API licencijos sąlygos

Įsigalioja 2022-02-07

Pastaba: atsispausdinkite šio dokumento kopiją ir saugokite jį, jeigu prireiks ateityje.

Naudodami „SumUp“ programų programavimo sąsajas (API), kaip aprašyta toliau, sutinkate laikytis šių API licencijos sąlygų, kurios yra teisinė sutartis tarp jūsų ir UAB „SumUp EU Payments“ (tap pat vadinama „SumUp“, „mes“, „mūsų“). Naudodami programų programavimo sąsajas ir susijusią jums prieinamą medžiagą, taikomos šios API licencijos sąlygos, „SumUp“ bendrosios sąlygos, Privatumo politika, visos taikomos papildomos sąlygos, taip pat naudotojo dokumentacija, kurią „SumUp“ gali padaryti visuotinai prieinamą, ir jos turi laikytis spausdintine ar elektronine forma savo klientams kartu su „SumUp“ programų programavimo sąsajų („Dokumentacija“) pasiūlymu.

1. „SumUp“ programų progravimo sąsajos

„SumUp“ programų programavimo sąsajos (angl. Application Programming Interface (API)) yra bet kokios formos programų programavimo sąsajos, kurias suteikia „SumUp“, įskaitant visus susijusius įrankius, elementus, komponentus, vykdomuosius failus, bandomuosius egzempliorius arba aplinkas ir bet kokią susijusią dokumentaciją, kodų pavyzdžius, atnaujinimus ir kitą susijusią medžiagą, nesvarbu, ar ji yra materiali ar nemateriali, bet kokia forma ar laikmena, kurią „SumUp“ teikia jums naudojant „SumUp“ debesiją arba kitokiu būdu. „SumUp“ programų programavimo sąsajos įeina į skirtingus paketus ir įvairias „SumUp“ API paketų paslaugų aprašymai, kuriuos rasite Svetainė apibrėžti atitinkamų „SumUp“ programų programavimo sąsąjų veikimo sritį. Turite turėti „SumUp“ paskyrą, kad galėtumėte nadotis „SumUp“ programų programavimo sasajomis kaip numatyta 1 dalyje bendrosios sąlygos.

Atsižvelgiant į šias API licencijos sąlygas, „SumUp“ suteikia jums neišskirtinę, nemokamą, neperleidžiamą, kitiems asmenims ne licencijuojamą, atšaukiamą ir ribotą licenciją naudoti „SumUp“ programų programavimo sąsajas tik kuriant, diegiant ir platinant programas, svetaines, jūsų valdomus ir siūlomus produktus ar paslaugas, kurie sąveikauja arba integruojasi su mūsų paslaugomis (jūsų „Produktai“), ir tik tokiu būdu, kaip aprašyta šiose API licencijos sąlygose ir dokumentacijoje, pridedamoje prie „SumUp“ programų programavimo sąsajos. Bet kokiam jūsų inicijuotam mokėjimui naudojant „SumUp“ programų programavimo sąsają atlikti būtina sukurti „SumUp“ paskyra ir jam taikomos „SumUp“ mokėjimo sąlygos. Tik jūs esate atsakingi, „SumUp“ atsisako bet kokios atsakomybės už jūsų produktus. Atsižvelgdami į Bendrąsias sąlygas, Mokėjimo sąlygas arba šias API licencijų sąlygas, pasiliekame teisę dėl bet kokios priežasties keisti ir išjungti „SumUp“ programų programavimo sąsajas.

2. Jūsų atsakonybės 

Jūs naudosite „SumUp“ programų programavimo sąsajas ir naudosite bei siūlysite Produktus, kurie naudoja „SumUp“ programų programavimo sąsajas tik laikydamiesi įstatymų (įskaitant, bet neapsiribojant, įstatymus, susijusius su duomenų ar programinės įrangos importu ar eksportu, privatumo ar vietinius įstatymus). Nenaudosite „SumUp“ programų programavimo sąsajų skatinti ir reklamuoti neteisėtą veiklą. Atitinkamą „SumUp“ programų programavimo sąsajų paketą naudosite tik vadovaudamiesi diegimo instrukcijomis ir kitais reikalavimais, nurodytais „SumUp“ programų programavimo sąsajų paketo dokumentacijoje, kuri yra aiškiai pateikta šiose API licencijos sąlygose kaip nuoroda arba kitaip, kaip periodiškai pateikia „SumUp“. Užtikrinsite, kad visos nuorodos į „SumUp“ ir (arba) „SumUp“ programų programavimo sąsajuose teikiamas funkcijas jūsų Produktuose arba bet kokioje kitoje medžiagoje, kurią matys jūsų klientai, atitiks visas mūsų Svetainėje paskelbtas gaires. 

