SumUp maksājumu noteikumi

Spēkā 07.02.2022.

Piezīme: lūdzu, izdrukājiet šī dokumenta kopiju un saglabājiet to turpmākai atsaucei.

Lai izmantotu SumUp maksājumu un elektroniskās naudas pakalpojumus, kā aprakstīts tālāk (“Maksājumu pakalpojumi”), jūs piekrītat ievērot SumUp Vispārīgos noteikumus (“Vispārīgie noteikumi”), šos Maksājumu noteikumus un visus citus noteikumus un politikas, kas attiecas uz konkrētiem Pakalpojumiem (kā definēts Vispārīgajos noteikumos), kurus varat izmantot. Šie Maksājumu noteikumi ir Papildu noteikumi un kopā ar Vispārīgajiem noteikumiem ir daļa no juridiskā līguma starp jums un SumUp EU Payments UAB (“SumUp”, “mēs”, “mūs”). Ja vien šeit nav noteikts citādi, ar lielajiem burtiem rakstītajiem terminiem ir tāda pati nozīme kā Vispārīgajos noteikumos. 

Maksājumu pakalpojumus nodrošina SumUp EU Payments UAB, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas reģistrēta Viļņā, Lietuvā, un kuras reģistrācijas numurs ir 305074395. 

Uzņēmumu SumUp EU Payments UAB Lietuvas Banka ir pilnvarojusi kā elektroniskās naudas iestādi (licence Nr. 56, izsniegta 2019. gada 27. augustā). Elektroniskās naudas iestādes licence, kas izsniegta uzņēmumam SumUP, ir publicēta Lietuvas Bankas oficiālajā tīmekļa vietnē un ir pieejama tālāk redzamajās saitēs: 

angļu valodā: https://www.lb.lt/en/frd/view_license?id=1879

lietuviešu valodā: https://www.lb.lt/lt/frd-licencijos/view_license?id=1879

Uzņēmums SumUp ir iekļauts publiskajā sarakstā “Elektroniskās naudas iestādes, kurām ir izsniegta elektroniskās naudas iestādes licence”, ko uztur Lietuvas Banka un kas ir publicēts Lietuvas Bankas oficiālajā tīmekļa vietnē. Sarakstu var atrast, izmantojot šo saiti: https://www.lb.lt/en/sfi-financial-market-participants?ff=1&market=1&type%5B%5D=7&business_form%5B%5D=32.

Uzņēmuma SumUp darbību uzrauga Lietuvas Banka, kuras adrese ir Gedimino avenue 6, LT-01103, Viļņa, Lietuvas Republika, tālruņa Nr.: +370 800 50 500. Plašāka informācija par Lietuvas Banku ir pieejama tās oficiālajā tīmekļa vietnē: https://www.lb.lt/en/.

Ar SumUp var sazināties pa e-pastu: [email protected].

Ir svarīgi, lai jūs saprastu savus pienākumus saskaņā ar šiem Maksājumu noteikumiem. Rūpīgi izlasiet noteikumus, pirms tos pieņemat.

Ar šo jūs tiekat informēts par Lietuvas Republikas likuma par maksājumiem 3. panta 7. punktā noteiktajiem izņēmumiem, kas ļauj uzņēmumam SumUp kā maksājumu pakalpojuma sniedzējam un jums kā maksājumu pakalpojuma saņēmējam, kas nav patērētājs, novirzīties no Lietuvas Republikas likuma par maksājumiem III sadaļas (tostarp 13. panta, kurā uzskaitītas prasības pamatnolīguma noslēgšanai starp maksājumu pakalpojuma sniedzēju un maksājumu pakalpojuma saņēmēju), 4. panta 1. punkta, 4. panta 2. punkta, 4. panta 3. punkta, 11. panta 1. punkta, 11. panta 2. punkta, 11. panta 5. punkta, 29. panta 3. punkta, 36. panta (ciktāl tas attiecas uz termiņu, kurā jāpaziņo par neautorizētiem vai nepienācīgi izpildītiem maksājumu darījumiem), 37., 39., 41., 44., 51., 52. panta nosacījumiem. Ar šo jūs tiekat informēts, un, piekrītot šiem Maksājumu noteikumiem, jūs apstiprināt, ka saprotat, ka šie Maksājumu noteikumi noteiktos gadījumos var novirzīties no likuma nosacījumiem, tostarp, ka šo Maksājumu noteikumu saturs var būt šaurāks, nekā noteikts Lietuvas Republikas likuma par maksājumiem 13. pantā, un piekrītat uzņemties saistības, kas noteiktas šajos Maksājumu noteikumos, kas izklāstīti turpmāk, ieskaitot jebkādas novirzes.

Ja jums ir kādi jautājumi, bažas vai sūdzības par Vispārīgajiem noteikumiem, šiem Maksājumu noteikumiem vai citiem Papildu noteikumiem vai Pakalpojumiem vai arī vēlaties pieprasīt šo Maksājumu noteikumu kopiju, rakstiet SumUp klientu atbalsta dienestam uz [email protected].

1. Vispārīgi 

Mūsu Maksājumu pakalpojumi jums sniedz iespēju pieņemt un apstrādāt maksājumu karšu darījumus (“Maksājums(-i)”), izmantojot dažādus līdzekļus, un/vai izmantot elektroniskās naudas maku (“Maks”), kam ir piesaistīta priekšapmaksas debetkarte (“Karte” ). Jūsu klientu (“Kartes turētājs(-i)”) maksājumus var apstrādāt gan klātienē, izmantojot jūsu saderīgo mobilo ierīci, mūsu Lietotni un/vai mūsu nodrošinātu karšu nolasīšanas ierīci (“Terminālis”), gan attālināti, izmantojot mūsu nodrošinātos tiešsaistes maksājumu veidus.

Sniedzot Maksājumu pakalpojumus, mēs sekmēsim jūsu vārdā veikto Maksājumu apstrādi, ieskaitīsim jūsu Makā līdzekļus, ko būsim saņēmuši no šādiem Maksājumiem, un izmaksāsim šos līdzekļus (atskaitot mūsu Komisijas maksas un visus Atpakaļ iekasētos, atgrieztos, pieprasītos vai citus līdzekļus, kas mums pienākas) saskaņā ar šiem Maksājumu noteikumiem.

Jūs mūs pilnvarojat un mums sniedzat rīkojumu saņemt, turēt un izmaksāt līdzekļus jūsu vārdā atbilstoši šiem Maksājumu noteikumiem. Šis pilnvarojums un rīkojums saglabā pilnu spēku, kamēr netiek slēgts jūsu Konts vai netiek pārtraukta tā darbība.

Mūsu pienākumi saskaņā ar šiem Maksājumu noteikumiem aprobežojas ar to, ka mums ir jānodrošina jums Maks, Karte un jāsniedz Maksājumu pakalpojumi. Mēs izmantosim visus saprātīgos līdzekļus, lai sniegtu jums Maksājumu pakalpojumus bez nesamērīgiem pārtraukumiem. Tomēr mēs pēc sava pamatota ieskata varam apturēt Maksājumu pakalpojumu sniegšanu jums vai ierobežot to ilgumu, lai veiktu uzturēšanas darbus, kā arī tad, ja to nosaka tiesību normas vai neesat izpildījis šajos Maksājumu noteikumos paredzētās būtiski svarīgās saistības vai pastāv pamatotas aizdomas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu.

Mēs esam tiesīgi jebkurā laikā atjaunināt vai mainīt Maksājumu pakalpojumus bez iepriekšēja paziņojuma, un šādas izmaiņas stājas spēkā nekavējoties.

