API litsentsitingimused

Kehtivad 07.02.2022

Märkus. Printige see dokument välja ning hoidke seda tuleviku tarbeks alles.

SumUpi rakenduse programmeerimisliidestele („API-d“) juurdepääsul või nende kasutamisel, nagu allpool kirjeldatud, nõustute käesolevate API litsentsitingimustega, mis on teie ja SumUp EU Payments UAB (ühiselt „SumUp“, „meie“, „meid“) vaheline juriidiline leping. API-de ja teile kättesaadavaks tehtud seonduvate materjalide kasutamine toimub vastavalt käesolevatele API litsentsitingimustele, SumUpi üldistele tingimustele, privaatsuspoliitikale, mis tahes kohaldatavatele lisatingimustele, samuti kasutajadokumentatsioonile, mille SumUp võib oma kliendibaasile üldiselt kättesaadavaks teha paberkandjal või elektroonilisel kujul seoses SumUpi API-de pakkumisega („dokumentatsioon“).

1. SumUpi API-d

SumUpi API-d on mis tahes vormis rakenduse programmeerimisliidesed, mille SumUp teeb kättesaadavaks, sealhulgas kõik seotud tööriistad, elemendid, komponendid, käivitatavad failid, testeksemplarid või -keskkonnad ning nendega seotud dokumentatsioon, näidiskoodid, uuendused ja muud seotud materjalid, olenemata sellest, kas need on materiaalsed või immateriaalsed, mis on SumUpi poolt SumUpi pilve kaudu kättesaadavaks tehtud või teile muul viisil kättesaadavaks tehtud. SumUpi API-sid pakutakse erinevate pakettide osana ja erinevate SumUpi API-de pakettide teenusekirjeldustes Veebisait määratletakse vastava SumUpi API-de funktsioonide ulatus. SumUpi API-dele juurdepääsuks ja nende kasutamiseks peab teil olema SumUpi konto, nagu on kirjeldatud jaotises 1. Üldised tingimused.

Vastavalt käesolevatele API litsentsitingimustele annab SumUp teile ainuõiguseta, mitteedasiantava, mitteülekantava, mitteall-litsentsitava, tagasivõetava ja piiratud litsentsi SumUpi API-de kasutamiseks ja neile juurdepääsuks üksnes seoses meie teenustega koostalitlusvõimeliste või integreeritavate rakenduste, veebisaitide, toodete või teenuste (teie tooted) arendamise, rakendamise ja levitamisega ning üksnes käesolevates API litsentsitingimustes ja SumUpi API-dega kaasnevas dokumentatsioonis kirjeldatud viisil. Mis tahes maksetöötluseks, mille te võimaldate SumUpi API kaudu, on vaja omada SumUpi kontot ja sellele kehtivad SumUpi maksetingimused. Teie vastutate ainuisikuliselt oma toodete eest ja SumUp loobub igasugusest vastutusest teie toodete eest. Jätame endale õiguse SumUpi API-sid mis tahes põhjusel muuta või nende kasutamine lõpetada vastavalt meie üldistele tingimustele, maksetingimustele või käesolevatele API litsentsitingimustele.

2. Teie kohustused 

Te kasutate SumUpi API-sid ning kasutate ja pakute SumUpi API-dele juurdepääsu omavaid tooteid ainult seadusega lubatud viisil (sealhulgas, kuid mitte ainult, andmete või tarkvara importi või eksporti käsitlevad seadused, privaatsust puudutavad seadused või kohalikud seadused). Te ei kasuta SumUpi API-sid ebaseadusliku tegevuse soodustamiseks või edendamiseks. Te kasutate asjakohast SumUpi API paketti ainult vastavalt rakendusjuhistele ja muudele nõuetele, mis on sätestatud SumUpi API paketi dokumentatsioonis, mis on sõnaselgelt lisatud käesolevatesse API litsentsitingimustesse viitena või nagu SumUp aeg-ajalt muul viisil edastab. Te tagate, et kõik viited SumUpile ja/või SumUpi API poolt pakutavatele funktsioonidele teie toodetes või mis tahes muus materjalis, mida teie kliendid näevad, järgivad kõiki meie veebisaidil avaldatud juhiseid. 

