/vai SumUp API nodrošinātajām funkcijām jūsu Produktos vai jebkurā citā materiālā, ko redz jūsu klienti, atbilst visām mūsu Tīmekļa vietnē publicētajām vadlīnijām. 

3. Ierobežojumi

Jūs neveiksiet šādas darbības un neļausiet tās veikt citiem:

1. Kopīgot SumUp API ar jebkuru trešo pusi vai izveidot API klientu, kas būtībā darbojas tāpat kā SumUp API, un piedāvāt to lietošanai jebkurai trešajai pusei;

2. Izmantot SumUp API, lai ieviestu jebkādu vīrusu, tārpu, defektu, Trojas zirgu, ļaunprogrammatūru vai jebkādus destruktīvus vai kaitīgus elementus;

3. Piekļūt SumUp API vai izmantot to krāpnieciskiem vai nelikumīgiem mērķiem vai jebkuram citam mērķim, kas (pēc SumUp ieskatiem) var kaitēt SumUp, tā Pakalpojumiem vai jebkuram klientam, vai citādi nodot jebkādu ziņojumu vai materiālu, kas tiek uzskatīts par aizskarošu, draudošu, nepiedienīgu, neķītru, apmelojošu vai kā citādi nelikumīgu;

4. Piekļūt vai lietot SumUp API tādā veidā, kas pārsniedz saprātīgu pieprasījumu apjomu vai rada pārmērīgu vai ļaunprātīgu izmantošanu, pārslogo, pasliktina vai būtiski traucē tīklus, drošības sistēmas, mūsu Pakalpojumus un/vai Tīmekļa vietni, vai traucē citai pusei izmantot mūsu Pakalpojumus;

5. Traucēt vai pārtraukt darbību SumUp API vai serveriem, vai tīkliem, kas nodrošina SumUp API;

6. Mēģināt piekļūt kaut kam tādam, ko nav atļāvis SumUp, izvilkt avota kodu vai mēģināt izvilkt vai izveidot atvasinātus darbus;

7. Nepatiesi uzrādīt vai maskēt identitāti, izmantojot SumUp API; 

8. Izplatīt, pārdot, iznomāt, aizdot, nodot, piešķirt vai apakšlicencēt jebkuras tiesības, kas ir piešķirtas ar šiem API licences noteikumiem jebkurai trešai pusei;

9. Noņemt vai iznīcināt visus autortiesību paziņojumus, īpašumtiesību vai konfidencialitātes paziņojumus, kas ir izvietoti vai ietverti vai SumUp API vai saistīti ar to;

10. Kopēt, iznomāt, izīrēt, pārdot, nodot, piešķirt, apakšlicencēt, izjaukt, pārkonstruēt vai dekompilēt (izņemot ierobežotā apjomā, kas ir tieši atļauts piemērojamos tiesību aktos), pārveidot vai izmainīt jebkuru SumUp API daļu.

SumUp pēc saviem ieskatiem var izlemt, vai jūsu piekļuve SumUp API vai tā lietošana pārkāpj ierobežojumus, kas ir noteikti saskaņā ar Vispārējiem noteikumiem, Maksājumu noteikumiem vai šiem API licences noteikumiem. Mēs paturam tiesības apturēt vai izbeigt jūsu Konta darbību un/vai piekļuvi SumUp API, ja konstatējam vai mums ir pamatotas aizdomas, ka ir noticis pārkāpums.

4. Privātums  

Tikai jūs esat pilnībā atbildīgs par to, lai jūsu ar SumUp API saistītā privātuma prakse atbilstu piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, tostarp, bet ne tikai, Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (Regula 2016/679). Jūs uzturēsiet pārskatāmu privātuma politiku ar personas datu apstrādes aprakstu, izmantojot skaidrus, saprotamus un precīzus terminus, kā arī saņemsiet iepriekšēju piekrišanu personas datu apstrādei, ja tāda ir piemērojama. SumUp neuzņemas atbildību ne par kādiem pakalpojumiem vai personas datu apstrādi, ko veic trešās puses, izmantojot SumUp API. Jūs esat pilnībā atbildīgs par datu drošību jūsu vietnē un to apstrādi, kas tiek veikta ar jūsu Pakalpojumu un/vai jūsu izvēlēto trešo pušu starpniecību. Jums ir mūs nekavējoties jāinformē par jebkuriem pārkāpumiem, tostarp drošības pārkāpumiem, kas ietekmē vai var ietekmēt SumUp datus un/vai klientu loku.