Mēs paturam tiesības iecelt trešo pusi, kas izpilda dažas vai visas mūsu saistības, kas paredzētas šajos Noteikumos.

Mēs neesam puse, kas piedalās tiesiskajās attiecībās starp jums un Kartes turētāju, un mēs neuzņemamies nekādu atbildību par jebko, kas ir saistīts ar jebkādu Maksājumu pamatmērķi, tostarp, bet ne tikai, pārdošanai piedāvāto preču un pakalpojumu kvalitāti un raksturu, pārdošanas cenu, atlaidēm, garantijas nosacījumiem utt. Jūsu uzņēmumam/organizācijai vienmēr jābūt reprezentētai kā no SumUp neatkarīgai vienībai.

2. Konfidencialitāte un privātums

Jūs un mēs uzskatīsim konfidenciālo informāciju, kuru saistībā ar šiem Noteikumiem jūs saņemat no mums vai mēs no jums vai no Kartes turētāja, kā konfidenciālu, jo īpaši neļaujot trešajām pusēm piekļūt šādai konfidenciālai informācijai. Konfidenciāla informācija ir jebkuri mūsu vai jūsu darbības noslēpumi un/vai komercnoslēpumi, kā arī jebkura informācija par Kartes turētāju, kas nav anonīma. Jums un mums ir pienākums ievērot spēkā esošos datu aizsardzības noteikumus un veikt atbilstošus piesardzības pasākumus pret nesankcionētu karšu un Karšu turētāju datu izmantošanu. Šādus datus var glabāt tikai tad un tik ilgi, ja un kamēr tas ir absolūti nepieciešams.

Ja mēs jums pārsūtām Karšu turētāju personas datus, jūs drīkstat izmantot šādus datus tikai tādā apmērā, kāds ir nepieciešams, lai kontrolētu ierobežojumus, apkarotu krāpšanu vai novērstu saistību neizpildi, un jūs nedrīkstat tos izmantot citiem mērķiem, piemēram, profilēšanai (piemēram, pirkšanas uzvedības novērtēšanai) vai pārdošanas un mārketinga pasākumiem, ja Kartes turētājs nav nepārprotami piekritis šādiem lietojumiem. Jūs nedrīkstat izpaust vai izplatīt šādu informāciju trešajai pusei vai izmantot informāciju mārketinga nolūkos, ja vien nesaņemat skaidru Kartes turētāja piekrišanu. Jums ir jāievēro visas atbilstošās datu aizsardzības tiesību normas.

Lai sniegtu jums Maksājumu pakalpojumus, SumUp apstrādā Maksājumu pakalpojumu gala klientu personas datus. Šī apstrāde tiek veikta saskaņā ar SumUp Konfidencialitātes politiku.

3. Tīkli un Pieņēmēju partneri

Maksājumu pakalpojumi sniedz jums iespēju pieņemt maksājumus, kas tiek veikti no kartēm, kuras nodrošina Visa Europe Limited, Mastercard Europe S.A., American Express Limited un citas attiecīgās maksājumu karšu organizācijas (kopā — “Tīkli”). Tīkli ir noteikuši prasības un vadlīnijas (“Tīklu noteikumi”), kas kopā ar šiem Maksājumu noteikumiem un Vispārīgajiem noteikumiem reglamentē to, kā jums nodrošinām Maksājumu pakalpojumus. Saites uz pašreizējiem Tīklu noteikumiem ir pieejamas mūsu Tīmekļa vietnē. Pieņemot šos Maksājumu noteikumus, jūs piekrītat arī ievērot Tīklu noteikumus, ko Tīkli laiku pa laikam var grozīt. Mēs varam pievienot, dzēst vai mainīt Maksājumu pakalpojumus un/vai šos Maksājumu noteikumus pēc vajadzības, lai nodrošinātu atbilstību Tīklu noteikumiem.

Turklāt, lai nodrošinātu mūsu Maksājumu pakalpojumus, mēs esam noslēguši līgumus ar pieņēmējbankas partneriem (“Pieņēmēju partneri”). Saraksts ar Pieņēmēju partneriem, ar kuriem sadarbojamies, lai nodrošinātu Maksājumu pakalpojumus, ir pieejams mūsu Tīmekļa vietnē. Tīklu noteikumos var būt noteikts, ka daļai mūsu tirgotāju ir jānoslēdz atsevišķs līgums ar kādu no mūsu Pieņēmēju partneriem vai Tīkliem atkarībā no Maksājumu apmēra. Ja esat tirgotājs, uz ko attiecas šī prasība, mēs jums par to paziņosim un nodrošināsim atsevišķu līgumu. 

Ja rodas pretrunas starp šiem Maksājumu noteikumiem un Tīklu noteikumiem vai šādu pieņēmēja līgumu, noteicošie būs Tīklu noteikumi vai Pieņēmēja partnera līguma noteikumi.

4. SumUp konts

Lai izmantotu Maksājumu pakalpojumus, jums ir jābūt SumUp kontam, kā aprakstīts Vispārīgo noteikumu 1. sadaļā. Saistībā ar Konta izveidi un izmantošanu varam pārbaudīt jūsu kredītspējas pārbaudi, kā arī varam pieprasīt sniegt papildu dokumentāciju, lai mēs varētu nodrošināt atbilstību spēkā esošajiem tiesību aktiem, regulām un noteikumiem. Lēmumu par to, vai visas nepieciešamās pārbaudes ir veiksmīgi pabeigtas, pieņemsim pilnībā pēc saviem ieskatiem. Mēs paturam tiesības apturēt vai pārtraukt jūsu Konta darbību un/vai ierobežot piekļuvi Maksājumu pakalpojumiem, ja nesniedzat pilnīgu un precīzu informāciju vai neievērojat jebkuru Konta reģistrācijas vai verifikācijas prasību.

5. Karšu maksājumu pieņemšana 

Maksājumu pakalpojumi ietver iespēju pieņemt maksājumus ar karti, izmantojot Termināli, manuāli ievadot maksājumu kartes informāciju vai izmantojot citas mūsu nodrošinātās metodes. Kad pieņemat Maksājumus, izmantojot kādu no mūsu Termināļiem, šis Terminālis tiks izmantots, lai apstrādātu un autorizētu Maksājumus starp maksājumu karti un mūsu serveriem. Maksājumu pakalpojumi var ietvert arī iespēju pieņemt attālinātus maksājumus, tostarp maksājumus, kas veikti, izmantojot maksājumu vārteju vai maksājumu saites, jo jūs nosūtāt saviem klientiem. Saraksts ar mūsu šobrīd pieņemtajām maksājumu kartēm, ko laiku pa laikam varam atjaunināt bez iepriekšēja paziņojuma, ir pieejams mūsu Tīmekļa vietnē.

Noteikti maksājumu veidi Maksājumu pakalpojumu ietvaros var tikt piedāvāti sadarbībā ar trešo pusi (“Partneris”), izmantojot Partnera mobilo lietotni, tīmekļa vietni vai citu programmatūru (“Partnera lietotne”). Šādos gadījumos jūsu attiecības ar Partneri reglamentēs atsevišķas komerciālās attiecības starp jums un Partneri, un mēs būsim atbildīgi tikai par mūsu nodrošināto Maksājumu pakalpojumu daļu Partnera lietotnē. Mēs neesam atbildīgi par to, kā funkcionē Partnera lietotne vai jebkurš cits pakalpojums, ko jums vai Karšu turētājiem sniedz Partneris. Ja starp jums un Partneri būs attiecīga vienošanās, mēs varam arī iekasēt komisijas maksas par pakalpojumu Partnera vārdā, taču nekādos apstākļos mēs nebūsim atbildīgi par nekādu nodokļu ieturēšanu vai maksāšanu saistībā ar jūsu Partnera lietotnes izmantojumu.

