API-licensvillkor

Träder i kraft 2021-08-02

Obs: Skriv ut en kopia av detta dokument och spara det på en säker plats.

Genom att komma åt eller använda SumUp Application Programming Interfaces ("API:er”) som beskrivs häri nedan, samtycker du till att vara bunden av dessa API-licensvillkor som är det juridiska avtalet mellan dig och SumUp Limited och SumUp Services GmbH (tillsammans "SumUp", "vi", "oss"). Din användning av API:er och relaterat material som görs tillgängligt för dig är föremål för och måste följa dessa API-licensvillkor, SumUps Allmänna villkor, Sekretesspolicy, alla tillämpliga ytterligare villkor samt användardokumentationen som SumUp kan göra allmänt tillgänglig i papperskopia eller elektronisk form till sin kundbas i samband med erbjudandet av SumUp API:er (”Dokumentation”).

1. SumUps API:er

SumUp API:erna är alla former av applikationsprogrammeringsgränssnitt som SumUp gör tillgängliga, inklusive alla tillhörande verktyg, element, komponenter, exekverbara filer, testinstanser eller miljöer, och all relaterad dokumentation, exempelkoder, uppdateringar och annat relaterat material, vare sig det är materiellt eller immateriellt, i vilken form eller vilket medium som helst som görs tillgängligt av SumUp via SumUp-molnet eller som på annat sätt tillhandahålls dig. SumUp API:er erbjuds som en del av olika paket och servicebeskrivningarna för de olika SumUp API-paketen som finns tillgängliga på webbplats definiera omfattningen av respektive SumUp API:ers funktioner. Du måste ha ett konto hos SumUp för att komma åt och använda SumUp API:er, som beskrivs i avsnitt 1 i allmänna villkor.

Med förbehåll för dessa API-licensvillkor ger SumUp dig en icke-exklusiv, royaltyfri, icke-överförbar, icke-underlicensierbar, återkallbar och begränsad licens att använda och få tillgång till SumUp API:er enbart i samband med att utveckla, implementera och distribuera applikationer, webbplatser, produkter eller tjänster som du driver och erbjuder som samverkar med eller integreras med våra Tjänster (dina ”Produkter”) och endast på det sätt som beskrivs i dessa API-licensvillkor och i dokumentationen som medföljer SumUp API:er. All betalningshantering som aktiveras av dig via ett SumUp API kräver ett konto hos SumUp och omfattas av SumUps Betalningsvillkor. Du är ensam ansvarig för, och SumUp avstår från allt ansvar för, dina Produkter. Vi förbehåller oss rätten att ändra eller avsluta SumUp API:er av vilken anledning som helst i enlighet med våra Allmänna villkor, Betalningsvillkoren eller dessa API-licensvillkor.

2. Ditt ansvar 

Du kommer endast att använda SumUp API:er och hantera och erbjuda Produkter som har åtkomst till SumUp API:er i enlighet med lagen (inklusive utan begränsning lagar om import eller export av data eller programvara, sekretess eller lokala lagar). Du kommer inte att använda SumUp API för att uppmuntra eller främja olaglig aktivitet. Du kommer bara att ha åtkomst till det tillämpliga SumUp API-paketet enligt implementeringsinstruktionerna och andra krav som anges i dokumentationen för SumUp API-paketet, som uttryckligen införlivas i dessa API-licensvillkor genom referens, eller som annars tillhandahålls av SumUp från tid till annan. Du kommer att se till att alla hänvisningar till SumUp och/eller funktionerna som tillhandahålls av SumUp API i dina produkter eller i något annat material som dina kunder kan se ska följa alla riktlinjer som publiceras på vår Webbplats. 