3. Piirangud

Te ei tee ega luba teistel enda nimel tegutsevatel isikutel teha järgmist:

1. jagada SumUpi API-sid mis tahes kolmanda osapoolega või luua API klient, mis toimib sisuliselt samamoodi nagu SumUpi API-d, ja pakkuda seda kasutamiseks mis tahes kolmandale osapoolele;

2. kasutada SumUpi API-sid viiruste, usside, defektide, trooja hobuste, pahavara või mis tahes hävitava või kahjuliku iseloomuga elementide sisseviimiseks;

3. pääseda ligi SumUpi API-dele või kasutada neid petturlikel või ebaseaduslikel eesmärkidel või mis tahes muul eesmärgil, mis võib (SumUpi äranägemisel) olla kahjulik SumUpile, tema teenustele või mis tahes kliendile, või muul viisil edastada sõnumeid või materjale, mida peetakse ahistavaks, ähvardavaks, sündsusetuks, rüvetavaks, laimavaks või muul viisil ebaseaduslikuks;

4. pääseda ligi SumUpi API-dele või kasutada neid viisil, mis ületab mõistliku päringumahu või kujutab endast ülemäärast või kuritahtlikku kasutamist, koormab, kahjustab või häirib oluliselt võrke, turvasüsteeme, meie teenuseid ja/või veebisaiti või häirib teenuste kasutamist teise osapoole poolt;

5. sekkuda SumUpi API-de või SumUpi API-sid pakkuvate serverite või võrkude töösse või neid häirida;

6. proovida pääseda juurde millelegi, mida SumUp ei ole lubanud, eraldada lähtekoodi või üritada ekstraktida või luua tuletatud teoseid;

7. SumUpi API-de kasutamisel oma identiteeti vääralt esitada või seda maskeerida; 

8. levitada, müüa, rentida, üürida, laenutada, üle anda, loovutada või all-litsentsida käesolevate API litsentsitingimustega antud õigusi kolmandatele isikutele;

9. eemaldada või hävitada kõik autoriõiguse märked, omandimärgised või konfidentsiaalsusmärked, mis on paigutatud SumUpi API-le, sisalduvad selles või on sellega seotud;

10. kopeerida, rentida, üürida, müüa, üle anda, loovutada, all-litsentsida, lahti võtta, pöördprojekteerida või dekompileerida (välja arvatud kohaldatava seadusega sõnaselgelt lubatud ulatuses), modifitseerida või muuta SumUpi API-de mis tahes osa.

SumUp võib omal äranägemisel otsustada, kas teie juurdepääs SumUpi API-dele või nende kasutamine rikub üldistes tingimustes, maksetingimustes või käesolevates API litsentsitingimustes kehtestatud piiranguid. Jätame endale õiguse peatada või lõpetada teie konto ja/või juurdepääs SumUpi API-dele, kui tuvastame või kahtlustame põhjendatult, et on toimunud rikkumine.

4. Privaatsus  

Te vastutate täielikult ja ainuisikuliselt selle eest, et teie SumUpi API-dega seotud privaatsustavad oleksid kooskõlas kehtivate andmekaitseseadustega, sealhulgas, kuid mitte ainult, isikuandmete kaitse üldmäärusega (määrus 2016/679). Te säilitate läbipaistva privaatsuspoliitika, milles kirjeldatakse isikuandmete töötlemist selgelt, arusaadavalt ja täpselt, ning vajaduse korral saate isikuandmete töötlemiseks eelneva nõusoleku. SumUp ei võta vastutust mis tahes teenuste või isikuandmete töötlemise eest, mida kolmandad osapooled teevad SumUpi API-de abil. Te vastutate täielikult oma veebisaidil olevate ja teie teenuste ja/või teie valitud kolmandate isikute kaudu töödeldud andmete turvalisuse eest. Te peate meid viivitamatult teavitama kõigist rikkumistest, sealhulgas turvarikkumistest, mis mõjutavad või võivad mõjutada SumUpi andmeid või kliendibaasi.

Kui te hangite meie teenuste kaudu isikuandmeid, peate pääsema ligi ainult töötlemiseks vajalikele minimaalsetele andmeväljadele ning tagama, et isikuandmeid kogutakse, töödeldakse, edastatakse ja säilitatakse vastavalt kõigile kohaldatavatele tingimustele ja õigusaktidele ning et võetakse mõistlikud meetmed andmete privaatsuse ja turvalisuse kaitsmiseks. 

5. Jälgimine ja piirangud

SumUp võib jälgida teiepoolset SumUpi API-de kasutamist, et tagada kvaliteet, parandada meie teenuseid ja kontrollida teie vastavust käesolevatele API litsentsitingimustele, üldistele tingimustele ja maksetingimustele. Selline jälgimine võib hõlmata SumUpi juurdepääsu teie API-de kliendile ja selle kasutamist muu hulgas selleks, et tuvastada turvaprobleeme, mis võivad mõjutada SumUpi, tema kliente või litsentsiandjaid. Te ei sekku sellisesse jälgimisse. SumUp võib selliste häirete kõrvaldamiseks kasutada mis tahes tehnilisi vahendeid. Teie juurdepääsu mis tahes SumUpi API-le võib piirata või filtreerida vastavalt kehtivatele seadustele.

