Lisensvilkår for API-er

Gjelder fra 02.08.2021

Merk: Skriv ut en kopi av dette dokumentet og oppbevar det for fremtidig referanse.

Når du går til eller bruker SumUps grensesnitt for programmering («API-er») som beskrevet nedenfor heri, godtar du å bindes av disse lisensvilkårene for API-er, som utgjør den juridiske avtalen mellom deg og SumUp Limited og SumUp Services GmbH (samlet «SumUp», «vi», «oss»). Din bruk av API-ene og tilknyttede materialer som gjøres tilgjengelige for deg er underlagt og må overhold disse lisensvilkårene for API-er, SumUps generelle vilkår, personvernerklæringen, eventuelle gjeldende ytterligere vilkår og brukerdokumentasjonen som SumUp generelt stiller til rådighet i papirform eller elektronisk for til kundebasen i forbindelse med tilbudet av SumUps API-er («dokumentasjon»).

1. SumUps API-er

SumUps API-er er en form for grensesnitt for programmering som SumUp leverer, inkludert alle alle tilknyttede verktøy, elementer, komponenter, kjørbare filer, testforekomster eller miljøer, og all tilknyttet dokumentasjon, eksempelkode, oppdateringer og annet relatert materiale, både materiell og immateriell, i alle former eller medier som gjøres tilgjengelige av SumUp via SumUps sky eller som på annen måte oppgis av deg. SumUps API-er leveres som del av forskjellige pakker, og tjenestebeskrivelsene til de forskjellige SumUp API-pakkene er tilgjengelig på nettstedet vårt definerer omfanget av de respektive SumUp-API-enes funksjoner. Du må ha en konto hos SumUp for å få tilgang til og kunne bruke SumUps API-er som beskrevet i del 1 av generelle vilkårene.

I henhold til disse lisensvilkårene for API-er, gir SumUp deg en ikke-eksklusiv, royaltyfri, ikke-overførbar, ikke-viderelisensierbar, gjenkallbar og begrenset lisens til å bruke og få tilgang til SumUps API-er kun i forbindelse med utvikling, implementering og distribusjon av programmer, nettsteder, produkter og tjenester som du drifter med tjenestene våre («produktene» dine) og bare slik det er beskrevet i disse lisensvilkårene for API-er og i dokumentasjonen som medfølger med SumUps API-er. Betalingsbehandling som aktiveres av deg via SumUps API-er krever en konto hos SumUp og er underlagt SumUps betalingsvilkår. Du er ansvarlig for – og SumUp frasier seg alle garantier for – produktene dine. Vi forbeholder oss retten til å modifisere eller bringe SumUps API-er til opprør av enhver grunn i henhold til våre generelle vilkår, betalingsvilkårene eller disse lisensvilkårene for API-er.

2. Ditt ansvar 

Du bruker SumUps API-er og drifter og tilbyr produkter som har tilgang til SumUps API-er kun som tillatt ved lov (inkludert uten begrensning lover om import og eksport av data eller programvare, personvern eller lokale lover). Du vil ikke bruke SumUps API-er til å oppmuntre til eller fremme ulovlig aktivitet. Du vil bare bruke den aktuelle SumUp API-pakken i henhold til implenteringsinstruksjonene og andre krav som er spesifisert i SumUp API-pakkens dokumentasjon, som er uttrykkelig innlemmet i disse lisensvilkårene for API-er ved referanse, eller som på annen måte er gitt fra SumUp fra tid til annen. Du vil sikre at alle referanser til SumUp og/eller funksjonene som leveres av SumUps API i produktene dine, eller i andre materialer som ses av kundene dine, skal følge retningslinjer som publiseres på nettstedet vårt. 

