Лицензионни условия за API

В сила от 02.08.2021

Забележка: Моля, разпечатайте копие от този документ и го запазете за бъдещи справки.

Когато получавате достъп и използвате приложно-програмни интерфейси на SumUp („API“), както е описано по-долу, вие се съгласявате да бъдете обвързани с настоящите Лицензионни условия за API, които са правното споразумение между вас и SumUp Limited и SumUp Services GmbH (заедно „SumUp“, „ние“, „нас“). Използването на API и свързаните с тях материали, които са ви предоставени, е предмет на и трябва да отговаря на настоящите Лицензионни условия за API, Общите условия на SumUp, Политиката за поверителност, всички приложими Допълнителни условия, както и потребителската документация, която SumUp може да направи общодостъпна на хартиен носител или в електронна форма за своята клиентска база, заедно с предлагането на API на SumUp („Документация“).

1. API на SumUp

API на SumUp са всякаква форма на приложно-програмни интерфейси, които SumUp предоставя, включително всички свързани инструменти, елементи, компоненти, изпълними файлове, тестови екземпляри или среди, както и всякаква свързана документация, примерни кодове, актуализации и други свързани материали, било то материални или нематериални, под каквато и да е форма или на какъвто и да е носител, които са предоставени от SumUp чрез SumUp Cloud или както са ви предоставени по друг начин. API на SumUp се предлагат като част от различни пакети и описанията на услугите на различните пакети API на SumUp API, налични на Уебсайта, определят обхвата на функционалностите на съответните API на SumUp. Трябва да имате Профил в SumUp за достъп и използване на API на SumUp, както е описано в раздел 1 на Общите условия.

При спазване на настоящите Лицензионни условия за API, SumUp ви предоставя неизключителен, безвъзмезден, непрехвърляем, неподлежащ на подлицензиране, отменяем и ограничен лиценз за използване и достъп до API на SumUp единствено във връзка с разработването, внедряването и разпространението на приложения, уебсайтове, продукти или услуги, които управлявате и предлагате, които взаимодействат или се интегрират с нашите Услуги (вашите „Продукти“), и единствено по начина, описан в настоящите Лицензионни условия за API и в Документацията, придружаваща API на SumUp. Всяка обработка на плащания, активирана от вас чрез API на SumUp, изисква Профил в SumUp и е предмет на Условията за плащане на SumUp. Вие носите пълна отговорност, и SumUp се отказва от отговорност, за вашите Продукти. Ние си запазваме правото да модифицираме или прекратяваме API на SumUp по каквато и да е причина в съответствие с нашите Общи условия, Условия за плащане или настоящите Лицензионни условия за API.

2. Вашите отговорности 

Вие ще използвате API на SumUp и ще управлявате и ще предлагате Продукти, които имат достъп до API на SumUp само както е разрешено от закона (включително без ограничение закони относно импортирането или експортирането на данни или софтуер, поверителността или местните закони). Няма да използвате API на SumUp за насърчаване или популяризиране на незаконна дейност. Ще получавате достъп до приложимия пакет API на SumUp, само като следвате инструкциите за прилагане и други изисквания, посочени в Документацията за пакета API на SumUp, който е изрично включен в настоящите Лицензионни условия за API чрез препратка или както периодично се посочва от SumUp. Вие гарантирате, че всякакви препратки към SumUp и/или функциите, предоставени от API на SumUp във вашите Продукти, или във всеки друг материал, който се вижда от вашите клиенти, ще спазват всички насоки, публикувани на нашия Уебсайт. 

