SumUps betalningsvillkor

Träder i kraft 2021-08-02

I syfte att använda SumUps betalningstjänster och elektroniska finanstjänster (”Betaltjänsterna”) samtycker du till att vara bunden av SumUps allmänna villkor, dessa Betalningsvillkor samt alla andra villkor och policyer som gäller för de specifika tjänster som du kan använda. Dessa Betalningsvillkor är tilläggsvillkor och är tillsammans med de Allmänna villkoren en del av det juridiska avtalet mellan dig och SumUp Limited (”SumUp”, ”vi”, ”oss”). Om ingenting annat anges häri har termer med inledande versaler samma betydelse som i de Allmänna villkoren. 

Betaltjänsterna tillhandahålls av SumUp, vilket är ett företag med begränsat ansvar som är registrerat i Irland med sitt registreringsnummer 505893, momsnummer IE9813461A, och med sitt säte vid Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Irland D02 K580. SumUp är ett auktoriserat institut för elektroniska finanstjänster (licensnr. C195030, utfärdad den 27 oktober 2020) reglerat av Central Bank of Ireland. Detaljer om vår licens finns på Central Bank of Irelands online-register.

Det är viktigt att du förstår ditt ansvar enligt dessa Betalningsvillkor. Läs dem noggrant.

Om du har några frågor, funderingar eller klagomål om de Allmänna villkoren, dessa Betalningsvillkor, andra Tilläggsvillkor eller Tjänsterna – eller om du vill begära en kopia av dessa betalningsvillkor – ska du kontakta SumUps kundsupport på [email protected].

1. Allmänt 

Våra Betaltjänster erbjuder dig möjligheten att ta emot och behandla betalkortstransaktioner (”Betalning”) på olika sätt och/eller att använda en plånbok för e-pengar (”Plånbok”) som har ett förbetalt betalkort (”Kort”) kopplat till sig. Betalningar från dina kunder (”Kortinnehavare”) kan behandlas personligen med din kompatibla mobila enhet, vår app och/eller en kortläsarenhet som tillhandahålls av oss (”Läsare”) och fjärråtkomst genom onlinebetalningsmetoder som görs tillgängliga av oss.

När vi tillhandahåller Betaltjänsterna möjliggör vi behandling av Betalningar som utförs för din räkning, krediterar de medel vi tar emot från sådana Betalningar på ditt Konto och reglerar sådana medel (minus våra avgifter och eventuella Kortreklamationer, återföringar, anspråk eller andra medel som du är skyldig oss) i enlighet med dessa Betalningsvillkor.

Du auktoriserar och instruerar oss att ta emot, hålla och betala ut medel i enlighet med dessa Betalningsvillkor för din räkning. Denna auktorisering och instruktion kommer att förbli i full kraft tills ditt Konto stängs eller avslutas.

2. Behandling av personuppgifter

För att kunna förse dig med Betaltjänsterna behandlar SumUp personuppgifter för Betaltjänsternas slutkunder. Behandlingen utförs i enlighet med SumUps Integritetspolicy.

3. Nätverk och förvärvande partner

Genom Betaltjänsterna kan du ta emot betalning från kort som erbjuds av Visa Europe Limited, Mastercard Europe S.A., American Express Limited och andra tillämpliga betalkortsorganisationer (tillsammans kallade ”Nätverk”). Nätverken har fastställt krav och riktlinjer (”Nätverksregler”) som tillsammans med dessa Betalningsvillkor och de Allmänna villkoren reglerar vår tillhandahållande av Betaltjänsterna till dig. Länkar till de aktuella Nätverksreglerna finns på vår Webbplats. Genom att godkänna dessa Betalningsvillkor samtycker du även till att följa Nätverksreglerna, som då och då kan ändras av Nätverken. Vi kan lägga till, ta bort eller ändra Betaltjänsterna och/eller dessa Betalningsvillkor efter behov för att följa Nätverksreglerna.

