Dohoda o poskytovaní služieb obchodníkovi

Poznámka: prosím, vytlačte si kópiu tohto dokumentu a uschovajte ju tak, aby ste ju mali v prípade potreby v budúcnosti k dispozícii.

Táto dohoda o poskytovaní služieb obchodníkovi (ďalej len „dohoda“) sa poskytuje všetkým príslušným používateľom služby poskytovanej spoločnosťou SumUp Payments Ltd, so sídlom na adrese 16 Short's Gardens, Londýn, Anglicko, WC2H 9US, Spojené kráľovstvo, identifikačné číslo spoločnosti 07836562, prípadne inou spoločnosťou hospodárskej skupiny SumUp (ďalej len „SumUp Payments“) na účely prijímania platieb kartou v prípadoch, že sa od príslušných používateľov v záujme poskytovania služieb obchodníkov podľa pravidiel kartovej schémy vyžaduje priamy zmluvný vzťah s členom spoločností Visa a/alebo MasterCard (ako sú vymedzené ďalej v dokumente). Ako používateľ služby SumUp, na ktorého sa táto požiadavka vzťahuje, (ďalej len „vy“, „vás“ alebo „vám“ v príslušných tvaroch a pádoch), svojím podpisom alebo elektronickým súhlasom so zmluvnými podmienkami spoločnosti SumUp zároveň vyjadrujete súhlas s podmienkami tejto dohody: a) pre transakcie iniciované vami alebo vo vašom mene v Spojenom kráľovstve v spoločnosti First Data Europe Limited, spoločnosti s ručením obmedzeným, založenej v Anglicku a Walese pod identifikačným číslom 02012925, so sídlom na adrese Janus House, Endeavour Drive, Basildon, Essex, Anglicko SS14 3WF, a b) pre transakcie iniciované vami alebo vo vašom mene v oprávnených krajinách Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru v spoločnosti First Data GmbH, spoločnosti s ručením obmedzeným, založenej podľa nemeckého práva (identifikačné číslo HRB 14567), so sídlom na adrese Marienbader Platz 1, 61448 Bad Homburg v.d.H., Nemecko (First Data Europe Limited a First Data GmbH ďalej spolu len „Fiserv“, „my“, „nás“ alebo „nám“ v príslušných tvaroch a pádoch), ktorou sa upravuje autorizácia, prenos a zúčtovanie platobných transakcií využívajúcich služby SumUp.

1. Vymedzenie pojmov a výklad

1.1. Vymedzené pojmy sa používajú v súlade s ich významom a výkladom podľa prílohy A, pokiaľ nie sú výslovne vymedzené inak v inej časti tejto dohody.

1.2. Prevádzková príručka, odôvodnenia a prílohy tvoria súčasť tejto dohody a majú platnosť, ako keby boli v plnom rozsahu uvedené v texte tejto dohody. Akýkoľvek odkaz na túto dohodu zahŕňa Prevádzkovú príručku, odôvodnenia a prílohy.

1.3. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi touto dohodou a pravidlami kartovej schémy majú v rozsahu týchto nezrovnalostí prednosť pravidlá kartovej schémy. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi touto dohodou a prevádzkovou príručkou obchodníka (ak existuje), ako aj medzi vami a nami, sa naše poskytovanie služieb vám ako obchodníkovi riadi touto dohodou.

1.4. Odkaz na akýkoľvek právny predpis alebo zákonné ustanovenie zahŕňa odkaz na tento právny predpis alebo zákonné ustanovenie v znení neskorších zmien a doplnení, v rozšírenom alebo opätovne prijatom znení, so zmenami a doplneniami alebo bez nich.

1.5. Pokiaľ nie je v predmete alebo kontexte niečo nezlučiteľné, slová označujúce jednotné číslo zahŕňajú aj množné číslo a naopak, slová označujúce jeden rod zahŕňajú aj ostatné rody. Odkaz na osobu alebo tretiu stranu zahŕňa odkaz na akúkoľvek osobu, orgán, firmu, združenie alebo iný subjekt bez ohľadu na to, či je, alebo nie je právne registrovaný.

1.6. Nadpisy v tejto dohode sa uvádzajú len na účely prehľadnosti a nemajú vplyv na význam ani výklad tejto dohody.

1.7. Pokiaľ kontext nevyžaduje inak alebo nie je uvedené inak, odkaz na zmluvnú stranu alebo zmluvné strany je odkazom na nás a/alebo vás (podľa okolností).

1.8. Výraz „zahŕňa“ alebo „vrátane“ v tejto dohode sa považuje za odkaz na vyčerpávajúci zoznam a výraz „napríklad vrátane“ sa považuje za odkaz na ilustratívny a neúplný zoznam.

1.9. Odkazy na dni v tejto dohode sú odkazmi na kalendárne dni a akékoľvek odkazy na mesiace sú odkazmi na kalendárne mesiace, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

2. Služby

2.1. Služby obchodníkovi. Súhlasíme s tým, že vám v maximálnom rozsahu povolenom právnymi predpismi a pravidlami kartovej schémy budeme poskytovať služby obchodníkovi výlučne tak, ako sú opísané v prílohe A, ako aj prístup k prevádzkovým príručkám alebo pokynom, ktoré vám priebežne poskytujeme alebo sprístupňujeme v súvislosti s týmito službami obchodníkovi v súlade s podmienkami tejto dohody. Služby obchodníkovi sa môžu priebežne meniť alebo dopĺňať v súlade s článkom 18.12.

3. Pravidlá kartových schém

Dodržiavanie pravidiel kartovej schémy. Máte prístup k pravidlám kartovej schémy, ktoré sa na vás priebežne vzťahujú, budete ich dodržiavať a zabezpečovať súlad s nimi.

4. Autorizácia

4.1. Žiadosť o autorizáciu. Pri každej transakcii alebo pred jej prijatím musíte požiadať o autorizáciu.

4.2. Zamietnutie autorizácie. Ak spoločnosť Fiserv alebo kartové schémy zamietnu autorizáciu, transakcia sa nesmie uskutočniť a vy nesmiete požiadať o autorizáciu transakcie v mene toho istého držiteľa karty na inú sumu. Súhlasíte s tým, že nesiete zodpovednosť za všetky vymerané pokuty zo strany kartových schém, poplatky alebo ukončenie tejto dohody, prípadne za kroky súvisiace s týmito situáciami:

a) keď nezískate autorizačný kód;

b) keď sa snažíte odoslať transakciu po tom, čo dostanete správu o jej zamietnutí (aj keď nasledujúci pokus o autorizáciu vedie k autorizačnému kódu); alebo

c) keď sa pokúšate odoslať viac transakcií/čiastkové transakcie alebo viac žiadostí o autorizáciu a transakcií.

4.3. Žiadna záruka platby. Autorizácia transakcie vám nezaručuje platbu za transakciu, ani nie je zárukou, že platba nebude predmetom spätnej úhrady (chargebacku) ani že vám v súvislosti s touto transakciou nebude zúčtovaná platba na ťarchu (debet). Ak by držiteľ karty poprel, že sa zúčastnil na transakcii, môžeme podľa nášho uváženia pri transakciách bez prítomnosti karty (CNP) zadržať alebo vrátiť príslušnú transakciu/transakcie ako nezaplatené.

5. Prijímanie transakcií

5.1. Všeobecné ustanovenia. Táto dohoda sa vzťahuje na typ transakcií, ktoré sme vám povolili realizovať v rámci vášho podnikania alebo neskôr na základe vašej písomnej žiadosti, ktorú priebežne odsúhlasíme, a to dovtedy, kým je takáto forma prijímania kariet povolená príslušnými pravidlami kartovej schémy.

5.2. Mena. Musíte zabezpečiť, aby všetky vami prijaté transakcie boli v dohodnutých menách, pokiaľ sme vopred nedali písomný súhlas s prijímaním platieb v iných menách.

5.3. Dôkaz o prítomnosti karty. Musíte zabezpečiť, aby ste nám pri každej transakcii (s výnimkou transakcií bez prítomnosti karty) preukázali prítomnosť predloženej karty, a to buď prostredníctvom načítania čipu, alebo potiahnutím karty cez elektronický terminál.

5.4. Prijímanie kariet. Budete:

a) prijímať všetky platné a aktuálne karty predložené držiteľmi kariet, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda;

b) poskytovať držiteľom kariet celý sortiment tovarov a/alebo služieb za ceny, ktoré nie sú vyššie ako bežné ceny v hotovosti alebo ako je inak povolené kartovými schémami; a

c) nám odosielať všetky transakcie na autorizáciu v súlade s touto dohodou a prevádzkovou príručkou obchodníka.

5.5. Nepovolené činnosti. Nebudete:

a) uskutočňovať transakcie na iné účely ako na skutočný nákup tovaru a/alebo služieb, ktoré dodávate;

b) stanovovať žiadne minimálne ani maximálne hodnoty transakcií;

c) žiadnym spôsobom diskriminovať používanie kariet;

d) rozdeľovať transakciu na dve alebo viac transakcií;

e) prijímať transakcie týkajúce sa tovaru a/alebo služieb, ktoré nepatria do opisu vášho podnikania, bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu;

f) prijímať transakcie ani predkladať údaje o transakciách na spracovanie, ktoré neboli uskutočnené priamo medzi vami a držiteľom karty;

g) spracúvať transakcie v mene tretej strany bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu;

h) prijímať transakcie týkajúce sa tovaru a/alebo služieb, ktorých predajné miesto sa nachádza mimo stanoveného územia, pokiaľ vám nedáme predchádzajúci písomný súhlas;

i) prijímať ani spracovávať transakcie s cieľom poskytnúť držiteľom kariet hotovosť, pokiaľ sme vám na to nedali výslovný predchádzajúci písomný súhlas;

j) prijímať žiadne transakcie s použitím karty vydanej na vaše meno alebo k určenému bankovému účtu;

k) predkladať údaje o transakciách, o ktorých viete alebo by ste mali vedieť, že sú nezákonné; ani

l) refundovať transakcie na kartu, ktorá nebola pôvodne použitá na uskutočnenie takýchto transakcií, a v žiadnom prípade nebudete prijímať peniaze od držiteľa karty v súvislosti so spracovaním refundácie na účet držiteľa karty.

5.6. Zverejňovanie informácií. Ak držiteľovi karty uvediete cenu, ktorá sa nevzťahuje na všetky vami prijímané spôsoby platby, musíte zabezpečiť, aby ste pred prijatím transakcie zobrazili vyhlásenie s vysvetlením všetkých spôsobov platby, na ktoré sa uvedená cena nevzťahuje, a s uvedením rozdielu v cene vo forme sumy alebo percentuálneho podielu. Vyhlásenie musí byť umiestnené pri každom verejnom vchode do vašich priestorov a (okrem transakcií bez prítomnosti karty) na každom predajnom mieste. Vyhlásenia týkajúce sa transakcií bez prítomnosti karty musia byť vyhotovené v súlade s prevádzkovou príručkou obchodníka.

5.7. Opakujúce sa transakcie.

a) Vlastné riziko. Opakujúce sa transakcie prijímate na vlastné riziko.

b) Súhlas držiteľa karty. Pre každú opakujúcu sa transakciu ste povinní získať predchádzajúcu písomnú žiadosť držiteľa karty o zaúčtovanie tovaru a/alebo služieb na jeho účet. Žiadosť musí byť datovaná a podpísaná príslušným držiteľom karty a musí v nej byť uvedená suma a frekvencia opakujúcej sa zúčtovávanej platby, ktorá sa má danému držiteľovi karty stiahnuť, a obdobie, počas ktorého sa môžu účtovať platby tvoriace danú opakujúcu sa transakciu. S cieľom predísť pochybnostiam sa uvádza, že ustanovenia tohto článku 5.7 nezakazujú transakciu, pre ktorú držiteľ karty písomne alebo prijatím vašich podmienok súhlasil, že mu vami bude účtovaná v splátkach, a v takejto dohode je uvedený splátkový kalendár a/alebo výška každej splátky, ktorá sa má zúčtovať z karty držiteľa karty.

c) Nedokončenie opakujúcich sa transakcií. Súhlasíte s tým, že nedokončíte žiadnu opakujúcu sa transakciu po tom, ako ste dostali: i) zrušenie od držiteľa karty; ii) oznámenie od nás, že už nemôžete spracúvať opakujúce sa transakcie; alebo iii) informáciu, že karta nebude akceptovaná.