6. Alternatīvi maksājumu veidi

Papildus iepriekš aprakstītajiem Maksājumu pakalpojumiem SumUp var piedāvāt funkcionalitāti, kas jums ļauj pieņemt maksājumus no klientiem, izmantojot citus trešo pušu nodrošinātus maksājumu veidus (“Alternatīvi maksājumu veidi”). Alternatīvo maksājumu veidu funkcionalitāti varat integrēt mūsu attālinātajos Maksājumu pakalpojumos, sniedzot iespēju jūsu klientiem atlasīt un izmantot Alternatīvu maksājuma veidu, kad viņi veic maksājumus jums.

Detalizēta informācija par Alternatīvo maksājumu veidu nodrošinātājiem un noteiktiem papildu standartiem, noteikumiem, procedūrām un prasībām, kas attiecas uz Alternatīvajiem maksājumu veidiem (“AMV noteikumi”), ir pieejama mūsu Tīmekļa vietnē un ir iekļauta šajos Maksājumu noteikumos, ciktāl jūs izmantojat Alternatīvo maksājumu veidu funkcionalitāti. Jūs piekrītat vienmēr ievērot AMV noteikumus. Alternatīvo maksājumu veidu nodrošinātāji un AMV noteikumi var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma.

Maksājumus, kas veikti, izmantojot Alternatīvos maksājumu veidus, Alternatīvo maksājumu veidu nodrošinātāji var atgriezt, ja vien AMV noteikumos nav norādīts citādi. Jūsu pienākumi un saistības pret SumUp par jebkuriem atgrieztiem maksājumiem ir tādi paši kā tie, kas jums ir pret mums saistībā ar Atpakaļ iekasētiem līdzekļiem. Alternatīvo maksājumu veidu nodrošinātāji var ietekmēt maksājuma atgriešanu, kas veikts, izmantojot Alternatīvos maksājumu veidus, tādā pašā veidā, kā attiecīgais Tīkls, Pieņēmēja partneris vai jebkura no mūsu izraudzītajām finanšu iestādēm var ietekmēt Atpakaļ iekasēšanu.

Alternatīvo maksājumu veidu pieejamība ir atkarīga no ģeogrāfiskās atrašanās vietas ierobežojumiem. Informāciju par to, kuri Alternatīvie maksājumu veidi ir pieejami jūsu valstī, varat skatīt mūsu Tīmekļa vietnē.

7. Termināļi

Informācija par pieejamajiem Termināļiem un to, kā tos var iegādāties vai iznomāt, ir pieejama mūsu Tīmekļa vietnē

Ja vien nav citas vienošanās, jums nav atļauts pārdot, iznomāt, licencēt vai nodot Termināli trešajai pusei vai atļaut trešajai pusei izmantot Termināli. Tāpat jums nav atļauts nekādā veidā mainīt Termināļa programmatūru vai aparatūru. Jūs nedrīkstat izmantot Termināli nekādiem citiem mērķiem, kas nav Maksājumu pieņemšana.

8. Izmaksa, Komisijas maksas un Pārskati

Kad esam saņēmuši līdzekļus no Maksājumiem, ko apstrādājat, izmantojot SumUp, mēs izmaksājam jums pienākošos summu jūsu Makā (“Izmaksa”). Varat izvēlēties automātiski nosūtīt Izmaksas uz bankas kontu, kas piesaistīts jūsu SumUp kontam. Pirms katras Izmaksas mēs no Maksājuma līdzekļiem atskaitīsim piemērojamās Komisijas maksas par mūsu Pakalpojumiem. Mūsu pašreizējās Komisijas maksas par Maksājumu pakalpojumiem ir norādītas Cenrādī mūsu Tīmekļa vietnē (“Cenrādis”). Izmaksas preferences varat mainīt savā Konta profilā vai rakstot Klientu atbalsta dienestam uz [email protected].

Mēs jums nodrošināsim ikmēneša pārskatus no jūsu SumUp konta. Jūs piekrītat, ka mēs varam apkopot informāciju par Komisijas maksu pēc zīmola, lietošanas, maksāšanas veidu kategorijām un darījumam piemērojamo starpbanku komisijas maksu likmēm, kā piemērojams.

Jūs piekrītat, ka mēs varam apkopot informāciju par Komisijas maksu pēc zīmola, lietošanas, maksāšanas veidu kategorijām un darījumam piemērojamo starpbanku komisijas maksu likmēm, kā piemērojams.

9. SumUp maks un karte

Mēs jums izsniegsim jūsu Kontam piesaistītu Maku, lai sekmētu Izmaksas, kā aprakstīts iepriekš esošajā 8. sadaļā. Mēs varam izsniegt arī jūsu Kontam piesaistītu Karti. Jūsu piekrišanu šiem Maksājumu noteikumiem SumUp uzskatīs par jūsu pieprasījumu izsniegt karti un atvērt Maku, un šāda jūsu pieprasījuma rezultātā SumUp jums atvērs Maku un nosūtīs Karti uz jūsu fizisko adresi, kas norādīta jūsu Kontā (fiziskajām kartēm) vai e-pasta adresi (virtuālajām kartēm). Jūsu veiktā Kartes aktivizēšana pēc tās saņemšanas būs papildu apstiprinājums Kartes pasūtīšanai.

Par Maka un/vai Kartes izmantošanu var tikt piemērotas Komisijas maksas. Informācija par pašreizējām komisijas maksām (Cenrādis) ir pieejama mūsu Tīmekļa vietnē.

Ja jums nav izsniegta Karte un vēlaties aktivizēt šo funkciju vai arī vēlaties aktivizēt papildu funkcijas, kas ir saistītas ar jūsu Maku, lūdzu, rakstiet Klientu atbalsta dienestam uz [email protected].

9a. Maka izmantošana

Jūsu Maks (kas var tikt dēvēts ari par SumUp uzņēmuma kontu), var tikt papildināts, izmantojot no jūsu Maksājumiem saņemtās Izmaksas. Mēs varam arī nodrošināt iespēju Maku papildināt, augšupielādējot tajā līdzekļus tiešā veidā ar kredītkartes vai debetkartes maksājumu vai bankas pārskaitījumu. Varat arī saņemt līdzekļus, kurus trešās personas pārskaita uz jūsu Maku. Ja augšupielādējat/saņemat līdzekļus savā Makā, mēs ieskaitām naudu jūsu Makā, tiklīdz saņemam jūsu maksājumu. 

Kad saņemat līdzekļus savā Makā, tie tiek pārveidoti par elektronisko naudu. 

Ja mēs ieskaitām līdzekļus jūsu Makā tehniskas kļūdas rezultātā, mums ir tiesības kļūdu labot, atvelkot šos līdzekļus no Maka bez atsevišķas jūsu piekrišanas, taču pieprasījuma gadījumā mēs jums sniegsim atbilstošu paskaidrojumu. Ja mēs ieskaitām līdzekļus jūsu Makā maksātāja kļūdas rezultātā, jums ir jāsadarbojas ar mums un jāpalīdz noskaidrot situācijas apstākļi un novērst sekas. Ja mēs saņemam maksājumu un līdzekļus nevaram ieskaitīt jūsu Makā (piemēram, jūsu Konts ir slēgts), mēs atmaksājam līdzekļus maksātājam ne vēlāk kā divu (2) Darba dienu laikā.

