„SumUp“ mokėjimo sąlygos

Įsigalioja 2022-02-07

Pastaba: atsispausdinkite šio dokumento kopiją ir saugokite jį, jeigu prireiks ateityje.

Naudodami „SumUp“ mokėjimo ir el. pinigų paslaugas, kaip aprašyta toliau (toliau – Mokėjimo paslaugos), sutinkate laikytis „SumUp“ bendrųjų sąlygų (toliau – Bendrosios sąlygos), šių Mokėjimo sąlygų ir visų kitų jūsų naudojamoms konkrečioms Paslaugoms taikomų sąlygų bei politikos (kaip apibrėžta Bendrosiose sąlygose). Šios Mokėjimo sąlygos yra Papildomos sąlygos ir kartu su Bendrosiomis sąlygomis yra jūsų ir UAB „SumUp EU Payments“ (toliau – „SumUp“, mes, mūsų ir kitos žodžio „mes“ formos) sudaryto teisinio susitarimo dalis. Jei čia nenurodyta kitaip, didžiosiomis raidėmis rašomi terminai turi tą pačią reikšmę kaip ir Bendrosiose sąlygose. 

Mokėjimo paslaugas teikia UAB „SumUp EU Payments“ – ribotos atsakomybės įmonė, registruota Vilniuje, Lietuvoje, kurios registracijos numeris yra 305074395. 

UAB „SumUp EU Payments“ Lietuvos bankas suteikė leidimą veikti kaip elektroninių pinigų įstaigai (licencijos Nr. 56, išduota 2019 m. rugpjūčio 27 d.). Elektroninių pinigų įstaigos licencija, išduota bendrovei „SumUp“, skelbiama oficialioje Lietuvos banko svetainėje ir ją galima rasti pasinaudojus šiomis nuorodomis: 

Anglų k. https://www.lb.lt/en/frd/view_license?id=1879

Lietuvių k. https://www.lb.lt/lt/frd-licencijos/view_license?id=1879

„SumUp“ yra įtraukta į viešąjį Lietuvos banko tvarkomą sąrašą „Elektroninių pinigų įstaigos, turinčios elektroninių pinigų įstaigos licenciją“, skelbiamą oficialioje Lietuvos banko svetainėje. Sąrašą galima rasti pasinaudojus nuoroda: https://www.lb.lt/en/sfi-financial-market-participants?ff=1&market=1&type%5B%5D=7&business_form%5B%5D=32

„SumUp“ veiklą prižiūri Lietuvos bankas, kurio buveinės adresas – Gedimino pr. 6, LT-01103, Vilnius, Lietuvos Respublika, telefono Nr. +370 800 50 500. Daugiau informacijos apie Lietuvos banką galima rasti oficialioje svetainėje https://www.lb.lt/.

Su „SumUp“ galima susisiekti el. pašto adresu [email protected].

Svarbu, kad suprastumėte savo pareigas pagal šias Mokėjimo sąlygas. Atidžiai perskaitykite jas prieš sutikdami.

Šiose Sąlygose jus informuojame apie Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 3 straipsnio 7 dalyje nurodytą išimtį, leidžiančią „SumUp“, kaip mokėjimo paslaugų teikėjai, ir jums, kaip mokėjimo paslaugų naudotojui, kuris nėra vartotojas, susitarti netaikyti šio įstatymo III skyriaus nuostatų (įskaitant 13 straipsnį, kuriame pateikiami mokėjimo paslaugų teikėjo ir mokėjimo paslaugų naudotojo bendrojo susitarimo reikalavimai), šio įstatymo 4 straipsnio 1, 2 ir 3 punktuose, 11 straipsnio 1, 2 ir 5 dalyse, 29 straipsnio 3 dalyje, 36 (kiek tai susiję su terminu pranešti apie neautorizuotas ar netinkamai atliktas mokėjimo operacijas), 37, 39, 41, 44, 51 ir 52 straipsniuose nustatytų reikalavimų. Šiose Sąlygose jus informuojame, o jūs sutikdami su šiomis Mokėjimo sąlygomis, patvirtinate, kad suprantate, jog šios Mokėjimo sąlygos tam tikrais atvejais gali nukrypti nuo nurodytų įstatymo nuostatų, įskaitant tai, kad šių Mokėjimo sąlygų turinys gali būti siauresnis nei reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 13 straipsnį, ir sutinkate laikytis šių Mokėjimo sąlygų, kaip jos išdėstytos žemiau, įskaitant visus tokius nukrypimus.

Jei turite klausimų, nuogąstavimų ar skundų dėl Bendrųjų sąlygų, šių Mokėjimo sąlygų, kitų Papildomų sąlygų ar paslaugų arba jei norite paprašyti šių Mokėjimo sąlygų kopijos, susisiekite su „SumUp“ klientų aptarnavimo skyriumi el. pašto adresu [email protected].

1. Bendroji informacija 

Mūsų Mokėjimo paslaugos suteikia galimybę įvairiomis priemonėmis priimti ir apdoroti mokėjimo kortelių operacijas (toliau – Mokėjimas) ir (arba) naudoti el. pinigų piniginę (toliau– Piniginė), susietą su išankstinio mokėjimo debeto kortele (toliau – Kortelė). Jūsų klientų (toliau – Kortelės turėtojas) mokėjimai gali būti apdorojami asmeniškai, naudojant tinkamą mobilųjį įrenginį, mūsų Programėlę ir (arba) mūsų suteiktą kortelių skaitytuvą (toliau – Skaitytuvas), ir nuotoliniu būdu, naudojant mūsų siūlomus internetinius mokėjimo būdus.

Teikdami Mokėjimo paslaugas, jūsų vardu apdorojame Mokėjimus, į jūsų Piniginę įskaitome apdorojant šiuos Mokėjimus gautas lėšas ir šias lėšas pervedame jums (išskaičiavę taikomus mokesčius, atgalinius nuskaitymus, atšauktas operacijas ar kitus mums skolingus pinigus) pagal šias Mokėjimo sąlygas.

Jūs suteikiate mums įgaliojimą jūsų vardu priimti, laikyti ir išmokėti lėšas pagal šias Mokėjimo sąlygas. Šis įgaliojimas galioja tol, kol bus uždaryta arba nutraukta jūsų Paskyra.

Mūsų įsipareigojimai pagal šias Mokėjimo sąlygas apsiriboja Piniginės, Kortelės ir Mokėjimo paslaugų teikimu. Imamės visų pagrįstų priemonių, kad Mokėjimo paslaugas galėtume teikti be jokių nepagrįstų pertrūkių. Vis dėlto savo nuožiūra Paslaugų galime neteikti arba teikti ribotas Paslaugas, jei būtina atlikti techninės priežiūros darbus, jei tai yra būtina laikantis teisės aktų, jei nevykdote šiose Sąlygose išvardytų esminių įsipareigojimų arba jei pagrįstai įtariama, kad plaunami pinigai arba finansuojama teroristinė veikla.