3. Ribojimai

Nesiimsite nei leisite kitiems jūsų vardu veikiantiems asmenims atlikti šių veiksmų:

1. Nesidalinsite „SumUp“ programų programavimo sąsajomis su jokia kita trečiąja šalimi arba nekursite API kliento, kuris pagrįstai veikia taip pat kaip ir „SumUp“ programų programavimo sąsajos, ir nesiūlysite jų naudoti jokiai trečiajai šaliai.

2. Naudoti „SumUp“ programų programavimo sąsajas virusams, kompiuteriniams kirminams, defektams, trojos arkliams, kenksmingoms programoms arba kitiems destruktyviems ar kenksmingiems elementams kurti;

3. Nenaudosite „SumUp“ programų programavimo sąsajų nesąžiningais ar neteisėtais tikslais arba bet kokiu kitu tikslu, kuris gali būti žalingas („SumUp“ nuožiūra) „SumUp“, jos Paslaugoms ar bet kuriam klientui, arba kitaip neperduosite bet kokio pranešimo ar medžiagos, kuri laikoma priekabiaujančia, grasinančia, nepadoria, nešvankia, šmeižiančia ar kitaip neteisėta;

4. Naudoti „SumUp“ API tokiu būdu, kuris viršija pagrįstą užklausų skaičių arba yra perteklinis arba piktnaudžiaujama naudojimu, pernelyg apsunkina, gadina tinklus, saugos sistemas, mūsų Paslaugas ir (arba) Svetainę ar iš esmės sutrikdo jų veiklą arba trukdo kitai šaliai naudotis mūsų Paslaugomis;

5. Netrikdysite „SumUp“ programų programavimo sąsajų arba SumUp“ programų programavimo sąsajas teikiančių tinklų veiklos;

6. Nebandysite pasiekti elementus, kuriems „SumUp“ nesuteikė leidimo, gauti pirminį kodą arba gauti ar sukurti išvestinius darbus;

7. Naudodami „SumUp“ programų programavimo sąsajas, apsimeskite arba paslėpkite savo tapatybę; 

8. Platinkite, parduokite, nuomokite, skolinkite, perduokite, priskirkite arba išduokite Programų programavimo sąsajos licencijos sąlygose suteiktas teises arba išduokite jų sublicenciją bet kuriai trečiajai šaliai;

9. Pašalinkite arba sunaikinkite autorinių teisių įspėjimus, nuosavybės žymėjimus arba taikytus konfidencialumo įspėjimus, esančius arba susietus su „SumUp“ programų programavimo sąsaja;

10. Kopijuokite, nuomokite, parduokite, perduokite, priskirkite, suteikite sublicenciją, išardykite, atvirkščai kurkite arba dekompiliuokite (išskyrus tiek kiek numatyta įstatymuose), modifikuokite arba keiskite bet kurią „SumUp“ programų programavimo sąsajų dalį.

„SumUp“ savo nuožiūra gali nuspręsti, ar jūsų naudojimasis „SumUp“ programų programavimo sąsaja nepažeidžia jokių Bendrosios sąlygose, Mokėjimo sąlygose arba šiuose API licencijos sąlygose taikytinų ribojimų. Jeigu nustatome arba turime realaus pagrindo manyti, kad buvo įvykdytas pažeidimas, pasiliekame teisę sustabdyti arba išjungti jūsų paskyrą ir (arba) prieigą prie „SumUp“ proramų programavimo sąsajų.