Maksā esošo līdzekļu atlikumu varat atgūt savā bankas kontā jebkurā laikā, kas nozīmē elektroniskās naudas atgūšanu; tomēr uz šādu atgūšanu attiecas drošības un krāpšanas novēršanas pārbaudes, un, iespējams, jums būs jāapstiprina sava identitāte vai jāsniedz cita apstiprinoša informācija pirms naudas pārskaitīšanas.

Ne jūsu SumUp konts, ne jūsu SumUp uzņēmuma konts nav bankas konts, un nevienu no tiem neaizsargā kompensācijas shēma. Līdzekļi, kas atrodas jūsu Kontā vai Makā, nav noguldījumi un nepelna procentus. 

Ar šo jums tiek paziņots un jūs piekrītat, ka mums ir tiesības atskaitīt līdzekļus no jūsu Maka un samazināt atlikumu tajā, lai:

  • izpildītu jūsu pieprasījumus par Izmaksām vai citu līdzekļu pārskaitīšanu;

  • segtu Komisijas maksas par darījumiem un citas Komisijas maksas, kas ir saistītas ar Maksājumu pakalpojumu izmantošanu, atbilstoši Cenrādim;

  • segtu jebkuras citas jūsu maksājumu saistības pret mums saskaņā ar šiem Maksājumu noteikumiem (pārskaitīšana).

9b. Kartes izmantošana

Uzņēmums SumUp ir izsniedzis Karti saskaņā ar Mastercard Europe S/A piešķirto licenci, un tā var būt izsniegta fiziskā vai virtuālā formā. Karte ir izsniegta ar mērķi atvieglot piekļuvi elektroniskajai naudai jūsu Makā, un to var izmantot preču un pakalpojumu iegādei jebkurā uzņēmumā, kam veikalos un attālināti (piemēram, tiešsaistē) ir norādīts Mastercard pieņemšanas simbols, vai skaidras naudas izņemšanai jebkurā bankomātā, uz kura redzams Mastercard logotips. 

Jums nav pienākuma izmantot Karti.

Kartes tiks nosūtītas uz fizisko adresi (fiziskajām Kartēm) vai e-pasta adresi (virtuālajām Kartēm), kas reģistrētas jūsu Kontā.

Kartes derīguma termiņš ir līdz gada pēdējai dienai un uz Kartes norādītajam mēnesim. Beidzoties Kartes derīguma termiņam, SumUp jums izsniegs jaunu Karti, ja vien trīsdesmit (30) dienas pirms Kartes derīguma termiņa beigām neinformēsiet mūs par atteikumu pieņemt jaunu Karti. Visas Komisijas maksas, kas saistītas ar jaunās Kartes izsniegšanu (ja tādas būs), atskaitīsim no jūsu Maka, un jaunā Karte tiks nosūtīta uz jūsu fizisko adresi, kas norādīta jūsu Kontā (fiziskajām kartēm), vai e-pasta adresi (virtuālajām kartēm).

Pirms sākat izmantot Karti, jums tā ir jāaktivizē. Aktivizējot Karti, jums ir jāiestata PIN kods. Nepierakstiet PIN kodu un neuzglabājiet to elektroniski nedrošā veidā. Neglabājiet PIN kodu kopā ar Karti vai mobilajā ierīcē. Nekādā gadījumā nevienam neizpaudiet savu PIN kodu un, to ievadot, pārliecinieties, ka neviens cits to neredz. 

Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem un noteikumiem mums ir jāiegūst, jāpārbauda un jāreģistrē informācija par visiem mūsu klientiem. Kamēr šis process nav pabeigts, jums var būt daļēji vai pilnībā liegts izmantot Karti. Uz Kartes lietošanu pastāvīgi attiecas arī krāpšanas novēršanas pasākumi gan ar brīdinājumu, gan bez tā.

Kad saņemat līdzekļus savā Kartē, tie tiek uzglabāti jūsu Makā kā elektroniskā nauda.

Veicot pirkumus ar Karti, jūs arī pieprasāt atgūt elektronisko naudu no sava Maka. Ja Kartes darījums tiek veikts valūtā, kas nav jūsu Maka atlikuma valūta, Tīkli konvertēs darījuma summu SumUp darbības valūtā (EUR), pamatojoties uz attiecīgā Tīkla noteikto starpbanku valūtas maiņas kursu, kas ir spēkā attiecīgā Kartes darījuma apstrādes datumā, un pēc tam, ja papildus būs nepieciešams, SumUp konvertēs EUR summu jūsu Maka valūtā, pamatojoties uz valūtas maiņas kursu starp attiecīgajām valūtām, ko publicējusi Eiropas Centrālā banka un kas ir spēkā attiecīgā SumUp darījuma apstrādes datumā.

Maksājot ar Karti, dažos gadījumos var būt jāautorizē darījums, norādot Kartes datus (piemēram, vārds un uzvārds/nosaukums, Kartes numurs, derīguma termiņš, CVV2/CVCV2 kods (cipari Kartes otrā pusē)) vai veicot konkrētas darbības, kas tiek piedāvātas maksājuma vietā. Tāpat, lai veiktu noteiktus Kartes darījumus, pirms to veikšanas var būt nepieciešama papildus drošības verifikācija, izmantojot Mastercard sistēmu 3D Secure. Iespējams, jums būs jāatbild uz drošības jautājumiem, lai verificētu darījumu, izmantojot apstiprinājuma kodu, kas saņemts īsziņā vai e-pastā, vai jāverificē darījums ar pirksta nospieduma lasījumu, kas veikts, izmantojot saderīgu ierīci.

Drošības apsvērumu dēļ mēs varam ierobežot to darījumu summu vai skaitu, ko varat veikt ar savu Karti. Jūs savu Karti nedrīkstat izmantot nelikumīgiem darījumiem.

SumUp patur tiesības anulēt Karti, kas nav aktivizēta vai izmantota divpadsmit (12) mēnešus (ieskaitot Kartes atjaunošanas gadījumā pēc derīguma termiņa beigām). Šādā gadījumā mēs jūs informēsim ne mazāk kā trīsdesmit (30) dienas iepriekš un pēc tam anulēsim Karti, ja vien to neaktivizēsiet vai nesāksiet lietot līdz brīdinājuma perioda beigām.

10. Pārskaitījumi

SumUp var arī sniegt jums iespēju pārskaitīt līdzekļus no jūsu Maka uz cita SumUp konta Maku vai bankas kontu, kas nozīmē elektroniskās naudas atgūšanu. Jums ir jāpiesakās savā Kontā ar savu unikālo lietotājvārdu, paroli vai citiem atbilstošiem akreditācijas datiem, lai pieprasītu sava Maka atlikuma izmaksu uz citu SumUp kontu vai bankas kontu, un jāievēro sniegtie norādījumi, tostarp jānorāda informācija par maksājuma saņēmēju. 

Lai apstrādātu līdzekļu pārskaitījuma pieprasījumu, SumUp ir nepieciešamas papildu drošības funkcijas, un jūsu identitātes pārbaudei un katra pārskaitījuma autorizēšanai ir nepieciešama papildu autentifikācijas metode. Ar jūsu Kontu saistītā viedtālruņa un personalizētas funkcijas, piemēram, PIN koda vai paroles, izmantojuma apvienojums darbojas kā papildu autentifikācijas metode. Lai autorizētu pārskatījumus no sava Maka, jums ir jābūt abām iepriekšminētajām iespējām.