Mokėjimo paslaugas galime bet kada be išankstinio įspėjimo atnaujinti arba modifikuoti.

Pasiliekame teisę kai kuriuos arba visus šiose Mokėjimo sąlygose nustatytus įsipareigojimus paskirti atlikti trečiajai šaliai.

Nesame teisinių santykių tarp jūsų ir Kortelės turėtojo šalis ir neprisiimame jokios atsakomybės, susijusios su pagrindiniu bet kokių Mokėjimų tikslu, įskaitant jūsų parduodamų prekių ir paslaugų kokybę bei pobūdį, pardavimo kainą, nuolaidas ir garantijos sąlygas, bet tuo neapsiribojant. Jūs visada prisistatote kaip nuo „SumUp“ atskirtas subjektas.

2. Konfidencialumas ir privatumas

Tiek jūs, tiek mes konfidencialią informaciją, kurią dėl šių Sąlygų gaunate iš mūsų arba mes gauname iš jūsų ar Kortelės turėtojo, laikome konfidencialia ir ypač šios konfidencialios informacijos neleidžiame pasiekti trečiosioms šalims. Konkrečiau – visos jūsų ar mūsų vykdomos veiklos ir (arba) komercinės paslaptys ir bet kokia ne anoniminė Kortelės turėtojo informacija yra konfidenciali. Tiek jūs, tiek mes privalome laikytis taikytino duomenų apsaugos reglamento ir imtis atitinkamų priemonių, kad be leidimo nebūtų naudojami mokėjimo kortelių ir Kortelių turėtojų duomenys. Šie duomenys gali būti saugomi tik tiek, kiek tai yra absoliučiai būtina.

Jei Kortelės turėtojo asmens duomenys iš mūsų persiunčiami atgal jums, šiuos duomenis galite naudoti tik tiek, kiek tai yra būtina norint nustatyti limitus, imtis kovos su sukčiavimu priemonių arba išvengti mokėjimo įsipareigojimų neįvykdymo; šių duomenų negalima naudoti kitiems tikslams, kaip profiliavimui (pvz., vartotojų pirkimo elgsenos analizei) arba prekybos ir rinkodaros veiklai, nebent Kortelės turėtojas dėl tokio duomenų naudojimo būtų davęs aiškų sutikimą. Negalite atskleisti ar platinti tokios informacijos trečiajai šaliai arba naudoti rinkodaros tikslais, nebent gausite aiškų Kortelės turėtojo sutikimą. Privalote laikytis visų atitinkamų duomenų apsaugos teisės aktų.

Siekdama suteikti jums Mokėjimo paslaugas, „SumUp“ tvarko galutinių Mokėjimo paslaugų klientų asmens duomenis. Šis apdorojimas atliekamas pagal „SumUp“ Privatumo politiką.

3. Tinklai ir Aptarnaujantieji partneriai

Mokėjimo paslaugos leidžia priimti mokėjimus iš kortelių, siūlomų „Visa Europe Limited“, „Mastercard Europe SA“, „American Express Limited“ ir kitų atitinkamų mokėjimo kortelių organizacijų (kartu – Tinklai). Tinklai nustatė reikalavimus ir gaires (toliau –Tinklo taisyklės), kurios kartu su šiomis Mokėjimo sąlygomis ir Bendrosiomis sąlygomis reglamentuoja mūsų Mokėjimo paslaugų teikimą jums. Nuorodas į galiojančias Tinklo taisykles rasite mūsų svetainėje. Sutikdami su šiomis Mokėjimo sąlygomis, taip pat sutinkate laikytis Tinklo taisyklių, kurias Tinklai retkarčiais gali keisti. Prireikus, Mokėjimo paslaugas ir (arba) šias Mokėjimo sąlygas galime papildyti, ištrinti arba pakeisti, kad jos atitiktų Tinklo taisykles.

Be to, siekdami teikti Mokėjimo paslaugas, esame sudarę sutartis su aptarnaujančiais bankais (toliau – Aptarnaujantieji partneriai). Aptarnaujančiųjų partnerių, su kuriais bendradarbiaujame teikdami Mokėjimo paslaugas, sąrašą rasite mūsų svetainėje. Tinklo taisyklėse gali būti reikalavimas kai kuriems mūsų pardavėjams sudaryti atskirą sutartį su vienu iš mūsų Aptarnaujančiųjų partnerių arba su pačiais tinklais, atsižvelgiant į Mokėjimų apimtį. Jei esate toks pardavėjas, mes apie tai jus informuosime ir sudarysime atskirą sutartį. 

Esant bet kokiam šių Mokėjimo sąlygų ir Tinklo taisyklių arba su Aptarnaujančiuoju partneriu sudarytos sutarties nuostatų prieštaravimui, pirmenybė teikiama Tinklo taisyklėms arba Aptarnaujančiojo partnerio sutarčiai.

4. „SumUp“ paskyra

Norėdami naudotis Mokėjimo paslaugomis, kaip aprašyta Bendrųjų sąlygų 1 dalyje, turite susikurti „SumUp“ paskyrą. Jums kuriantis Paskyrą arba ja naudojantis, laikydamiesi taikytinų įstatymų, reglamentų ir taisyklių, galime atlikti jūsų kredito patikrą ir paprašyti pateikti papildomus dokumentus. Sprendimą, ar visi būtini patikrinimai buvo sėkmingai atlikti, priimsime savo nuožiūra. Pasiliekame teisę sustabdyti arba nutraukti jūsų Paskyrą ir (arba) apriboti naudojimąsi Mokėjimo paslaugomis, jei nepateiksite išsamios ir tikslios informacijos arba jei nesilaikysite visų Paskyros registracijos ar patvirtinimo reikalavimų.

5. Mokėjimų kortele priėmimas 

Mokėjimo paslaugos apima galimybę priimti mokėjimus kortele naudojant skaitytuvą, rankiniu būdu įvedant mokėjimo kortelės informaciją arba kitais mūsų siūlomais būdais. Priimant Mokėjimus vienu iš mūsų skaitytuvų, skaitytuvas naudojamas Mokėjimams tarp mokėjimo kortelės ir mūsų serverių apdoroti bei autorizuoti. Mokėjimo paslaugos taip pat gali apimti mokėjimus nepateikiant fizinės kortelės, įskaitant mokėjimus naudojantis mokėjimo vartais arba jūsų klientams siunčiamomis mokėjimo nuorodomis. Šiuo metu mūsų priimamų mokėjimo kortelių sąrašą, kurį kartai atnaujiname be išankstinio įspėjimo, rasite mūsų svetainėje.

Tam tikri mokėjimo būdai gali būti siūlomi pagal Mokėjimo paslaugas bendradarbiaujant su trečiąja šalimi (toliau – Partneris) per Partnerio mobiliąją programėlę, svetainę ar kitą programinę įrangą (toliau – Partnerio programa). Tokiais atvejais jūsų santykius su Partneriu reglamentuos atskiri jūsų ir Partnerio komerciniai santykiai, o mes esame atsakingi tik už Mokėjimo paslaugas, kurias teikiame kaip Partnerio programos dalį. Mes neatsakome už Partnerio programos veikimą ar jums ir kitiems Kortelių turėtojams Partnerio teikiamas paslaugas. Jums susitarus su Partneriu, galime rinkti paslaugų mokesčius Partnerio vardu, tačiau jokiomis aplinkybėmis nebūsime atsakingi už mokesčių, susijusių su Partnerio programos naudojimu, išskaičiavimą ar mokėjimą.