4. Privatumas  

Jūs esate visiškai atsakingi už tai, kad jūsų privatumo praktika, susijusi su „SumUp“ programų programavimo sąsajomis, atitiktų taikomus duomenų apsaugos įstatymus, įskaitant, bet neapsiribojant, Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (Reglamentas 2016/679). Laikysitės skaidrios privatumo politikos, kurioje aiškiai, suprantamai ir tiksliai aprašytas asmens duomenų tvarkymas, o prireikus gausite išankstinį sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. „SumUp“ neprisiima atsakomybės už jokias paslaugas ar asmens duomenų tvarkymą, kurį trečiosios šalys atlieka naudodamos „SumUp“ programų programavimo sąsajas. Jūs esate visiškai atsakingi už duomenų saugumą savo svetainėje ir tvarkymą naudojat jūsų Paslaugas ir (arba) pasirinktas trečiąsias šalis. Turite nedelsdami pranešti mums apie visus pažeidimus, įskaitant saugumo pažeidimus, kurie turi arba gali turėti įtakos „SumUp“ duomenims ir (arba) klientų bazei.

Jei naudodamiesi mūsų Paslaugomis, gaunate bet kokius asmens duomenis, turite naudoti tik minimalius duomenų laukus, reikalingus tvarkymo tikslais, ir užtikrinti, kad asmens duomenys būtų renkami, tvarkomi, perduodami laikantis visų galiojančių sąlygų ir teisės aktų, bei imtis pagrįstų priemonių gautų duomenų privatumą ir saugumą. 

5. Stebėsena ir limitai

„SumUp“ gali stebėti jūsų naudojimąsi SumUp API, kad užtikrintų kokybę, pagerintų savo Paslaugas ir patikrintų, ar laikotės šių API licencijos sąlygų, Bendrųjų sąlygų ir Mokėjimo sąlygų. Į šį stebėjimą gali įeiti „SumUp“ prieiga prie jūsų API kliento ir naudojimasis juo, kad, be kita ko, nustatytų saugos problemas, kurios gali turėti įtakos „SumUp“, jos klientams arba licencijų išdavėjams. Netrukdysite šiam stebėjimui. „SumUp“ gali naudoti technines priemones, kad pašalintų tokį trukdį. Atsižvelgiant į įstatymus, jūsų prieiga prie „SumUp“ programų programavimo sąsajos gali būti apribota arba filtruojama.

Jūsų naudojimuisi „SumUp“ programų programavimo sąsajomis taikomi tam tikri prieigos, skambučių ir naudojimo apribojimai, kaip nurodyta šiose API licencijos sąlygose, „SumUp“ programų programavimo sąsajų dokumentacijoje, arba kaip kitaip nurodė „SumUp“. Nemėginsite viršyti ar apeiti priegos prie „SumUp“ programų programavimo sąsajų, jų skambučių ir naudojimo apribojimų arba kitaip nenaudosite jokių „SumUp“ programų programavimo sąsajų tokiu būdu, kuris viršija pagrįstą užklausų kiekį, yra perteklinis arba piktnaudžiaujama naudojimu, nesilaikoma arba nesuderinama su bet kuria iš šių API licencijos sąlygų, Bendrųjų sąlygų arba Mokėjimo sąlygų. Jei „SumUp“ turi pagrindo manyti, kad bandėte viršyti arba apeiti bet kokius apribojimus, jūsų galimybė naudoti „SumUp“ programų programavimo sąsajomis gali būti laikinai arba visam laikui atimta.

6. Nuosavybės teisės ir atsiliepimai

Jūs aiškiai pripažįstate, kad tarp jūsų ir „SumUp“, „SumUp“ priklauso visos teisės, nuosavybės teisės ir interesai į „SumUp“ programų programavimo sąsajas, „SumUp“ prekių ženklus ir paslaugas (ir bet kokius jų išvestinius darbus ar patobulinimus), įskaitant, bet jomis neaprisibojant, visas čia paminėtas intelektines nuosavybes teises. Sutinkate nesiimti jokių veiksmų, prieštaraujančių nuosavybės teisei. Bet kokios čia aiškiai nesuteiktos teisės yra atimamos.

Atsižvelgiant į šias API licencijos sąlygas ir Bendrąsias sąlygas, „SumUp“ suteikia jums ribotą, atšaukiamą, neišskirtinę, kitiems asmenims antrą kartą nelicencijuojamą, neperleidžiamą licenciją rodyti taikomus „SumUp“ logotipus, prekių ženklus ar kitus identifikatorius tik tiek, kiek būtina informuoti jūsų klientus apei tai, kad jūsų Produktai siejasi arba yra mūsų Paslaugų dalis. „SumUp“ bet kuriuo metu gali apriboti arba nutraukti galimybę jums naudoti „SumUp“ prekių ženklus.