Vi har ingått avtal med förvärvande bankpartner (”Förvärvande partner”) för att tillhandahålla våra Betaltjänster. En lista över de Förvärvande partner som vi samarbetar med för att tillhandahålla Tjänsterna finns på vår Webbplats. Nätverksreglerna kan kräva att en del av dina användare ingår ett separat avtal med någon av våra förvärvande bankpartner eller Nätverken själva beroende på antalet Betalningar de har. Om du är en sådan användare kommer vi att meddela dig och förse dig med ett separat avtal vid den aktuella tidpunkten. 

I händelse av konflikt mellan dessa Betalningsvillkor och antingen Nätverksreglerna eller ett sådant förvärvaravtal, gäller villkoren i Nätverksreglerna eller avtalet med den Förvärvande partnern.

4. SumUp-konto

Du måste ha ett Konto hos SumUp för att kunna använda Betaltjänsterna, enligt vad som beskrivs i avsnitt 1 av de Allmänna villkoren. I samband med att du skapar och använder ett Konto kan vi utföra en kreditkontroll av dig, och vi kan kräva att du tillhandahåller ytterligare dokumentation för att vi ska kunna följa tillämpliga lagar, förordningar och regler. Beslutet om huruvida alla nödvändiga kontroller har slutförts kommer att fattas av oss efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att stänga av eller avsluta ditt Konto, och/eller begränsa åtkomsten till någon av Betaltjänsterna, om du inte tillhandahåller fullständig och korrekt information eller om du inte uppfyller kraven för registrering eller verifiering av Kontot.

5. Ta emot kortbetalningar 

Bland Betaltjänsterna ingår möjligheten att ta emot kortbetalningar, antingen genom att använda en Läsare, genom manuell inmatning av betalkortsuppgifter eller genom andra metoder som vi kan göra tillgängliga. När du tar emot betalningar med en av våra Läsare, kommer Läsaren att användas för att behandla och auktorisera Betalningar mellan betalkortet och våra servrar. Betaltjänsterna kan också inkludera möjligheten att ta emot kort som inte finns på plats, inklusive betalningar som görs via en betalningsportal eller via betalningslänkar som du skickar till dina kunder. En lista över betalkort vi för närvarande accepterar, som vi kan uppdatera då och då utan föregående meddelande, finns på vår Webbplats.

Vissa betalningssätt kan erbjudas som en del av Betaltjänsterna i samarbete med en tredje part (”Partner”) via Partnerns mobilapplikation, webbplats eller annan programvara (”Partnerapplikation”). I sådana fall regleras ditt förhållande till Partnern av ett separat kommersiellt förhållande mellan dig och Partnern, och vi är endast ansvariga för de Betaltjänster som tillhandahålls av oss som en del av Partnerapplikationen. Vi åtar oss inget ansvar för Partnerapplikationens funktionalitet eller för någon tjänst som Partnern erbjuder dig eller Kortinnehavaren. Om du och Partnern har kommit överens om det, kan vi också ta ut serviceavgifter för Partnerns räkning, men vi är under inga omständigheter ansvariga för att innehålla eller betala några skatter med avseende på din användning av Partnerapplikationen.

6. Alternativa betalningssätt

Förutom de Betaltjänster som beskrivs ovan kan SumUp erbjuda en funktion som gör att du kan ta emot betalningar från kunder genom andra betalningssätt som tillhandahålls av tredje part (”Alternativa betalningssätt”). Du kan integrera funktioner för Alternativa betalningssätt i våra Betaltjänster för kort som inte finns på plats, så att dina kunder kan välja och använda ett Alternativt betalningssätt när de gör betalningar till dig.

