Licenčni pogoji za API

V veljavi od 7. 2. 2022

Opomba: Natisnite kopijo tega dokumenta in jo shranite za nadaljnjo uporabo.

Z dostopom do programskih vmesnikov aplikacije SumUp (»API«) in njihovo uporabo, kot je opisano v nadaljevanju, se strinjate, da vas zavezujejo ti licenčni pogoji za API, ki so pravni sporazum med vami in družbo SumUp EU Payments UAB (v nadaljnjem besedilu »SumUp« in »mi«). Vašo uporabo API-jev in povezanih gradiv, ki so vam na voljo, urejajo licenčni pogoji za API, splošni pogoji družbe SumUp, pravilnik o zasebnosti, vsi veljavni dodatni pogoji in uporabniška dokumentacija, ki jo lahko SumUp svoji bazi strank omogoči v tiskani ali elektronski obliki v povezavi s ponudbo API-jev SumUp (»dokumentacija«), ter mora biti v skladu z njimi.

1. API-ji SumUp

API-ji SumUp so vsaka oblika programskih vmesnikov aplikacije, ki jih SumUp da na voljo, vključno z vsemi povezanimi orodji, elementi, komponentami, izvedljivimi datotekami, testnimi primerki ali okolji ter vso povezano dokumentacijo, vzorčnimi kodami, posodobitvami in drugimi povezanimi gradivi, bodisi materialnimi ali nematerialnimi, v kakršni koli obliki ali mediju, ki jih SumUp da na voljo prek oblaka SumUp ali kakor vam je drugače zagotovljeno. API-ji SumUp so na voljo kot del različnih paketov in opisov storitev različnih paketov API SumUp, ki so na voljo na spletni strani, kjer je opredeljen obseg funkcionalnosti zadevnih API-jev SumUp. Za dostop do API-jev SumUp in njihovo uporabo morate imeti račun pri SumUp, kot je to opisano v oddelku 1 splošnih pogojev.

V skladu s temi licenčnimi pogoji za API vam SumUp podeljuje neizključno, brezplačno, neprenosljivo, nepreklicno in omejeno licenco, ki je ni mogoče podlicencirati, za uporabo in dostop do API-jev SumUp izključno v povezavi z razvojem, implementacijo in distribucijo aplikacij, spletnih mest, izdelkov ali storitev, ki jih upravljate in ponujate, ki delujejo ali se integrirajo z našimi storitvami (vaši »izdelki«), in izključno na način, opisan v teh licenčnih pogojih za API in v spremni dokumentaciji za API-je SumUp. Vsaka obdelava plačil, ki jo omogočite prek API-ja SumUp, zahteva račun pri SumUp in jo urejajo plačilni pogoji družbe SumUp. Za svoje izdelke ste odgovorni izključno sami, SumUp zavrača vso odgovornost. Pridržujemo si pravico, da iz katerega koli razloga spremenimo ali ukinemo API-je SumUp v skladu z našimi splošnimi pogoji, plačilnimi pogoji ali temi licenčnimi pogoji za API.

2. Vaše odgovornosti 

Uporabljali boste API-je SumUp ter upravljali in ponujali izdelke, ki dostopajo do API-jev SumUp, samo v skladu z zakonodajo (vključno, brez omejitev, z zakonodajo glede uvoza ali izvoza podatkov ali programske opreme, zasebnosti ali lokalnimi zakoni). API-ja SumUp ne boste uporabljali za spodbujanje ali promocijo nezakonite dejavnosti. Do ustreznega paketa API SumUp boste dostopali samo v skladu z navodili za implementacijo in drugimi zahtevami, navedenimi v dokumentaciji za paket API SumUp, ki je izrecno vključen v te licenčne pogoje za API s sklicevanjem ali kot drugače občasno zagotovi SumUp. Zagotovili boste, da bodo vsa sklicevanja na SumUp in/ali funkcije, ki jih ponuja API SumUp v vaših izdelkih ali v katerem koli drugem gradivu, ki ga bodo videle vaše stranke, upoštevala vse smernice, objavljene na našem spletnem mestu. 