6. Predkladanie transakcií

6.1. Formát súborov. Požiadavky na údaje o transakciách stanovujú kartové schémy a budú vám priebežne oznamované. Zabezpečíte, že všetky revidované požiadavky a zmeny takýchto údajov o transakciách, ktoré vám boli oznámené, vykonáte v požadovanej lehote, ako bude uvedená v takomto oznámení (oznámeniach).

6.2. Všeobecná povinnosť týkajúca sa odosielania transakcií. Môžete nám predkladať len záznamy platných transakcií, ktoré ste odoslali a na ktorých sa zúčastnil držiteľ karty s dobrým úmyslom. Nesmiete nám predkladať žiadne transakcie, o ktorých viete alebo by ste mali vedieť, že sú podvodné alebo že ich držiteľ karty neautorizoval, alebo o ktorých viete alebo by ste mali vedieť, že ich autorizoval držiteľ karty, ktorý sa s vami dohodol na podvodnom účele.

6.3. Používanie čísla SumUp profilu (ID obchodníka) a ID terminálu obchodníka. Transakcie budete spracovávať, žiadať pre ne autorizácie a predkladať ich na zúčtovanie len prostredníctvom ID terminálu a čísla SumUp profilu (ID obchodníka), ktoré sú pre vás nastavené a ktoré sú vám pridelené. Žiadnej tretej strane neumožníte používať žiadne zariadenie, ktoré by jej umožnilo vykonávať transakcie podľa tejto dohody. Akékoľvek spracovanie transakcií tretích strán cez terminálové účty alebo s číslom SumUp profilu (ID obchodníka) je zakázané.

6.4. Právo prestať prijímať alebo zamietnuť žiadosti o autorizáciu. Bez ohľadu na akékoľvek podmienky uvedené v tejto dohode alebo inde súhlasíte a potvrdzujete, že máme absolútne právo kedykoľvek prestať prijímať údaje o transakciách alebo žiadosti o autorizáciu od vás alebo od spoločnosti SumUp.

6.5. Čas uzávierky pre zúčtovanie. Transakcie nám musia byť predložené na zúčtovanie do dvoch (2) bankových dní od prijatia karty ako platobného prostriedku alebo refundácie.

6.6. Využívanie tretích strán. V prípadoch, keď nám majú byť údaje o transakciách doručené prostredníctvom tretej strany, preberáte zodpovednosť za zhromaždenie, bezpečnosť, integritu takýchto údajov o transakciách a ich doručenie nám. Okrem toho nám na našu žiadosť musíte písomne potvrdiť, že všetci zástupcovia a tretie strany, ktoré ukladajú, prenášajú alebo spracúvajú transakcie vo vašom mene, v plnej miere spĺňajú naše súvisiace požiadavky a pravidlá kartovej schémy. S cieľom predísť pochybnostiam sa uvádza, že spoločnosť SumUp sa považuje za tretiu stranu, ktorá má povolenie doručovať nám údaje o transakciách, ako aj predkladať nám transakcie na zúčtovanie prostredníctvom ID terminálu a čísla SumUp profilu (ID obchodníka) vo vašom mene podľa tejto dohody.

6.7. Údaje o transakciách. Nesmiete nám predložiť na zúčtovanie ani umožniť, aby nám niekto iný predložil na zúčtovanie viac ako jednu skupinu údajov o transakcii pre každú transakciu.

7. Neplatné transakcie kartou/spätné úhrady (chargeback)

7.1. Súhlasíte s tým, že po oznámení sporu týkajúceho sa transakcie je vašou zodpovednosťou: a) bezodkladne [a v každom prípade do sedemdesiatich dvoch (72) hodín] nás o takomto spore informovať a b) vyriešiť ho priamo s držiteľom karty.

7.2. Keď dostaneme oznámenie o spätnej úhrade (chargebacku), bez predchádzajúceho upozornenia zaúčtujeme jej sumu na ťarchu vášho určeného bankového účtu alebo zúčtovacieho účtu (ak existuje). Je vašou zodpovednosťou oznámiť nám spätné úhrady (chargeback) a postúpiť nám ich. Tento článok 7.2 sa vzťahuje aj na platbu kartou, ktorá nepredstavuje transakciu, ale ktorú ste odoslali na spracovanie ako transakciu. Beriete na vedomie, že naše právo postupovať podľa tohto článku 7.2 nebude dotknuté žiadnou dohodou medzi vami a držiteľom karty.

7.3. Oznámenia o chybách v údajoch o transakciách. Nie sme povinní vás informovať o žiadnej chybe v údajoch o transakcii ani o inej povinnosti v rámci spätnej úhrady (chargeback) s výnimkou prípadov, keď sa spätná úhrada (chargeback) naozaj uskutoční, alebo s cieľom získať alebo pomôcť vám získať platbu od držiteľa karty, keď príslušná transakcia bola voči vám spätne zúčtovaná. V niektorých prípadoch môže vydavateľ karty pred iniciovaním spätnej úhrady (chargebacku) požiadať o kópiu záznamu o transakcii. Takéto žiadosti vám zašleme a vašu odpoveď doručíme vydavateľovi karty. Beriete na vedomie, že na tieto žiadosti musíte reagovať v stanovenej lehote a stanoveným spôsobom. Vzhľadom na krátke časové lehoty stanovené kartovými schémami budeme vydavateľa karty informovať o tom, že neodpovedáte, čo môže mať za následok spätnú úhradu (chargeback), ako aj náklady alebo poplatky súvisiace so schémou.

7.4. Nevzdanie sa práv držiteľa karty. Týmto potvrdzujete, že neprevediete ani sa nepokúsite previesť finančnú zodpovednosť tým, že požiadate držiteľa karty, aby sa vzdal svojich práv na podanie námietky proti transakcii, alebo iným spôsobom.

7.5. Usmernenia a postupy. Súhlasíte s tým, že každá kartová schéma zverejňuje komplexné postupy pre spätné úhrady (chargeback) a že naša prevádzková príručka pre obchodníkov tiež obsahuje usmernenia, ktoré majú slúžiť len ako všeobecný návod na dodržiavanie pravidiel.

8. Záruky a záväzky týkajúce sa údajov o transakciách

Keď nám predkladáte údaje o transakciách (či už priamo, alebo prostredníctvom tretej strany), počas celého obdobia trvania dohody vyhlasujete, zaručujete a zaväzujete sa, že:

a) všetky vyhlásenia obsiahnuté v údajoch o transakciách sú pravdivé, presné a úplné;

b) ste dodali (alebo ste súhlasili s dodaním, ak sa údaje o transakcii týkajú preddavku alebo zálohy) tovar a/alebo služby, na ktoré sa údaje o transakcii vzťahujú, a to v hodnote, ktorá je v nich uvedená;

c) neexistuje žiadny kredit, ktorý ste poskytli;

d) v súvislosti s tým istým tovarom a/alebo službami nebola alebo nebude spracovaná žiadna iná transakcia;

e) ste transakciu uzavreli v dobrej viere a nie ste si vedomí žiadnej námietky v súvislosti s ňou ani žiadnej inej záležitosti, ktorá by mohla ovplyvniť jej platnosť;

f) transakcia bola vykonaná v súlade s touto dohodou a pravidlami danej kartovej schémy;

g) svojím prijatím údajov o držiteľovi karty a údajov o transakciách, ktoré ste nám poskytli v rámci spravovania a plnenia našich povinností a záväzkov podľa tejto dohody, a ich spracovaním (vrátane exportu do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru) neporušujete práva žiadnej tretej strany;

h) dodržiavate svoje povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov o ochrane údajov v znení neskorších zmien a doplnení alebo rovnocenných právnych predpisov v jurisdikcii (jurisdikciách), v ktorej (ktorých) podliehate regulácii;

i) máte platnú registráciu a riadne sídlo v krajine, v ktorej ste zriadení, a náležite ste schválili uzavretie a plnenie tejto dohody;

j) nie je a nebolo vám zakázané zúčastňovať sa na kartových schémach a prijímať služby typu, ktorý ponúkame;

k) beriete na vedomie, že zodpovedáte za všetky náklady spojené s dosiahnutím a udržiavaním súladu s predpismi vrátane všetkých pokút, nákladov alebo poplatkov vyplývajúcich z toho, že u vás došlo k ohrozeniu alebo ste nedodržali predpisy alebo že údaje, ktoré máte k dispozícii, boli ohrozené a/alebo použité na podvodné účely, a zaväzujete sa ich uhradiť; a

l) súhlasíte s dodržiavaním povinností podľa článku 9.6 a prílohy C.

9. Zabezpečenie údajov

9.1. Súlad s predpismi. Ste povinní dodržiavať všetky bezpečnostné postupy, ktoré vyžadujeme a ktoré vám priebežne oznámime pred vykonaním akejkoľvek transakcie, a pokúsiť sa primeraným, diskrétnym a zákonným spôsobom zadržať kartu, ak o to požiadame my alebo autorizačné centrum.

9.2. Uchovávanie/ukladanie údajov o transakciách. Súhlasíte s tým, že všetky údaje o transakciách budete uchovávať ako prísne dôverne a v bezpečnom prostredí, kde k nim budú mať prístup len vaši oprávnení zamestnanci, a že zabezpečíte, aby všetky tieto údaje uložené elektronicky boli plne chránené, správne, úplné, aby sa nestratili ani nepoškodili a aby sa dali obnoviť v úplnej a ľahko čitateľnej forme. Prijmete všetky primerané opatrenia, aby ste zabezpečili, že údaje o držiteľovi karty nebudú sprístupnené žiadnej inej osobe okrem nás a spoločnosti SumUp a že nebudú zneužité žiadnou osobou, pokiaľ sa v platných právnych predpisoch alebo pravidlách kartovej schémy nevyžaduje inak.

9.3. Uchovávanie záznamov o transakciách na ich účely vyhľadávania a spätných úhrad (chargeback). Musíte zabezpečiť, aby ste na bezpečnom mieste uchovávali čitateľné kópie všetkých záznamov o transakciách a potvrdení o platbe, roliek z pokladníc, faktúr, príjmových dokladov alebo rovnocenných dokumentov týkajúcich sa každej transakcie. Na účely dodržiavania pravidiel kartovej schémy v súvislosti so spätnými úhradami (chargeback) musia byť všetky dokumenty uvedené vyššie uchovávané bezpečným, zabezpečeným a dôverným spôsobom počas osemnástich (18) mesiacov od dátumu príslušnej transakcie [alebo v prípade opakujúcich sa transakcií počas osemnástich (18) mesiacov od dátumu poslednej transakcie, ktorá je súčasťou opakujúcej sa transakcie].