3. Begränsningar

Du kommer inte och kommer heller inte tillåta andra som agerar på dina vägnar att:

  1. Dela SumUp API:er med någon tredje part eller skapa en API-klient som i princip fungerar på samma sätt som SumUp API:er och erbjud den för användning av tredje part;

  2. använda SumUp API:er för att införa virus, mask, defekter, trojanska hästar, skadlig kod eller andra artiklar av destruktiv eller skadlig natur;

  3. Åtkomst till eller användning av SumUp API:er för bedrägliga eller olagliga ändamål eller för något annat syfte som kan vara skadligt (enligt SumUps eget gottfinnande) för SumUp, dess Tjänster eller någon kund, eller för att på annat sätt kommunicera meddelanden eller material som anses trakasserande, hotande, oanständigt, obscent, förtal eller på annat sätt olagligt;

  4. Få tillgång till eller använda SumUp API:er på ett sätt som överstiger en rimlig förfrågningsvolym eller utgör överdriven eller missbrukande användning, överbelastar, försämrar eller stör materiellt nätverk, säkerhetssystem, våra Tjänster och/eller webbplatser eller stör en annan parts användning av våra tjänster;

  5. Störa SumUp API:er eller de servrar eller nätverk som tillhandahåller SumUp API:er;

  6. Försök att få åtkomst till allt som inte är auktoriserat av SumUp, extrahera källkoden eller försök att extrahera eller skapa derivatverk;

  7. Felaktig framställning eller maskering av din identitet när du använder SumUp API:er; 

  8. Distribuera, sälja, leasa, hyra ut, låna ut, överföra, överlåta eller underlicensiera rättigheter som beviljas av dessa API-licensvillkor till någon tredje part;

  9. Ta bort eller förstöra meddelanden om upphovsrätt, äganderättsmarkeringar eller konfidentialitetsmeddelanden som läggs på, finns i eller är associerade med SumUp API;

  10. Kopiera, hyra ut, leasa, sälja, överföra, tilldela, underlicensiera, demontera, omvandla eller dekompilera (förutom i begränsad omfattning som uttryckligen godkäns av tillämplig lag), modifiera eller ändra någon del av SumUp API:er.

SumUp kan efter eget gottfinnande avgöra om din åtkomst eller användning av SumUp API:er bryter mot eventuella begränsningar enligt de Allmänna villkoren, Betalningsvillkoren eller dessa API-licensvillkor. Vi förbehåller oss rätten att stänga av eller avsluta ditt Konto och/eller din åtkomst till SumUp API:er om vi fastställer eller rimligen misstänker att en överträdelse har inträffat. 

4. Sekretess  

Du är ensam ansvarig för att säkerställa att din sekretesspraxis kopplad till SumUp API:er överensstämmer med gällande dataskyddslagar, inklusive men inte begränsat till den allmänna dataskyddsförordningen (förordning 2016/679). Du kommer att upprätthålla en transparent sekretesspolicy med beskrivning av behandlingen av personuppgifter i tydliga, förståeliga och korrekta termer, och du kommer att få förhandsgodkännande för behandling av personuppgifter där så är tillämpligt. SumUp tar inget ansvar för tjänster eller behandling av personuppgifter som utförs av tredje part som använder SumUp API:er. Du är fullt ansvarig för säkerheten för data på din webbplats och behandlas via dina tjänster och/eller tredje parter du väljer. Du måste omedelbart meddela oss om överträdelser inklusive säkerhetsöverträdelser som påverkar eller kan påverka SumUp-data och/eller kundbas.

Om du hämtar personuppgifter via våra Tjänster får du endast ha åtkomst till uppgiftsfält som behövs för behandlingens syfte och se till att personuppgifter samlas in, behandlas, överförs och underhålls i enlighet med alla tillämpliga villkor och lagstiftning och att rimliga åtgärder för att skydda integriteten och säkerheten för data vidtas. 

5. Övervakning och gränser

SumUp kan övervaka din användning av SumUp API:er för att säkerställa kvalitet, förbättra våra Tjänster och verifiera att du följer dessa API-licensvillkor, de Allmänna villkoren och Betalningsvillkoren. Denna övervakning kan inkludera SumUp-åtkomst och användning av din API-klient för att bland annat identifiera säkerhetsproblem som kan påverka SumUp, dess kunder eller dess licensgivare. Du kommer inte att störa denna övervakning. SumUp kan använda olika tekniska medel för att kringgå sådana störningar. Din tillgång till SumUp API:er kan begränsas eller filtreras i enlighet med tillämpliga lagar.