6. Alternatyvūs mokėjimo būdai

Be pirmiau aprašytų Mokėjimo paslaugų „SumUp“ gali pasiūlyti funkciją, leidžiančią priimti mokėjimus iš klientų kitais mokėjimo būdais, kuriuos teikia trečiosios šalys (toliau – Alternatyvūs mokėjimo būdai). Alternatyvių mokėjimo būdų funkciją galite integruoti į mūsų Mokėjimo nepateikiant fizinės kortelės paslaugas, kad jūsų klientai, atlikdami mokėjimus turėtų galimybę pasirinkti ir naudoti Alternatyvų mokėjimo būdą.

Išsamią informaciją apie Alternatyvių mokėjimo būdų teikėjus ir tam tikrus papildomus standartus, taisykles, procedūras ir reikalavimus, susijusius su Alternatyviais mokėjimo būdais (toliau – Alternatyvių mokėjimo būdų sąlygos), galite rasti mūsų svetainėje ir juos įtraukti į šias Mokėjimo sąlygas tiek, kiek jūs naudojate Alternatyvių mokėjimo būdų funkciją. Jūs sutinkate visada laikytis Alternatyvių mokėjimo būdų sąlygų. Alternatyvių mokėjimo būdų teikėjai ir Alternatyvių mokėjimo būdų sąlygos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

Mokėjimus, atliktus naudojant Alternatyvių mokėjimo būdų funkciją, Alternatyvių mokėjimo būdų teikėjai gali atšaukti, nebent Alternatyvių mokėjimo būdų sąlygose nurodyta kitaip. Jūsų įsipareigojimai ir atsakomybė „SumUp“ atžvilgiu už bet kokius atšauktus mokėjimus yra tokie patys kaip ir įsipareigojimai mums dėl Atgalinių nuskaitymų. Alternatyvių mokėjimo būdų teikėjai gali turėti įtakos mokėjimo, atlikto naudojant Alternatyvių mokėjimo būdų funkciją, atšaukimui lygiai taip pat, kaip atitinkamas Tinklas, Aptarnaujantysis partneris arba bet kuri iš mūsų paskirtų finansų įstaigų gali turėti įtakos Atgaliniam nuskaitymui.

Alternatyvių mokėjimo būdų prieinamumas priklauso nuo geografinių apribojimų. Jūsų šalyje galimus alternatyvius mokėjimo būdus galite peržiūrėti svetainėje.

7. Skaitytuvai

Informaciją apie siūlomus skaitytuvus ir kaip juos įsigyti ar išsinuomoti rasite mūsų svetainėje

Jei nesame konkrečiai susitarę kitaip, jums draudžiama parduoti, nuomoti, licencijuoti ar perduoti Skaitytuvą trečiajai šaliai arba leisti Skaitytuvu naudotis trečiajai šaliai. Jums taip pat draudžiama kaip nors keisti skaitytuvo programinę arba aparatinę įrangą. Draudžiama Skaitytuvą naudoti kitais nei Mokėjimų priėmimo tikslais.

8. Išmoka, mokesčiai ir ataskaitos

Gavę Mokėjimų, kuriuos apdorojate per „SumUp“, pinigus, jums priklausančią sumą (toliau – Išmoka) pervedame į Piniginę. Galite pasirinkti Išmokas automatiškai nukreipti į su jūsų „SumUp“ paskyra susietą banko sąskaitą. Prieš kiekvieną Išmoką iš Mokėjimo lėšų išskaitysime už mūsų paslaugas taikomus mokesčius. Mūsų dabartiniai mokesčiai už Mokėjimo paslaugas yra nurodyti Mokesčių grafike mūsų svetainėje (toliau – Mokesčių grafikas). Išmokų nuostatas galite pakeisti savo Paskyros profilyje arba susisiekę su klientų aptarnavimo skyriumi el. pašto adresu [email protected].

Jums pateikiame mėnesines „SumUp“ paskyros ataskaitas. Jūs sutinkate, kad Mokesčių informaciją, jei įmanoma, pateiktume bendrai pagal prekės ženklą, programą, mokėjimo priemonių kategorijas ir operacijai taikomus tarpbankinių mokesčių tarifus.

Jūs sutinkate, kad galime apibendrinti informaciją apie mokestį pagal prekės ženklą, programą, mokėjimo priemonių kategorijas ir tarpbankinių mokesčių tarifus, taikomus operacijai, jei taikoma.

9. „SumUp“ piniginė ir Kortelė

Suteikiame jums su Paskyra susietą Piniginę, kad galėtume pervesti Išmokas, kaip nurodyta 8 dalyje. Taip pat galime išduoti su jūsų Paskyra susietą Kortelę. Jūsų sutikimą su šiomis Mokėjimo sąlygomis „SumUp“ traktuoja kaip jūsų prašymą išduoti Kortelę ir atidaryti Piniginę, todėl po šio prašymo „SumUp“ jums atidaro Piniginę ir jūsų Paskyroje nurodytu fiziniu adresu (taikoma fizinėms Kortelėms) arba el. pašto adresu (taikoma virtualioms Kortelėms) atsiunčia Kortelę. Jums aktyvavus gautą Kortelę, šis veiksmas traktuojamas kaip papildomas Kortelės užsakymo patvirtinimas.

Už naudojimąsi Pinigine ir (arba) Kortele gali būti taikomi mokesčiai. Dabartinių mokesčių grafiką (toliau – Mokesčių grafikas) rasite mūsų svetainėje.

Jei jums neišduota Kortelė ir norite aktyvuoti šią funkciją arba norite aktyvuoti su jūsų Pinigine susijusias papildomas funkcijas, susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi el. pašto adresu [email protected].

9a. Piniginės naudojimas

Į Piniginę (kuri dar vadinama „SumUp“ sąskaita) galima pervesti pardavimo išmokas. Taip pat galime sudaryti galimybę į Piniginę pervesti pinigus tiesiogiai banko pavedimu arba atliekant mokėjimą kredito ir debeto kortelėmis. Į Piniginę lėšas gali pervesti ir trečiosios šalys. Jei į Piniginę pervedate ir (arba) gaunate lėšas, pinigus į Piniginę įskaitome, kai tik gauname jūsų mokėjimą. 

Kai į Piniginę pervedamos lėšos, jos konvertuojamos į elektroninius pinigus. 

