API-licentievoorwaarden

Ingangsdatum: 02-08-2021

NB: Druk een kopie van dit document af en bewaar het zodat u het in de toekomst kunt nalezen.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van Application Programming Interfaces ('API's') van SumUp zoals hieronder beschreven, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze API-licentievoorwaarden die de wettelijke overeenkomst vormen tussen u en SumUp Limited en SumUp Services GmbH (samen 'SumUp', 'wij', 'ons'). Uw gebruik van de API's en gerelateerde materialen die aan u beschikbaar worden gesteld, is onderworpen aan en moet voldoen aan deze API-licentievoorwaarden, de algemene voorwaarden van SumUp, het privacybeleid, alle toepasselijke aanvullende voorwaarden, alsook de gebruikersdocumentatie die SumUp algemeen beschikbaar kan stellen in gedrukte of elektronische vorm aan zijn klantenbestand in combinatie met het aanbieden van de API's van SumUp ('documentatie').

1. API's van SumUp

De API's van SumUp betreffen elke vorm van applicatieprogrammeerinterfaces die SumUp beschikbaar stelt, inclusief alle bijbehorende hulpmiddelen, elementen, componenten, uitvoerbare bestanden, testinstanties of -omgevingen, en alle gerelateerde documentatie, voorbeeldcodes, updates en andere gerelateerde materialen, zowel materieel als immaterieel, in welke vorm of welk medium dan ook, die door SumUp beschikbaar worden gesteld via de SumUp-cloud of anderszins aan u worden verstrekt. De API's van SumUp worden aangeboden als onderdeel van verschillende pakketten en de servicebeschrijvingen van de verschillende API-pakketten van SumUp die beschikbaar zijn op de website bepalen de reikwijdte van de respectievelijke functionaliteiten van de API van SumUp. U moet een account bij SumUp hebben om toegang te krijgen tot API's van SumUp en deze te gebruiken, zoals beschreven in sectie 1 van de of algemene voorwaarden.

Behoudens deze API-licentievoorwaarden verleent SumUp u een niet-exclusieve, royaltyvrije, niet-overdraagbare, niet in sublicentie te geven, herroepbare en beperkte licentie voor het gebruik en de toegang tot de API's van SumUp, uitsluitend in verband met het ontwikkelen, implementeren en distribueren van toepassingen, websites, producten of diensten die u gebruikt en aanbiedt die samenwerken of integreren met onze diensten (uw 'producten'), en uitsluitend op de manier die wordt beschreven in deze API-licentievoorwaarden en in de documentatie met betrekking tot de API's van SumUp. Elke betalingsverwerking die u mogelijk maakt via een API van SumUp vereist een account bij SumUp en is onderworpen aan de betalingsvoorwaarden van SumUp. U bent als enige verantwoordelijk en SumUp wijst alle aansprakelijkheid voor uw producten af. We behouden ons het recht voor om API's van SumUp om welke reden dan ook te wijzigen of te beëindigen in overeenstemming met onze algemene voorwaarden, de betalingsvoorwaarden of deze API-licentievoorwaarden.

2. Uw verantwoordelijkheden

U zult alleen API's van SumUp gebruiken en producten aanbieden die toegang hebben tot API's van SumUp zoals toegestaan door de wet (met inbegrip van maar niet beperkt tot wetten met betrekking tot het importeren of exporteren van gegevens of software, privacy of lokale wetgeving). U zult de API van SumUp niet gebruiken om illegale activiteiten aan te moedigen of te promoten. U krijgt alleen toegang tot het toepasselijke API-pakket van SumUp volgens de implementatie-instructies en andere vereisten die zijn gespecificeerd in de documentatie voor het API-pakket van SumUp, dat uitdrukkelijk is opgenomen in deze API-licentievoorwaarden door middel van verwijzing, of zoals anderszins van tijd tot tijd door SumUp wordt verstrekt. U zorgt ervoor dat alle verwijzingen naar SumUp en/of de functies die door de API van SumUp in uw producten of in enig ander materiaal dat door uw klanten kan worden gezien, alle richtlijnen volgen die op onze website zijn gepubliceerd. 