9.4. Po prijatí autorizácie transakcie nesmiete uchovávať ani ukladať údaje z magnetického prúžku ani kódy CVV2/CVC2.

9.5. Strata alebo poškodenie údajov o transakciách.

a) Za žiadnych okolností voči vám nenesieme zodpovednosť za nominálnu hodnotu žiadnych údajov o transakciách ani (okrem prípadov, keď je to spôsobené našou nedbanlivosťou alebo naším podvodom) za náklady na obnovenie takýchto údajov, ako ani za žiadnu inú stratu alebo škodu vyplývajúcu zo straty alebo poškodenia údajov o transakciách.

b) Ak dôjde k nejakej strate alebo poškodeniu fyzického média obsahujúce údaje o transakciách a ak sa preukáže, že k tomu došlo v dôsledku našej nedbanlivosti alebo podvodu, uhradíme vám hodnotu nahradenia strateného alebo poškodeného média.

c) Ak dôjde k strate alebo poškodeniu údajov o transakciách akejkoľvek povahy v dôsledku konania alebo opomenutia z vašej strany alebo zo strany akéhokoľvek zástupcu, subdodávateľa alebo tretej strany, ktorú ste si najali, zodpovednosť podľa tohto článku 9.5 nesiete vy.

9.6. PCI.

a) Overovanie súladu so štandardom PCI sa okrem iného zameriava na vaše zariadenia, v ktorých sa uchovávajú, ukladajú alebo prenášajú údaje o transakciách. Na účely súladu so štandardom PCI nám na našu písomnú žiadosť poskytnete informácie o rozsahu, v akom uchovávate údaje o transakciách.

b) Súhlasíte s dodržiavaním a zabezpečovaním súladu a musíte zabezpečiť, aby všetci zástupcovia, dodávatelia a partneri tretích strán, ktorých najímate a ktorí môžu ukladať, spracúvať alebo prenášať údaje, dodržiavali a zabezpečovali súlad so štandardom PCI, programom bezpečnosti informácií o účte spoločnosti Visa – Account Information Security Program, programom ochrany údajov na webe spoločnosti MasterCard – Site Data Protection Program a akýmkoľvek iným podobným programom, ktorý určujú kartové schémy, a všetkými zmenami týchto programov a štandardov, ku ktorým môže priebežne dôjsť, pričom ak (by) mohlo dôjsť k porušeniu zabezpečenia údajov, okamžite nám to oznámite.

c) Beriete na vedomie a súhlasíte a budete brať na vedomie a súhlasiť počas celého obdobia trvania platnosti, že:

i) je požiadavkou kartových schém, aby ste vy, vaši zástupcovia, dodávatelia a všetky tretie strany, ktoré majú povinnosť dodržiavať štandard PCI, dodržiavali a zabezpečovali súlad so štandardom PCI;

ii) akékoľvek nedodržanie štandardu PCI zo strany vás, zástupcov, dodávateľov a akýchkoľvek partnerov tretích strán, ktorí sú povinní dodržiavať štandard PCI, môže viesť k pokutám zo strany kartových schém;

iii) všetky pokuty, ktoré môžeme dostať v dôsledku vášho nedodržania tohto článku 9.6 a požiadaviek kartových schém na štandard PCI, sa prenesú na vás, pričom nesiete plnú zodpovednosť za zaplatenie týchto pokút; a

iv) musíte zabezpečiť dodržiavanie požiadaviek tohto článku 9.6, pričom na daný účel si od vás môžeme vyžiadať podrobné údaje o vami používaných bezpečnostných systémoch alebo môžeme vykonať kontrolu alebo audit vašich systémov vrátane všetkých príslušných počítačových systémov. V prípade, že by sme chceli vykonať kontrolu, vopred vám to oznámime a uvedieme aj dátum a povahu kontroly.

d) Na dosiahnutie a udržanie súladu so štandardom PCI nám poskytnete informácie o určenej kontaktnej osobe, ktorá bude zodpovedná za kontakt s nami, pokiaľ ide o pokrok pri dosahovaní súladu so štandardom PCI.

e) Ak sa domnievate, že nebudete schopní splniť niektorú z požiadaviek uvedených v tomto článku 9.6, bezodkladne nám to oznámite, hneď ako to bude primerane možné, a my sa pokúsime v spolupráci s vami a v primeranom rozsahu s kartovými schémami dohodnúť na predĺžení lehoty na splnenie požiadaviek štandardu PCI.

f) Podrobné údaje o štandarde PCI a požiadavkách na dodržiavanie súladu s ním sú dostupné na webovej lokalite http://www.pcisecuritystandards.org alebo na inej webovej lokalite, ktorú vám z času na čas oznámime. Podrobné informácie o týchto dátových štandardoch a programoch vám poskytneme na základe písomnej žiadosti.

10. Právo na informácie a audit

10.1. Žiadosť o dokumentáciu. Na požiadanie nám alebo našim zástupcom poskytnete kópie priebežných a/alebo ročných auditovaných finančných výkazov (vrátane účtovnej závierky) a ďalšiu požadovanú dokumentáciu alebo informácie týkajúce sa vášho podnikania, o ktoré budeme odôvodnene žiadať, aby sme mohli priebežne hodnotiť váš finančný a úverový stav.

10.2. Uchovávanie údajov týkajúcich sa vašich webových lokalít. Musíte tiež priebežne uchovávať názvy, adresy a adresy URL všetkých svojich webových lokalít a všetky takéto informácie na požiadanie bezodkladne poskytnúť nám a/alebo kartovým schémam. Okrem toho nám v prípade potreby poskytnete akékoľvek prístupové údaje a/alebo heslá potrebné na to, aby sme mohli monitorovať vaše webové lokality.

10.3. Právo na kontrolu. Na požiadanie nám alebo našim zástupcom poskytnete primeraný prístup do vašich zariadení na účely vykonania kontroly vašich účtovných kníh, záznamov a/alebo systémov a na vyhotovenie kópií týchto kníh a záznamov, ako o to požiadame.

10.4. Žiadosť o záznamy o transakciách. Sme oprávnení vás kedykoľvek priebežne a až do osemnástich (18) mesiacov od dátumu transakcie požiadať o poskytnutie čitateľných kópií záznamov o transakciách a iných pre nás prijateľných dôkazov o oprávnení držiteľa karty zúčtovať sumu transakcie z jeho účtu a vy ste povinní nám ich v stanovenej lehote bezplatne poskytnúť.

10.5. Oznámenie o zmenách vo vašom podnikaní. Musíte nás informovať hneď, ako sa dozviete o akejkoľvek zmene okolností ovplyvňujúcich vaše podnikanie vrátane: i) akejkoľvek udalosti platobnej neschopnosti (alebo hroziacej platobnej neschopnosti), ii) akejkoľvek skutočnej alebo hroziacej zmeny ovládania vášho podniku alebo vašej materskej spoločnosti, iii) akejkoľvek skutočnej alebo hroziacej podstatnej zmeny vo vašom podnikaní a iv) akéhokoľvek skutočného alebo hroziaceho predaja alebo iného nakladania s celým vaším majetkom alebo jeho podstatnou časťou, ktoré môže mať za následok podstatnú nepriaznivú zmenu vášho podnikania.

10.6. Audit. Na účely kontroly plnenia vašich záväzkov podľa tejto zmluvy a plnenia záväzkov vašich zástupcov a tretích strán (v rozsahu, v akom sme im to písomne povolili) nám a kartovým schémam na požiadanie (a na vlastné náklady) poskytnete a zabezpečíte, aby vaši zástupcovia a tretie strany na požiadanie (podľa okolností a na vlastné náklady) poskytli, taký prístup do systémov, ktorý môže byť primerane potrebný na to, aby nám a/alebo kartovým schémam (podľa okolností) umožnil ubezpečiť sa minimálne o: a) vašom objeme spracovania; b) vašom financovaní; c) vašich rezervách; d) kontrole adresy URL a e) monitorovaní podvodov, pričom do príslušných zmlúv so zástupcami a zmlúv s tretími stranami (podľa situácie a na ich vlastné náklady) v potrebnom rozsahu zahrniete ustanovenia, ktoré nám poskytnú práva potrebné na získanie takýchto informácií a taký prístup do systémov, ktorý nám umožní vykonať vyšetrovanie podľa tohto článku 10.

11. Platba zúčtovacích prostriedkov

11.1. Keď nám transakcie platne predložíte vy alebo iný subjekt vo vašom mene podľa tejto dohody, iniciujeme vo vašom mene prevod príslušných finančných prostriedkov na zúčtovací účet SumUp, pričom v súlade s podmienkami tejto dohody beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že naša platba zúčtovacích prostriedkov na zúčtovací účet SumUp predstavuje úplné a konečné splnenie všetkých našich zúčtovacích povinností voči vám podľa tejto dohody.

11.2. Vyrovnanie transakcií. Podľa článkov 7.2, 18.7 a 18.8 zaplatíme na zúčtovací účet SumUp sumu rovnajúcu sa všetkým sumám splatným a zaznamenaným v rámci údajov o transakcii, ktoré boli predložené v súlade s touto dohodou, zníženú o súčet akýchkoľvek súm, ktoré ste povinný zaplatiť podľa článku 12 alebo inak podľa tejto dohody.

11.3. Všeobecné právo zadržať zúčtovacie prostriedky. Okrem akýchkoľvek iných práv alebo opravných prostriedkov, ktoré voči vám môžeme mať, si vyhradzujeme právo ponechať si alebo zadržať vyrovnanie akýchkoľvek súm, ktoré vám máme vyplatiť, ak:

a) nedodržíte podmienky tejto dohody;

b) nastane niektorá z okolností uvedených v bode 11.4 alebo

c) máme podozrenie, že došlo alebo pravdepodobne dôjde k udalosti ukončenia.

Všetky takto pozastavené platby si môžeme ponechať, kým sa nepresvedčíme, že takáto transakcia je legitímna a že už nemôže byť predmetom spätnej úhrady (chargebacku). V súvislosti s takto zadržanou sumou nevzniká nárok na úrok.

11.4. Pozastavenie. Na základe oznámenia, ktoré vám doručíme, môžeme zmeniť podmienky spracovania alebo platby a/alebo pozastaviť kredity alebo iné platby akýchkoľvek finančných prostriedkov, peňazí a súm, ktoré sú teraz splatné alebo ktoré sa stanú splatnými neskôr podľa tejto dohody, ak v dobrej viere máme podozrenie, že:

a) nejaká transakcia je podvodná alebo zahŕňa inú trestnú činnosť;

b) nejaká transakcia nebola uskutočnená v rámci bežného postupu vášho podnikania alebo

c) ak je počet a/alebo veľkosť transakcie výrazne vyššia, ako sa očakávalo.

11.5. Oneskorenie platieb. Súhlasíte a beriete na vedomie, že voči vám nenesieme zodpovednosť za žiadne oneskorenia v prijímaní finančných prostriedkov ani za chyby v debetných a kreditných položkách spôsobené tretími stranami, napríklad vrátane kartovej schémy alebo vašej finančnej inštitúcie.

12. Splatné sumy

12.1. Všeobecné ustanovenia. Nesiete voči nám zodpovednosť a oslobodzujete nás od záväzkov za všetky sumy, za ktoré ste zodpovední podľa tejto dohody, vrátane:

a) sumy všetkých vydaných refundácií (ak ešte nebola odpočítaná od súm, ktoré sme vám vyplatili);

b) celej sumy všetkých nadmerných platieb, ktoré sme uskutočnili v súvislosti s údajmi o transakciách, bez ohľadu na ich príčinu;

c) celej sumy všetkých platieb, ktoré sme uskutočnili v súvislosti s neplatnými údajmi o transakciách;

d) celej sumy všetkých spätných úhrad (chargebackov);

e) sumy všetkých poplatkov, pokút, penále a/alebo iných platieb, ktoré sme povinní zaplatiť kartovej schéme alebo akejkoľvek inej osobe v dôsledku akéhokoľvek nedodržania tejto dohody z vašej strany alebo toho, že pomer vašich súhrnných spätných úhrad (chargebackov) voči transakciám prekročí príslušný priemer odvetvia (ako ho priebežne určujú kartové schémy); a

f) všetkých iných súm, ktoré ste povinní zaplatiť vy alebo my vo vašom mene na základe tejto dohody.