Jei lėšas į jūsų Piniginę įskaitome dėl techninės klaidos, turime teisę tokią klaidą ištaisyti ir šias lėšas iš Piniginės nurašyti be atskiro jūsų sutikimo, tačiau, jums paprašius, pateiksime atitinkamą paaiškinimą. Jei lėšas į jūsų Piniginę įskaitome dėl mokėtojo klaidos, jūs bendradarbiaujate su mumis ir padedate išsiaiškinti situacijos aplinkybes bei pašalinti pasekmes. Jei gauname mokėjimą, pagal kurį lėšos negali būti įskaitytos į jūsų Piniginę (pvz., jūsų paskyra uždaryta), ne vėliau kaip per dvi (2) darbo dienas lėšas grąžiname mokėtojui.

Piniginėje laikomą lėšų likutį galite bet kada pervesti į savo banko sąskaitą, t. y. atlikti elektroninių pinigų pavedimą; tačiau tokiems pervedimams taikoma saugumo ir kovos su sukčiavimu kontrolė, todėl prieš atliekant operaciją gali tekti patvirtinti savo tapatybę arba pateikti kitą patvirtinančią informaciją.

Nei jūsų „SumUp“ paskyra, nei „SumUp“ sąskaita nėra banko sąskaita ir joms netaikoma kompensavimo schema. Paskyroje arba Piniginėje laikomos lėšos nėra indėlis ir už jį neskaičiuojamos palūkanos. 

Šiose Sąlygose jus informuojame, o jūs sutinkate, kad mes turime teisę iš jūsų Piniginės išskaičiuoti lėšas ir sumažinti jūsų Piniginės likutį, kad galėtume:

  • Vykdyti Jūsų prašymus dėl išmokėjimų ar kitų lėšų pervedimo;

  • padengti mokesčius už operacijas ir kitus, su naudojimusi Mokėjimo paslaugomis susijusius mokesčius, kaip nurodyta Mokesčių grafike;

  • padengti visus kitus jūsų mokėjimų įsipareigojimus mums pagal šias Mokėjimo sąlygas.

9b. Kortelės naudojimas

Kortelę išduoda „SumUp“ pagal iš „Mastercard Europe S/A“ gautą licenciją ir ji gali būti išduota fizine arba virtualia forma. Kortelė išduodama siekiant palengvinti prieigą prie jūsų Piniginėje esančių elektroninių pinigų ir ja galima atsiskaityti už prekes ir paslaugas visur, kur yra „Mastercard“ priėmimo simbolis – tiek parduotuvėse, tiek nuotoliniu būdu (pavyzdžiui, internetu) – arba išsiimti grynųjų pinigų bet kuriame bankomate, kuris pažymėtas „Mastercard“ logotipu. 

Jūs neprivalote naudotis Kortele.

Kortelės siunčiamos Paskyroje užregistruotu fiziniu adresu (taikoma fizinėms Kortelėms) arba el. pašto adresu (taikoma virtualioms Kortelėms).

Kortelė galioja iki paskutinės ant Kortelės nurodytų metų ir mėnesio dienos. Pasibaigus Kortelės galiojimui, „SumUp“ išduoda naują Kortelę, nebent prieš trisdešimt (30) dienų iki Kortelės galiojimo termino pabaigos informuojate mus apie naujos Kortelės atsisakymą. Visus su naujos Kortelės išdavimu susijusius mokesčius nuskaitome iš jūsų Piniginės, o naują Kortelę išsiunčiame Paskyroje nurodytu fiziniu adresu (taikoma fizinėms Kortelėms) arba el. pašto adresu (taikoma virtualioms kortelėms).

Kad galėtumėte naudoti Kortelę, turite ją aktyvuoti. Aktyvavę Kortelę, turite nustatyti PIN kodą. PIN kodo neužsirašykite ir nelaikykite el. būdu nesaugioje vietoje. Nelaikykite PIN kodo kartu su Kortele ar mobiliuoju įrenginiu. Niekada niekam neatskleiskite savo PIN kodo, o jį įvesdami įsitikinkite, kad niekas negali jo nužiūrėti.

Pagal taikomus teisės aktus ir reglamentus privalome gauti, patikrinti ir įrašyti tam tikrą informaciją apie visus savo klientus. Kol šis procesas nebus atliktas, jūsų naudojimasis Kortele gali būti iš dalies arba visiškai apribotas. Naudojantis Kortele taip pat visada taikomos sukčiavimo prevencijos priemonės – jus apie tai iš anksto įspėjus arba ne.

Į Kortelę pervestos lėšos saugomos jūsų Piniginėje kaip elektroniniai pinigai.

Už pirkinius atsiskaitydami Kortele, jūs pateikiate prašymą panaudoti jūsų Piniginėje esančius elektroninius pinigus. Jei Kortelės operacija apdorojama kita nei jūsų Piniginės valiuta, Tinklai operacijos sumą konvertuoja į „SumUp“ operacijų valiutą (EUR) pagal atitinkamos Kortelės operacijos apdorojimo dieną taikomą atitinkamo tinklo nustatytą tarpbankinį valiutos kursą, o paskui, jei reikia, „SumUp“ sumą eurais konvertuoja į jūsų Piniginės valiutą pagal atitinkamą Europos Centrinio banko skelbiamą ir atitinkamą „SumUp“ operacijos apdorojimo dieną galiojantį valiutos kursą.

Atsiskaitant Kortele, tam tikrais atvejais gali tekti patvirtinti operaciją, pateikiant Kortelės duomenis (pvz., vardą ir pavardę, kortelės numerį, galiojimo laiką, CVV2 / CVCV2 kodą (skaičiai kortelės kitoje pusėje) arba atliekant tam tikrus veiksmus mokėjimo vietoje. Be to, prieš atliekant kai kurias Kortelės operacijas gali prireikti papildomo saugumo patikrinimo naudojant „Mastercard 3D Secure“ sistemą. Gali būti, kad reikės atsakyti į saugos klausimus, patvirtinti operaciją naudojant SMS žinute ar el. laišku gautą patvirtinimo kodą arba atitinkamu įrenginiu nuskaitant piršto atspaudą.

Saugumo sumetimais galime apriboti Kortele atliekamų operacijų skaičių. Negalite naudoti Kortelės neteisėtai operacijai atlikti.

„SumUp“ pasilieka teisę anuliuoti Kortelę, jei ji neaktyvuota arba nenaudojama dvylika (12) mėnesių (įskaitant Kortelės atnaujinimą pasibaigus jos galiojimo laikui). Tokiu atveju jus informuojame ne vėliau kaip prieš trisdešimt (30) dienų ir paskui anuliuojame Kortelę, nebent ją aktyvuojate arba pradedate naudoti per įspėjamąjį laikotarpį.

10. Pervedimai

„SumUp“ taip pat gali suteikti jums galimybę pervesti lėšas iš savo Piniginės į kitos „SumUp“ paskyros Piniginę arba banko sąskaitą, t. y. panaudoti savo elektroninius pinigus. Norėdami pervesti Piniginės likutį į kitą „SumUp“ paskyrą arba banko sąskaitą, prisijunkite prie savo Paskyros naudodami unikalų naudotojo vardą ir slaptažodį ar kitus atitinkamus prisijungimo duomenis, ir vadovaukitės pateikiamomis instrukcijomis, įskaitant nurodymą pateikti gavėjo duomenis. 