Jūs esat atbildīgs par to, lai būtu pareizi ievadīta nepieciešamā maksājuma saņēmēja informācija. Jebkura kļūda ievadītajā informācijā var izraisīt neveiksmīgu vai aizkavētu pārskatījumu vai arī līdzekļu zaudēšanu. Mēs nekādā gadījumā neuzņemamies atbildību ne par kādiem zaudējumiem, kas jums radušies, šādiem pārskaitījumiem norādot nepareizu informāciju. Mums nav pienākuma pārbaudīt maksājuma saņēmēja konta numura atbilstību maksājuma saņēmēja vārdam un uzvārdam. Ja apstrādājam darījumu, izmantojot to pašu maksājuma saņēmēja informāciju, ko mums norādījāt, mēs neuzņemamies nekādu atbildību pret jums, taču mēs, protams, darīsim visu iespējamo, lai vajadzības gadījumā izsekotu maksājumu un pieprasītu atmaksāt līdzekļus (par ko no jums varam iekasēt papildu komisijas maksu). 

Pirms apstiprināt pieprasījumu par pārskaitījuma veikšanu, vadības panelī tiks parādīta šāda informācija:

  • darījuma partnera maksājuma informācija;

  • naudas summa, kuru vēlaties nosūtīt darījuma partnerim; un

  • visas piemērojamās Komisijas maksas.                      

Tiklīdz saņemsim jūsu pieprasījumu veikt pārskaitījumu, jūs to nevarēsiet atcelt. Jūsu pieprasījums tiek uzskatīts par autorizētu, tiklīdz jūs sniedzat mums iepriekš norādīto informāciju. Pārskaitījumus no jūsu Maka uz cita SumUp konta Maku vai bankas kontu veiksim uzreiz pēc jūsu pieprasījuma par pārskaitījuma veikšanu saņemšanas. Tiklīdz būsim saņēmuši jūsu pieprasījumu veikt pārskaitījumu no jūsu Maka uz cita SumUp konta Maku, mēs nekavējoties ieskaitīsim līdzekļus šī cita SumUp konta Makā, ja vien pārskaitījums netiks apturēts šajos Maksājumu noteikumos vai Lietuvas Republikas tiesību aktos paredzēto iemeslu dēļ. Pārskaitījumi uz bankas kontiem var ilgt no 3 līdz 5 darba dienām atkarībā no pakalpojumu sniedzēja. Mēs nevaram pabeigt pārskaitījumu, ja: 

  • jūsu norādījumi ir nepilnīgi vai neskaidri;

  • ir veiktas ar jums vai maksājuma saņēmēju saistītas aizdomīgas darbības;

  • pārskaitījums pārkāptu spēkā esošos tiesību aktus, regulas, noteikumus vai šos Maksājumu noteikumus;

  • tas pārsniedz jūsu maksājumu ierobežojumus vai jūsu Makā esošo līdzekļu atlikumu.

Iepriekš minētajos gadījumos mēs cenšamies aizsargāt jūsu, mūsu un/vai citu personu likumīgās intereses un tādējādi neuzņemamies atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kurus izraisa atteikšanās izpildīt pārskaitījumu vai izpildes kavēšanās. Pārskaitījuma pieprasījums, kura izpilde tika atteikta iepriekš minēto objektīvo iemeslu dēļ, tiek uzskatīts par tādu, ko neesam saņēmuši.

Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem noteikt ierobežojumus pārskaitījumu skaitam un/vai apjomiem, lai nodrošinātu atbilstību drošības un reglamentējošajām prasībām. 

11. Līdzekļu aizsardzība

Mēs turēsim jums izmaksājamajai summai līdzvērtīgu summu, tostarp jūsu Maka atlikumu, nošķirti no mūsu pašu līdzekļiem, bet kopā ar summām, kas tiek turētas citu SumUp kontu uzdevumā, nošķirtā bankas kontā. Šādi līdzekļi tiks aizsargāti saskaņā ar mūsu juridiskajām un reglamentējošajām saistībām. Gadījumā, ja kļūsim maksātnespējīgi, visi mūsu saņemtie līdzekļi tiks aizsargāti pret mūsu kreditoru prasībām.

12. Bankas atvērtā sadarbības platforma 

Mēs jums varam ļaut iespējot bankas atvērtās sadarbības platformas pakalpojumu sniedzēju un trešo pušu pakalpojumu sniedzēju piekļuvi jūsu Konta informācijai vai maksājumu veikšanu jūsu vārdā atbilstoši jūsu norādījumiem un spēkā esošajām reglamentējošajām prasībām. Visiem šādiem pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar tiesību aktiem ir jāsaņem atļauja veikt maksājumus, un bieži vien tiem ir jāsaņem oficiāla regulatora, piemēram, Lietuvas Bankas, pilnvara. Pirms sniedzat iespējas šādiem pakalpojumu sniedzējiem, jums ir jāpārbauda, vai tie ir pilnvaroti un uzticami.

Visi maksājuma pieprasījumi, ko mēs varam saņemt no jūsu iespējotiem bankas atvērtās sadarbības platformas pakalpojumu sniedzējiem vai trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, tiek apstrādāti kā tādi, ko jūs esat nosūtījis mums, un uz tiem attiecas šie Maksājumu noteikumi. Ja sagaidāt, ka bankas atvērtās sadarbības platformas pakalpojumu sniedzēji vai trešo pušu pakalpojumu sniedzēji veiks maksājumu jūsu vārdā un viņi to nedara, mēs neuzņemamies nekādu atbildību par jūsu maksājuma neizpildīšanu. Ja vēlaties atspējot bankas atvērtās sadarbības platformas pakalpojumu sniedzēju vai trešo pušu pakalpojumu sniedzēju piekļuvi jūsu Kontam un/vai maksājumu veikšanu jūsu vārdā, jums jāsazinās ar mums vai ar attiecīgo pakalpojumu sniedzēju.

13. Ierobežojumi

Jums ir jāievēro visi ierobežojumi, kas noteikti mūsu Vispārīgajos noteikumos un šajos Maksājumu noteikumos saistībā ar to, kā izmantojat Maksājumu pakalpojumus. Turklāt jūs piekrītat neizmantot Maksājumu pakalpojumus precēm, pakalpojumiem vai uzņēmējdarbības darbībām, kas ir (a) nelikumīgas vai potenciāli nelikumīgas (tostarp saistībā ar viltošanu, zagšanu vai krāpniecību) vai (b) neatbilst visiem spēkā esošajiem tiesību aktiem vai noteikumiem (tostarp, bez ierobežojuma, patērētāju aizsardzības tiesību aktiem, produktu drošības tiesību aktiem, intelektuālā īpašuma tiesību aktiem, kā arī tirdzniecības noteikumiem un eksporta kontroles noteikumiem). 

SumUp pēc saviem ieskatiem var izlemt, vai tas, kā izmantojat Maksājumu pakalpojumus, pārkāpj jebkādus ierobežojumus, kas ir noteikti saskaņā ar Vispārīgajiem noteikumiem vai šiem Maksājumu noteikumiem. Mēs paturam tiesības apturēt vai izbeigt jūsu Konta darbību un/vai piekļuvi Maksājumu pakalpojumiem, ja konstatējam vai mums ir pamatotas aizdomas, ka ir noticis pārkāpums. Ja jūs iesniedzat mums vai mēģināt iesniegt mums jebkādu Maksājumu, kas, mūsuprāt, ir pretrunā ar Vispārīgajiem noteikumiem vai šiem Maksājumu noteikumiem, vai tiesību aktiem, un/vai pakļauj mūs, citus mūsu Maksājumu pakalpojumu lietotājus vai mūsu partnerus kaitējumam (tostarp, bez ierobežojuma, krāpšanai, zīmola vai reputācijas kaitējumam vai likumpārkāpumiem), mēs paturam tiesības neautorizēt, apturēt vai atgriezt Maksājumu; slēgt vai apturēt jūsu Kontu; ziņot par darījumu attiecīgajai tiesībaizsardzības iestādei; un/vai pieprasīt no jums zaudējumu atlīdzību vai cita veida kompensāciju.