3. Begrensninger

Du vil ikke, og vi vil ikke tillate at andre handler på dine vegne for å:

  1. Deler SumUps API-er med tredjeparter eller oppretter en API-klient som i stor grad fungerer på samme måte som SumUps API-er og tilbyr den til bruk av tredjeparter;

  2. Bruke SumUps API-er til å innføre virus, ormer, defekter, trojanere, skadelig programvare eller elementer som er destruktive eller skadelige;

  3. Går til eller bruker SumUps API-er til svindelformål eller ulovlige formål, eller til andre formål som kan være skadelige (etter SumUps eget skjønn) for SumUp, dets tjenester eller kunder, eller til på annen måte kommunisere budskap eller materialer som anses for å være trakasserende, uanstendig, usømmelig, injurierende eller på annen måte ulovlig;

  4. Tilgang til eller bruk av SumUps API-er på en måte som overskrider et rimelig forespurt volum eller utgjør overdreven eller feilaktig bruk, overbelaster, svekker eller i stor grad forstyrrer nettverkene, sikkerhetssystemene eller tjenestene og/eller nettstedet, eller påvirker andre parters bruk av tjenestene våre;

  5. Gripe inn i eller forstyrre SumUps API-er eller serverne eller nettverkene som leverer SumUps API-er;

  6. Prøver å få tilgang til elementer som ikke er godkjent av SumUp, henter ut kode eller prøver å hente ut eller skape avledede verk;

  7. Feilrepresenterer eller skjuler identiteten din når du bruker SumUps API-er; 

  8. Distribuere, selge, lease, leie, leie ut, overføre, tildele eller underlisensiere rettigheter som tildeles av disse lisensvilkårene for API-er til tredjeparter;

  9. Fjerne eller ødelegge opphavsrettserklæringer, proprietaære merker eller taushetsplikterklæringer på, i eller tilknyttet SumUps API-er;

  10. Kopiere, leie ut, lease, selge, overføre, tildele, viderelisensiere, ta fra hverandre, utføre omvendt utvikling på eller dekompilere (med unntak av det begrensede omfanget som uttrykkelig tillates av gjeldende lov), modifisere eller endre deler av SumUps API-er.

SumUp kan etter eget skjønn bestemme om din tilgang til eller bruk av SumUps API-er bryter begrensninger pålagt i henhold til de generelle vilkårene, betalingsvilkårene eller disse lisensvilkårene for API-er. Vi forbeholder oss retten til å suspendere eller avslutte kontoen din og/eller tilgangen din til SumUps API-er hvis vi fastslår eller har rimelig grunn til å tro at brudd har funnet sted. 

4. Personvern  

Du er fullstendig og alene ansvarlig for å sikre at personvernpraksisen din i forbindelse med SumUps API-er overholder gjeldende personvernlover, inkludert men ikke begrenset til personvernforordningen (forordning 2016/679). Du vil opprettholde en transparent personvernerklæring med en beskrivelse av behandlingen av personopplysninger i klare, forståelige og nøyaktige vilkår, og du vil innhente foregående samtykke for behandling av personopplysninger der det er aktuelt. SumUp er ikke ansvarlig for tjenester eller behandling av personopplysninger som utføres av tredjeparter som bruker SumUps API-er. Du er ansvarlig for sikkerheten til data på nettstedet ditt og opplysninger som behandles via tjenestene fine og/eller tredjeparter du velger. Du må umiddelbart varsle oss ved brudd, inkludert sikkerhetsbrudd som påvirker eller kan påvirke SumUps data og/eller kundebase.

Hvis du henter personopplysninger via tjenestene våre, må du bare bruke det minste omfanget av datafelter som er nødvendige for behandlingen, og sikre at personopplysninger samles inn, behandles, overføres og vedlikeholdes i henhold til alle gjeldende vilkår og lovgivning, og at rimelige tiltak treffes for å beskytte opplysningenes personvern og sikkerhet. 

5. Overvåking og begrensninger

SumUp kan overvåke bruken din av SumUps API-er av kvalitetssikringshensyn, til å forbedre tjenestene våre og til å bekrefte at du overholder disse lisensvilkårene for API-er, de generelle vilkårene og betalingsvilkårene. Denne overvåkingen kan omfatte at SumUp får tilgang til og bruker API-klienten din til å blant annet identifisere sikkerhetsproblemer som kan påvirke SumUp, deres kunder eller deres lisensgivere. Du vil ikke gripe inn i denne overvåkingen. SumUp kan bruke alle tekniske tiltak til å motvirke en slik forstyrrelse. Din tilgang til SumUps API-er kan begrenses eller filtreres i henhold til gjeldende lover.