SumUpi API-de kasutamisele teie poolt kehtivad teatud juurdepääsu-, kutse- ja kasutuspiirangud, mis on sätestatud käesolevates API litsentsitingimustes, SumUpi API-le lisatud dokumentatsioonis või nagu SumUp on teile muul viisil edastanud. Te ei püüa eirata ega vältida SumUpi API-de juurdepääsu-, kutse- ja kasutuspiiranguid ega kasutada SumUpi API-sid muul viisil, mis ületab mõistliku taotluse mahu, kujutab endast liigset või kuritahtlikku kasutamist või ei vasta või on vastuolus käesolevate API litsentsitingimuste, üldiste tingimuste või maksetingimuste mis tahes osaga. Kui SumUp usub, et olete püüdnud piiranguid eirata või neist mööda hiilida, võidakse teie SumUpi API-de kasutamise võimalus ajutiselt või alatiseks blokeerida.

6. Omandiõigused ja tagasiside

Te kinnitate selgesõnaliselt, et suhetes teie ja SumUpi vahel kuuluvad SumUpile kõik õigused, omandiõigus ja osalus SumUpi API-de, SumUpi kaubamärkide ja teenuste (ja nende tuletatud teoste või täiustuste) suhtes, sealhulgas, kuid mitte ainult, kõik intellektuaalomandi õigused. Nõustute mitte tegema midagi, mis on sellise omandiõigusega vastuolus. Õiguseid, mida siinkohal ei ole selgesõnaliselt antud, ei ole.

Vastavalt käesolevatele API litsentsitingimustele ja üldtingimustele annab SumUp teile piiratud, tühistatava, mitteeksklusiivse, mitteall-litsentsitava ja mitteülekantava litsentsi vastavate SumUpi logode, kaubamärkide või muude identifitseerijate kuvamiseks ainult siis, kui see on vajalik teie klientide teavitamiseks, et teie tooted toimivad koos meie teenustega või integreeruvad nendega. SumUp võib igal ajal piirata või tühistada teie võimaluse kasutada SumUpi kaubamärke.

Te annate SumUpile ning selle tütar- ja sidusettevõtetele tasulise, kasutustasuta, tühistatava, mitteeksklusiivse ja mitteülekantava litsentsi kasutada teie tooteid testimiseks, ülevaatamiseks või muudel seotud eesmärkidel, et tagada teie toodete vastavus käesolevatele API litsentsitingimustele. Te võite selle litsentsi igal ajal tühistada, teatades meile sellest kirjalikult. Kui tühistate selle litsentsi, kaotavad need API litsentsitingimused kohe kehtivuse.

Te võite esitada SumUpile märkuseid SumUpi API-de või nende hindamise ja kasutamise kohta. Te annate SumUpile ning selle tütar- ja sidusettevõtetele kasutustasuta ja tühistamatu tähtajatu litsentsi kasutada ja luua tuletatud teoseid, mis põhinevad mis tahes tagasisidel, kommentaaridel, funktsioonidel, koodil, omadustel, täiustamisettepanekutel, soovitustel või nõuannetel, mida te annate seoses SumUpi API-dega. Lisaks nõustute, et SumUp võib selliseid andmeid vabalt kasutada, muuta, levitada või turustada ilma igasuguse tasu või kohustuseta teie ees.

7. Garantii puudumine

SumUpi API-sid pakutakse „nagu on“ ja „nagu saadaval“. Loobume kõikidest otsestest, kaudsetest või kohustuslikest kinnitustest ja garantiidest, mis ei ole nendes API litsentsitingimustes sõnaselgelt sätestatud, sealhulgas kaudsed garantiid turustatavuse, konkreetseks otstarbeks sobivuse ja õiguste mitterikkumise kohta. Ükski SumUpist või SumUpi API kaudu saadud suuline või kirjalik nõuanne ega teave ei anna garantiid, mida pole siin sõnaselgelt öeldud. Piiramata eelnevat, ei garanteeri SumUp, selle töötlejad, teenusepakkujad, litsentsiandjad (ja nende vastavad tütarettevõtjad, sidusettevõtjad, esindajad, direktorid ja töötajad), et SumUpi API-d on täpsed, usaldusväärsed või korrektsed; et SumUpi API-d vastavad teie vajadustele; et SumUpi API-d on igal ajal või kohas kättesaadavad katkestusteta või turvaliselt; et kõik puudused või vead parandatakse; või et SumUpi API-d on vabad viirustest või muudest kahjulikest komponentidest. Mis tahes sisu või andmed, mis on alla laaditud või muul viisil saadud SumUpi API-de kasutamise kaudu, laaditakse alla teie enda vastutusel ja te olete ainuisikuliselt vastutav mis tahes kahju eest teie varale või andmete kadumise eest, mis tuleneb sellisest allalaadimisest.