3. Ограничения

Вие нямате право и няма да позволявате на други лица, действащи от ваше име, да:

  1. Споделяте API на SumUp с трета страна или създавате API клиент, който функционира по същество по същия начин, както API на SumUp, и го предлагате за използване от трета страна;

  2. Използвате API на SumUp, за да въвеждате вирус, червей, дефект, троянски кон, злонамерен софтуер или всякакви елементи от разрушителен или вреден характер;

  3. Получавате достъп до или използвате API на SumUp за измамни или незаконни цели или за всяка друга цел, която може да бъде вредна (по собствено усмотрение на SumUp) за SumUp, техните Услуги или който и да е клиент, или за предаване по друг начин на всякакво съобщение или материал, които се считат за тормозещи, заплашителни, неприлични, нецензурни, клеветнически или незаконни по друг начин;

  4. Получавате достъп или използвате API на SumUp по начин, който надвишава разумен обем заявка или представлява прекомерна употреба или злоупотреба, претоварва, уврежда или съществено пречи на мрежите, системите за сигурност, нашите Услуги и/или Уебсайта, или осъществява намеса в използването на нашите Услуги от друга страна;

  5. Осъществявате намеса или пречите на API на SumUp или сървърите или мрежите, предоставящи API на SumUp;

  6. Опитвате да получавате достъп до нещо, което не е разрешено от SumUp, да извличате изходен код или да опитвате да извличате или създавате производни произведения;

  7. Представяте погрешно или маскирате своята самоличност при използване на API на SumUp; 

  8. Разпространявате, продавате, отдавате под наем, наемате, отпускате, възлагате или подлицензирате каквито и да било права, предоставени по силата на настоящите Лицензионни условия за API на трета страна;

  9. Премахвате или унищожавате всякакви известия за авторски права, патентовани обозначения или известия за конфиденциалност, приписани, съдържащи се във или свързани с API на SumUp;

  10. Копирате, наемате, отдавате под наем, продавате, прехвърляте, възлагате, подлицензирате, разглобявате, подлагате на обратен инженеринг или декомпилирате (освен до ограничената степен, изрично предвидена в приложимото законодателство), модифицирате или изменяте която и да е част на API на SumUp.

SumUp може по свое собствено усмотрение да решат дали вашият достъп до или използване на API на SumUp нарушава някакви ограничения, наложени по силата на Общите условия, Условията за плащане или настоящите Лицензионни условия за API. Ние си запазваме правото да преустановим или прекратим вашия Профил и/или достъп до API на SumUp, ако установим или имаме основание да подозираме, че е настъпило нарушение. 

4. Поверителност  

Вие носите пълна и единствена отговорност да гарантирате, че вашите практики за поверителност, свързани с API на SumUp, са в съответствие с приложимите закони за защита на данните, включително, но не само, Общия регламент за защита на данните (Регламент 2016/679). Вие ще поддържате прозрачна политика за поверителност с описание на обработката на лични данни с ясни, разбираеми и точни условия и ще получавате предварително съгласие за обработка на лични данни, когато е приложимо. SumUp не поема отговорност за каквито и да било услуги или обработка на лични данни, извършени от трети страни, използващи API на SumUp. Вие носите пълна отговорност за сигурността на данните на вашия обект и обработени чрез вашите Услуги и/или трети страни, които сте избрали. Трябва незабавно да ни уведомите за всички нарушения, включително нарушения на сигурността, които влияят или могат да повлияят на данните на SumUp и/или на клиентската база.

Ако извличате някакви лични данни чрез нашите Услуги, трябва да имате достъп само до минималните полета за данни, необходими за целите на обработката, и да гарантирате, че личните данни се събират, обработват, предават и поддържат съгласно всички приложими условия и законодателство, и че се прилагат разумни мерки за защита на поверителността и сигурността на данните. 

5. Мониторинг и ограничения

SumUp може да следи как използвате API на SumUp, за да осигурява качество, да подобрява нашите Услуги и да проверява дали спазвате настоящите Лицензионни условия за API, Общите условия и Условията за плащане. Този мониторинг може да включва достъп и използване на вашия API клиент от SumUp, наред с други неща, за идентифициране на проблеми със сигурността, които биха могли да засегнат SumUp, техните клиенти или лицензодатели. Вие нямате право да възпрепятствате този мониторинг. SumUp може да използва всякакви технически средства за преодоляване на такава намеса. Вашият достъп до API на SumUp може да бъде рестриктиран, ограничен или филтриран в съответствие в приложимите закони.