3. Omejitve

Ne boste počeli naslednjega in prav tako tega ne boste dovolili drugim, ki delujejo v vašem imenu:

1. delili API-jev SumUp z nobeno tretjo osebo ali ustvarili odjemalca API, ki deluje v osnovi enako kot API-ji SumUp, ter ponudili v uporabo kateri koli tretji osebi;

2. uporabili API-je SumUp za uvedbo katerega koli virusa, črva, okvare, trojanskega konja, zlonamerne programske opreme ali katerega koli elementa uničujoče ali škodljive narave;

3. dostopali do API-jev SumUp ali jih uporabljali za goljufive ali nezakonite namene oziroma za kakršen koli drug namen, ki bi lahko bil škodljiv (po lastni presoji SumUp) za SumUp, njegove storitve ali katero koli stranko, ali kako drugače sporočali kakršno koli sporočilo ali gradivo, ki se šteje za nadlegovanje, grozeče, nespodobno, opolzko, obrekljivo ali kako drugače nezakonito;

4. dostopali do API-jev SumUp ali jih uporabljali na način, ki presega razumno količino zahtev ali predstavlja pretirano uporabo ali zlorabo, preobremenitev, poslabša ali bistveno moti omrežja, varnostne sisteme, naše storitve in/ali spletno mesto ali moti uporabo za druge stranke naše storitve;

5. motili ali posegali v API-je SumUp oziroma strežnike ali omrežja, ki zagotavljajo API-je SumUp;

6. poskušali dostopati do česar koli, kar SumUp ne odobri, pridobili izvorno kodo ali poskusili ekstrahirati ali ustvariti izpeljana dela;

7. napačno predstavljali ali prikrili svoje identitete pri uporabi API-jev SumUp; 

8. distribuirali, prodajali, dajali v najem, omogočali zakup, posojali, prenašali, dodeljevali ali podlicencirali katere koli pravice, podeljene s temi licenčnimi pogoji za API, tretjim osebam;

9. odstranili ali uničili kakršna koli obvestila o avtorskih pravicah, lastniške oznake ali obvestila o zaupnosti, ki so v API-ju SumUp ali povezana z njim;

10. kopirali, najeli, zakupili, prodali, prenesli, dodelili, podlicencirali, razstavili, obratno inženirali ali dekompilirali (razen v omejenem obsegu, ki ga izrecno dovoljuje veljavna zakonodaja), spreminjali ali prilagodili kateri koli del API-jev SumUp.

SumUp se lahko po lastni presoji odloči, ali vaš dostop ali uporaba API-jev SumUp krši kakršne koli omejitve, ki jih določajo splošni pogoji, plačilni pogoji ali ti licenčni pogoji za API. Pridržujemo si pravico, da začasno prekinemo ali ukinemo vaš račun in/ali dostop do API-jev SumUp, če ugotovimo ali utemeljeno sumimo, da je prišlo do kršitve.

4. Zasebnost  

V celoti in izključno ste odgovorni za zagotovitev, da so vaše prakse zasebnosti, povezane z API-ji SumUp, skladne z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov, kar med drugim vključuje splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba 2016/679). Ohranili boste pregleden pravilnik o zasebnosti z opisom obdelave osebnih podatkov z jasnimi, razumljivimi in natančnimi izrazi ter pridobili predhodno soglasje za obdelavo osebnih podatkov, kjer je to primerno. SumUp ne prevzema odgovornosti za kakršne koli storitve ali obdelavo osebnih podatkov, ki jih izvajajo tretje osebe z uporabo API-jev SumUp. V celoti ste odgovorni za varnost podatkov na vašem spletnem mestu in obdelanih prek vaših storitev in/ali tretjih oseb, ki jih izberete. Nemudoma nas morate obvestiti o vseh kršitvah, vključno z varnostnimi kršitvami, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na podatke SumUp in/ali bazo strank.

Če pridobite kakršne koli osebne podatke prek naših storitev, morate dostopati le do minimalnih podatkovnih polj, potrebnih za namene obdelave, in zagotoviti, da se osebni podatki zbirajo, obdelujejo, prenašajo in vzdržujejo v skladu z vsemi veljavnimi pogoji in zakonodajo ter da so sprejeti razumni ukrepi za zaščito zasebnosti in varnosti podatkov. 

5. Spremljanje in omejitve

SumUp lahko spremlja vašo uporabo API-jev SumUp, da zagotovi kakovost, izboljša svoje storitve in preveri vašo skladnost s temi licenčnimi pogoji za API, splošnimi pogoji in plačilnimi pogoji. To spremljanje lahko vključuje dostop družbe SumUp in uporabo vašega odjemalca API, med drugim za ugotavljanje varnostnih težav, ki bi lahko vplivale na SumUp, njegove stranke ali izdajatelje licence. V to spremljanje ne boste posegali. SumUp lahko uporabi kakršna koli tehnična sredstva za premagovanje takšnih motenj. Vaš dostop do katerega koli API-ja SumUp je lahko omejen ali filtriran v skladu z veljavno zakonodajo.