Detaljer om leverantörer av Alternativa betalningssätt, och vissa ytterligare standarder, regler, rutiner och krav som gäller Alternativa betalningssätt (”Villkor för alternativa betalningssätt”) finns på vår Webbplats och ingår i dessa Betalningsvillkor i den utsträckning som du använder funktionen för Alternativa betalningssätt. Du samtycker till att alltid följa Villkoren för alternativa betalningssätt. Leverantörerna av Alternativa betalningssätt och Villkoren för alternativa betalningssätt kan ändras utan föregående meddelande.

Betalningar som görs via Alternativa betalningssätt kan återföras av leverantörerna av Alternativa betalningssätt om ingenting annat anges i Villkoren för alternativa betalningssätt. Dina skyldigheter gentemot SumUp för eventuella återförda betalningar är desamma som de du har gentemot oss för Kortreklamationer. Leverantörer av Alternativa betalningssätt kan påverka återbetalningen av en betalning som görs via Alternativa betalningssätt på samma sätt som det relevanta Nätverket, den Förvärvande partnern eller någon av våra utsedda finansinstitut kan påverka en Kortreklamation.

Tillgängligheten av Alternativa betalningssätt är föremål för geografiska begränsningar. Du kan se vilka Alternativa betalningssätt som är tillgängliga i ditt land på vår Webbplats.

7. Läsare

Information om tillgängliga Läsare och hur de kan köpas eller leasas finns på vår Webbplats

Såvida vi inte specifikt har kommit överens om något annat, har du inte rätt att sälja, hyra, licensiera eller överlåta en Läsare till en tredje part eller tillåta att en tredje part använder Läsaren. Du får inte heller ändra Läsarens program- eller maskinvara på något sätt. Du får inte använda Läsaren för något annat syfte än att ta emot Betalningar.

8. Utbetalning, avgifter och kontoutdrag

När vi har fått pengar från de Betalningar du behandlar via SumUp betalar vi ut vad du är skyldig till din Plånbok ("Utbetalning"). Du kan välja att automatiskt dirigera utbetalningar till det bankkonto som är kopplat till ditt SumUp-konto. Före varje utbetalning drar vi de tillämpliga avgifterna för våra tjänster från Betalningsmedlen. Våra nuvarande Avgifter för Betaltjänster listas på Avgiftsplanen på vår Webbplats. Du kan ändra dina Utbetalningsinställningar i din Kontoprofil eller genom att kontakta kundsupport på [email protected].

Vi kommer att förse dig med månatliga kontoutdrag för ditt SumUp-konto. Du samtycker till att vi kan samla in Avgiftsinformation efter kategorierna varumärke, applikation, betalningsverktyg och priser för utbytesavgifter som gäller för transaktionen, i tillämpliga fall.

9. SumUp plånbok och kort

Vi kommer att utfärda en plånbok ansluten till ditt konto för att underlätta Utbetalningar enligt beskrivning i Avsnitt 8 ovan. Vi kan också utfärda ett Kort kopplat till ditt Konto. Avgifter kan tas ut för användning av plånboken och/eller kortet. Ett schema för nuvarande avgifter finns på vår Webbplats.

Om du inte har fått ett Kort och vill aktivera den här funktionen, eller om du vill aktivera ytterligare funktioner som är kopplade till din Plånbok, ska du kontakta Kundsupport på [email protected].

9a. Använda din plånbok

Din Plånbok (som även kan kallas SumUp-företagskonto) kan finansieras genom Utbetalningar från dina Betalningar. Vi kan också ge dig möjligheten att finansiera din Plånbok genom att ladda upp medel direkt till den via kredit- eller bankkortbetalning eller via banköverföring. Där du laddar upp pengar till din Plånbok lägger vi till pengarna i din plånbok så snart vi får din betalning. Du kan när som helst lösa in saldot på din Plånbok till ditt bankkonto; sådana inlösen är dock föremål för säkerhets- och bedrägeribekämpningskontroller, och du kan behöva bekräfta din identitet eller tillhandahålla annan verifierande information innan överföringen sker.