Използването на API на SumUp от вас подлежи на определени ограничения за достъп, обаждания и използване, както е посочено в настоящите Лицензионни условия за API, в Документацията, придружаваща съответния API на SumUp, или както ви е предоставено по друг начин от SumUp. Вие нямате право да опитвате да надвишавате или заобикаляте ограниченията за достъп, обаждания и използване на API на SumUp или да използвате API на SumUp по начин, който надвишава разумен обем заявки, представлява прекомерна употреба или злоупотреба, или не съответства, или е в противоречие, с която и да е част от настоящите Лицензионни условия за API, Общите условия или Условията за плащане. Ако SumUp счете, че сте опитали да надвишите или заобиколите някакви ограничения, способността ви да използвате API на SumUp може да бъде временно или трайно блокирана.

6. Права на собственост и обратна връзка

Вие изрично потвърждавате, че между вас и SumUp, SumUp притежава всички права, право на собственост и интерес във и към API на SumUp, търговски марки на SumUp и Услуги (и всички производни техни произведения или подобрения), включително, но не само, всички права на интелектуална собственост върху тях. Вие се съгласявате да не правите нищо, което е в несъответствие с това право на собственост. Запазват се всякакви права, които не са изрично предоставени тук.

Съгласно настоящите Лицензионни условия за API и Общите условия, SumUp ви предоставя ограничен, отменяем, неизключителен, неподлежащ на подлицензиране, непрехвърлим лиценз за показване на приложимите лога, търговски марки или други идентификатори на SumUp единствено при необходимост, за да уведомите клиентите си, че вашите Продукти взаимодействат или се интегрират с нашите Услуги. SumUp може да ограничи или преустанови способността ви да използвате търговските марки на SumUp във всеки момент.

Вие предоставяте на SumUp и техните партньори и дъщерни дружества изплатен, безвъзмезден, отменяем, неизключителен, непрехвърляем лиценз за използване на вашите Продукти за тестване, преглед или други свързани цели, за да се гарантира, че вашите Продукти отговарят на настоящите Лицензионни условия за API . Можете да оттеглите този лиценз по всяко време, като ни предоставите писмено предизвестие. Ако оттеглите този лиценз, настоящите Лицензионни условия за API ще бъдат прекратени незабавно.

Можете да изпращате на SumUp коментари относно API на SumUp или вашата оценка и използването им. Вие предоставяте на SumUp и техните партньори и дъщерни фирми безвъзмезден и неотменим безсрочен лиценз за използване и създаване на производни произведения въз основа на всякаква обратна връзка, коментари, функционалност, код, функции, искания за подобрения, препоръки или предложения, които предоставяте във връзка с API на SumUp . Освен това се съгласявате, че SumUp може свободно да използва, модифицира, разпространява или комерсиализира такива материали, без никакво заплащане или задължение към вас.

7. Отказ от гаранции

API на SumUp се предоставят „както са“ и „както са налични“. Ние се отказваме от всички изявления и гаранции, изрични, подразбиращи се или законоустановени, които не са изрично посочени в настоящите Лицензионни условия за API, включително подразбиращите се гаранции за продаваемост, годност за определена цел и ненарушаване. Никакви съвети или информация, независимо дали устни или писмени, които сте получили от SumUp или чрез които и да е API на SumUp, няма да създадат гаранция, която не е изрично посочена тук. Без ограничение на гореизложеното, SumUp, техните партньори по обработката, доставчици, лицензодатели (и съответните им партньори, дъщерни дружества, представители, директори и служители) не гарантират, че API на SumUp са точни, надеждни или правилни; че API на SumUp ще отговарят на вашите изисквания; че API на SumUp ще бъдат достъпни по всяко време или на всяко място, непрекъснато или сигурно; че дефекти или грешки ще бъдат коригирани; или че API на SumUp не съдържат вируси или други вредни компоненти. Всяко съдържание или данни, изтеглени или получени по друг начин чрез използването на API на SumUp, се изтеглят на ваш собствен риск и вие ще носите изцяло отговорност за евентуални щети по вашето имущество или загуба на данни в резултат на такова изтегляне.