Kad jūsų prašymu galėtų pervesti lėšas, „SumUp“ taiko papildomas saugumo priemones ir papildomą tapatybės ir pervedimo operacijos autentiškumo patvirtinimo būdą. Su jūsų Paskyra susietas išmanusis telefonas ir kartu naudojami personalizuoti saugumo požymiai, pvz., PIN kodas ar slaptažodis, yra papildomas autentiškumo patvirtinimo būdas. Kad galėtumėte autorizuoti pervedimus iš Piniginės, turite naudoti abu pirmiau minėtus dalykus.

Jūs esate atsakingi už tai, kad būtų įvesta teisinga reikiama gavėjo mokėjimo informacija. Įvedus klaidingą informaciją, pervedimas gali būti nesėkmingas, jis gali užtrukti arba gali būti prarastos lėšos. Mes jokiomis aplinkybėmis nesame atsakingi už įvedus klaidingą mokėjimo informaciją patirtus nuostolius. Neprivalome tikrinti, ar gavėjo sąskaitos numeris atitinka gavėjo vardą ir pavardę. Jei operaciją apdorojame naudodami jūsų pateiktus gavėjo duomenis, mes neprisiimame jokios atsakomybės, tačiau, žinoma, prireikus, dedame visas pastangas ir padedame atsekti mokėjimą bei susigrąžinti lėšas (galime taikyti papildomą mokestį). 

Prieš patvirtinant prašymą atlikti pervedimą, paskyroje rodoma ši išsami informacija:

  • sandorio šalies mokėjimo duomenys;

  • kitai sandorio šaliai norima pervesti pinigų suma; ir

  • visi taikomi mokesčiai.                      

Mums gavus jūsų prašymą atlikti pervedimą, nebegalite jo atšaukti. Jūsų užklausa laikoma patvirtinta, kai tik pateikiate mums pirmiau nurodytą informaciją. Pinigus iš jūsų Piniginės į kitos „SumUp“ paskyros Piniginę arba banko sąskaitą pervedame iš karto, kai tik gauname jūsų prašymą atlikti pervedimą. Gavę jūsų prašymą atlikti pervedimą iš jūsų Piniginės į kitos „SumUp“ paskyros Piniginę, nedelsdami pinigus pervedame į kitos „SumUp“ paskyros Piniginę, nebent pervedimas sustabdomas dėl šiose Mokėjimo sąlygose arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytų priežasčių. Pervedimai į banko sąskaitas gali užtrukti nuo 3 iki 5 darbo dienų, priklausomai nuo paslaugos teikėjo. Pervesti gali nepavykti, jei: 

  • jūsų instrukcijos yra neišsamios arba neaiškios

  • pastebėta su jumis arba gavėju susijusi įtartina veikla;

  • pervedimas pažeistų galiojančius įstatymus, reglamentus, taisykles arba šias Mokėjimo sąlygas;

  • pervedama suma yra didesnė nei jūsų mokėjimo limitas arba Piniginėje esantis lėšų likutis.

Pirmiau nurodytais atvejais mes siekiame apginti teisėtus jūsų, mūsų ir (arba) kitų asmenų interesus, todėl neatsakome už jokius nuostolius, atsirandančius dėl atsisakymo vykdyti pervedimą ar pavėluoto pervedimo įvykdymo. Dėl pirmiau nurodytų objektyvių priežasčių atmestas pervedimo prašymas laikomas mūsų negautu.

Laikydamiesi saugumo ir reguliavimo reikalavimų, pasiliekame teisę savo nuožiūra nustatyti ribotą pervedimų skaičių ir (arba) pervedamos sumos limitą. 

11. Lėšų apsauga

Sumą, kurią esame jums skolingi, įskaitant jūsų Piniginės likutį, laikome atskirai nuo savo lėšų, t. y. atskiroje banko sąskaitoje, bet kartu su kitoms „SumUp“ paskyroms priklausančiomis lėšomis. Tokios lėšos yra apsaugotos pagal mūsų teisinius ir reguliavimo įsipareigojimus. Mums tapus nemokiems, visos mūsų gautos lėšos yra apsaugotos nuo mūsų kreditorių pretenzijų.

12. Atviroji bankininkystė 

Galime jums sudaryti sąlygas leisti atvirosios bankininkystės ir trečiųjų šalių paslaugų teikėjams pasiekti jūsų Paskyros informaciją arba, vadovaujantis jūsų nurodymais ir taikomais reguliavimo reikalavimais, atlikti mokėjimus jūsų vardu. Tokiems paslaugų teikėjams mokėjimus atlikti turi būti leidžiama pagal įstatymus ir dažnai tokie paslaugų teikėjai turi būti patvirtinti oficialių reguliavimo institucijų, pavyzdžiui, Lietuvos banko. Prieš suteikdami leidimą tokiems paslaugų teikėjams, įsitikinkite, kad jie turi reikiamų institucijų įgaliojimą ir yra patikimi.

Iš jūsų leidimą turinčių atvirosios bankininkystės ar trečiųjų šalių paslaugų teikėjų gautos mokėjimo užklausos traktuojamos taip, lyg jas mums siunčiate jūs, ir joms taikomos šios Mokėjimo sąlygos. Jei tikitės, kad atvirosios bankininkystės ar trečiosios šalies paslaugų teikėjai jūsų vardu atliks mokėjimą, o jie jo neatlieka, mes už neįvykdytą mokėjimą atsakomybės neprisiimame. Jei norite panaikinti atvirosios bankininkystės ar trečiosios šalies paslaugų teikėjui suteiktą teisę pasiekti jūsų Paskyrą ir (arba) atlikti mokėjimus jūsų vardu, susisiekite su mumis arba šių paslaugų teikėju.

13. Ribojimai

Jūs privalote laikytis visų mūsų Bendrosiose sąlygose ir šiose Mokėjimo sąlygose nustatytų su jūsų naudojimusi Mokėjimo paslaugomis susijusių nuostatų. Be to, sutinkate Mokėjimo paslaugų nenaudoti prekėms, paslaugoms ar verslo veiklai, kuri a) yra neteisėta arba galimai neteisėta (įskaitant suklastotus, pavogtus ar nesąžiningu būdų įgytus produktus) arba b) neatitinka visų galiojančių įstatymų ar taisyklių (įskaitant, be apribojimų, vartotojų apsaugos įstatymus, produktų saugos įstatymus, intelektinės nuosavybės įstatymus ir prekybos reglamentus bei eksporto kontrolę). 