3. Beperkingen

U zult uzelf noch anderen die namens u handelen het volgende toestaan:

  1. API's van SumUp delen met een externe partij of een API-client maken die in wezen hetzelfde werkt als API's van SumUp en deze aanbieden voor gebruik door een externe partij;

  2. API's van SumUp gebruiken om virussen, wormen, defecten, Trojaanse paarden, malware of items van destructieve of schadelijke aard te introduceren;

  3. Toegang krijgen tot of gebruik maken van API's van SumUp voor frauduleuze of illegale doeleinden, of voor enig ander doel dat schadelijk kan zijn (naar eigen goeddunken van SumUp) voor SumUp, haar diensten of een klant, of om anderszins berichten of materiaal te communiceren dat als intimiderend, bedreigend, onfatsoenlijk, obsceen, lasterlijk of anderszins onwettig wordt beschouwd;

  4. API's van SumUp openen of gebruiken op een manier die een redelijk verzoekvolume overschrijdt of buitensporig of misbruik vormt; de netwerken, beveiligingssystemen, onze diensten en/of website overbelast, schaadt of wezenlijk verstoort; of het gebruik van onze diensten door een andere partij verstoort;

  5. API's van SumUp of de servers of netwerken die de API's van SumUp leveren, verstoren of ontwrichten;

  6. Proberen toegang te krijgen tot iets waarvoor geen autorisatie van SumUp is verkregen, de broncode te extraheren of afgeleide werken te extraheren of maken;

  7. Uw identiteit verkeerd weergeven of maskeren bij het gebruik van API's van SumUp; 

  8. Rechten die door deze API-licentievoorwaarden worden verleend, distribueren, verkopen, leasen, verhuren, uitlenen, overdragen, toewijzen of in sublicentie geven aan een externe partij;

  9. Auteursrechtverklaringen, eigendomsmarkeringen of vertrouwelijkheidskennisgevingen die zijn geplaatst of opgenomen in of in verband met de API van SumUp verwijderen of vernietigen;

  10. Enig onderdeel van de API's van SumUp kopiëren, verhuren, leasen, verkopen, overdragen, toewijzen, in sublicentie geven, demonteren, reverse-engineeren of decompileren (behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan door de toepasselijke wetgeving) wijzigen of aanpassen.

SumUp kan naar eigen goeddunken beslissen of uw toegang tot of gebruik van de API's van SumUp in strijd is met de beperkingen die zijn opgelegd onder de algemene voorwaarden, de Betalingsvoorwaarden of deze API-licentievoorwaarden. We behouden het recht om uw account en/of toegang tot API's van SumUp op te schorten of te beëindigen als we vaststellen of redelijkerwijs vermoeden dat er een overtreding heeft plaatsgevonden.

4. Privacy  

U bent volledig en als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat uw privacyhandelswijzen met betrekking tot de API's van SumUp voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, inclusief maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening 2016/679). U handhaaft een transparant privacybeleid met een beschrijving van de verwerking van persoonsgegevens in duidelijke, begrijpelijke en nauwkeurige bewoordingen en u zult, indien van toepassing, voorafgaande toestemming verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens. SumUp aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor diensten of verwerking van persoonsgegevens door externe partijen die de API's van SumUp gebruiken. U bent volledig verantwoordelijk voor de beveiliging van gegevens op uw site en die worden verwerkt via uw diensten en/of door u gekozen externe partijen. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van eventuele inbreuken, inclusief veiligheidsinbreuken die van invloed zijn of kunnen zijn op gegevens en/of het klantenbestand van SumUp.

Als u persoonlijke gegevens ophaalt via onze diensten, moet u alleen toegang krijgen tot de minimale gegevensvelden die nodig zijn voor de doeleinden van de verwerking en ervoor zorgen dat persoonlijke gegevens worden verzameld, verwerkt, verzonden en onderhouden in overeenstemming met alle toepasselijke voorwaarden en wetgeving, alsook dat redelijke maatregelen worden getroffen om de privacy en veiligheid van gegevens te beschermen.