Din bruk av SumUps API-er er underlagt visse begrensninger i forhold til tilgang, kall og bruk som oppgitt i disse lisensvilkårene for API-er, i dokumentasjonen som følger med slike SumUp API-er eller som på annen måte overleveres til deg av SumUp. Du vil ikke forsøke å overskride eller omgå begrensninger for tilgang, kall og bruk av SumUps API-er, eller på annen måte bruke SumUps API-er på en måte som overskrider rimelige forespørsler i forhold til volum, utgjør overdreven eller feilaktig bruk, eller ikke overholder, eller er inkonsekvent med, deler av disse lisensvilkårene for API-er, de generelle vilkårene eller betalingsvilkårene. Hvis SumUp tror at du har forsøkt å overskride eller omgå begrensninger, blokkeres muligheten din til å buke SumUps API-er midlertidig eller permanent.

6. Opphavsrett og tilbakemeldinger

Du bekrefter uttrykkelig at SumUp eier alle rettigheter, tittel og interesse i og for SumUps API-er, SumUps varemerker og tjenester (og avledede verk eller forbedringer av disse), inkludert men ikke begrenset til alle opphavsrettigheter heri. Du godtar å ikke handle ukonsekvent med slike rettigheter. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig gis heri, holdes tilbake.

I samsvar med disse lisensvilkårene for API-er og de generelle vilkårene, gir SumUp deg en begrenset, gjenkallelig, ikke-eksklusiv, ikke-viderelisensierbar, ikke-overførbar lisens til å vise de gjeldende SumUp-logoene, -varemerkene eller andre identifikatorer som nødvendig for å informere kundene dine om at produktene dine samhandler eller integreres med tjenestene våre. SumUp kan til enhver tid begrense eller trekke tilbake muligheten din til å bruke SumUps varemerker.

Du gir SumUp og deres underordnede og tilknyttede selskaper en betalt, royaltyfri, gjenkallbar, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar lisens til å bruke produktene dine til testing, bedømmelse eller andre tilknyttede formål for å sikre at produktene dine samsvarer med disse lisensvilkårene for API-er. Du kan si opp og stenge Kontoen din når som helst ved å sende skriftlig varsel til oss. Hvis du trekker tilbake denne lisensen, vil disse lisensvilkårene for API-er umiddelbart opphøre.

Du kan gi SumUp tilbakemeldinger i forbindelse med SumUps API-er eller din vurdering og bruk av disse. Du gir SumUp og deres underordnede og tilknyttede selskaper en royaltyfri og ugjenkallelig permanent lisens til å bruke og skape avledede verk basert på tilbakemeldinger, kommentarer, funksjonalitet, kode, funksjoner, forespørsler om forbedringer, anbefalinger eller forslag som du gir i forhold til SumUps API-er. Du godtar også at SumUp fritt kan bruke, modifisere, distribuere eller kommersialisere slike tilbakemeldinger uten betaling eller forpliktelser overfor deg.

7. Ansvarsfraskrivelse

SumUps API-er leveres «som de er» og «som tilgjengelig». Vi fraskriver oss alle garantier, uttrykkelige, underforståtte eller lovbestemte, som ikke er omfattet av disse lisensvilkårene for API-er, inkludert de underforståtte garantiene for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ikke-krenkelse. Ingen råd eller informasjon, verken muntlig eller skriftlig, som mottas av deg av SumUp eller via en SumUp API oppretter en garanti som ikke uttrykkelig oppgis her. Uten å begrense det foregående, garanterer ikke SumUp eller deres leverandører, lisensgivere (og deres respektive underselskaper, tilknyttede selskaper, agenter, direktører og ansatte) at SumUps API-er er nøyaktige, pålitelige eller riktige; at SumUps API-er vil oppfylle kravene dine; at SumUps API-er vil være tilgjengelige til et bestemt tidspunkt eller på et bestemt sted, ikke er uten avbrudd eller sikre, at feil eller mangler vil utbedres; eller at SumUps API-er er uten virus eller andre skadelige elementer. Innhold eller data som lastes ned eller på annen måte innhentes via bruken av SumUps API-er, lastes ned på egen risiko, og du er alene ansvarlig for skader på eiendeler eller tap av data som følge av slik nedlasting.