Ja jūs izgūstat jebkādus personas datus, izmantojot mūsu Pakalpojumus, jums ir jāpiekļūst tikai minimālajiem datu laukiem, kas ir nepieciešami apstrādes nolūkos, un jānodrošina, lai personas dati tiktu vākti, apstrādāti, pārsūtīti un uzturēti saskaņā ar visiem piemērojamiem noteikumiem un tiesību aktiem un tiktu veikti saprātīgi pasākumi datu privātuma un drošības aizsardzībai. 

5. Uzraudzība un ierobežojumi

SumUp var uzraudzīt jūsu SumUp API lietošanu, lai nodrošinātu kvalitāti, uzlabotu mūsu Pakalpojumus un pārbaudītu to, kā jūs ievērojat šos API licences noteikumus, Vispārīgos noteikumus un Maksājumu noteikumus. Šī uzraudzība var iekļaut SumUp piekļuvi jūsu API klientam un tā izmantošanu, lai cita starpā identificētu drošības problēmas, kas varētu ietekmēt SumUp, tā klientus vai licences devējus. Jūs neiejauksieties šajā uzraudzībā. SumUp var izmantot jebkādus tehniskos līdzekļus, lai pārvarētu šādus traucējumus. Jūsu piekļuve jebkurai SumUp API var tikt ierobežota, limiteta vai filtrēta saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Uz jūsu SumUp API lietošanu attiecas noteikti piekļuves, zvanu un lietošanas ierobežojumi, kā noteikts šajos API licences noteikumos, Dokumentācijā, kas ir pievienota šādai SumUp API, vai kuru kā citādi ir nodrošinājis SumUp. Jūs nemēģināsiet pārsniegt vai apiet SumUp API piekļuves, zvanu un lietošanas ierobežojumus vai kā citādi izmantot jebkuru SumUp API tādā veidā, kas pārsniedz saprātīgu pieprasījumu apjomu, veido pārmērīgu vai ļaunprātīgu izmantošanu, neievēro jebkuru šo API licences noteikumu, Vispārīgo noteikumu vai Maksājumu noteikumu daļu vai ir pretrunā ar to. Ja SumUp uzskata, ka esat mēģinājis pārsniegt vai apiet jebkurus ierobežojumus, jūsu iespēja izmantot SumUp API var tikt īslaicīgi vai neatgriezeniski bloķēta.

6. Īpašumtiesības un atgriezeniskā saite

Jūs atzīstat, ka jūsu un SumUp starpā SumUp pieder visas tiesības, īpašumtiesības un intereses attiecībā uz un saistībā ar SumUp API, SumUp preču zīmēm un Pakalpojumiem (un jebkuriem to atvasinātajiem darbiem vai uzlabojumiem), tostarp (bet ne tikai) visas tajos ietverās intelektuālā īpašuma tiesības. Jūs piekrītat nedarīt neko, kas būtu pretrunā ar šādām īpašumtiesībām. Visas tiesības, kas šeit nav tieši piešķirtas, tiek paturētas.

Saskaņā ar šiem API licences noteikumiem un Vispārīgajiem noteikumiem SumUp jums piešķir ierobežotu, atsaucamu, neekskluzīvu, ne apakšlicencējamu, nenododamu licenci, lai parādītu piemērojamos SumUp logotipus, preču zīmes vai citus identifikatorus tikai tad, ja tas ir nepieciešams, lai informētu jūsu klientus, ka jūsu Produkti ir sadarbībā ar mūsu Pakalpojumiem vai integrēti ar tiem. SumUp var jebkurā brīdī ierobežot vai atsaukt jūsu iespēju izmantot SumUp preču zīmes.