Za vašo uporabo API-jev SumUp veljajo nekatere omejitve glede dostopa, klicev in uporabe, kot je določeno v teh licenčnih pogojih za API, v spremni dokumentaciji za tak API SumUp ali kot vam SumUp drugače zagotovi. Ne boste poskušali prekoračiti ali zaobiti omejitev glede dostopa, klicev in uporabe API-jev SumUp ali kako drugače uporabljati katerega koli API-ja SumUp na način, ki presega razumne količine zahtev, predstavlja pretirano uporabo ali zlorabo, ne izpolnjuje pogojev ali je v neskladju s katerim koli delom teh licenčnih pogojev za API, splošnih pogojev ali plačilnih pogojev. Če SumUp meni, da ste poskušali preseči ali zaobiti kakršne koli omejitve, je lahko vaša zmožnost uporabe API-jev SumUp začasno ali trajno blokirana.

6. Lastninske pravice in povratne informacije

Izrecno potrjujete, da ima v razmerju med vami in SumUp družba SumUp v lasti vse pravice, lastništvo in udeležbo v zvezi z API-ji SumUp, blagovnimi znamkami in storitvami SumUp (in kakršna koli izpeljana dela ali izboljšave), vključno z vsemi pravicami intelektualne lastnine, vendar ne omejeno nanje. Strinjate se, da ne boste storili ničesar, kar je v nasprotju s takšnim lastništvom. Vse pravice, ki niso izrecno podeljene tukaj, so zadržane.

V skladu s temi licenčnimi pogoji za API in splošnimi pogoji vam SumUp podeljuje omejeno, preklicno, neizključno, neprenosljivo licenco, ki je ni mogoče podlicencirati, za prikaz ustreznih logotipov, blagovnih znamk ali drugih identifikatorjev SumUp samo po potrebi za obveščanje vaših strank, da vaši izdelki delujejo ali se integrirajo z našimi storitvami. SumUp lahko kadar koli omeji ali prekliče vašo zmožnost uporabe blagovnih znamk SumUp.

Družbi SumUp in njenim hčerinskim podjetjem in povezanim družbam podeljujete vplačano, brezplačno, preklicno, neizključno, neprenosljivo licenco za uporabo vaših izdelkov za testiranje, pregled ali druge povezane namene, da zagotovite, da so vaši izdelki skladni s temi licenčnimi pogoji za API. To licenco lahko kadar koli prekličete s pisnim obvestilom. Če prekličete to licenco, bodo ti licenčni pogoji za API takoj prenehali veljati.

Družbi SumUp lahko posredujete komentarje v zvezi z API-ji SumUp ali svojo oceno in njihovo uporabo. Družbi SumUp in njenim hčerinskim podjetjem ter povezanim družbam podeljujete brezplačno in nepreklicno trajno licenco za uporabo in ustvarjanje izpeljanih del na podlagi kakršnih koli povratnih informacij, komentarjev, funkcionalnosti, kode, funkcij, zahtev za izboljšave, priporočil ali predlogov, ki jih posredujete v zvezi z API-ji SumUp. Nadalje se strinjate, da lahko SumUp svobodno uporablja, spreminja, distribuira ali trži takšne prispevke brez kakršnega koli plačila ali obveznosti do vas.

7. Izjava o jamstvih

API-ji SumUp so na voljo »kot so« in »kot so na voljo«. Zavračamo vse izjave in jamstva, izrecna, implicitna ali zakonska, ki niso izrecno določena v teh licenčnih pogojih za API, vključno z implicitnimi jamstvi za prodajo, primernost za določen namen in nekršitev. Noben nasvet ali informacija, ustna ali pisna, ki ste jo pridobili od SumUp ali prek katerega koli API-ja SumUp, ne daje nobene garancije, ki tukaj ni izrecno navedena. Brez omejevanja zgoraj navedenega SumUp, njegovi obdelovalci, ponudniki, njegovi dajalci licenc (in njihove hčerinske družbe, povezane družbe, zastopniki, direktorji in zaposleni) ne jamčijo, da so API-ji SumUp točni, zanesljivi ali pravilni; da bodo API-ji SumUp izpolnjevali vaše zahteve; da bodo API-ji SumUp na voljo ob katerem koli določenem času ali lokaciji, neprekinjeno ali varno; da bodo morebitne okvare ali napake popravljene; ali da API-ji SumUp ne vsebujejo virusov ali drugih škodljivih komponent. Vse vsebine ali podatke, prenesene ali kako drugače pridobljene z uporabo API-jev SumUp, prenesete na lastno odgovornost in sami boste odgovorni za kakršno koli škodo na svoji lastnini ali izgubo podatkov, ki je posledica takega prenosa.