8. Vårt ansvar

Utover det som oppgis i andre deler av disse generelle vilkårene og disse lisensvilkårene for API-er, vil SumUp under ingen omstendigheter være ansvarlig for skade, tap eller personskade som følge av hacking, manipulasjon eller annen uautorisert tilgang til eller bruk av SumUps API-er eller kontoen din, eller informasjonen i disse. I den utstrekning loven tillater det, påtar SumUp, deres behandlere, leverandører og lisensgivere (eller deres respektive tilknyttede selskaper, agenter, direktører eller ansatte) seg intet ansvar for (i) feil eller unøyaktigheter i SumUps API-er; (ii) enhver personskade eller skade på eiendom som følge av din tilgang til eller bruk av SumUps API-er; (iii) uautorisert tilgang til eller bruk av våre sikre servere og/eller alle personopplysninger som lagres heri; (iv) forstyrrelse eller feil, opphør av overføringer til eller fra SumUps API-er; (v) feil, virus, trojanere eller lignende teknologi som kan overføres til eller via SumUps API-er av en tredjepart; (vi) feil eller utelatelser i innhold eller data, eller for tap eller skade forårsaket av bruken av innhold eller data som publiseres, sendes på e-post, overføres eller på annen måte gjøres tilgjengelig via SumUps API-er; og/eller (vii) dine produkter. VÅRT SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅRENE FOR API-ER (VERKEN I KONTRAKTSFORHOLD ELLER OBJEKTIVT ANSVAR, ELLER ANNEN ANSVARSTEORI) VIL IKKE OVERSKRIDE 100 € (EURO).

Du holder SumUp (og deres tilknyttede og underordnede selskaper, funksjonærer, direktører, ansatte og agenter) ikke ansvarlig for alle krav i forbindelse med tvister med kunder i tilknytning til bruken av SumUps API-er eller din manglende overholdelse av gjeldende forskriftsmessige krav.

9. Skadesløshet

I den utstrekning det er tillatt ved lov, godtar du å forsvare, holde uskyldig og frita oss og våre respektive direktører, agenter, partnere og representanter fra og mot alle krav (inkludert tredjepartskrav), kostnader, sak, krav, tap, ansvar, skade, handling, prosedyre, dom, straff, renter og utgifter (inkludert uten begrensning rimelige advokatsalærer) som følge av eller tilknyttet (a) faktiske eller påståtte brudd av deg av bestemmelser i disse vilkårene for API-er; (b) din urettmessige eller feilaktige bruk av SumUp API-er; (c) ditt brudd på tredjeparters rettigheter, inkludert uten begrensing rett til personvern, personlighet eller immaterielle rettigheter; (d) ditt brudd av gjeldende lover, regler eller forskrifter.

10. Avgifter

SumUps API-er leveres for tiden uten ekstra kostnad, men SumUp forbeholder seg retten til å introdusere gebyrbaserte pakker etter varsel til deg. Hvis du går til og bruker gebyrbaserte SumUp API-pakker, godtar du å betale gebyrene for pakkene du har kjøpt og eventuelle ytterligere avgifter som angitt på nettstedet vårt og/eller i kontoinnstillingene dine, eller som på annen måte avtalt skriftlig, og innen forfallsdato i samsvar med de generelle vilkårene og betalingsvilkårene. 

11. Avslutning eller opphør

Du kan avslutte bruken din av SumUps API-er når som helst via kontoinnstillingene dine.

Utover det som allerede er oppgitt i andre deler av disse generelle vilkårene og disse lisensvilkårene for API-er, kan vi bringe disse lisensvilkårene for API-er til opphør uten forutgående varsel hvis vi fastslår at du: (a) har brutt disse lisensvilkårene for API-er, andre avtaler du har med SumUp, eller (b) oppgir feilaktig, ufullstendig, feil eller villedende informasjon eller på annen måte deltar i svindel eller annen ulovlig virksomhet. Hvis kontoen din avsluttes eller suspenderes av enhver eller ingen grunn, godtar du å umiddelbart slutte å bruke SumUps API-er.