5. Controle en limieten

SumUp kan uw gebruik van de API's van SumUp controleren om de kwaliteit te waarborgen, onze diensten te verbeteren en uw naleving van deze API-licentievoorwaarden, de algemene voorwaarden en de betalingsvoorwaarden te verifiëren. Deze controle kan toegang tot en gebruik van uw API-client door SumUp omvatten om, onder andere, beveiligingsproblemen te identificeren die van invloed kunnen zijn op SumUp, zijn klanten of zijn licentiegevers. U zult deze monitoring niet hinderen. SumUp kan alle technische middelen gebruiken om dergelijke inmenging te omzeilen. Uw toegang tot API's van SumUp kan worden beperkt, beperkt of gefilterd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Uw gebruik van de API's van SumUp is onderhevig aan bepaalde beperkingen op toegang, aanroepen en gebruik zoals uiteengezet in deze API-licentievoorwaarden, in de documentatie bij dergelijke API van SumUp, of zoals anderszins aan u verstrekt door SumUp. U zult niet proberen beperkingen op toegang, aanroepen en gebruik van de API's van SumUp te negeren of omzeilen, of API's van SumUp op een andere manier te gebruiken die de redelijke aanvraagvolumes overschrijdt, buitensporig of misbruik vormt, of niet voldoet aan, of niet in overeenstemming is met enig onderdeel van deze API-licentievoorwaarden, de algemene voorwaarden of de betalingsvoorwaarden. Als SumUp van mening is dat u hebt geprobeerd beperkingen te negeren of te omzeilen, kan uw mogelijkheid om API's van SumUp te gebruiken tijdelijk of permanent worden geblokkeerd.

6. Eigendomsrechten en feedback

U erkent uitdrukkelijk dat SumUp eigenaar is van alle rechten, titels en belangen in en op API's van SumUp, SumUp-handelsmerken en diensten (en alle afgeleide werken of verbeteringen daarvan), inclusief maar niet beperkt tot alle intellectuele eigendomsrechten daarin. U stemt ermee in niets te doen dat in strijd is met dergelijk eigendom. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, worden onthouden.

Behoudens deze API-licentievoorwaarden en de algemene voorwaarden, verleent SumUp u een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare licentie om de toepasselijke logo's, handelsmerken of andere identificatiegegevens van SumUp weer te geven, uitsluitend voor zover dit nodig is om uw klanten op de hoogte te stellen dat uw producten gebruikmaken van of integreren met onze diensten. SumUp kan uw mogelijkheid om SumUp-handelsmerken te gebruiken op elk moment beperken of intrekken.

U verleent SumUp en haar dochterondernemingen en partners een betaalde, royaltyvrije, herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om uw producten te gebruiken voor tests en beoordelingen of andere gerelateerde doeleinden om ervoor te zorgen dat uw producten aan deze API-licentievoorwaarden voldoen. U kunt deze licentie te allen tijde intrekken door ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Als u deze licentie intrekt, worden deze API-licentievoorwaarden onmiddellijk beëindigd.

U kunt opmerkingen met SumUp delen over API's van SumUp of uw evaluatie en gebruik daarvan. U verleent SumUp en zijn dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen een royaltyvrije en onherroepelijke eeuwigdurende licentie om afgeleide werken te gebruiken en te creëren op basis van feedback, opmerkingen, functionaliteit, code, functies, verbeteringsverzoeken, aanbevelingen of suggesties die u verstrekt met betrekking tot de API's van SumUp. U stemt er verder mee in dat SumUp dergelijke inzendingen vrij mag gebruiken, wijzigen, distribueren of commercialiseren zonder enige betaling of verplichting jegens u.

7. Vrijwaring van garanties

API's van SumUp worden aangeboden 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar'. We wijzen alle verklaringen en garanties, hetzij expliciet, impliciet of wettelijk, die niet uitdrukkelijk zijn uiteengezet in deze API-licentievoorwaarden af, met inbegrip van de impliciete garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, door u verkregen van SumUp of via een SumUp-API zal enige garantie creëren die hierin niet uitdrukkelijk wordt vermeld. Zonder het voorgaande te beperken, garanderen SumUp en diens verwerkers, leveranciers en licentiegevers (en hun respectieve dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, vertegenwoordigers, directeuren en werknemers) niet dat de API's van SumUp nauwkeurig, betrouwbaar of correct zijn; dat de API's van SumUp aan uw eisen voldoen; dat de API's van SumUp op een bepaald tijdstip of op een bepaalde locatie beschikbaar zullen zijn of ononderbroken of veilig zullen werken; dat eventuele gebreken of fouten worden gecorrigeerd; of dat de API's van SumUp vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Alle inhoud of gegevens die zijn gedownload of anderszins zijn verkregen door het gebruik van API's van SumUp, worden gedownload op eigen risico. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw eigendom of verlies van gegevens als gevolg van een dergelijke download.