Din användning av SumUp API:er är föremål för vissa begränsningar för åtkomst, samtal och användning enligt dessa API-licensvillkor, i dokumentationen som medföljer ett sådant SumUp API, eller som på annat sätt tillhandahålls till dig av SumUp. Du kommer inte att försöka överskrida eller kringgå begränsningar för åtkomst, samtal och användning av SumUp API:er, eller på annat sätt använda några SumUp API:er på ett sätt som överstiger rimliga förfrågningsvolymer, utgör överdriven eller missbrukande användning, eller som är oförenligt med någon del av dessa API-licensvillkor, de Allmänna villkoren eller Betalningsvillkoren. Om SumUp anser att du har försökt överskrida eller kringgå eventuella begränsningar kan din förmåga att använda SumUp API:er blockeras tillfälligt eller permanent.

6. Immateriella rättigheter och feedback

Du bekräftar uttryckligen att SumUp, mellan dig och SumUp, äger alla rättigheter, äganderätt och intressen i och till SumUp API:er, SumUp-varumärken och Tjänster (och alla härledda verk eller förbättringar därav), inklusive men inte begränsat till alla immateriella rättigheter däri. Du samtycker till att inte göra något som är oförenligt med sådant ägande. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri undanhålles.

Med förbehåll för dessa API-licensvillkor och de Allmänna villkoren beviljar SumUp dig en begränsad, återkallbar, icke-exklusiv, icke-underlicensierbar, icke-överförbar licens för att visa tillämpliga SumUp-logotyper, varumärken eller andra identifierare enbart efter behov för att meddela dina kunder att dina produkter samverkar eller integreras med våra Tjänster. SumUp kan begränsa eller återkalla din förmåga att använda SumUp-varumärken när som helst.

Du ger SumUp och dess anknutna företag och dotterbolag en betald, royaltyfri, återkallbar, icke-exklusiv, icke-överförbar licens för att använda dina Produkter för testning, granskning eller andra relaterade syften för att säkerställa att dina produkter uppfyller dessa API-licensvillkor. Du kan när som helst återkalla denna licens genom att ge oss ett skriftligt meddelande. Om du återkallar denna licens upphör dessa API-licensvillkor omedelbart.

Du kan förse SumUp med kommentarer om SumUp API:er eller din utvärdering och användning av dessa. Du ger SumUp och dess anknutna företag och dotterbolag en royaltyfri och oåterkallelig evig licens att använda och skapa derivat som baseras på feedback, kommentarer, funktionalitet, kod, funktioner, förbättringsförfrågningar, rekommendationer eller förslag som du tillhandahåller avseende SumUp API:er. Du samtycker vidare till att SumUp fritt kan använda, modifiera, distribuera eller kommersialisera sådana bidrag utan någon betalning eller skyldighet gentemot dig.

7. Ansvarsfriskrivning

SumUp API:er tillhandahålls "i befintligt skick" och "i mån av tillgång". Vi avsäger oss alla garantier, uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade, som inte uttryckligen anges i dessa API-licensvillkor, inklusive de underförstådda garantierna för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte och icke-intrång. Inga råd eller information, vare sig muntlig eller skriftlig, som erhålls av dig från SumUp eller genom något SumUp API utgör någon garanti som inte uttryckligen anges här. Utan att begränsa det ovanstående garanterar inte SumUp, dess personuppgiftsbiträden, dess leverantörer, dess licensgivare (och deras respektive anknutna företag, dotterbolag, ombud, styrelseledamöter och anställda) att SumUp API:erna är korrekta, tillförlitliga eller korrekta; att SumUp API:enar uppfyller dina krav; att SumUp API:erna kommer att vara tillgängliga vid vilken tidpunkt eller plats som helst, oavbrutet eller säkert; att eventuella fel eller defekter kommer att korrigeras; eller att SumUp API:erna är fria från virus eller andra skadliga komponenter. Allt innehåll eller alla data som laddats ner eller på annat sätt erhållits genom användning av SumUp API:enar laddas ner på egen risk och du är ensam ansvarig för eventuella skador på din egendom eller förlust av data som härrör från sådan nedladdning.