„SumUp“ gali savo nuožiūra nuspręsti, ar jūsų naudojimasis Mokėjimo paslaugomis nepažeidžia Bendrosiose sąlygose arba šiose Mokėjimo sąlygose nustatytų apribojimų. Mes pasiliekame teisę sustabdyti arba nutraukti jūsų Paskyrą ir (arba) prieigą prie Mokėjimo paslaugų, jei nustatome arba pagrįstai įtariame, kad buvo padarytas pažeidimas. Jei pateikiate mums arba bandote mums pateikti Mokėjimą, kuris, mūsų nuomone, pažeidžia Bendrąsias sąlygas arba šias Mokėjimo sąlygas, arba įstatymus ir (arba) sukelia žalą mums, kitiems mūsų Mokėjimo paslaugų naudotojams ar mūsų partneriams (įskaitant, be apribojimų, sukčiavimą, žalą prekės ženklui ar reputacijai arba nusikalstamus veiksmus), pasiliekame teisę Mokėjimo nepatvirtinti, jį sustabdyti arba atšaukti; uždaryti arba sustabdyti jūsų Paskyrą; pranešti apie operaciją atitinkamai teisėsaugos institucijai; ir (arba) reikalauti iš jūsų žalos atlyginimo ar kitokios žalos kompensacijos.

Be to, pasiliekame teisę blokuoti, laikinai sustabdyti arba atšaukti jūsų Kortelę arba Piniginę, jei atsižvelgdami į savo politiką ir procesus nustatome, mūsų pagrįstu manymu, apgaulingą, įtartiną ar nusikalstamą veiklą ar bet kokią kitą mūsų Bendrųjų sąlygų ir (arba) šių Mokėjimo sąlygų neatitinkančią veiklą. Prireikus jūsų Kortelę arba Piniginę užblokuoti, laikinai sustabdyti ar atšaukti, jei nėra objektyviai pagrįstų saugumo priežasčių ir tai nėra neteisėta, jus apie užblokuotą, sustabdytą ar atšauktą Kortelę arba Piniginę, jei įmanoma, informuojame prieš Kortelę arba Piniginę užblokuojant, sustabdant arba atšaukiant, arba vėliausiai iškart po to, kai jūsų Kortelė arba Piniginė yra užblokuota, sustabdyta arba atšaukta. Pasinaudodami šia teise, neprisiimame jokių įsipareigojimų dėl to, kad negalite naudotis Kortele arba joje ir (arba) Piniginėje esančiais pinigais.

Taip pat turime teisę atlikti tyrimą arba išspręsti bet kokį su Paskyra susijusį nebaigtą ginčą ir tą darydami, tiek laiko, kiek reikės, galime apriboti prieigą prie jūsų lėšų. Taip pat galime apriboti prieigą prie jūsų lėšų, jei to reikalaujama įstatymu arba teismo nurodymu.

14. Jūsų įsipareigojimai

Jūs sutinkate nepriimti Mokėjimų, jei naudojamoje mokėjimo kortelėje nėra visų to tipo kortelei būdingų elementų, jei atrodo, kad mokėjimo kortelė suklastota arba pažeista arba jei pasibaigęs mokėjimo kortelės galiojimo laikas.

Be mūsų leidimo jokiam Mokėjimui negalite nustatyti minimalios Mokėjimo operacijos sumos, kuri būtų didesnė nei 1,00 EUR (arba atitinkama suma vietine valiuta). Be to, Kortelių turėtojams sudarysite bent tokias pardavimo sąlygas, kokias sudarote klientams, už jūsų prekes ir (arba) paslaugas atsiskaitantiems grynaisiais pinigais, ir netaikysite Kortelių turėtojams jokių papildomų mokesčių ar priemokų.

Turite stebėti savo Paskyrą bei Mokėjimų istoriją ir atitinkamam Kortelės turėtojui grąžinti per klaidą gautą Mokėjimo sumą arba neteisingai nuskaitytą perteklinę Mokėjimo sumą.

Jei to reikalaujama teisės aktais arba Tinklo taisyklėmis, Kortelės turėtojui pateiksite popierinį Mokėjimo kvitą. Be to, Kortelių turėtojams galite suteikti galimybę kvitą gauti el. paštu arba tekstine žinute (bet ne vietoj popierinio kvito, jei to reikalaujama teisės aktais).

Jūs privalote nedelsdami peržiūrėti visas mūsų pateiktas ataskaitas (pvz., sąskaitas faktūras ar atsiskaitymo ataskaitas), taip pat atsiskaitymus, pinigų grąžinimus, mokėjimų grąžinimus ar bet kokias kitas operacijas, sumokėtas ar apmokestintas jums arba Kortelės turėtojui. Privalote nedelsdami, ne vėliau kaip per dvidešimt penkias (25) darbo dienas nuo netikslios ar neišsamios ataskaitos gavimo arba atitinkamo mokėjimo datos pateikti prieštaravimą. Laiku nepateikus prieštaravimo, tai bus laikoma patvirtinimu, nebent mes padarėme klaidą. Jei padarėme klaidą, jūs privalote apie tai mums pranešti nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per trylika (13) mėnesių nuo mokėjimo operacijos, su kuria susijusi klaida, nurašymo datos (kaip nurodyta toliau 18 skyriuje (toliau – „Klaidos ir neteisėti mokėjimai“). Pasiliekame teisę pakartotinai išduoti pataisytas ataskaitas arba ištaisyti bet kokius mokėjimus pasibaigus šiam terminui. Išskyrus įstatymų reikalaujamus atvejus, tik jūs būsite atsakingi už visų Mokėjimų ir kitų duomenų, susijusių su jūsų Paskyra ir naudojimusi Paslaugomis, įrašų saugojimą.

Visą iš mūsų gautą „SumUp“ reklaminę medžiagą savo verslo patalpose pastatote gerai matomoje vietoje. Šią reklaminę medžiagą gali sudaryti jūsų parduotuvei, prekyvietei arba automobilio stiklui skirti lipdukai su „SumUp“ logotipu ir (arba) Tinklo logotipai, ženklai ar skrajutės, kuriuos būtina naudoti laikantis Tinklų reikalavimų, teisės aktų arba „SumUp“ sąlygų.

15. Rezervas

Siekdami užtikrinti savo mokėjimo įsipareigojimų pagal šias Mokėjimo sąlygas vykdymą, jūs pripažįstate ir sutinkate, kad mes turime teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra laikinai sulaikyti jums mokėtinas Išmokas ir kaupti rezervą (toliau – Rezervas). Rezervas naudojamas mūsų naudai kaip užstatas ir mes turėsime teisę be išankstinio įspėjimo surinkti ir iš Rezervo padengti visas sumas, kurias esate mums skolingi pagal šias Sąlygas, įskaitant neigiamą Paskyros likutį.