Jūs piešķirat SumUp un tā meitasuzņēmumiem un saistītajiem uzņēmumiem apmaksātu, bezatlīdzības, atsaucamu, neekskluzīvu, nenododamu licenci izmantot jūsu Produktus testēšanai, pārskatīšanai vai citiem saistītiem mērķiem, lai nodrošinātu jūsu produktu atbilstību šiem API licences noteikumiem. Jūs varat jebkurā laikā atsaukt šo licenci, sniedzot mums rakstisku paziņojumu. Ja atsaucat šo licenci, šo API licences noteikumu darbība tiek nekavējoties pārtraukta.

Jūs varat sniegt SumUp komentārus par SumUp API vai savu novērtējumu un izmantošanu. Jūs piešķirat SumUp, tā meitasuzņēmumiem un saistītajiem uzņēmumiem bezatlīdzības un neatsaucamu pastāvīgu licenci izmantot un veidot atvasinātus darbus, pamatojoties uz jebkādu atsauksmi, komentāriem, funkcionalitāti, kodu, līdzekļiem, uzlabojumu pieprasījumiem vai ieteikumiem, ko jūs sniedzat saistībā ar SumUp API. Turklāt jūs piekrītat, ka SumUp var brīvi izmantot, pārveidot, izplatīt vai komercializēt šādus iesniegumus bez jebkāda maksājuma vai saistībām pret jums.

7. Garantiju atruna

SumUp API tiek nodrošināti “tādi, kādi tie ir,” un “kādi tie ir pieejami”. Mēs atsakāmies no visiem tiešajiem, netiešajiem vai ar likumu noteiktajiem apliecinājumiem un garantijām, kas nav skaidri norādīti šajos API licences noteikumos, tostarp netiešajām garantijām par piemērotību pārdošanai, atbilstību noteiktam mērķim un tiesību nepārkāpšanu. Nekādi mutiski vai rakstiski padomi vai informācija, ko jūs saņemat no SumUp vai izmantojot jebkuru SumUp API, nerada nekādu garantiju, kas šeit nav skaidri norādīta. Neierobežojot iepriekš minēto, SumUp, tā apstrādātāji, nodrošinātāji, licencētāji (un to attiecīgie meitasuzņēmumi, saistītie uzņēmumi, aģenti, direktori un darbinieki) negarantē, ka SumUp API ir precīzi, uzticami vai pareizi; ka SumUp API atbildīs jūsu prasībām; ka SumUp API būs pieejami jebkurā noteiktā laikā vai vietā netraucēti vai droši; ka visi defekti vai kļūdas tiks novērstas; ka SumUp API nav vīrusu vai citu kaitīgu komponentu. Risku par jebkuru saturu vai datiem, kas ir lejupielādēti vai citādi iegūti, izmantojot SumUp API, uzņematies jūs, un jūs esat pilnībā atbildīgs par jebkādiem sava īpašuma bojājumiem vai datu zudumiem, kas radušies šādas lejupielādes rezultātā.

8. Mūsu saistības

Papildus tam, kas ir norādīts citur Vispārīgajos noteikumos un šajos API licences noteikumos, SumUp nekādā gadījumā neuzņemas atbildību ne par kādiem kaitējumiem, zaudējumiem vai traumām, kas ir radušās uzlaušanas, manipulācijas vai citas neatļautas piekļuves SumUp API vai jūsu kontam, vai tajā ietvertajai informācijai vai to izmantošanas rezultātā. Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, SumUp un tā apstrādātāji, piegādātāji un licencētāji (vai jebkurš no to attiecīgajiem pārdošanas partneriem, aģentiem, direktoriem vai darbiniekiem) neuzņemas nekādu atbildību par (i) SumUp API kļūmēm, kļūdām vai neprecizitātēm; (ii) jebkāda veida traumām vai īpašuma bojājumiem, kas ir radušies jūsu piekļuves SumUp API vai tā izmantošanas dēļ; (iii) jebkādu nesankcionētu piekļuvi mūsu drošajiem serveriem un/vai jebkādai un visai tajos saglabātajai personas informācijai vai tās izmantošanu; (iv) jebkādu pārraides pārtraukšanu vai apturēšanu uz vai no SumUp API; (v) jebkādām kļūdām, vīrusiem, Trojas zirgiem vai tamlīdzīgiem elementiem, ko jebkura trešā puse var pārsūtīt uz SumUp API vai caur to; (vi) jebkādām satura vai datu kļūdām vai bezdarbību, vai jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumiem, kas ir radušies, izmantojot jebkādu saturu vai datus, kas ir publicēti, nosūtīti pa pastu, e-pastu, pārsūtīti vai kā citādi darīti pieejami, izmantojot SumUp API; un/vai (vii) jūsu Produktiem. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ MŪSU KOPĒJĀ ATBILDĪBA, KAS IZRIET NO ŠIEM API NOTEIKUMIEM VAI IR AR TIEM SAISTĪTA (NEATKARĪGI NO TĀ, VAI LĪGUMĀ VAI LĪGUMSAISTĪBĀS, VAI JEBKURĀ CITĀ ATBILDĪBAS TEORIJĀ) NEPĀRSNIEGS € 100 (EUR) VAI LĪDZVĒRTĪGU VIETĒJO VĒRTĪBU.