Mēs arī paturam tiesības bloķēt, apturēt vai anulēt jūsu Karti vai Maku, ja mūsu politiku un procesu rezultātā mēs konstatējam, kad ir pamatots iemesls tā uzskatīt, krāpniecisku, aizdomīgu vai noziedzīgu darbību vai jebkādu darbību, kas neatbilst Vispārīgajiem noteikumiem un/vai šiem Maksājuma noteikumiem. Ja mēs bloķēsim, apturēsim vai anulēsim jūsu Karti vai Maku, mēs jūs informēsim par jūsu Kartes vai Maka bloķēšanu, apturēšanu vai anulēšanu pirms jūsu Kartes vai Maka bloķēšanas, apturēšanas vai anulēšanas iespējami ātri vai vēlākais pēc tam, kad jūsu Karte vai Maks būs bloķēts, apturēts vai anulēts, ja vien nebūs objektīvi pamatotu drošības apsvērumu to nedarīt vai šāda mūsu rīcība nebūs nelikumīga. Ja izmantosim šīs tiesības, mēs pret jums neuzņemsimies nekādu atbildību, kad jūsu Kartē un/vai Makā esošie līdzekļi nebūs pieejami vai nevarēsiet izmantot savu Karti.

Mums ir arī tiesības veikt izmeklēšanu vai atrisināt jebkuru neizšķirtu strīdu saistībā ar jūsu Kontu, un tā rezultātā mēs varam ierobežot piekļuvi jūsu līdzekļiem uz laiku, kas mums nepieciešams, lai to izdarītu. Mēs varam arī ierobežot piekļuvi jūsu līdzekļiem saskaņā ar tiesību aktiem vai tiesas rīkojumu.

14. Jūsu pienākumi

Jūs piekrītat nepieņemt Maksājumus, ja maksājumu karte nesatur visus elementus, kas ir raksturīgi attiecīgā veida kartēm, ja maksājumu karte šķiet pārveidota vai bojāta vai tai ir beidzies derīguma termiņš.

Bez mūsu atļaujas jūs nedrīkstat iestatīt minimālo Maksājumu vērtību, kas jebkuram Maksājumam pārsniegtu 1 EUR (vai atbilstošo summu vietējā valūtā). Turklāt jūs nodrošināt Karšu turētājiem pārdošanas nosacījumus, kas ir vismaz vienādi ar nosacījumiem, ko nodrošināt tiem klientiem, kuri par jūsu precēm un/vai pakalpojumiem norēķinās skaidrā naudā, un jūs neiekasējat no Karšu turētājiem nekādas papildu summas vai papildu maksas.

Jums ir jāuzrauga jūsu Konts un jūsu Maksājumu vēsture un jāatmaksā attiecīgajam Kartes turētājam jebkāda Maksājuma summa, kuru saņēmāt kļūdaini, un jāatmaksā jebkāda pārmaksātā summa, ja Maksājuma summa ir bijusi nepareiza.

Jums jāsniedz Kartes turētājam Maksājuma čeks papīra formātā, ja to pieprasa tiesību akti vai Tīklu noteikumi. Papildus jūs varat sniegt Kartes turētājam iespēju (taču ne papīra formātā saņemtā čeka vietā, ja tādu pieprasa tiesību akti) saņemt čeku par Maksājumu e-pastā vai īsziņā.

Jums nekavējoties jāizskata visi mūsu sniegtie pārskati (piemēram, faktūrrēķini vai norēķinu pārskati), kā arī norēķini, atmaksas, Atpakaļ iekasētie līdzekļi un visi citi darījumi, kas iemaksāti jūsu kontā vai iekasēti no tā vai Kartes turētāja. Jums ir jāiesniedz pretenzija par neprecīzu vai nepilnīgu pārskatu bez nepamatotas kavēšanās, vēlākais, divdesmit piecu (25) Darba dienu laikā kopš attiecīgā pārskata saņemšanas vai attiecīgā maksājuma datuma. Ja pretenzija netiek iesniegta savlaicīgi, pārskats tiek uzskatīts par apstiprinātu, ja vien kļūdu neesam pieļāvuši mēs. Ja kļūdu esam pieļāvuši mēs, jums par to ir mums jāpaziņo bez nepamatotas kavēšanās un nekādā gadījumā ne vēlāk kā trīspadsmit (13) mēnešu laikā kopš maksājuma darījuma izmaksas datuma, uz kuru attiecas kļūda (kā norādīts tālāk esošajā 18. sadaļā (Kļūdas un neautorizēti maksājumi)). Mēs paturam tiesības atkārtoti sniegt labotus pārskatus vai labot jebkādus maksājumus pēc šī termiņa beigām. Izņemot likumā noteiktos gadījumus, jūs būsiet pilnībā atbildīgs par visu Maksājumu un citu ar jūsu Kontu un Pakalpojumu izmantošanu saistīto datu uzskaiti.

Jums jāizvieto jebkurš SumUp reklāmas materiāls, kuru jūs saņemat no mums, redzamā vietā jūsu uzņēmuma telpās. Šāds materiāls var ietvert jūsu veikala, tirdzniecības vietas vai automašīnas loga uzlīmes ar SumUp logotipu un/vai Tīklu logotipiem vai zīmēm vai bukletus, kuri jāizvieto redzamā vietā saskaņā ar Tīklu, tiesību aktu vai SumUp noteikumiem.

15. Rezerve

Lai nodrošinātu jūsu maksājumu saistību izpildi saskaņā ar šiem Maksājumu noteikumiem, jūs apliecināt un piekrītat, ka mums ir tiesības jebkurā laikā un pēc saviem ieskatiem uz laiku aizturēt jums Izmaksas un uzkrāt rezervi (“Rezerve”). Rezervi izmantojam kā mūsu drošības līdzekli, un mēs esam tiesīgi bez iepriekšēja paziņojuma apkopot un atskaitīt no Rezerves visas summas, kuras esat mums parādā saskaņā ar šiem Noteikumiem, tostarp jebkuru Konta atlikuma deficītu.

Ja esat mums parādā summu, kas pārsniedz Rezerves summu, jūs nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs (3) Darba dienu laikā pēc mūsu pieprasījuma samaksāsiet mums parāda summu, kas pārsniedz Rezerves summu. Ar šo jūs nepārprotami pilnvarojat mūs atskaitīt visas mums pienākošās summas, tostarp jebkādas izmaksas un izdevumus, kas radušies saistībā ar šo summu iekasēšanu, no jūsu Maka vai jūsu bankas konta un/vai jūsu kredītkartes vai bankas konta, kas tika izmantots, lai iegādātos kādu mūsu Termināļiem, vai atskaitīt šīs summas no Izmaksām, kas pienākas jums. Jūsu nespēja pēc pieprasījuma pilnībā samaksāt summas, kuras esat mums parādā, ir būtisks šo Maksājumu noteikumu pārkāpums, un jūs segsiet visas izmaksas, kas saistītas ar šādu summu iekasēšanu, tostarp, bez ierobežojuma, advokātu honorārus un izdevumus, piedziņas aģentūru honorārus un visus piemērojamos procentus.