12.2. Odpísanie dlžnej sumy. Sumy, ktoré ste povinní uhradiť vy alebo ktoré sme povinní my uhradiť vo vašom mene podľa tejto dohody, vám môžu byť odpísané, odpočítané z akýchkoľvek zúčtovacích prostriedkov alebo vám môžu byť vyfakturované spôsobom stanoveným v tejto dohode.

12.3. Platobný mandát na priame inkaso. Na požiadanie dáte a ponecháte vo svojej banke príkaz na úhradu všetkých predložených žiadostí o úhradu inkasa, ktoré sme iniciovali v súvislosti so sumami, ktoré nám dlhujete, a to aj po uplynutí platnosti alebo ukončení tejto dohody z akéhokoľvek dôvodu.

12.4. Zúčtovací účet SumUp. Počas celého obdobia trvania dohody ste povinní udržiavať náš prístup k zúčtovaciemu účtu SumUp, aby sme mohli pripisovať platby (kredit), ktoré vám prináležia podľa článku 11.1 alebo inak, a odpisovať akékoľvek sumy (debet), ktoré nám máte zaplatiť, a to buď priamym inkasom, alebo iným spôsobom podľa našich požiadaviek. Ak máte v úmysle zmeniť svoj zúčtovací účet SumUp, musíte nám to písomne oznámiť najmenej tridsať (30) dní vopred a iniciovať nový platobný príkaz vo vzťahu k vášmu novému určenému bankovému účtu za podmienok uvedených v tejto dohode.

12.5. Daň. Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky poplatky a iné platby, ktoré máte podľa tejto dohody uhradiť, sa uvádzajú bez DPH a iných príslušných daní (ak existujú) a okrem zaplatenia týchto súm budete zodpovední za zaplatenie akejkoľvek DPH a iných príslušných daní.

13. Odškodnenie, kompromis a zodpovednosť

13.1. Úplná finančná zodpovednosť. Prijímate plnú finančnú zodpovednosť a zodpovednosť za všetky svoje transakcie a spracovanie všetkých sporných transakcií, kreditov a iných záležitostí a výdavkov súvisiacich so službami zákazníkom, ktoré ste spôsobili, ako aj za opätovné spracovanie všetkých transakcií týkajúcich sa pozastavených alebo odmietnutých položiek.

13.2. Odškodnenie zo strany obchodníka voči spoločnosti Fiserv. Súhlasíte s tým, že nás v plnom rozsahu a nepretržite odškodníte za všetky straty, ktoré vzniknú v dôsledku nasledujúcich aktivít alebo v súvislosti s nimi:

a) akákoľvek transakcia alebo akýkoľvek iný úkon medzi vami a držiteľom karty;

b) porušenie pravidiel kartovej schémy z vašej strany a/alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, keď nám kartová schéma uloží poplatok, pokutu, sankciu alebo inú platbu z dôvodu vášho konania alebo nekonania;

c) akákoľvek strata informácií o držiteľovi karty alebo údajov o transakcii v dôsledku porušenia článku 9 alebo porušenia akýchkoľvek noriem a/alebo požiadaviek programu uvedených v článku 9.6 z vašej strany alebo zo strany vašich zamestnancov, vedúcich pracovníkov, zástupcov a/alebo subdodávateľov. Zároveň nám písomne potvrdíte, že všetky tretie strany, ktoré uchovávajú, prenášajú alebo spracúvajú transakcie vo vašom mene, v plnej miere spĺňajú normy a požiadavky programov uvedené v článku 9.6;

d) vaše nedodržiavanie pravidiel v súvislosti s nadmernou úrovňou spätných úhrad (chargeback) a

e) vaše uzatvorenie zmluvy s poskytovateľom internetových platobných služieb a/alebo povolenie poskytovateľovi internetových platobných služieb spracovať transakcie vo vašom mene.

13.3. Horná hranica zodpovednosti. V súlade s článkom 13.5 naša maximálna súhrnná zodpovednosť voči vám za všetky straty, či už vzniknuté na základe zmluvy, alebo deliktu (vrátane nedbanlivosti a porušenia zákonných povinností), v rámci odškodnenia alebo inak, nesmie v žiadnom inom zmluvnom roku presiahnuť výšku poplatkov (po odpočítaní všetkých výmenných poplatkov a poplatkov za posúdenie), ktoré sme od vás prijali za poskytovanie služieb obchodníkovi podľa tejto dohody v príslušnom zmluvnom roku, v ktorom nárok vznikol.

13.4. Vylúčenie zodpovednosti. Žiadna zo zmluvných strán tejto dohody nenesie voči druhej strane žiadnu zodpovednosť, či už na základe zmluvy, alebo deliktu (vrátane nedbanlivosti alebo porušenia zákonnej povinnosti), v rámci odškodnenia ani inak, za žiadne osobitné, nepriame ani následné straty alebo škody akejkoľvek povahy bez ohľadu na ich príčinu. Okrem toho voči vám nenesieme žiadnu zodpovednosť, či už na základe zmluvy, alebo deliktu (vrátane nedbanlivosti alebo porušenia zákonnej povinnosti), v rámci odškodnenia ani inak, za žiadne zvýšené náklady alebo výdavky, stratu zisku, stratu podnikania, stratu dobrého mena, stratu tržieb, stratu očakávaných úspor, poškodenie dobrého mena ani poškodenie trhovej hodnoty podniku bez ohľadu na príčinu.

13.5. Žiadne vylúčenie/obmedzenie zodpovednosti. Žiadne ustanovenie tejto dohody nevylučuje ani neobmedzuje zodpovednosť žiadnej zo zmluvných strán za podvod, za úmrtie alebo zranenie spôsobené nedbanlivosťou. Takisto sa zodpovednosť nevylučuje a neobmedzuje v rozsahu, v akom takéto vylúčenie alebo obmedzenie nie je povolené platnými právnymi predpismi.

13.6. Spory s kartovými schémami a držiteľmi kariet. Na vlastné náklady nám poskytnete všetku primeranú pomoc pri riešení akéhokoľvek sporu vyplývajúceho z pravidiel kartovej schémy. Vo vzťahu k vám budeme uplatňovať diskrečnú právomoc a podľa vlastného uváženia sa rozhodneme, či sa budeme, alebo nebudeme brániť alebo obhajovať voči akémukoľvek nároku, ktorý voči nám vznesie kartová schéma alebo držiteľ karty, alebo či takýto nárok prijmeme, pričom naše rozhodnutie bude pre vás záväzné. Bez toho, aby bolo dotknuté odškodnenie uvedené v tomto článku 13, súhlasíte aj s tým, že vo vašom mene môžeme podľa vlastného uváženia prijať, napadnúť, uzavrieť kompromis alebo inak riešiť akýkoľvek nárok vznesený voči vám a/alebo nám vyplývajúci z vami prijatej transakcie z dôvodu straty alebo zodpovednosti za ňu.

14. Trvanie dohody

14.1. Trvanie dohody. Táto dohoda začína platiť dňom, keď podpíšete alebo elektronicky odsúhlasíte dohodu o vzťahu, a potom bude platná a účinná v plnom rozsahu až do uplynutia platnosti dohody o vzťahu alebo do jej ukončenia ktoroukoľvek zo zmluvných strán v súlade s jej podmienkami. (ďalej len „trvanie“).

15. Ukončenie tejto dohody

15.1. Dohoda o vzťahu. Táto dohoda sa ukončí s okamžitou platnosťou, keď uplynie platnosť alebo keď dôjde k ukončeniu vašej dohody o vzťahu.

15.2. Vzájomné dôvody ukončenia. Ktorákoľvek zmluvná strana tejto dohody je oprávnená kedykoľvek ukončiť túto dohodu s okamžitou platnosťou oznámením ostatným stranám, ak a) ak druhá zmluvná strana podstatne poruší túto dohodu a ak takéto porušenie je možné napraviť, no nie je napravené do pätnástich (15) dní od doručenia písomného oznámenia o ňom; b) ak sa druhá zmluvná strana stane platobne neschopnou alebo ak sa podniknú akékoľvek kroky smerujúce k jej likvidácii, konkurzu, nútenej správe, konkurznému správcovstvu, súdnej ochrane pre podnik v ťažkostiach, likvidácii alebo inému podobnému opatreniu alebo c) ak druhá zmluvná strana uzavrie akúkoľvek dohodu so svojimi veriteľmi vo všeobecnosti.

15.3. Naše ďalšie právo na ukončenie dohody. Bez ohľadu na článok 14.1 sme oprávnení kedykoľvek ukončiť túto dohodu s okamžitou platnosťou na základe oznámenia, ktoré vám doručíme, ak:

a) ak nás o to požiada akýkoľvek regulačný orgán alebo kartová schéma alebo ak je alebo môže byť (podľa nášho primeraného uváženia) narušená integrita alebo dobré meno kartovej schémy alebo nás z vašej strany;

b) vaše aktivity podľa nášho názoru majú alebo môžu mať významný vplyv na naše podnikanie, obchodné dohody, dobrú povesť a/alebo dobré meno (podľa nášho primeraného uváženia);

c) vaše aktivity sú v rozpore s akýmikoľvek právnymi predpismi a/alebo nariadeniami Spojeného kráľovstva, EÚ, alebo inými vnútroštátnymi alebo medzinárodnými právnymi predpismi a/alebo nariadeniami, alebo akýmikoľvek kódexmi postupov, ktoré môžeme priebežne prijať, alebo ktoré sa inak priamo alebo nepriamo týkajú záležitostí, ktoré môžeme priebežne považovať (pričom vždy konáme primerane) za nezákonné alebo inak spochybniteľné z hľadiska ich druhu a povahy;

d) je zmarená akákoľvek naša snaha o splnenie zákonných povinností podľa britského nariadenia o praní špinavých peňazí z roku 2007 a

e) došlo k podvodu alebo máme dôvodné podozrenie na podvod alebo inú trestnú činnosť v súvislosti s vami.

15.4. Okrem toho sme oprávnení ukončiť túto zmluvu na základe dvojdňovej (2) písomnej výpovede, ktorú vám doručíme, ak:

a) zmeníte svoj zúčtovací účet SumUp alebo určený bankový účet inak, ako je povolené touto zmluvou;

b) nastane akákoľvek významná zmena alebo máme dôvodné podozrenie, že hrozí významná zmena (podľa nášho uváženia) v povahe, úrovni, rozsahu alebo kontrole vášho podnikania alebo vašej finančnej situácie; alebo

c) považujeme za nadmerné (pričom konáme primerane a úmerne) percento, počet alebo sumu podvodných transakcií, ktoré ste odoslali v rámci tejto dohody, alebo počet spätných úhrad (chargebackov) v súvislosti s vaším podnikaním.