Jūs atbrīvojat SumUp (un tā pārdošanas partnerus un meitasuzņēmumus, amatpersonas, direktorus, darbiniekus un aģentus) no jebkurām un visām prasībām, kas attiecas uz jebkādiem strīdiem ar klientiem saistībā ar SumUp API izmantošanu vai to, ka jūs neievērojat jebkādas piemērojamās normatīvās prasības.

9. Atlīdzināšana

Ciktāl to pieļauj tiesību akti, jūs piekrītat aizstāvēt, atlīdzināt un aizsargāt mūs un mūsu attiecīgos direktorus, aģentus, meitasuzņēmumus un pārstāvjus no un pret jebkādām prasībām (tostarp visām trešo pušu prasībām), izmaksām, tiesām, prasībām, zaudējumiem, atbildību, kaitējumu, darbību, tiesvedību, spriedumu, sodu, interesēm un izdevumiem (iekļaujot (bez ierobežojumiem) pamatotu advokāta honorāru), kas izriet vai ir saistīti ar: a) jebkuru faktisku vai apgalvotu pārkāpumu pret jebkuru no šo API noteikumu nosacījumu, ko esat izdarījis; b) jūsu nepareizu SumUp API izmantošanu; c) jūsu pārkāpumu pret jebkuras trešās puses tiesībām, bez ierobežojumiem iekļaujot jebkādas privātuma tiesības, publicitātes tiesības vai intelektuālā īpašuma tiesības; d) jebkura piemērojamā likuma, noteikuma vai regulējuma pārkāpumu no jūsu puses.

10. Komisijas maksas

SumUp API pašlaik tiek nodrošinātas bez maksas; tomēr SumUp patur tiesības ieviest maksas paketes, par to jūs brīdinot. Ja piekļūstat maksas SumUp API pakotnēm un tās izmantojat, jūs piekrītat maksāt Maksa par savu iegādāto paketi un visus piemērojamos nodokļus, kas ir norādīti mūsu Tīmekļa vietnē un/vai jūsu Konta iestatījumos, vai kā citādi rakstiski vienojoties, kā un kad tas ir jāmaksā saskaņā ar Vispārīgajiem noteikumiem un Maksājumu noteikumiem. 

11. Atcelšana vai pārtraukšana

Jūs varat jebkurā laikā atcelt SumUp API lietošanu sava Konta iestatījumus.

Papildus tam, kas ir norādīts citviet Vispārīgajos noteikumos un šajos API licences noteikumos, mēs varam izbeigt šo API licences noteikumu darbību, jūs par to iepriekš nebrīdinot, ja konstatējam, ka: a) esat pārkāpis šos API licences noteikumus, jebkuru citu savu līgumu ar SumUp vai b) sniedzis nepatiesu, nepilnīgu, neprecīzu vai maldinošu informāciju vai kā citādi iesaistījies krāpnieciskā vai nelikumīgā darbībā. Ja jūsu Konta darbība tiek pārtraukta vai tas tiek apturēts jebkāda iemesla dēļ vai bez iemesla, jūs piekrītat nekavējoties pārtraukt SumUp API izmantošanu.