Varken ditt SumUp-konto eller ditt SumUp-företagskonto är ett bankkonto och inget av dem täcks av ett kompensationssystem. Medel som finns på ditt Konto eller i din Plånbok utgör inte insättningar och får ingen ränta.

9b. Använda ditt kort

Kortet utfärdas av SumUp i enlighet med den licens det innehar med Mastercard Europe S/AInc., och kan utfärdas i fysisk eller virtuell form. Kortet kan användas för att betala för varor och tjänster både i butiker och på distans (till exempel online) samt för kontantuttag från din Plånbok. Du är inte skyldig att använda Kortet.

Kort skickas till den fysiska adressen (för fysiska Kort) eller e-postadressen (för virtuella kort) som är registrerade på ditt Konto, och du måste aktivera Kortet för att börja använda det. När du aktiverar ditt kort måste du ställa in en PIN-kod. Skriv inte ner ditt lösenord eller lagra det elektroniskt på ett oskyddat sätt. Förvara inte din PIN-kod med ditt kort eller din mobila enhet. Dela aldrig din PIN-kod med någon och se till att ingen annan kan se det när du anger det.

I enlighet med tillämpliga lagar och förordningar är vi skyldiga att inhämta, verifiera och registrera viss information för alla våra kunder. Tills denna process är klar kan din användning av Kortet vara helt eller delvis begränsad. Användning av Kortet är också föremål för bedrägeribekämpningsåtgärder hela tiden, med eller utan föregående meddelande.

Kortet kan användas för att köpa varor och tjänster hos alla företag som visar symbolen för att de accepterar MasterCard eller för att ta ut kontanter i alla uttagsautomater som har MasterCard-loggan. När du får pengar på ditt kort lagras pengarna i din plånbok.

En del korttransaktioner kan kräva ytterligare verifiering genom Mastercards 3D Secure System innan de slutförs. Detta kan kräva att du besvarar säkerhetsfrågor för att verifiera transaktionen genom användning av bekräftelsekod som du får via sms eller e-post, eller att du verifierar transaktionen genom fingeravtrycksläsning som tas via en kompatibel enhet.

Om du tror att ditt Kort, Kortnummer, PIN-kod, Konto eller online-inloggningsuppgifter har förlorats eller stulits eller att någon har överfört eller kan överföra pengar från ditt Kort utan ditt tillstånd, måste du kontakta oss omedelbart via Kundsupport på [email protected]. Du kan tillfälligt blockera användningen av ditt kort via SumUp-instrumentpanelen.

Om Kortet förlorats eller stulits, eller om du inte har hållit säkerhetsfunktionerna för ditt kort säkra i enlighet med dessa Betalningsvillkor, kommer ditt maximala ansvar att begränsas till 50 € eller motsvarande i lokal valuta, om du inte har agerat bedrägligt eller med avsikt eller på grund av grov vårdslöshet inte efterlever dessa Villkor, i vilket fall du kan hållas ansvarig för hela förlusten. Du är ansvarig för alla godkända korttransaktioner som initierats och avgifter som ådragits genom användning av ditt Kort. Om du tillåter en annan person att få tillgång till ditt Kort, Kortnummer, PIN, Konto, SumUp-företagskonto, lösenord eller inloggningsuppgifter, kommer alla Korttransaktioner av sådana personer att anses vara auktoriserade och du kan vara ansvarig för alla transaktioner och avgifter som uppkommit av dessa personer.

Av säkerhetsskäl kan vi begränsa beloppet för eller antalet transaktioner som du kan göra på ditt Kort. Du får inte använda ditt Kort för olagliga transaktioner.

SumUp förbehåller sig rätten att annullera ett Kort som inte har aktiverats eller använts under en period av 12 månader. I ett sådant fall kommer vi att informera dig minst 30 dagar i förväg och kommer därefter att annullera Kortet om du inte aktiverar eller börjar använda det inom uppsägningstiden.