8. Нашите задължения

В допълнение към посоченото другаде в Общите условия и настоящите Лицензионни условия за API, при никакви обстоятелства SumUp няма да носи отговорност за каквито и да било щети, загуби или наранявания, произтичащи от хакване, подправяне или друг неупълномощен достъп или използване на API на SumUp или вашия Профил, или информацията, съдържаща се в тях. В максималната степен, разрешена от закона, SumUp и техните партньори по обработката, доставчици и лицензодатели (или който и да е от съответните им партньори, представители, директори и служители) не поемат никакво задължения или отговорност за каквито и да било (i) грешки, пропуски или неточности на API на SumUp; (ii) телесна повреда или имуществени щети от какъвто и да е характер, произтичащи от вашия достъп до или използване на API на SumUp; (iii) всеки неупълномощен достъп или използване на нашите защитени сървъри и/или която и да е и цялата лична информация, съхранявана в тях; (iv) всяко прекъсване или прекратяване на предаването към или от API на SumUp; (v) всякакви грешки, вируси, троянски коне или подобни, които могат да бъдат прехвърлени към или чрез API на SumUp от всяка трета страна; (vi) всякакви грешки или пропуски в каквото и да е съдържание или данни или за всякакви загуби или щети, възникнали в резултат на използването на каквото и да е съдържание или данни, публикувани, изпратени по имейл, предадени или предоставени по друг начин чрез API на SumUp; и/или (vii) вашите Продукти. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НАШАТА СЪВКУПНА ОТГОВОРНОСТ, ПРОИЗТИЧАЩА ОТ ИЛИ СВЪРЗАНА С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА API (БИЛО ТО ПО СИЛАТА НА ДОГОВОР ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ НА ПРАВОНАРУШЕНИЕ ИЛИ ПО ДРУГА ПРИЧИНА ИЛИ ВИД ОТГОВОРНОСТ), НЯМА ДА НАДВИШАВА 100 EUR (ЕВРО).

Вие освобождавате SumUp (и свързаните с тях партньори и дъщерни дружества, длъжностни лица, директори, служители и представители) от всякакви и всички искове, свързани с всякакви спорове с клиенти във връзка с използването на API (Приложно-програмни интерфейси) на SumUp или с неспазването на приложимите регулаторни изисквания от ваша страна.

9. Обезщетение

В максималната степен, допустима от закона, вие се съгласявате да защитавате, обезщетявате и осигурявате правна защита за нас и нашите съответни директори, агенти, партньори и представители срещу всякакви искове (включително всички искове на трети страни), разходи, дела, искания, загуби, отговорност, щети, действия, съдебни производства, съдебни решения, неустойки, лихви и разноски (включително без ограничение разумни адвокатски хонорари), произтичащи от или свързани с (а) всяко действително или предполагаемо нарушение от вас на която и да е разпоредба от настоящите Условия за API; (б) неправомерно или неправилно използване на API на SumUp от вас; (в) нарушение на право на трета страна от вас, включително, без ограничение, право на личен живот, права за публичност или права на интелектуална собственост; (г) вашето нарушение на който и да е приложим закон, правило или разпоредба.

10. Такси

Понастоящем API на SumUp се предоставят безплатно; въпреки това, SumUp си запазва правото да въвежда пакети срещу такса, след като ви изпрати предизвестие. Ако получавате достъп и използвате базирани на такси пакети API на SumUp, вие се съгласявате да заплащате Таксите за пакета, който сте закупили, и всички приложими данъци, посочени на нашия уебсайт и/или в настройките на вашия Профил, или както е договорено по друг начин в писмена форма, както и когато се дължат в съответствие с Общите условия и Условията за плащане. 

11. Анулиране или прекратяване

Можете да отмените използването на API на SumUp по всяко време чрез настройките на вашия Профил.

В допълнение към посоченото на други места в Общите условия и настоящите Лицензионни условия за API, ние може да прекратим тези Лицензионни условия за API без предизвестие до вас, ако установим, че: (а) сте нарушили настоящите Лицензионни условия за API, което и да е друго споразумение, което имате със SumUp, или (б) сте предоставили фалшива, непълна, неточна или подвеждаща информация или по друг начин сте участвали в измама или сте проявили незаконно поведение. Ако вашият Профил бъде прекратен или временно преустановен по каквато и да е причина или без причина, вие се съгласявате незабавно да спрете да използвате API на SumUp.