Jei esate mums skolingi ir skolinga suma yra didesnė nei Rezervo likutis, jūs nedelsdami, bet ne vėliau kaip per tris (3) darbo dienas nuo mūsų pareikalavimo, sumokate mums Rezervą viršijančią skolos sumą. Jūs aiškiai suteikiate mums leidimą iš jūsų Piniginės arba banko sąskaitos ir (arba) kredito kortelės ar banko sąskaitos, naudotos perkant bet kurį iš mūsų Skaitytuvų, nurašyti bet kokias mums skolingas sumas, įskaitant visus kaštus ir išlaidas, susijusius su šių sumų surinkimu, arba išskaityti tokias sumas iš jums mokėtinų Išmokų. Jei, mums pareikalavus, nesumokate visos mums skolingos sumos, tai laikoma esminiu šių Mokėjimo sąlygų pažeidimu ir jūs padengiate visas su tokių sumų surinkimu susijusias išlaidas, įskaitant advokato mokesčius ir išlaidas, surinkimo agentūros mokesčius ir visas taikomas palūkanas, net tuo neapsiribojant.

16. Atgaliniai nuskaitymai

Mokėjimo suma gali būti iš jūsų Paskyros nuskaityta, jei Mokėjimas a) yra užginčijamas, jį dėl kokios nors priežasties atšaukia atitinkamas Tinklas, mūsų Aptarnaujantysis partneris, Kortelės turėtojas ar bet kuri iš mūsų paskirtų finansų įstaigų; b) nebuvo autorizuotas; arba c) turime pagrindo manyti, kad Mokėjimas nebuvo autorizuotas, yra neteisėtas, įtartinas arba pažeidžia šias Sąlygas (toliau – Atgalinis nuskaitymas).

Sutinkate, paprašyti ir savo sąskaita, mums padėti ištirti bet kokį atgalinio nuskaitymo atvejį ir (arba) bet kurį jūsų Mokėjimą, apdorotą naudojantis Paslaugomis. Jūs pripažįstate, kad laiku mums nepadėjus, įskaitant reikalingų dokumentų pateikimą ne vėliau kaip per dešimt (10) darbo dienų nuo mūsų prašymo, gali lemti neatšaukiamą atgalinį nuskaitymą. Pasiliekame teisę imti mokestį už bet kokių atgalinių nuskaitymų tyrimą ir (arba) tarpininkavimą; visi šie mokesčiai nurodyti mūsų svetainėje.

Jei ginčo dėl Atgalinio nuskaitymo aptarnaujantysis bankas arba Tinklas neišsprendžia jūsų naudai arba jei nusprendžiate atgalinio nuskaitymo operacijos neužginčyti, pasiliekame teisę a) surinkti iš jūsų pradinę Mokėjimo sumą bei mokesčius ir b) grąžinti pradinę Mokėjimo sumą Kortelės turėtojui.

Jei nustatome, kad atliekate pernelyg daug atgalinio nuskaitymo operacijų, galime atidėti Išmokų pervedimą į jūsų Piniginę arba banko sąskaitą, nustatyti pagrįstai apskaičiuotą Rezervą, kad galėtume padengti numatomų atgalinių nuskaitymų sumas ir susijusius mokesčius, arba nutraukti ar sustabdyti Paslaugų teikimą ir uždaryti jūsų Paskyrą.

17. Pinigų grąžinimas

Vadovaudamiesi šiomis Mokėjimo sąlygomis ir priimdami Mokėjimus naudodamiesi mūsų Mokėjimo paslaugomis, per savo Paskyrą, laikydamiesi šių Mokėjimo sąlygų reikalavimų ir Tinklo taisyklių, jūs apdorojate grąžinimus ir grąžinate sumokėtus pinigus.

Be kita ko, Tinklo taisyklės reikalauja pirkimo metu pasiūlyti ir atskleisti sąžiningą grąžinimo bei atšaukimo politiką ir už Mokėjimus nesiūlyti grąžinti grynųjų pinigų, nebent to reikalauja įstatymas, ir nepriimti grynųjų pinigų ar kitų vertingų prekių Mokėjimo grąžinimui atlikti. Grąžinama suma turi apimti atitinkamus grąžintinus mokesčius ir negali viršyti pirminės Mokėjimo sumos.

Keitimo, dalinio grąžinimo arba klaidingo Mokėjimo ar Mokėjimo sumos atveju galite grąžinti visą pradinio Mokėjimo sumą arba dalį, atitinkančią grąžintą ar klaidingą Mokėjimo sumą per Programėlę, Svetainę ar Skaitytuvą. Lėšų grąžinimas, apdorotas naudojant jūsų Paskyrą, yra leidžiamas iki trisdešimt (30) dienų nuo mokėjimo inicijavimo dienos. Mes surenkame iš jūsų pradinę Mokėjimo sumą ir Mokesčius, o grąžintiną Mokėjimo sumą grąžiname Kortelės turėtojui.

Jei nustatome, kad apdorojate pernelyg daug grąžinimų, galime išjungti grąžinimo funkciją ir (arba) imtis kitų su Paskyra susijusių veiksmų.

18. Klaidos ir Neteisėti mokėjimai

Jūs esate atsakingi už visas patvirtintas operacijas ir mokesčius, patirtus naudojant Piniginę ir Kortelę. Jei leidžiate kitam asmeniui naudotis savo Kortele, Kortelės numeriu, PIN kodu, Pinigine, Paskyra, „SumUp“ sąskaita, slaptažodžiu ar prisijungimo duomenimis, visos tokių asmenų atliktos Piniginės ar Kortelės operacijos laikomos patvirtintomis ir jūs galite būti atsakingi už visus sandorius ir tų asmenų patirtus mokesčius.

Jei manote, kad jūsų Kortelė, Kortelės numeris, PIN kodas, Paskyra, Piniginė arba prisijungimo duomenys pamesti arba pavogti, arba kažkas pervedė arba gali pervesti pinigus iš jūsų Kortelės arba Piniginės be jūsų leidimo, turite nedelsdami susisiekti su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi el. pašto adresu [email protected]. Taip pat per „SumUp“ paskyrą galite laikinai užblokuoti naudojimąsi Kortele. „SumUp“ gavus pranešimą pagal šią Sąlygų dalį, mes privalome užkirsti kelią tolesniam Kortelės arba Piniginės naudojimui.

Jei Kortelė pamesta ar pavogta arba nesugebėjote saugiai, kaip nurodyta šiose Mokėjimo sąlygose, laikyti Kortelės arba Piniginės saugumo požymių, jūsų didžiausia atsakomybė ribojama iki 50 EUR arba atitinkamos sumos vietine valiuta, išskyrus atvejus, kai elgiatės nesąžiningai arba tyčia ar dėl didelio neatsargumo nesilaikote šių Mokėjimo sąlygų, įskaitant pirmiau minėtą pranešimą mums – tuomet esate atsakingi už visus patirtus nuostolius. 

Jei manote, kad galėjome neatlikti arba neteisingai atlikome mokėjimą arba apdorojome nepatvirtintą mokėjimą, turite nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per trylika (13) mėnesių nuo mokėjimo dienos apie tai mums pranešti. Šis terminas netaikomas, jei apie nepatvirtintą arba netinkamai atliktą mokėjimą jūsų neinformavome arba nepasirūpinome tokios informacijos prieinamumu, kaip numatyta šiose Mokėjimo sąlygose ir taikytinuose teisės aktuose.