15.5. Účinky ukončenia dohody.

a) Po uplynutí platnosti alebo ukončení tejto dohody z akéhokoľvek dôvodu ste povinní bezodkladne vrátiť nám alebo našim zástupcom všetky materiály a zariadenia, ktoré sme vám dodali my, naši zástupcovia alebo akýkoľvek iný subjekt v našej skupine. Nesmiete používať náš názov, názov žiadneho subjektu v rámci našej skupiny, názvy našich zástupcov, ako ani žiadne naše ochranné známky, logá ani žiadne propagačné materiály, ktoré sme vám my alebo naši zástupcovia poskytli alebo ktoré odkazujú na nás alebo na to, že vám poskytujeme naše služby pre obchodníkov.

b) Pokračovanie platnosti určitých ustanovení dohody. Ukončenie alebo uplynutie platnosti tejto dohody nebude mať vplyv na žiadne skutočné ani podmienené záväzky ani nároky ktorejkoľvek zmluvnej strany, ktoré vznikli pred uplynutím platnosti alebo ukončením tejto dohody (podľa okolností).

c) Zodpovednosť za nezaplatené spätné úhrady (chargeback). Naďalej nesiete plnú zodpovednosť za všetky spätné úhrady (chargeback), poplatky, kredity a úpravy vyplývajúce z transakcií spracovaných podľa tejto dohody, všetky ostatné sumy, ktoré sú splatné v tom čase alebo ktoré sa môžu stať splatnými podľa tejto dohody, a za porušenia pravidiel kartovej schémy, ktoré nám oznámite kedykoľvek po uplynutí platnosti alebo ukončení tejto dohody (bez ohľadu na to, ako vznikli).

d) Poskytovanie informácií. Kartové schémy často vedú zoznamy obchodníkov, s ktorými boli ukončené zmluvy alebo ktorým boli ukončené práva na prijímanie platobného kariet z nejakého dôvodu. Ak dôjde k ukončeniu tejto dohody z dôvodu podľa článku 15, beriete na vedomie, že môžeme byť povinní nahlásiť kartovým schémam vaše obchodné meno a ďalšie informácie, ako sú napríklad údaje o vašom určenom bankovom účte či dôvodoch ukončenia zmluvy, aby ich mohli uviesť do takýchto zoznamov, pričom výslovne súhlasíte s takýmto nahlasovaním. Tieto informácie môžu byť oznámené aj úverovým referenčným agentúram.

16. Rozhodné právo a jurisdikcia

16.1. Táto dohoda a všetky spory alebo nároky z nej vyplývajúce alebo vzniknuté v súvislosti s ňou alebo jej predmetom alebo formuláciou (vrátane mimozmluvných sporov alebo nárokov) sa riadia a vykladajú v súlade s právnymi predpismi Anglicka a Walesu, pričom zmluvné strany neodvolateľne súhlasia s tým, že výlučnú právomoc na riešenie všetkých sporov alebo nárokov vyplývajúcich z tejto dohody alebo vzniknutých v súvislosti s ňou alebo jej predmetom alebo formuláciou (vrátane mimozmluvných sporov alebo nárokov) majú anglické súdy.

17. Spracovanie osobných údajov

17.1. Súlad s predpismi. Každá zo zmluvných strán dohody, teda spoločnosť Fiserv a vy, ktorá koná ako prevádzkovateľ údajov, bude spracúvať údaje zákazníkov v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov.

17.2. Účely. Údaje zákazníka budeme spracovávať len:

a) v miere, ako je to potrebné na splnenie našich povinností podľa tejto dohody;

b) v súlade s písomnou dohodou medzi zmluvnými stranami;

c) ako to vyžadujú alebo umožňujú platné právne predpisy;

d) na účely prevencie alebo vyšetrovania podvodov alebo na iné účely riadenia rizík;

e) na účely identifikácie zákazníka a overovania informácií, a to aj v súvislosti s procesom KYC („poznaj svojho zákazníka“), bojom proti praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu;

f) v súlade s pravidlami kartovej schémy;

g) na presadzovanie našich práv alebo práv iných osôb v rámci finančnej transakcie alebo

h) s cieľom dodržiavať zásady vzťahujúce sa na naše povinnosti vyplývajúce z tejto dohody vrátane ochrany bezpečnosti údajov zákazníka.

17.3. Transparentnosť.

a) Ako prevádzkovateľ údajov zákazníka poskytnete dotknutým osobám oznámenie s informáciami o spracovaní, ktoré spĺňa požiadavky právnych predpisov o ochrane údajov vrátane informácií uvedených v článkoch 13 a 14 nariadenia o ochrane údajov (GDPR) (ďalej len „oznámenie o ochrane osobných údajov zákazníka“); a

b) ako prevádzkovateľ údajov zákazníka poskytneme dotknutým subjektom oznámenie s informáciami, ktoré spĺňa požiadavky právnych predpisov o ochrane údajov vrátane informácií uvedených v článkoch 13 a 14 nariadenia GDPR (ďalej len „oznámenie o ochrane osobných údajov spracovateľa“).

17.4. Pomoc. Každá zmluvná strana poskytne druhej zmluvnej strane takú pomoc a spoluprácu, o akú táto zmluvná strana primerane požiada, aby umožnila žiadajúcej zmluvnej strane splniť všetky povinnosti, ktoré jej ukladajú právne predpisy o ochrane údajov v súvislosti so spracovaním údajov zákazníka. Zmluvná strana bude oprávnená odmietnuť alebo obmedziť svoju pomoc, ak je žiadajúca zmluvná strana schopná splniť povinnosti bez jej pomoci.

17.5. Oznámenia. Všetky oznámenia a iná komunikácia medzi zmluvnými stranami podľa tohto oddielu 17 sa musia poskytovať v súlade s článkom 18.11. a v prípade spoločnosti Fiserv aj e-mailom nášmu úradníkovi pre ochranu údajov na adresu [email protected].

18. Všeobecné ustanovenia

18.1. Ak sa rozhodneme alebo ak nemôžeme presadzovať niektorú podmienku, ktorá je súčasťou tejto dohody, nebude to mať vplyv na naše právo presadzovať túto podmienku neskôr alebo presadzovať ostatné podmienky tejto dohody.

18.2. Naše postúpenie spoločnostiam skupiny. Túto dohodu môžeme kedykoľvek postúpiť alebo nahradiť nováciou a/alebo môžeme previesť alebo sublicencovať akékoľvek alebo všetky naše práva a povinnosti podľa nej, pričom týmto vyjadrujete výslovný súhlas s takýmto postúpením, nahradením nováciou, prevodom a/alebo sublicencovaním. Žiadny prevod neobmedzí vaše práva vyplývajúce z tejto dohody, pokiaľ sa nedohodnete inak. Povoľujete sprístupnenie údajov týkajúcich sa vás a vašich dohôd obchodníka akýmkoľvek potenciálnym osobám alebo subjektom, ktorým túto dohodu postúpime, nahradíme nováciou a/alebo ktorým poskytneme sublicenciu.

18.3. Postúpenie. Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu nesmiete túto dohodu ani akékoľvek práva a povinnosti vyplývajúce z nej postúpiť, previesť a/ani sublicencovať.

18.4. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť. S výnimkou na účely tejto dohody nesmie žiadna zo zmluvných strán zhromažďovať ani využívať žiadne informácie týkajúce sa spoločnosti Fiserv, obchodníka, kartovej schémy, karty, držiteľov kariet, podmienok tejto dohody ani akýchkoľvek dokumentov, ktoré sa spolu s ňou poskytujú. Výnimkou sú prípady, keď je to potrebné na plnenie tejto dohody. Obe zmluvné strany zabezpečia, aby ich zamestnanci a zástupcovia zachovávali prísnu dôvernosť, pokiaľ ide o informácie uvedené v tomto článku 18.4, a aby nevyzradili ani neoznámili žiadnej tretej strane informácie týkajúce sa obchodov a podnikania druhej zmluvnej strany ani transakcií držiteľov kariet, o ktorých sa zmluvná strana môže dozvedieť počas obdobia trvania dohody.

18.5. Sprístupňovanie informácií. Beriete na vedomie, že informácie o vašom podnikaní môžeme poskytnúť spoločnostiam v rámci našej skupiny, polícii, kartovým schémam, akémukoľvek regulačnému orgánu alebo akémukoľvek inému vyšetrovaciemu orgánu na účely prevencie alebo odhaľovania podvodov alebo inej trestnej činnosti alebo akejkoľvek úverovej referenčnej agentúre, ktorú používame aj ako zdroj informácií.

18.6. Vyššia moc. Žiadna zo zmluvných strán ani zástupca žiadnej zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie niektorej zo svojich povinností vyplývajúcich z tejto dohody alebo akejkoľvek súvisiacej dohody (s výnimkou vašich povinností platiť poplatky podľa tejto dohody), ak takéto nesplnenie vznikne priamo alebo nepriamo v dôsledku okolností, ktoré sú mimo ich primeranej kontroly.

18.7. Právo na započítanie pohľadávok. Môžeme kedykoľvek (bez toho, aby sme vás o tom informovali) započítať a uplatniť všetky sumy, ktoré sme vám povinní zaplatiť podľa tejto dohody alebo podľa inej dohody s vami, a/alebo všetky peňažné sumy, ktoré vedieme na našich účtoch, voči:

a) všetkým sumám, ktoré ste nám povinní zaplatiť, a/alebo

b) sume akéhokoľvek záväzku, ktorý vám voči nám vznikol.

18.8. Podmienené záväzky. Ak máme oprávnené dôvody domnievať sa, že vám pravdepodobne vznikne nejaký záväzok v súvislosti s článkom 18.7 ods. a) alebo 18.7 ods. b), nebudeme mať povinnosť uhradiť žiadne sumy, ktoré by vám boli splatné, kým:

a) záväzok skutočne nevznikne a nebude určený vo vzájomne prijateľnej lehote (ak k tomu dôjde, bezodkladne vám vyplatíme zostatok takýchto súm po odpočítaní sumy prípadného záväzku); alebo

b) nebudeme uspokojivo presvedčení, že žiadny takýto záväzok pravdepodobne nevznikne.

Ak takýto záväzok vznikne neskôr, súhlasíte s tým, že nám ho na požiadanie uhradíte v plnej výške.

18.9. Nezrieknutie sa práv. Ak by sa ktorákoľvek zo zmluvných strán zriekla svojich práv pri porušení tejto dohody alebo ak by podmienky tejto dohody presadzovala s oneskorením alebo by ich nepresadzovala vôbec, nemá to vplyv na práva tejto zmluvnej strany ani to neznamená jej zrieknutie sa uplatňovania príslušných práv pri akomkoľvek následnom alebo pokračujúcom porušovaní.

18.10. Oddeliteľnosť. Ak sa niektoré ustanovenie tejto dohody stane z akéhokoľvek dôvodu v celku alebo čiastočne neplatným alebo nevymožiteľným, nebude to mať vplyv na platnosť ostatných ustanovení tejto dohody, pričom ak je to zákonne a komerčne možné, zmluvné strany nahradia neplatné ustanovenie platným ustanovením, ktoré sa čo najviac približuje zámeru a hospodárskym účinkom neplatného ustanovenia.

18.11. Oznámenia. Akékoľvek oznámenie, ktoré sa vyžaduje podľa tejto dohody, musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej strane spôsobom uvedeným nižšie, a to osobne alebo doporučenou poštou v obálke riadne adresovanej a určenej pre vás alebo (podľa situácie) pre nás. Oznámenie vám môžeme doručiť e-mailom na vami oznámenú e-mailovú adresu, oznámením na výpise alebo zverejnením na našej webovej lokalite. Oznámenie zaslané poštou, poskytnutím výpisu alebo prostredníctvom webovej lokality sa považuje za doručené sedemdesiatdva (72) hodín po jeho zverejnení, poskytnutí alebo oznámení o jeho sprístupnení. Oznámenie zaslané e-mailom sa považuje za doručené dvadsaťštyri (24) hodín po jeho odoslaní. Vy nám oznámenia doručujete na adresu nášho aktuálneho sídla.

18.12. Zmeny a doplnenia. Súhlasíte s tým, že môžeme priebežne meniť alebo dopĺňať túto dohodu, jej podmienky a/alebo ustanovenia (napríklad vrátane ktoréhokoľvek alebo všetkých jednotlivých dokumentov, ktoré sú jej súčasťou, ako sú napríklad Poplatky a/alebo ktorýkoľvek alebo všetky poplatky samotné) a/alebo akúkoľvek sprievodnú dokumentáciu. Každá takáto zmena nadobudne účinnosť po tom, ako vám ju oznámime spôsobom stanoveným v tejto dohode, pričom sa berú do úvahy obdobia na oznámenia, ktoré môžeme priebežne stanoviť. Ak si neželáte akceptovať zmeny, ktoré v dohode urobíme, môžete ju vypovedať písomným oznámením do tridsiatich (30) dní od nadobudnutia účinnosti takejto zmeny, pričom takéto oznámenie o výpovedi nadobudne účinnosť pätnásť (15) dní po jeho doručení nám v súlade s článkom 18.12.