8. Onze aansprakelijkheid

Naast wat elders in de algemene voorwaarden en deze API-licentievoorwaarden wordt vermeld, is SumUp in geen geval verantwoordelijk voor enige schade of enig verlies of letsel als gevolg van het hacken of saboteren van of onbevoegd toegang krijgen tot of gebruiken van API's van SumUp of van uw account of de daarin opgenomen informatie. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, aanvaarden SumUp en haar verwerkers, leveranciers en licentiegevers (of een van hun respectievelijke gelieerde ondernemingen, vertegenwoordigers, directeuren of werknemers) geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor (i) fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden in API's van SumUp; (ii) persoonlijk letsel of materiële schade, van welke aard dan ook, als gevolg van uw toegang tot of gebruik van API's van SumUp; (iii) ongeoorloofde toegang tot of gebruik van onze beveiligde servers en/of alle persoonlijke informatie die daarin is opgeslagen; (iv) elke onderbreking of stopzetting van verzending naar of van API's van SumUp; (v) fouten, virussen, Trojaanse paarden en dergelijke die door een externe partij naar of via API's van SumUp kunnen worden verzonden; (vi) fouten of weglatingen in inhoud of gegevens of voor verlies of schade dat/die wordt opgelopen als gevolg van het gebruik van inhoud of gegevens die zijn geplaatst, gemaild, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via API's van SumUp; en/of (vii) uw producten. IN GEEN GEVAL ZAL ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE API-VOORWAARDEN (HETZIJ IN CONTRACT OF ONRECHTMATIGHEID OF ONDER ENIGE ANDERE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE) MEER DAN € 100 (EUR) BEDRAGEN.

U ontslaat SumUp (en gelieerde bedrijven en dochterondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers en vertegenwoordigers) van alle claims met betrekking tot enige geschillen met klanten over het gebruik van SumUp-API's of uw gebrek aan naleving van toepasselijke regelgevende vereisten.

9. Schadeloosstelling

U stemt, voor zover toegestaan door de wet, ermee in ons en onze respectievelijke directeuren, vertegenwoordigers, gelieerde ondernemingen en vertegenwoordigers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen elke claim (inclusief alle claims van derden), kosten, rechtszaken, eisen, verliezen, aansprakelijkheid, schade, actie, procedure, oordelen, straffen, rente en kosten (met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke advocatenhonoraria) die voortvloeien uit of verband houden met (a) enige daadwerkelijke of vermeende schending door u van een bepaling van deze API-voorwaarden; (b) uw onrechtmatig of onjuist gebruik van de API's van SumUp; (c) uw schending van een recht van een externe partij, met inbegrip van maar niet beperkt tot enig recht op privacy, publiciteitsrechten of intellectuele eigendomsrechten; (d) uw schending van toepasselijke wetten, regels of voorschriften.

10. Kosten

SumUp API's worden momenteel gratis aangeboden. SumUp behoudt zich echter het recht voor om op pakketten op basis van vergoedingen te introduceren, na kennisgeving aan u. Als u API-pakketten van SumUp op basis van vergoedingen opent en gebruikt, stemt u ermee in om de Kosten te betalen voor het pakket dat u hebt gekocht en eventuele toepasselijke belastingen, zoals uiteengezet op onze website en/of in uw accountinstellingen, of zoals anderszins schriftelijk overeengekomen, wanneer deze zijn verschuldigd in overeenstemming met de algemene voorwaarden en de betalingsvoorwaarden. 

11. Annulering of beëindiging

U kunt uw gebruik van de API's van SumUp op elk gewenst moment annuleren via uw accountinstellingen.

In aanvulling op wat elders in de algemene voorwaarden en deze API-licentievoorwaarden wordt vermeld, kunnen we deze API-licentievoorwaarden beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u, als we vaststellen dat u: (a) deze API-licentievoorwaarden of enige andere overeenkomst met SumUp hebt geschonden, of (b) valse, onvolledige, onnauwkeurige of misleidende informatie verstrekt of anderszins frauduleus of illegaal gedrag vertoont. U stemt ermee in om onmiddellijk te stoppen met het gebruik van API's van SumUp als uw account om welke reden dan ook of zonder reden wordt beëindigd of opgeschort.