8. Meie vastutus

Lisaks üldistes tingimustes ja käesolevates API litsentsitingimustes sätestatule ei vastuta SumUp mingil juhul kahju eest, mis tuleneb häkkimisest, võltsimisest või muust volitamata juurdepääsust SumUpi API-dele või teie kontole või nende kasutamisest või nendes sisalduvale teabele. SumUp ja selle töötlejad, tarnijad ja litsentsiandjad (või nende vastavad sidusettevõtjad, esindajad, direktorid või töötajad) ei võta endale vastutust ega kohustust mis tahes järgmise eest (i) tõrked, vead või ebatäpsused SumUpi API-des; (ii) mis tahes liiki vigastused või varakahju, mis tuleneb teie juurdepääsust SumUpi API-dele või nende kasutamisest; (iii) mis tahes volitamata juurdepääs meie turvalistele serveritele ja/või nendesse salvestatud isikuandmetele või nende kasutamine; (iv) SumUpi API-desse või SumUp API-dest edastamise mis tahes katkestused või lõpetamised; (v) mis tahes vead, viirused, trooja hobused vms, mida kolmandad osapooled võivad SumUpi API-dele või nende kaudu edastada; (vi) mis tahes vigade või puuduste eest mis tahes sisus või andmetes või mis tahes kahju eest, mis on tekkinud SumUpi API-de kaudu postitatud, saadetud, edastatud või muul viisil kättesaadavaks tehtud sisu või andmete kasutamise tagajärjel; ja/või (vii) teie tooted. MITTE MINGIL JUHUL EI ÜLETA MEIE KOGUVASTUTUS, MIS TULENEB KÄESOLEVATEST API TINGIMUSTEST VÕI ON NENDEGA SEOTUD (KAS SEOSES LEPINGUGA VÕI LEPINGUVÄLISELT VÕI MIS TAHES MUU VASTUTUSTEOORIA ALUSEL), 100 EUROT VÕI SAMAVÄÄRSET KOHALIKKU VÄÄRTUST.

Te vabastate SumUpi (ja selle sidus- ja tütarettevõtted, ametnikud, direktorid, töötajad ja esindajad) kõigist nõuetest, mis on seotud mis tahes vaidlustega klientidega seoses SumUpi API-de kasutamisega või mis tahes kohaldatavate regulatiivsete nõuete mittejärgimisega.

9. Vastutusest vabastamine

Seadusega lubatud maksimaalses ulatuses nõustute vabastama meid ja meie vastavaid direktoreid, agente, sidusettevõtteid ja esindajaid vastutusest ning kaitsma ja hoidma neid nõuete (sh kõik kolmanda poole nõuded), hagide, vastutuse, kahjude, menetluste, kohtuprotsesside, trahvide, intresside ja kulude (sealhulgas, kuid mitte ainult, mõistlikud advokaaditasud) eest, mis tulenevad järgnevast või on seotud järgnevaga: (a) mis tahes tegelik või väidetav käesolevate API tingimuste mis tahes sätte rikkumine teie poolt; (b) SumUpi API-de väärkasutamine või ebaõige kasutamine teie poolt; (c) kolmandate isikute õiguste, sealhulgas, kuid mitte ainult, eraelu puutumatuse, avalikustamise või intellektuaalomandi õiguste rikkumine teie poolt; või (d) mis tahes kohaldatava seaduse, eeskirja või määruse rikkumine teie poolt.

10. Teenustasud

SumUpi API-sid pakutakse praegu tasuta, kuid SumUp jätab endale õiguse kehtestada tasulisi pakette, teatades sellest teile ette. Kui teil on juurdepääs tasulistele SumUpi pakettidele ja te kasutate neid, nõustute tasuma Tasud ostetud paketi eest ja kõik kohalduvad maksud, nagu on sätestatud meie veebisaidil ja/või teie konto seadetes või nagu on muul viisil kirjalikult kokku lepitud vastavalt üldistele tingimustele ja maksetingimustele. 

11. Tühistamine või lõpetamine

Te võite igal ajal oma konto seadete kaudu SumUpi API-de kasutamise tühistada.

Lisaks üldistes tingimustes ja käesolevates API litsentsitingimustes sätestatule võime lõpetada käesolevad API litsentsitingimused ilma teid eelnevalt teavitamata, kui me otsustame, et te: (a) olete rikkunud neid API litsentsitingimusi või mõnda muud SumUpiga sõlmitud lepingut või (b) esitate ebaõiget, ebatäielikku, ebatäpset või eksitavat teavet või osalete muul viisil petturlikus või ebaseaduslikus tegevuses. Kui teie konto suletakse või peatatakse mis tahes põhjusel või ilma põhjuseta, nõustute viivitamatult lõpetama SumUpi API-de kasutamise.