18.13. Zástupcovia/subdodávatelia. Môžeme kedykoľvek a bez toho, aby sme vás o tom informovali, vymenovať zástupcu alebo subdodávateľa, ktorý je našou spoločnosťou skupiny, aby plnil akékoľvek naše povinnosti podľa tejto dohody. Vy v súvislosti s touto dohodou nesmiete vymenovať subdodávateľa ani zástupcu bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Bez ohľadu na takýto súhlas zostáva každá zmluvná strana primárne zodpovedná za všetko, čo akýkoľvek jej subdodávateľ alebo zástupca urobil (alebo opomenul urobiť).

18.14. Súlad s predpismi. Každá zmluvná strana bude dodržiavať všetky platné zákony, predpisy, pravidlá kartovej schémy a kódexy postupov, ktoré je povinná dodržiavať na účely tejto dohody.

18.15. Vylúčenie tretích strán ako oprávnených osôb. Žiadna osoba, ktorá nie je zmluvnou stranou tejto dohody, nemá žiadne práva vyplývajúce z tejto dohody alebo v súvislosti s ňou, okrem prípadov, keď sú takéto práva touto dohodou výslovne udelené.

18.16. Celistvosť dohody. Táto dohoda predstavuje celú dohodu medzi zmluvnými stranami v súvislosti s jej predmetom a nahrádza všetky predchádzajúce dohody a dojednania. Pri uzatváraní tejto dohody sa zmluvné strany nespoliehajú na žiadnu dohodu, vyhlásenie ani záruku, ktorá sa neuvádza alebo nie je zopakovaná v tejto dohode.

18.17. Nápravné opatrenia sa kumulujú. Ak nie je v tejto dohode výslovne dohodnuté inak, práva a nápravné prostriedky zmluvných strán podľa tejto dohody sú kumulatívne, môžu sa uplatňovať tak často, ako to zmluvné strany považujú za vhodné, a sú doplnkom k ich právam a nápravným prostriedkom podľa všeobecných právnych predpisov.

18.18. Iné dohody. Súhlasíte s tým, že nás budete bezodkladne informovať v prípade, že máte akúkoľvek existujúcu dohodu alebo dohovor s inou stranou pôsobiacou v niektorej z kartových schém uvedených v tejto dohode.

Príloha A – VYMEDZENIE POJMOV A VÝKLAD

Pokiaľ z kontextu nevyplýva inak, nasledujúce slová v tejto dohode majú tento význam:

3D označuje protokol Three-Domain Secure vyvinutý spoločnosťou Visa a v rámci tejto dohody zahŕňa programy Verified by Visa a MasterCard SecureCode a ďalšie programy, ktoré vám priebežne oznámime.

Dohodnuté meny označujú meny, na ktorých sa s vami priebežne dohodneme.

Dohoda znamená túto dohodu, odôvodnenia, prílohy a akýkoľvek dokument alebo webovú stránku, na ktoré sa v rámci tejto dohody odkazuje.

Platné právne predpisy označujú akýkoľvek platný zákon, vyhlášku, predpis, nariadenie, príkaz, regulačnú politiku, usmernenie alebo priemyselný kódex Spojeného kráľovstva a Európskej únie a akékoľvek iné právne predpisy uplatniteľné v kontexte tejto dohody vrátane akýchkoľvek pravidiel alebo predpisov uložených kartovými schémami či akéhokoľvek zákona proti podplácaniu spolu so všetkými podriadenými právnymi predpismi.

Autorizácia znamená proces, v rámci ktorého nám postúpite transakciu prostredníctvom SumUp terminálu na schválenie uskutočnenia transakcie a overenie, že v čase transakcie je na príslušnej karte dostupný kredit a že karta nebola nahlásená ako stratená alebo odcudzená. V súlade s tým sa vykladajú pojmy „autorizovaný“ a „autorizuje sa“.

Bankový deň znamená akýkoľvek deň okrem soboty a nedele alebo štátneho sviatku na Slovensku alebo v Nemecku (podľa situácie), pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

Dávka znamená jednorazové predloženie skupiny transakcií na zúčtovanie.

Podnik/podnikanie znamená vaše podnikanie opísané v tejto dohode alebo iný opis, ktorý ste nám poskytli.

Karta znamená všetky platné a aktuálne platobné karty, ktoré sme schválili, ktoré sme vám priebežne písomne oznámili a na ktoré sa vzťahuje táto dohoda.

Držiteľ karty označuje fyzickú osobu, spoločnosť, firmu alebo iný subjekt, ktorému bola karta kedykoľvek vydaná a ktorý je oprávnený túto kartu používať.

Účet držiteľa karty znamená účet vedený na meno držiteľa karty, ktorý je identifikovaný číslom karty a v prospech alebo na ťarchu ktorého môže vydavateľ účtovať v súvislosti s transakciami.

Údaje o držiteľovi karty znamenajú akékoľvek informácie týkajúce sa držiteľa karty vrátane čísla karty a iných osobných údajov.

Transakcia bez prítomnosti karty (Card Not Present) alebo CNP znamená objednávku služieb, pri ktorej karta alebo držiteľ karty nie je v čase transakcie fyzicky prítomný vo vašich priestoroch, a zahŕňa transakcie elektronického obchodu a e-mailové/poštové/telefonické transakcie.

Číslo karty znamená číslo uvedené na karte, ktorým sa identifikuje účet držiteľa karty.

Transakcia za prítomnosti karty znamená transakciu, pri ktorej vám držiteľ karty fyzicky predloží kartu ako formu platby v čase predaja.

Kartová schéma označuje schémy Visa, MasterCard, Maestro a iné kartové schémy, o ktorých vás priebežne informujeme.

Pravidlá kartovej schémy znamenajú pravidlá, predpisy a prevádzkové pokyny vydané jednotlivými kartovými schémami, ktoré sa môžu priebežne meniť a aktualizovať.

CDD alebo Customer Due Diligence – hĺbková kontrola zákazníka znamená vo vzťahu k vám proces, ktorým sa musíte presvedčiť o totožnosti svojich zákazníkov v súlade so svojimi povinnosťami podľa platných právnych predpisov proti praniu špinavých peňazí.

Zmena kontroly znamená vo vzťahu k akejkoľvek právnickej osobe akúkoľvek zmenu subjektu alebo subjektov, ktoré majú kontrolu nad touto právnickou osobou.

Spätná úhrada (chargeback) znamená požiadavku vydavateľa alebo kartovej schémy, aby sme vrátili peňažnú sumu v súvislosti s transakciou, ktorá bola predtým predmetom zúčtovania a bola nám zaplatená príslušnou kartovou schémou.

Čip znamená elektronické zariadenie na karte, ktoré umožňuje karte oznamovať údaje o držiteľovi karty terminálu s čipom a PIN kódom.

Zmluvný rok znamená obdobie dvanástich (12) mesiacov, ktoré sa začína dňom nadobudnutia účinnosti, a potom obdobie dvanástich (12) mesiacov, ktoré sa začína každým výročím dňa nadobudnutia účinnosti.

Kontrola znamená možnosť priamo alebo nepriamo ovládať alebo smerovať riadenie a pravidlá a zásady inej osoby, či už prostredníctvom vlastníctva akcií s hlasovacím právom, na základe zmluvy, alebo inak. V súlade s tým sa vykladajú aj pojmy „kontroluje“ a „je kontrolovaný“.

Prevádzkovateľ údajov má význam uvedený v nariadení GDPR.

Údaje o zákazníkovi znamenajú všetky osobné údaje, ktoré ste poskytli spracovateľovi (alebo akémukoľvek ďalšiemu spracovateľovi) v súvislosti s touto dohodou.

Informačná príručka pre zákazníka znamená informačnú príručku pre zákazníkov, ktorú vydávame a meníme podľa nášho vlastného uváženia a v ktorej sa stanovujú podrobné postupy a prevádzkové pokyny, ktoré musíte dodržiavať v súvislosti s prijímaním a spracovaním transakcií a vašimi ďalšími povinnosťami podľa tejto dohody.

CVV2/CVC2 označuje trojmiestny bezpečnostný kód vytlačený na zadnej strane karty, ktorý je určený na posilnenie autentifikácie karty. 

Právne predpisy o ochrane údajov znamenajú všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) a akékoľvek iné zákony alebo predpisy, ktoré sa vzťahujú na spracovanie osobných údajov.

Dotknutá osoba má význam podľa nariadenia GDPR.

Inkaso je pokyn, ktorý dáte svojej banke a ktorým jej povolíte, aby nám umožnila požadovať alebo iniciovať platbu súm, ktoré nám máte zaplatiť, z vášho určeného bankového účtu v súlade s príslušnými pravidlami kartovej schémy.

Dynamický prepočet meny (DCC) znamená službu, ktorá umožňuje prepočet finančných prostriedkov rovnajúcich sa hodnote tovaru a/alebo služieb, ktoré chce držiteľ karty od vás nadobudnúť, z meny krajiny, v ktorej sa nachádzate, na menu krajiny, v ktorej je karta vydaná.

Dátum účinnosti označuje dátum, kedy má táto dohoda nadobudnúť účinnosť podľa pravidiel kartovej schémy, alebo iný dátum, ktorý vám písomne oznámime.

Zariadením sa rozumie všetko zariadenie používané v súvislosti s touto dohodou, napríklad vrátane akejkoľvek tlačiarne, elektronického zariadenia na zachytávanie údajov a akýchkoľvek ich náhrad, výmen alebo doplnkov.

Transakcia elektronického obchodu (E-commerce) znamená neosobnú online transakciu s použitím elektronických médií, pri ktorej vám držiteľ karty zasiela údaje o karte prostredníctvom internetu, extranetu alebo akejkoľvek inej verejnej alebo súkromnej siete.

Záložné postupy znamenajú postupy opísané a stanovené v prevádzkovej príručke obchodníka pre prípad, že terminál alebo zariadenie zlyhá z technických dôvodov alebo že webová lokalita alebo elektronické prepojenie nie je dostupné alebo nefunguje správne.

GDPR znamená nariadenie (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Skupina vo vzťahu k spoločnosti Fiserv znamená akúkoľvek spoločnosť, ktorá je dcérskou alebo holdingovou spoločnosťou (vrátane hlavnej holdingovej spoločnosti) našej spoločnosti, a akúkoľvek spoločnosť, ktorá je dcérskou spoločnosťou takejto holdingovej spoločnosti.

Udalosť platobnej neschopnosti znamená jednu alebo viacero z nasledujúcich udalostí:

i) vydanie návrhu na likvidáciu zmluvnej strany (okrem likvidácie solventnej spoločnosti na účely plánu alebo reorganizácie, zlúčenia alebo rekonštrukcie v dobrej viere) alebo zrušenia zmluvnej strany;

ii) vydanie akéhokoľvek príkazu na likvidáciu alebo správu zmluvnej strany príslušným súdom;

iii) vymenovanie administratívneho správcu, správcu konkurznej podstaty, likvidátora alebo podobného úradníka vo vzťahu k celému majetku zmluvnej strany alebo jeho časti;

iv) zmluvná strana navrhne uzavrieť alebo uzavrie akékoľvek vyrovnanie alebo dohodu so svojimi veriteľmi všeobecne alebo s ktoroukoľvek skupinou veriteľov alebo

v) výskyt akejkoľvek udalosti, ktorá je obdobná ktorejkoľvek z vyššie uvedených udalostí, v akejkoľvek inej jurisdikcii.