16. Atpakaļ iekasēti līdzekļi

Maksājuma summa var tikt iekasēta atpakaļ jūsu Kontā, ja Maksājums (a) tiek attiecīgā Tīkla, mūsu Pieņēmēja partnera, Kartes turētāja vai jebkuras no jūsu nozīmētajām finanšu iestādēm apstrīdēts vai atgriezts jebkāda iemesla dēļ; (b) netika autorizēts; vai (c) mums ir iemesls uzskatīt, ka Maksājums netika autorizēts, bija nelikumīgs, aizdomīgs vai pretrunā šiem Noteikumiem (“Atpakaļ iekasēti līdzekļi”).

Jūs piekrītat pēc pieprasījuma uz sava rēķina palīdzēt mums izmeklēt jebkurus Atpakaļ iekasētos līdzekļus un/vai jebkuru jūsu Maksājumu, kas apstrādāts, izmantojot Pakalpojumus. Jūs apliecināt, ka jūsu nespēja mums laikus palīdzēt, tostarp ja neiesniedzat nepieciešamo dokumentāciju ne vēlāk kā desmit (10) Darba dienu laikā pēc mūsu pieprasījuma, var izraisīt neatgriezeniski Atpakaļ iekasētus līdzekļus. Mēs paturam tiesības iekasēt maksu par Atpakaļ iekasētu līdzekļu izmeklēšanu un/vai starpniecību; visas šādas maksas tiks norādītas mūsu Tīmekļa vietnē.

Ja strīdu par Atpakaļ iekasētiem līdzekļiem jūsu labā nav atrisinājusi ne izdevējbanka, ne Tīkls vai ja jūs izvēlaties neapstrīdēt Atpakaļ iekasētos līdzekļus, mēs paturam tiesības (a) iekasēt no jums sākotnējo Maksājuma summu plus Komisijas maksas un (b) ieskaitīt sākotnējo Maksājuma summu atpakaļ Kartes turētāja kontā.

Ja konstatēsim, ka jums rodas pārmērīga Atpakaļ iekasētu līdzekļu summa, mēs varam aizkavēt Izmaksas jūsu Makā vai jūsu bankas kontā, iestatīt Rezervi mūsu saprātīgi noteiktā apmērā, lai segtu paredzamos Atpakaļ iekasētu līdzekļu apjomus un saistītās maksas, vai arī izbeigt vai apturēt Pakalpojumu sniegšanu un slēgt jūsu kontu.

17. Atmaksas un atgriešana

Saskaņā ar šiem Maksājumu noteikumiem un pieņemot Maksājumus, izmantojot Maksājumu pakalpojumus, jums ir jāapstrādā atgriešanas prasījumi un jāveic atmaksas no sava Konta atbilstoši šiem Maksājumu noteikumiem un Tīklu noteikumiem.

Cita starpā Tīklu noteikumi nosaka, ka jums pirkuma laikā ir jāpiedāvā un jāatklāj godīgas atgriešanas un atcelšanas politika, ka jūs nedrīkstat veikt atmaksu par Maksājumu skaidrā naudā, ja vien tas nav noteikts tiesību aktos, kā arī nedrīkstat pieņemt skaidru naudu vai jebkurus citus vērtīgus priekšmetus, kad tiek veikta Maksājuma atmaksa. Atmaksas summā ir jāiekļauj visi atmaksājamie nodokļi, un atmaksas summa nedrīkst pārsniegt sākotnējā Maksājuma summu.

Valūtas maiņas, daļējas atgriešanas vai kļūdaina Maksājuma vai Maksājuma summas gadījumā jūs varat atmaksāt sākotnējā Maksājuma kopējo summu vai daļēju summu, kas atbilst atgriešanas vai kļūdainā Maksājuma summai, izmantojot Lietotni, Tīmekļa vietni vai Termināli. Atmaksas, kas apstrādātas, izmantojot jūsu Kontu, tiek autorizētas ne vēlāk kā trīsdesmit (30) dienu laikā kopš dienas, kurā uzsākāt Maksājumu. Mēs no jums iekasēsim sākotnējo Maksājuma summu kopā ar Komisijas maksām un ieskaitīsim atmaksāto Maksājumu atpakaļ Kartes turētāja kontā.

Ja konstatēsim, ka apstrādājat pārmērīgu atmaksu daudzumu, varam atspējot atmaksas iespēju un/vai veikt papildu pasākumus attiecībā uz jūsu Kontu.

18. Kļūdas un neautorizēti maksājumi

Jūs esat atbildīgs par visiem autorizētajiem darījumiem un Komisijas maksām, kas radušies saistībā ar jūsu Maka un Kartes izmantošanu. Ja atļausiet citai personai piekļūt jūsu Kartei, Kartes numuram, PIN kodam, Makam, Kontam, SumUp uzņēmuma kontam, parolei vai pieteikšanās akreditācijas datiem, visi Maka vai Kartes darījumi, ko būs veikušas šādas personas, tiks uzskatīti par jūsu autorizētiem, un jūs būsiet atbildīgs par visiem darījumiem un Komisijas maksām, kas radušies šo personu darbības rezultātā.

Ja uzskatāt, ka esat nozaudējis savu Karti, Kartes numuru, PIN kodu, Kontu, Maku vai tiešsaistes pieteikšanās akreditācijas datus, ka tie ir nozagti vai arī kāds ir pārsūtījis vai varētu pārsūtīt naudu no jūsu Kartes/Maka bez jūsu atļaujas, nekavējoties rakstiet Klientu atbalsta dienestam uz [email protected]. Varat arī īslaicīgi bloķēt savas Kartes lietošanu, izmantojot SumUp vadības paneli. Tiklīdz SumUp ir pieņēmis paziņojumu, kas sniegts atbilstoši norādījumiem šajā sadaļā, mums ir jānovērš visa Kartes/Maka izmantošana.

Ja Karte ir pazaudēta vai nozagta vai arī neesat aizsargājis savas Kartes/Maka drošības elementus saskaņā ar šiem Maksājumu noteikumiem, jūsu maksimālā atbildība tiks ierobežota līdz 50 EUR vai līdzvērtīgai summai vietējā valūtā, ja vien neesat rīkojies krāpnieciski vai arī ar nolūku vai rupjas nolaidības dēļ neesat ievērojuši šos Maksājumu noteikumus, ieskaitot iepriekš aprakstīto mums nosūtīto paziņojumu, un tādā gadījumā jūs varat būt atbildīgs par visiem zaudējumiem. 

Ja uzskatāt, ka mēs, iespējams, neesam izpildījuši vai esam nepareizi veikuši maksājumu vai apstrādājuši neautorizētu maksājumu, jums par to mums ir jāpaziņo bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā trīspadsmit (13) mēnešu laikā kopš maksājuma datuma. Iepriekš minētais termiņš neattiecas uz gadījumiem, kad mēs neesam jūs informējuši par neautorizētu vai nepilnīgi veiktu darījumu vai neesam jums snieguši šādu informāciju atbilstoši šo Maksājumu noteikumu un spēkā esošo tiesību aktu prasībām.