8. Vårt ansvar

Utöver vad som anges någon annanstans i de Allmänna villkoren och dessa API-licensvillkor kommer SumUp under inga omständigheter att vara ansvarig för skada, förlust eller skada till följd av hacking, manipulering eller annan obehörig åtkomst eller användning av SumUp API:erna eller ditt konto eller informationen i den. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, tar SumUp och dess personuppgiftsbiträden, leverantörer och licensgivare (eller någon av deras respektive dotterbolag, ombud, styrelseledamöter eller anställda) inget ansvar för (i) fel, misstag eller felaktigheter i SumUp API:erna; (ii) personskada eller egendomsskada, av vilken typ som helst, till följd av din åtkomst till eller användning av SumUp API:erna; (iii) obehörig åtkomst till eller användning av våra säkra servrar och/eller alla personuppgifter som lagras där; (iv) avbrott eller upphörande av överföring till eller från SumUp API:erna; (v) eventuella buggar, virus, trojanska hästar eller liknande som kan överföras till eller genom SumUp API:erna av någon tredje part; (vi) eventuella fel eller utlämnanden i något innehåll eller några data eller för förlust eller skada som uppkommit till följd av användningen av innehåll eller data som publiceras, mejlas, överförs eller på annat sätt görs tillgängliga via SumUp API:erna; och/eller (vii) dina Produkter. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER VÅRT SAMLADE ANSVAR SOM UPPSTÅR ELLER ÄR RELATERAT TILL DESSA API-VILLKOR (OAVSETT OM DET ÄR INOMKONTRAKTUELLT, UTOMKONTRAKTUELL ELLER ENLIGT ANNAN ANSVARSGRUND) ATT ÖVERSTIGA 100 EUR.

Du frigör SumUp (och dess anknutna företag och dotterbolag, befattningshavare, styrelseledamöter, anställda och ombud) från alla anspråk i samband med eventuella tvister med kunder relaterade till användningen av SumUp API:erna, eller din bristande efterlevnad av tillämpliga lagkrav.

9. Skadeersättning

I den utsträckning som tillåts enligt lagen samtycker du till att försvara, gottgöra och hålla oss och våra respektive styrelseledamöter, ombud, medlemsförbund och representanter skadeslösa från och mot alla anspråk (inklusive alla tredjepartsanspråk), kostnad, stämning, begäran, förlust, ansvar, skada, handling, förfarande, dom, straff, ränta och utgift (inklusive, och utan begränsning, rimliga advokatarvoden) som uppstår på grund av eller i relation till (a) någon faktisk eller påstådd överträdelse av dig mot någon bestämmelse i dessa API-villkor; (b) din felaktiga eller olämpliga användning av SumUp API:erna; (c) din kränkning av tredje parts rättigheter, inklusive, och utan begränsning, rätt till integritet, publicitetsrättigheter eller immateriella rättigheter; (d) ditt brott mot tillämplig lag, regel eller förordning.

10. Avgifter

SumUp API:er tillhandahålls för närvarande gratis; SumUp förbehåller sig dock rätten att införa avgiftsbaserade paket efter meddelande till dig. Om du öppnar och använder avgiftsbaserade SumUp API-paket godkänner du att betala Avgifter för det paket du har köpt och eventuella tillämpliga skatter som anges på vår Webbplats och/eller i dina kontoinställningar, eller som på annat sätt skriftligt överenskommits, när det förfaller i enlighet med de Allmänna villkoren och Betalningsvillkoren. 

11. Avslutande eller uppsägning

Du kan när som helst avbryta din användning av SumUp API:er via dina kontoinställningar.

Förutom vad som anges någon annanstans i de Allmänna villkoren och dessa API-licensvillkor, kan vi säga upp dessa API-licensvillkor utan föregående meddelande till dig, om vi fastställer att du: (a) har brutit mot dessa API-licensvillkor, andra avtal som du har med SumUp, eller (b) tillhandahåller falsk, ofullständig, felaktig eller vilseledande information eller på annat sätt bedriver bedrägligt eller olagligt beteende. Om ditt konto avslutas eller avbryts oavsett anledning eller utan anledning, godkänner du att omedelbart sluta använda SumUp API:er.