Suteikiate „SumUp“ ir jos dukterinėms įmonėms bei filialams apmokėtą, nemokamą, atšaukiamą, neišskirtinę, neperleidžiamą licenciją naudoti jūsų Produktus testavimui, peržiūrai ar kitais susijusiais tikslais, siekdami užtikrinti, kad jūsų produktai atitiktų šias API licencijos sąlygas. Bet kuriuo metu galite atšaukti šią licenciją raštu mus įspėdami. Jei atšauksite šią licenciją, šios API licencijos sąlygos nedelsiant nebegalios.

Galite pateikti „SumUp“ komentarus apie „SumUp“ programų programavimo sąsajas arba jūsų įvertinimą ir naudojimąsi jomis. Suteikiate „SumUp“ ir jos dukterinėms bei susijusioms įmonėms neatlygintiną ir neatšaukiamą nuolatinę licenciją naudoti ir kurti išvestinius kūrinius, sukurtus pagal atsiliepimus, komentarus, funkcijas, kodą, funkcijas, tobulinimų prašymus, rekomendacijomis ar pasiūlymais, kuriuos pateikiate dėl „SumUp“ programų programavimo sąsajas. Taip pat sutinkate, kad „SumUp“ gali laisvai naudoti, modifikuoti, platinti ar prekiauti tokiais pateikiamais duomenimis be jokio užmokesčio ar įsipareigojimų jums.

7. Garantijų ribojimas

„SumUp“ programų programavimo sąsajos yra pateikiamos kaip „buvusios“ ir kaip „prieinamos“. Mes atsisakome visų pareiškimų ir garantijų, tiesioginių, numanomų ar įstatymuose nustatytų, kurios nėra aiškiai nurodytos šiose API licencijos sąlygose, įskaitant numanomas perkamumo, tinkamumo tam tikram tikslui ir nepažeidimo garantijas. Jokie patarimai ar informacija, tiek žodžiu, tiek raštu, kurią jūs gaunate iš „SumUp“ arba per „SumUp“ programų prgramavimo sąsajas, nesuteiks jokių garantijų, kurios čia nėra aiškiai nurodytos. Neapribojant to, kas išdėstyta anksčiau, „SumUp“, jos tvarkytojai, tiekėjai, licencijų išdavėjai (ir atitinkamos jų dukterinės įmonės, filialai, agentai, direktoriai ir darbuotojai) negarantuoja, kad „SumUp“ proramų programavimo sąsajos yra tikslios, patikimos ar teisingos; kad „SumUp“ proramų programavimo sąsajos atitiks jūsų reikalavimus; kad „SumUp“ proramų programavimo sąsajos bus nepertraukiamai arba saugiai prieinamos bet kuriuo konkrečiu metu ar vietoje; kad visi defektai ar klaidos bus ištaisyti; arba kad „SumUp“ proramų programavimo sąsajose nėra virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Esate atsakingi už bet kokį turinį ar duomenis, atsisiųstus ar kitaip gautus naudojant „SumUp“ proramų programavimo sąsajas, ir tik jūs būsite atsakingi už bet kokią žalą savo turtui ar duomenų praradimą dėl tokio atsisiuntimo.