8. Naša odgovornost

Poleg tega, kar je navedeno drugje v splošnih pogojih in teh licenčnih pogojih za API, SumUp pod nobenim pogojem ne bo odgovoren za kakršno koli škodo, izgubo ali poškodbo, ki je posledica vdiranja, poseganja ali drugega nepooblaščenega dostopa ali uporabe API-jev SumUp ali vašega računa ali informacij, ki jih vsebuje. V največji možni meri, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja, SumUp in njegovi obdelovalci, dobavitelji in dajalci licenc (ali katero koli od njihovih povezanih podjetij, zastopnikov, direktorjev ali zaposlenih) ne prevzemajo nobene odgovornosti za (i) kakršne koli napake, zmote ali netočnosti API-jev SumUp; (ii) telesne poškodbe ali premoženjske škode kakršne koli narave, ki so posledica vašega dostopa do API-jev SumUp ali njihove uporabe; (iii) kakršen koli nepooblaščen dostop ali uporabo naših varnih strežnikov in/ali vseh osebnih podatkov, shranjenih v njih; (iv) kakršno koli prekinitev ali prenehanje prenosa v API-je SumUp ali iz njih; (v) kakršne koli hrošče, viruse, trojanske konje ali podobno, ki jih lahko katera koli tretja oseba prenese v API-je SumUp ali prek njih; (vi) kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v kateri koli vsebini ali podatkih ali za kakršno koli izgubo ali škodo, ki nastane zaradi uporabe katere koli vsebine ali podatkov, objavljenih, poslanih, prenesenih ali kako drugače danih na voljo prek API-jev SumUp; in/ali (vii) vaše izdelke. NAŠA SKUPNA ODGOVORNOST, KI IZHAJA IZ TEH POGOJEV API-JA ALI JE Z NJIMI POVEZANA (BODISI S POGODBENIM ALI ODŠKODNINSKIM PRAVOM ALI PO KAKRŠNI DRUGI TEORIJI ODGOVORNOSTI), V NOBENEM PRIMERU NE BO PRESEGLA 100 EUR ALI ENAKOOVREDNE LOKALNE VREDNOSTI.

SumUp (in njegove podružnice in hčerinska podjetja, uradnike, direktorje, zaposlene in zastopnike) odvezujete kakršnih koli zahtevkov, povezanih s spori s strankami, povezanimi z uporabo API-jev, ali zaradi neupoštevanja veljavnih zakonskih zahtev.

9. Odškodnina

V največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon, se strinjate, da nas in naše direktorje, zastopnike, povezane družbe in zastopnike branite, odškodujete in zaščitite pred kakršnimi koli zahtevki (vključno z vsemi zahtevki tretjih oseb), stroški, tožbami, zahtevami, izgubo, odgovornostjo, škodo, ukrepom, postopkom, sodbo, kaznijo, obrestmi in odhodki (vključno, brez omejitve, z razumnimi odvetniškimi honorarji), ki izhajajo iz ali so povezani s (a) kakršno koli dejansko ali domnevno kršitvijo katere koli določbe teh pogojev za API; (b) vašo napačno ali neprimerno uporabo API-jev SumUp; (c) vašo kršitvijo katerih koli pravic tretjih oseb, vključno z neomejenimi pravicami do zasebnosti, pravic publicitete ali pravic intelektualne lastnine; ali (d) vašo kršitvijo katerega koli veljavnega zakona, pravila ali uredbe.

10. Provizije

API-ji SumUp so trenutno na voljo brezplačno; vendar si SumUp pridržuje pravico do uvedbe paketov, ki temeljijo na plačilu, z obvestilom, ki ga prejmete. Če dostopate do plačljivih paketov API SumUp in jih uporabljate, se strinjate s plačilom provizije za paket, ki ste ga kupili, in morebitne veljavne davke, kot je določeno na našem spletnem mestu in/ali v nastavitvah vašega računa ali kot je drugače dogovorjeno v pisni obliki, ko in ob zapadlosti v skladu s splošnimi pogoji in plačilnimi pogoji. 

11. Preklic ali prekinitev

Svojo uporabo API-jev SumUp lahko kadar koli prekličete v nastavitvah računa.

Poleg tega, kar je navedeno drugje v splošnih pogojih in teh licenčnih pogojih za API, lahko te licenčne pogoje za API prekinemo brez predhodnega obvestila, če ugotovimo, da ste: (a) prekršili te licenčne pogoje za API, katero koli drugo pogodbo, ki jo imate s SumUp, ali (b) zagotovili kakršne koli napačne, nepopolne, netočne ali zavajajoče informacije ali kako drugače sodelovali v goljufivem ali nezakonitem ravnanju. Če je vaš račun iz kakršnega koli razloga ali brez razloga ukinjen ali začasno ukinjen, se strinjate, da boste takoj prenehali uporabljati API-je SumUp.