Vydavateľ znamená organizáciu oprávnenú kartovou schémou vydávať karty, ktorej názov je uvedený na karte ako názov vydavateľa takejto karty alebo ktorá vstupuje do zmluvného vzťahu s držiteľom karty o používaní karty.

Stratami sa označujú všetky nároky, škody, požiadavky, straty, náklady, spätné úhrady (chargebacky), pokuty, penále, záväzky a výdavky (vrátane primeraných právnych poplatkov a výdavkov) subjektu.

E-mailová/poštová/telefonická transakcia znamená spracovanie transakcie vyplývajúcej z objednávky tovaru a/alebo služieb uskutočnenej telefonicky alebo e-mailom/poštou, pri ktorej karta alebo držiteľ karty nie je v čase transakcie fyzicky prítomný. Často vzniká na základe e-mailových/poštových alebo telefonických žiadostí o tovar a/alebo služby.

Prevádzková príručka obchodníka znamená prevádzkovú príručku pre obchodníkov, ktorú vydávame a meníme podľa nášho vlastného uváženia a v ktorej sa stanovujú podrobné postupy a prevádzkové pokyny, ktoré musíte dodržiavať v súvislosti s prijímaním a spracovaním transakcií a vašimi ďalšími povinnosťami podľa tejto dohody.

Služby obchodníkovi znamenajú zúčtovanie (prípadne vyrovnanie) finančných prostriedkov týkajúcich sa transakcií, ktoré:

i) ste nám predložili a

ii) ktoré my autorizujeme a príjmeme,

a zahŕňajú všetky súvisiace služby, ktoré vám budeme poskytovať podľa tejto dohody.

MasterCard znamená spoločnosť MasterCard Inc. a všetky jej pridružené spoločnosti a ich nástupcov a postupníkov.

Program Mastercard SDP označuje MasterCard Site Data Protections Program (SDP – Program ochrany údajov na webových lokalitách) spoločnosti MasterCard v súlade s harmonogramom implementácie uvedeným v bode 10.3.4 príručky Bezpečnostné pravidlá a postupy spoločnosti MasterCard (MasterCard Security Rules and Procedures).

MCC znamená klasifikačný kód určený kartovými schémami, ktorý označuje hlavné podnikanie, profesiu alebo odvetvie podnikania, ktoré vykonávate.

Stránka s viacerými menami označuje formulár, ktorý vydávame a priebežne meníme podľa vlastného uváženia a v ktorom sú uvedené tie meny, ktorých používanie vami v súvislosti s prijímaním a spracovaním transakcií v inej mene ako euro podľa tejto dohody sme odsúhlasili.

Obchodník pracujúci s viacerými menami označuje obchodníka, ktorý má od nás povolenie prijímať transakcie v inej mene ako britská libra šterlingov (GBP).

Určený bankový účet znamená bankový účet, ktorý ste nám oznámili ako účet, na ťarchu a v prospech ktorého majú byť zúčtovávané finančné prostriedky.

Prevádzková príručka znamená prevádzkové príručky spoločností SumUp a Fiserv, ktoré sa priebežne vzťahujú na poskytovanie služieb obchodníkom.

Payment Card Industry Data Security, štandardy alebo PCI označujú súbor komplexných požiadaviek na minimalizáciu možnosti ohrozenia a podvodného použitia údajov o kartách a držiteľoch kariet, ktoré priebežne vydáva Rada pre bezpečnostné štandardy PCI (PCI Security Standards Council) alebo jej nástupcovia.

Osobné údaje majú význam uvedený v nariadení GDPR.

PIN (kód) označuje osobné identifikačné číslo.

PIN terminál znamená zabezpečené zariadenie s alfanumerickou klávesnicou, ktoré spĺňa požiadavky stanovené priebežne nami a prostredníctvom ktorého môže držiteľ karty zadať svoj PIN kód.

Predajné miesto (Point of Sale – POS) znamená fyzické miesto, na ktorom prijímate transakcie, a v prípade transakcií bez prítomnosti karty prostredníctvom webovej lokality je to miesto, kde máte svoju stálu prevádzkareň.

Sprostredkovateľ (údajov) má význam uvedený v nariadení GDPR.

Spracovanie má význam uvedený v nariadení GDPR.

Opakujúca sa transakcia znamená transakciu, s ktorej zúčtovaním v dohodnutých intervaloch alebo v dohodnutých termínoch na ťarchu svojho účtu držiteľ karty súhlasil. Takáto transakcia sa môže týkať špecifikovanej sumy alebo sumy splatnej za prebiehajúcu službu alebo poskytnutie tovaru.

Refundácia znamená, že súhlasíte s refundáciou (vrátením) celej sumy alebo časťou sumy na účet držiteľa karty, keď držiteľ karty predtým autorizoval zúčtovanie takejto sumy zo svojej karty.

Dohoda o vzťahu označuje dohodu medzi spoločnosťou SumUp a obchodníkom o určitých platobných službách.

Zástupca znamená zamestnanca, vedúceho pracovníka, zástupcu, dodávateľa alebo subdodávateľa, ktorý je priebežne menovaný ako zástupca, aby konal v mene vás alebo nás (podľa okolností).

Zúčtovanie (niekedy aj vyrovnanie) znamená úhradu súm, ktoré máme uhradiť my vám alebo vy nám podľa tejto dohody.

Výpis znamená pravidelné oznámenie, ktoré vám poskytujeme a v ktorom vás informujeme o transakciách, ktoré ste vykonali, a o poplatkoch a platbách, ktoré ste povinní zaplatiť.

Sprostredkovateľ v subdodávateľskom vzťahu označuje akéhokoľvek sprostredkovateľa, ktorého sme si najali na spracovanie údajov zákazníka.

Zúčtovací účet SumUp označuje váš účet, ktorý je vedený v spoločnosti SumUp na spracovanie Transakcií, získavanie autorizácií a predkladanie transakcií na zúčtovanie prostredníctvom ID terminálu a čísla SumUp profilu (ID obchodníka).

Služby SumUp znamenajú služby, ktoré vám spoločnosť SumUp poskytuje na základe dohody o vzťahu.

Trvanie dohody má význam stanovený v článku 14.1.

Terminál znamená elektronické zariadenie, ktoré sme schválili a ktoré sa používa na zaznamenávanie údajov o karte, na získavanie autorizácií a odosielanie transakcií spracovateľovi transakcií. Tento pojem zahŕňa aj akékoľvek zariadenie na zadávanie PIN (PED), ak ide o samostatné zariadenie.

Terminálový účet znamená ID terminálu, ktorý je vám pridelený.

Ukončenie znamená ukončenie tejto dohody ktoroukoľvek zo zmluvných strán v súlade s článkom 15.

Udalosti ukončenia označujú každú z udalostí uvedených v článkoch 15.1 až 15.4 (vrátane).

Územie znamená Spojené kráľovstvo a územia Európskeho hospodárskeho priestoru, na ktorých vám priebežne poskytujeme služby obchodníkovi.

Tretia strana znamená akúkoľvek osobu alebo subjekt, ktorý nie je zmluvnou stranou tejto dohody, napríklad vrátane všetkých členov skupiny, dodávateľov a subdodávateľov.

Transakcia označuje úkon medzi držiteľom karty a vami, ktorý je v súlade s požiadavkami uvedenými v článku 5 týkajúcimi sa nákupu alebo vrátenia tovaru a/alebo služieb, pri ktorom držiteľ karty používa svoju kartu na zaplatenie za tovar a/alebo služby a ktorého výsledkom je vytvorenie záznamu o transakcii o poskytnutí tovaru a/alebo služieb a/alebo refundácie.

Údaje o transakciách sú všetky údaje týkajúce sa transakcií.

Záznam o transakcii znamená konkrétne údaje o transakcii, ktoré od vás požadujeme na účely spracovania transakcie vo forme predpísanej nami.

VPN (Virtual Private Network – virtuálna privátna sieť) označuje privátnu sieť, ktorá zahŕňa prepojenia cez zdieľanú alebo verejnú sieť.

Visa označuje spoločnosť Visa Europe.

VMAS označuje Visa Merchant Alert System.

Wi-Fi označuje technológiu na šifrovanie a autentifikáciu s využitím technológie bezdrôtovej siete WLAN.

Wireless Equivalent Privacy (WEP) označuje bezpečnostný protokol pre bezdrôtové lokálne siete (WLAN).

Wireless Local označuje počítačovú sieť, ktorá umožňuje bezdrôtovú komunikáciu (LAN) pomocou rádiového alebo mikrovlnného vysielania na účely prenosu údajov o karte alebo držiteľovi karty.

Bezdrôtový terminál označuje terminál, ktorý umožňuje bezdrôtové spracovanie.

Príloha B – OSOBITNÉ PODMIENKY

Časť 1 – ČIP A PIN

Ak na prijímanie kariet používate technológiu karty s čipom a PIN kódom, okrem podmienok uvedených v hlavnej časti tejto dohody platia aj tieto osobitné podmienky. V prípade akéhokoľvek rozporu má prednosť táto časť 1 prílohy B.

A. Súhlasíte a beriete na vedomie, že nesiete plnú zodpovednosť za podvodné transakcie, ktorým sa dalo zabrániť, keby ste si nainštalovali a riadne používali technológiu čipu a PIN kódu vrátane i) prijatia transakcie kartou s čipom a PIN kódom; ii) použitia terminálu, ktorý využíva technológiu čipu a PIN kódu, ale bez použitia funkcie čipu a PIN kódu na prijatie transakcie, alebo iii) nepoužitia terminálu na zadanie PIN kódu.

B. Ak neprijímate transakcie kartou s čipom a PIN kódom pomocou terminálu s čipom a PIN kódom a upozorníme vás na to, ale naďalej takéto transakcie neprijímate, vaše právo spracovávať transakcie môže byť okamžite zrušené.

C. V žiadnom okamihu transakcie nesmiete od držiteľa karty požadovať, aby prezradil svoj PIN kód. Držiteľovi karty musíte poskytnúť primerane bezpečné miesto na zadanie PIN kódu do PIN terminálu. Musíte vyžadovať, aby každý držiteľ karty pri iniciovaní transakcie s čipom a PIN kódom zadal svoj PIN kód do PIN terminálu.

D. Od držiteľa karty s čipom a PIN kódom nesmiete vyžadovať podpísanie potvrdenia o transakcii ani iný prostriedok identifikácie.

E. PIN terminál je určený výlučne na použitie držiteľom karty.

F. PIN kód držiteľa karty sa v žiadnom prípade nesmie vytlačiť na potvrdenie o transakcii ani sa nesmie nijakým spôsobom zaznamenávať ani uchovávať.

G. V prípade zlyhania čipu počas transakcie ju možno dokončiť v súlade so záložnými postupmi uvedenými v prevádzkovej príručke obchodníka.

H. CV2 musí byť poskytnutý pri autorizácii, ale obchodník si ho po získaní/odmietnutí autorizácie nesmie ponechať.

Časť 2 – E-MAILOVÉ A TELEFONICKÉ TRANSAKCIE

Ak uskutočňujete e-mailové/telefonické transakcie, okrem podmienok tejto dohody platia aj tieto osobitné podmienky. V prípade akéhokoľvek rozporu má prednosť táto časť prílohy B.

A. Používanie elektronických terminálov. Potvrdzujete, že nebudete požadovať zaslanie údajov o karte e-mailom ani prostredníctvom internetu a potom zadávať transakcie ako pri transakcii bez fyzického použitia karty (CNP) do elektronického terminálu. V prípade, že takto prijmete údaje o karte, vyhradzujeme si právo okamžite ukončiť vaše spracovanie karty.