8. Mūsų atsakomybė

Be to, kas nurodyta kitur Bendrosiose sąlygose ir šiose API licencijos sąlygose, „SumUp“ jokiomis aplinkybėmis nebus atsakinga už jokią žalą, nuostolius ar sužalojimus, atsiradusius dėl įsilaužimo, klastojimo ar kitos neteisėtos prieigos prie „SumUp“ programų programavimo sąsajų arba jūsų Paskyros naudojimo arba juose esančios informacijos. Tiek, kiek leidžia taikytini įstatymai, „SumUp“ ir jos tvarkytojai, tiekėjai ir licencijų išdavėjai (arba bet kurie atitinkami jų filialai, agentai, direktoriai ar darbuotojai) neprisiima jokios atsakomybės už bet kokias (i) „SumUp“ programų programavimo sąsajų klaidas ar netikslumus; (ii) bet kokio pobūdžio sužalojimų ar turtinės žalos, atsiradusios dėl jūsų naudojimosi „SumUp“ programų programavimo sąsajomis; (iii) bet kokią neteisėtą prieigą prie mūsų saugių serverių ir (arba) bet kokią ir visą juose saugomą asmens informaciją arba jos naudojimą; (iv) bet kokio perdavimo iš arba į „SumUp“ programų programavimo sąsajas sutrukdymą ar nutraukimą; (v) bet kokias programinio kodo klaidas, virusus, Trojos arklius ar panašius dalykus, kuriuos bet kuri trečioji šalis gali perduoti į arba naudojant „SumUp“ programų programavimo sąsajas; (vi) bet kokias klaidas, trūkstamą turinį ar duomenis arba už bet kokius nuostolius ar žalą, patirtą dėl bet kokio paskelbto, išsiųsto el. paštu, perduoto ar kitaip pateikto turinio ar duomenų naudojant „SumUp“ programų programavimo sąsajas; ir (arba) (vii) jūsų Produktus. JOKIOMIS APLINKYBĖMIS MŪSŲ BENDRA ATSAKOMYBĖ, ATSIRANDANTI IŠ ŠIŲ API SĄLYGŲ ARBA SUSIJUSIŲ SU JOMIS (SUTARTIES AR DELIKTĄ, AR PAGAL JOKIĄ KITĄ ATSAKOMYBĖS TEORIJĄ), NEVIRŠYS 100 EUR ARBA LYGIAVERČIOS VIETINĖS VERTĖS.

Jūs atleidžiate „SumUp“ (ir jos filialus bei antrines įmones, pareigūnus, direktorius, darbuotojus ir agentus) nuo bet kokių pretenzijų, susijusių su bet kokiais ginčais su klientais, susijusiais su „SumUp“ programų programavimo sąsajų naudojimu arba dėl jums taikomų norminių reikalavimų nesilaikymo.

9. Žalos atlyginimas

Kiek tai leidžia įstatymai, sutinkate ginti, atlyginti nuostolius ir apsaugoti mus bei mūsų atitinkamus direktorius, agentus, filialus ir atstovus nuo bet kokių pretenzijų (įskaitant visas trečiųjų šalių pretenzijas), išlaidų, ieškinio, reikalavimo, nuostolių, atsakomybės, žalos, ieškinio, teismo tyrimo, sprendimo, baudos, palūkanų, išlaidų (įskaitant, bet neapsiribojant, pagrįstus advokato mokesčius), atsirandančios (a) jums faktiškai arba tariamai pažeidus bet kurią iš šių API sąlygų nuostatą; (b) dėl jūsų neteisėto arba netinkamo „SumUp“ programų programavimo sąsajų naudojimo; (c) jums pažeidus bet kokias trečiųjų šalių teises, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias teises į privatumą, viešumo teises ar intelektinės nuosavybės teises; arba (d) jums pažeidus bet kokį taikytiną įstatymą, taisyklę ar reglamentą.

Mokesčiai: 10.

„SumUp“ programų programavimo sąsajos šiuo metu teikiamos nemokamai; tačiau „SumUp“ pasilieka teisę, jus įspėjus, teikti mokamus paketus. Jei naudojatės mokamais „SumUp“ programų programavimo sąsajų paketais, sutinkate mokėti Mokesčiai už įsigytą paketą ir visus taikomus mokesčius, nurodytus mūsų Svetainėje ir (arba) Paskyros nustatymuose, arba kaip kitaip susitarta raštu, atsižvelgiant į Bendrosiose sąlygose ir Mokėjimo sąlygose nurodytus terminus. 

11. Atšaukimas ir nutraukimas

Galite bet kuriuo metu atšaukti naudojimąsi „SumUp“ programų programavimo sąsajomis savo Paskyros nustatymuose.

Be to, kas nurodyta kitur Bendrosiose sąlygose ir šiose API licencijos sąlygose, mes galime nutraukti šias API licencijos sąlygas be išankstinio pranešimo, jei nustatysime, kad jūs: (a) pažeidėte šias API licencijos sąlygas, bet kurią kitą sutartį, sudarytą su „SumUp“, arba (b) pateikėte melagingą, neišsamią, netikslią ar klaidinančią informaciją arba kitaip sukčiavote ar elgiatės neteisėtai. Jeigu dėl bet kokios priežasties arbe nesant priežasčiai jūsų Paskyra užblokuota arba sustabdyta, sutinkate nedelsiant nutraukti naudojimąsi „SumUp“ programų programavimo sąsajomis.