Jei pranešate mums, kad neįvykdėme arba neteisingai atlikome mokėjimą, dedame visas pastangas siekdami ištirti ir ištaisyti visas nustatytas klaidas. Jei dėl klaidos gaunate mažesnę nei jums priklausančią sumą, skirtumą pervedame į jūsų Paskyrą. Jei dėl klaidos gaunate didesnę nei jums priklausančią sumą, papildomas lėšas nurašome iš jūsų Paskyros.

Jei pranešate apie neteisėtai apdorotą mokėjimą, mes nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip iki darbo dienos, einančios po pranešimo apie neteisėtai apdorotą mokėjimą dienos, pabaigos, grąžiname mokėjimo sumą, įskaitant visus išskaičiuotus Mokesčius. Tai netaikoma, jei turime pagrįstų priežasčių įtarti sukčiavimą, susijusį su tariamai neteisėtu mokėjimu.

19. PCI atitiktis 

Šių Mokėjimo sąlygų galiojimo laikotarpiu privalote laikytis taikomų Mokėjimo kortelių sektoriaus duomenų apsaugos standarto (angl. „Payment Industry Data Security Standard“, PCI-DSS). Visų pirma, turite laikytis PCI-DSS reikalavimų dėl mokėjimo kortelių duomenų saugojimo, apdorojimo ir perdavimo. Informaciją apie PCI-DSS rasite PCI tarybos svetainėje .

20. Mokėjimo sąlygų nutraukimas ir peržiūra

Šios Mokėjimo sąlygos įsigalioja jums su jomis sutikus kartu su Bendrosiomis sąlygomis ir patvirtinus jūsų tapatybę. Jos galioja neribotą laiką ir yra taikomos tol, kol jas nutraukiate jūs arba mes.

Mes turime teisę koreguoti šias Mokėjimo Sąlygas bet kuriuo metu, tai pat pakeisti, panaikinti, nutraukti ar nustatyti sąlygas bet kokiam Mokėjimo Paslaugų aspektui. Siūlomas pakeitimas įsigalioja ne anksčiau kaip po dviejų (2) mėnesių nuo pranešimo apie pakeitimus datos. Jūs suprantate, kad pateikus tokį pranešimą, bus laikoma, kad sutinkate su Mokėjimo sąlygų pakeitimais, nebent nutraukiate naudojimąsi Mokėjimo paslaugomis ir Mokėjimo sąlygomis prieš įsigaliojant pakeitimams. Jei atmetate bet kokius pakeitimus, turite teisę nemokamai ir bet kuriuo metu nutraukti Mokėjimo sąlygas iki pakeitimų įsigaliojimo dienos.

Pasiliekame teisę nedelsiant, be išankstinio įspėjimo, įgyvendinti pakeitimus, jei tai būtina siekiant užtikrinti mūsų sistemų saugumą arba laikytis taikomų įstatymų, taisyklių ir reglamentų, arba, jei pakeitimas susijęs su papildomomis esamų Mokėjimo paslaugų funkcijomis, Mokėjimo paslaugų kaina ar bet kokiais kitais pakeitimas, kurie nesumažina jūsų teisių ir nepadidina jūsų atsakomybės.

Naujausią Mokėjimo sąlygų versiją rasite mūsų svetainėje. 

Pasiliekame teisę nutraukti Mokėjimo sąlygas įspėję prieš du (2) mėnesius arba, atsižvelgdami į taikomus įstatymus, nedelsiant, jei: a) pažeidžiate bet kurią šių Mokėjimo sąlygų nuostatą arba bet kurią kitą nuostatą, taikomą konkrečioms Mokėjimo paslaugoms, kurioms galioja atskiros sąlygos, įskaitant, be apribojimų, Tinklo taisykles; b) turime pagrindo manyti, kad jūs pažeidžiate jums naudojantis Mokėjimo paslaugomis taikomą bet kurį įstatymą ar reglamentą; c) turime pagrindo manyti, kad esate kokiu nors būdu susiję su nesąžininga veikla, pinigų plovimu, terorizmo finansavimu ar kita nusikalstama veikla; d) keliate mums nepriimtiną kredito ar sukčiavimo riziką; arba e) turime pagrindo manyti, kad jūsų Paskyra / Piniginė / Kortelė yra pažeista arba kitaip kelia pavojų saugumui.

Jei šios Mokėjimo sąlygos nutraukiamos ir (arba) sustabdomas naudojimasis Paskyra, jūs nedelsdami sumokate visas mums proporcingai pagal šias Mokėjimo sąlygas iki Mokėjimo sąlygų nutraukimo skolingas sumas, o mes atitinkamai sumokame jums pagal šias Mokėjimo sąlygas skolingas sumas. Taip pat turime teisę sulaikyti Rezervą, kol bus galutinai sumokėtos visos skolingos sumos, įskaitant galimus atgalinius nuskaitymus, tačiau bet kuriuo atveju ne ilgiau kaip trylika (13) mėnesių nuo nutraukimo įsigaliojimo datos.

21. Skundų sprendimas

Bet kokius skundus dėl Mokėjimo paslaugų pirmiausia reikia adresuoti mums, susisiekus su „SumUp“ klientų aptarnavimo skyriumi el. pašto adresu [email protected]. Visiems skundams taikoma mūsų skundų nagrinėjimo tvarka. 

Daugeliu atvejų į skundą išsamiai atsakome el. paštu arba naudodami kitą patvariąją laikmeną per penkiolika (15) darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. Išskirtinėmis aplinkybėmis, kai negalime visiškai atsakyti į jūsų skundą, apie tai jus informuojame, nurodydami vėlavimo priežastis ir terminą, per kurį gausite išsamų atsakymą, ir kuris bet kuriuo atveju bus per trisdešimt penkias (35) darbo dienas nuo jūsų skundo gavimo dienos.

Mums adresuotų skundų tvarkymas visada yra nemokamas.

Jei jūsų netenkina mūsų galutinis atsakymas arba mes neatsakome, visada galite kreiptis į Lietuvos banką su prašymu apginti jūsų teises ir teisėtus interesus, kurie, jūsų nuomone, buvo pažeisti. Šiuos skundus galima pateikti raštu arba elektroninėmis priemonėmis šiais adresais: i) Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, [email protected], ir (arba) ii) Žalgirio g. 90, Vilnius, el. p. [email protected]. Skundai turi būti pateikiami lietuvių arba anglų kalbomis.

Šioms Mokėjimo sąlygoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai. Dėl Mokėjimo sąlygų ar Mokėjimo paslaugų teikimo kylančios arba su jomis susijusios pretenzijos, kurių nepavyksta išspręsti per mūsų klientų aptarnavimo skyrių, gali būti adresuojamos Lietuvos bankui, kaip nurodyta pirmiau. Tuo atveju, jeigu jūs neturite teisės arba nusprendžiate Lietuvos bankui skundo neteikti, susitariama, kad Lietuvos Respublikos teismai turi išimtinę jurisdikciją nagrinėti bet kokius dėl šių Mokėjimo sąlygų kylančius ar su jomis susijusius reikalavimus.