B. Záznamy o transakciách pre e-mailové/poštové/telefonické transakcie. Vždy, keď uskutočníte e-mailovú/poštovú/telefonickú transakciu, musíte nám sprístupniť a uchovávať na účely kontroly počas osemnástich (18) mesiacov od dátumu transakcie záznam s nasledujúcimi informáciami alebo údajmi: i) číslo a dátum skončenia platnosti karty, ktorá sa použila na účely takejto objednávky; ii) meno a adresa držiteľa karty; iii) dátum transakcie; iv) suma transakcie; v) písomná objednávka držiteľa karty v prípade transakcií uskutočnených e-mailom/poštou; vi) dátum a číslo autorizácie a vii) dátum faktúry za tovar a/alebo služby (podľa situácie).

Príloha C – POUŽÍVANIE INFORMÁCIÍ A OCHRANA ÚDAJOV

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE – Je dôležité, aby ste si pozorne prečítali obsah tejto prílohy C.

A. Údaje, ktoré máme (alebo ktoré majú naši zástupcovia) teraz alebo ktoré získame a budeme mať k dispozícii kedykoľvek v budúcnosti o vás a vašom vzťahu s nami, môžeme poskytnúť a zaznamenať, analyzovať, vyhodnocovať, používať a uchovávať na účely uvedené nižšie v súlade s platnými právnymi predpismi. Medzi tieto údaje patria všetky údaje, ktoré sa týkajú alebo pochádzajú z týchto zdrojov:

a) údaje, posúdenie, návrh, odporúčanie alebo iná forma komunikácie s nami;

b) produkty a služby, ktoré ste si vybrali;

c) plnenie tejto zmluvy, vedenie vašich účtov a realizácia iných dohôd, ktoré ste s nami uzatvorili, vrátane údajov o transakciách, ich povahe, stranách platby a spôsobu realizácie platby; a

d) údaje poskytnuté inými osobami a/alebo získané nami na základe nami uskutočnených žiadostí o informácie a od tretích strán spojených s obchodníkmi a licencovanými úverovými referenčnými agentúrami.

B. Okrem toho môžeme my alebo naši zástupcovia v súlade s platnými právnymi predpismi sprístupniť všetky údaje, ktoré nám alebo našim zástupcom poskytnete, týmto subjektom:

a) iným spoločnostiam v našej skupine a našim zástupcom alebo pridruženým spoločnostiam, aby mohli zaznamenávať, analyzovať, vyhodnocovať, používať a uchovávať tieto údaje na účely opísané vyššie, a to v súvislosti s ich vlastným podnikaním, produktmi a službami;

b) kartovým schémam, ak to od nás vyžadujú pravidlá kartovej schémy, alebo akémukoľvek regulačnému orgánu podľa požiadaviek platných právnych predpisov;

c) akejkoľvek strane vrátane jej poradcov, na ktorú prevádzame alebo navrhujeme previesť naše podnikanie;

d) akejkoľvek strane vrátane jej poradcov, na ktorú prevedieme alebo ktorej postúpime alebo ktorej navrhujeme previesť alebo postúpiť naše práva a povinnosti podľa tejto dohody;

e) akejkoľvek strane, ktorá sa úplne alebo čiastočne podieľa alebo sa chce podieľať na financovaní akýchkoľvek našich produktov a služieb;

f) akejkoľvek poisťovni na účely poistenia rizika a/alebo vášmu ručiteľovi (ak existuje);

g) iným spoločnostiam v rámci našej skupiny aj mimo nej za iných okolností, keď máme túto povinnosť zo zákona alebo na pokyn orgánu presadzovania práva na účely evidencie podvodu alebo podozrenia z podvodu; a

h) akejkoľvek strane, ktorá nás vzájomne zoznámi;

pričom každý z týchto subjektov môže používať vaše údaje spôsobom opísaným v tejto dohode.

C. Niektoré z vašich údajov a ďalšie údaje môžeme použiť aj na vytvorenie štandardných kritérií hodnotenia, ktoré nám pomôžu pri týchto činnostiach:

a) pri posudzovaní budúcich žiadostí obchodníkov a pri hodnotení vášho podniku;

b) pri posudzovaní požiadavky, návrhu, žiadosti alebo pri realizácii tejto dohody a

c) pri spravovaní vášho účtu (účtov) alebo rozhodovaní o úveroch vrátane rozhodovania o poskytnutí úveru alebo o pokračovaní či predĺžení existujúceho úveru.

D. Môžeme vyhľadávať v našich vlastných záznamoch a tiež môžeme vyhľadávať informácie v súvislosti s posudzovaním úverovej bonity v jednej alebo viacerých úverových referenčných agentúrach, ktoré zaznamenajú vykonanie takéhoto vyhľadávania. Informácie na účely posúdenia úverovej bonity, ako aj iné údaje, ktoré nám a/alebo úverovým referenčným agentúram poskytnete o sebe a o subjektoch, s ktorými máte finančné prepojenie, môžeme použiť my a iné spoločnosti v prípadoch, že sa o vás rozhoduje v súvislosti s úverom. Tieto údaje sa môžu použiť aj na sledovanie dlhov a prevenciu prania špinavých peňazí, ako aj na spravovanie vašich dohôd. Na tieto účely môžeme vykonávať:

a) vyhľadávanie na účely overenia vašej totožnosti;

b) vyhľadávanie na posúdenie úverovej bonity vo vzťahu k vám v jednej alebo viacerých licencovaných úverových referenčných agentúrach a/alebo

c) úverové bodové hodnotenie a používať iné automatizované systémy na rozhodovanie.

Ak sa používajú automatizované systémy na rozhodovanie, pomáhajú nám prijímať spravodlivé a primerané rozhodnutia o tom, či s vami máme uzatvoriť zmluvu, najmä s ohľadom na vaše finančné zabezpečenie a bonitu. Metódy a logika uplatňované na akýkoľvek automatizovaný systém na rozhodovanie sa budú pravidelne testovať a aktualizovať, aby sa zabezpečila ich sústavná spravodlivosť, účinnosť a nestrannosť. Ak by výsledky akéhokoľvek hodnotenia úverovej bonity alebo iného automatizovaného rozhodovania boli príliš slabé, je nepravdepodobné, že s vami uzatvoríme zmluvu. Ak chcete požiadať o prehodnotenie rozhodnutia, ktoré sme prijali automatizovaným spôsobom, napíšte nám.

E. S cieľom zabezpečiť presné vykonávanie vašich pokynov, zlepšovať naše služby a v záujme bezpečnosti môžeme monitorovať a/alebo nahrávať vaše telefonické hovory s nami.

F. Údaje o vašich dohodách a o tom, ako ich realizujete, môžeme poskytnúť licencovaným úverovým referenčným agentúram alebo našim právnym poradcom a prípadne príslušným regulačným subjektom. Týmto subjektom môžeme poskytnúť údaje o neplatení najmä v týchto prípadoch:

a) keď akékoľvek peňažné prostriedky nie sú vyplatené v súlade s podmienkami tejto dohody;

b) keď ste nám alebo našim zástupcom alebo pridruženým spoločnostiam nepredložili uspokojivé návrhy na splatenie svojho dlhu na základe formálnej výzvy;

c) keď od nášho oznámenia zámeru o sprístupnení údajov uplynulo najmenej dvadsaťosem (28) dní a/alebo

d) keď v súvislosti s vaším podnikaním vzniklo podozrenie z podvodu.

G. V súlade s platnými právnymi predpismi môžeme požiadať o informácie o vašej finančnej situácii vašu finančnú inštitúciu, pričom súhlasíte s tým, že je oprávnená nám takéto informácie poskytnúť.

H. Váš firemný názov a konateľov nahlásime do zoznamov Visa VMAS a MasterCard MATCH, ako to vyžadujú ich pravidlá. Súhlasíte s tým, že nás zbavíte všetkých nárokov a záväzkov, ktoré vám môžu vzniknúť v súvislosti s týmito zoznamami počas obdobia platnosti dohody.

I. Môžeme prepojiť údaje o vás medzi účtami vrátane vašich dohôd a akýchkoľvek účtov, za ktoré môžete ručiť, a medzi účtami a inými produktmi a službami, ktoré môžete mať v rámci našej skupiny. Údaje o vás môžeme prepojiť aj s údajmi o iných spoločnostiach.

J. V súlade s platnými právnymi predpismi si môžeme vymieňať naše údaje o vás ako obchodníkovi a vašom vzťahu s nami s podobnými údajmi, ktoré má priebežne k dispozícii naša skupina, aby sme získali úplný obraz o vašom vzťahu s nami a aby sme mohli v plnej miere plniť túto zmluvu.

K. Všetky údaje o transakciách sú a zostávajú vždy naším majetkom alebo majetkom našich zástupcov. Počas trvania platnosti tejto dohody vám týmto udeľujeme odvolateľnú, nevýhradnú a neprevoditeľnú licenciu na používanie, uchovávanie, kopírovanie a distribúciu údajov o transakciách v miere, v akej je to potrebné na vykonanie transakcie alebo plnenie povinností podľa tejto dohody.

L. Na účely spracovania, používania, zaznamenávania a sprístupňovania údajov o držiteľovi karty a vašich údajov budeme tieto údaje o držiteľovi karty a vaše údaje prenášať zástupcom v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorých právne predpisy o ochrane osobných údajov nemusia byť porovnateľné s právnymi predpismi Európskeho hospodárskeho priestoru. Zodpovedáme za zabezpečenie toho, aby boli osobné údaje počas takéhoto prenosu a po ňom naďalej primerane chránené.

M. Údaje, ktoré nám poskytnete, budeme uchovávať v počítačovej databáze a/alebo ich môžeme uchovávať iným spôsobom. Tieto údaje budeme používať na spravovanie produktov a služieb, ktoré vám poskytujeme, a na plnenie všetkých budúcich zmlúv, ktoré s vami možno uzatvoríme alebo budeme chcieť uzatvoriť. Máte právo na prístup ku všetkým osobným údajom, ktoré ste nám poskytli a ktoré uchovávame. Uplatniť si ho môžete zaslaním písomnej žiadosti na aktuálnu adresu nášho sídla. Za uplatnenie niektorého z vašich práv týkajúcich sa vašich osobných údajov sa zvyčajne neplatí žiadny poplatok. Ak je však vaša žiadosť zjavne neopodstatnená, opakuje sa alebo je neprimeraná, môžeme si účtovať primeraný poplatok. Za takýchto okolností môžeme prípadne aj odmietnuť vyhovieť vašej žiadosti. Máte tiež právo požadovať, aby sme opravili akékoľvek nepresnosti v údajoch, ktoré o vás máme.

N. Ak si požičiate alebo príjmete finančný záväzok alebo ak tak môžete urobiť, údaje o vašej dohode (dohodách) alebo o účte (účtoch) a o tom, ako ich plníte alebo vediete, môžeme poskytnúť (a/alebo o ne požiadať) iným finančným inštitúciám a licencovaným úverovým referenčným agentúram, a to pravidelne, a takisto si môžeme vymieňať informácie o vás medzi nami a členmi našej skupiny. Licencované úverové referenčné agentúry môžu zaznamenávať údaje o každom type vyhľadávania, ktoré vykonáme, bez ohľadu na to, či vaša žiadosť o poskytnutie služieb bude, alebo nebude vybavená.

O. Na účely prevencie alebo odhaľovania podvodov môžeme vyhľadávať v našich záznamoch. Takisto môžeme poskytnúť údaje finančným a iným organizáciám, ktoré sa zaoberajú prevenciou podvodov, aby sme nás a našich zákazníkov chránili pred krádežami a podvodmi. Ak nám poskytnete nepravdivé alebo nepresné údaje a my budeme mať podozrenie na podvod, zaznamenáme to (a budeme oprávnení poskytnúť tieto údaje iným finančným a iným organizáciám) bez akejkoľvek zodpovednosti voči vám.

P. Máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré o vás uchovávajú licencované úverové referenčné agentúry. Ak chcete poznať názvy agentúr, ktoré využívame, napíšte nám.