Ja paziņosiet mums, ka neesam izpildījuši vai esam nepareizi veikuši maksājumu, mēs centīsimies izmeklēt šo gadījumu un pieliksim saprātīgas pūles, lai labotu visas konstatētās kļūdas. Ja kļūdas dēļ saņemsiet mazāku summu, nekā jums bija jāsaņem, mēs ieskaitīsim starpību jūsu Kontā. Ja kļūdas dēļ saņemsiet lielāku summu, nekā jums bija jāsaņem, mēs pārmaksātos līdzekļus atvilksim no jūsu Konta.

Ja informēsiet mūs par neautorizētu maksājumu, mēs nekavējoties un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā tās Darba dienas beigās, kas seko paziņojumam par neautorizēto maksājumu, atmaksāsim maksājuma summu, tostarp visas no tās atskaitītās Komisijas maksas. Tas neattiecas uz gadījumiem, kuros mums būs pamatots iemesls aizdomām par krāpšanu saistībā ar šķietami neautorizētu maksājumu.

19. PCI atbilstība 

Šo Maksājumu noteikumu spēkā esamības laikā jums ir pienākums ievērot spēkā esošos maksājumu karšu nozares datu drošības standarta (PCI-DSS) noteikumus. Jo īpaši jums PCI-DSS ir jāievēro attiecībā uz maksājumu karšu datu glabāšanu, apstrādi un pārsūtīšanu. Informācija par PCI-DSS ir pieejama PCI padomes tīmekļa vietnē.

20. Maksājumu noteikumu izbeigšana un pārskatīšana

Šie Maksājumu noteikumi stājas spēkā pēc to pieņemšanas kopā ar Vispārīgajiem noteikumiem un jūsu identitātes pārbaudi. Tie būs derīgi neierobežotu laiku un tiks piemēroti, līdz jūs vai mēs tos izbeigsim.

Mums ir tiesības jebkurā laikā grozīt šos Maksājumu noteikumus un mainīt, dzēst, pārtraukt jebkuru Maksājumu pakalpojumu aspektu vai noteikt to nosacījumus. Ierosinātās izmaiņas stāsies spēkā ne ātrāk kā divu (2) mēnešu laikā pēc izmaiņu paziņojuma datuma. Jūs saprotat, ka pēc šāda paziņojuma sniegšanas tiks uzskatīts, ka esat piekritis Maksājumu noteikumu izmaiņām, ja vien neizbeigsiet Maksājumu pakalpojumu un Maksājumu noteikumu lietošanu pirms izmaiņu stāšanās spēkā. Ja noraidāt jebkādas izmaiņas, jums ir tiesības bez maksas izbeigt Maksājumu noteikumus līdz ar jebkuru brīdi līdz datumam, kurā izmaiņas būtu stājušās spēkā.

Mēs paturam tiesības ieviest izmaiņas nekavējoties bez iepriekšēja paziņojuma, ja tas nepieciešams, lai uzturētu mūsu sistēmu drošību vai nodrošinātu atbilstību spēkā esošajiem tiesību aktiem, noteikumiem un regulām, vai ja izmaiņas attiecas uz esošo Maksājumu pakalpojumu papildu funkcionalitāti, Maksājumu pakalpojumu izmaksu samazinājumu vai jebkādām citām izmaiņām, kas nesamazina jūsu tiesības un nepalielina jūsu pienākumus.

Jaunākā Maksājumu noteikumu versija būs pieejama mūsu Tīmekļa vietnē. 

Mēs paturam tiesības izbeigt Maksājumu noteikumus, paziņojot par to divus (2) mēnešus iepriekš, vai atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem nekavējoties, ja: (a) jūs esat pārkāpis jebkuru šo Maksājumu noteikumu nosacījumu vai jebkuru citu nosacījumu, kas piemērojams konkrētiem Maksājumu pakalpojumiem, uz kuriem attiecas atsevišķi noteikumi un nosacījumi, tostarp, bez ierobežojuma, Tīklu noteikumi; (b) mums ir pamats uzskatīt, ka esat pārkāpis jebkuru tiesību aktu vai noteikumu, kas attiecas uz mūsu Maksājumu pakalpojumu izmantošanu; (c) mums ir pamats uzskatīt, ka jūs esat jebkādā veidā iesaistīts krāpnieciskās darbībās, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā, terorisma finansēšanā vai citās noziedzīgās darbībās; (d) jūs mums radāt nepieņemamu kredītrisku vai krāpšanas risku; vai (e) mums ir pamats uzskatīt, ka jūsu Konts/Maks/Karte ir apdraudēts vai rada citu drošības risku.

Pēc šo Maksājumu noteikumu un/vai jūsu Konta darbības izbeigšanas jums nekavējoties jāsamaksā mums visas summas, ko esat mums parādā saskaņā ar šiem Maksājumu noteikumiem, proporcionāli līdz Maksājumu noteikumu izbeigšanai, un tāpat mums jāsamaksā jums visas summas, ko esam jums parādā saskaņā ar šiem Maksājumu noteikumiem. Mums ir tiesības arī aizturēt Rezervi līdz galīgajam visu potenciālo summu norēķinam, ieskaitot visus potenciālos Atpakaļ iekasētos līdzekļus, bet jebkurā gadījumā ne ilgāk par trīspadsmit (13) mēnešiem pēc izbeigšanas stāšanās spēkā.

21. Pretenziju izskatīšana

Jebkādas pretenzijas par Maksājumu pakalpojumiem vispirms jāiesniedz mums, rakstot SumUp klientu apkalpošanas dienestam uz [email protected]. Uz visām pretenzijām attiecas mūsu pretenziju izskatīšanas procedūra. 

Vairumā gadījumu mēs pilnu atbildi uz jūsu pretenziju sniegsim e-pastā vai citā pastāvīgā informācijas nesējā piecpadsmit (15) Darba dienu laikā pēc jūsu pretenzijas saņemšanas. Izņēmuma gadījumos, kad nevarēsim pilnībā atbildēt uz jūsu pretenziju, mēs jūs par to informēsim, norādot kavēšanās iemeslus un termiņu, kurā saņemsiet pilnu atbildi, kas jebkurā gadījumā tiks sniegta trīsdesmit piecu (35) Darba dienu laikā kopš datuma, kurā saņēmām jūsu pretenziju. 

Mums iesniegto pretenziju izskatīšana vienmēr tiek veikta bez maksas.

Ja jūs neapmierina mūsu galīgā atbilde vai mēs jums neatbildam, jūs vienmēr varat vērsties Lietuvas Bankā ar lūgumu aizsargāt jūsu tiesības un likumīgās intereses, kuras, jūsuprāt, ir pārkāptas. Šādas pretenzijas var iesniegt rakstiski vai elektroniski, nosūtot uz šādām adresēm: (i) Totorių g. 4, LT-01121, Viļņa, [email protected], un/vai (ii) Žalgirio g. 90, Viļņa, e-pasta adrese: [email protected]. Pretenzijas jāiesniedz lietuviešu vai angļu valodā.

Šos Maksājuma noteikumus reglamentē Lietuvas Republikas tiesību akti. Visas prasības, kas izriet no vai kas ir saistītas ar Maksājumu noteikumiem vai Maksājumu pakalpojumu sniegšanu un kuras nevar atrisināt ar mūsu Klientu atbalsta dienesta starpniecību, var iesniegt Lietuvas Bankai, kā norādīts iepriekš. Gadījumā, ja jūs neesat tiesīgs vai neizvēlaties iesniegt pretenziju Lietuvas Bankai, tiek atzīts, ka Lietuvas Republikas tiesām ir ekskluzīva jurisdikcija izskatīt visas prasības, kas izriet no šiem Maksājumu noteikumiem vai ir saistītas ar tiem.