10. Överföringar

SumUp kan också ge dig möjligheten att överföra medlen från din Plånbok till plånboken på ett annat SumUp-konto eller till ett bankkonto.

Det är ditt ansvar att se till att erforderlig betalningsinformation för mottagaren är korrekt angiven. Alla fel i den angivna informationen kan leda till att överföringen misslyckas eller försenas eller så kan det leda till förlust av medlen. Vi kommer inte att hållas ansvariga för eventuella förluster du drabbas av genom att ange felaktiga betalningsuppgifter för sådana överföringar.

Innan du bekräftar din begäran om att delta i överföringen kommer följande information att visas på din instrumentpanel:

  • motpartens betalningsinformation;

  • hur mycket pengar du vill skicka till motparten; och

  • eventuella avgifter. 

När vi har fått din begäran om att göra överföringen får du inte avbryta den. Din begäran anses ha mottagits så snart du ger oss de uppgifter som anges ovan. Överföringar från din Plånbok till Plånboken på ett annat SumUp-konto eller till ett bankkonto kommer att utföras av oss omedelbart efter mottagandet av din begäran om att göra överföringen. När vi har fått din begäran om att göra en överföring från din Plånbok till Plånboken för ett annat SumUp-konto krediterar vi omedelbart Plånboken för det andra SumUp-kontot. Överföringar till bankkonton kan ta upp till 3 till 5 arbetsdagar beroende på leverantör. Vi kanske inte slutför din överföring om: 

  • dina instruktioner är ofullständiga eller oklara

  • det finns misstänkt aktivitet som rör dig eller förvärvaren

  • överföringen bryter mot tillämplig lag, reglering, regel eller dessa betalningsvillkor

  • det överstiger dina betalningsgränser eller saldot i din Plånbok.

Vi förbehåller oss rätten att införa gränser för antalet överföringar och/eller överföringsbeloppen vid behov, efter eget gottfinnande, för att uppfylla säkerhets- och lagkrav. 

11. Skydd av medel

Vi kommer att hålla ett belopp som motsvarar alla belopp som vi är skyldiga dig, separerade från våra egna medel, men tillsammans med de belopp som innehas för andra SumUp-konton, på ett segregerat bankkonto. Sådana medel kommer att skyddas i enlighet med våra lagliga och reglerande skyldigheter. Skulle vi bli insolventa skyddas alla belopp som satts in i enlighet med ovan mot våra kreditorers anspråk.

12. Open Banking 

Vi kan ge dig möjlighet att göra det möjligt för Open Banking-leverantörer och tredjepartsleverantörer att få tillgång till din kontoinformation eller att göra betalningar för din räkning i enlighet med dina instruktioner och tillämpliga lagkrav. Sådana leverantörer måste enligt lag ha tillstånd att göra betalningar och måste ofta auktoriseras av en officiell tillsynsmyndighet som Central Bank of Ireland eller Financial Conduct Authority. Innan du aktiverar sådana leverantörer ska du bekräfta att de är auktoriserade och pålitliga.

Alla betalningsförfrågningar som vi kan få från leverantörer av open-banking eller tredjepartsleverantörer som aktiverats av dig ska behandlas som om de skickades till oss av dig och ska omfattas av dessa Betalningsvillkor. Om en leverantör av open-banking eller en tredjepartsleverantör förväntas göra en betalning för din räkning och de inte gör det, tar vi inget ansvar för att din betalning inte fullföljs. Om du vill göra så att en leverantör av open-banking eller tredjepartsleverantör inte har tillgång till ditt konto och/eller göra betalningar för din räkning, ska du kontakta oss eller leverantören.

13. Begränsningar

Du måste följa alla begränsningar som följer av våra Allmänna villkor och Betalningsvillkor i förhållande till din användning av Betalningstjänsterna. Du samtycker vidare till att inte använda Betalningstjänsterna för varor, tjänster eller affärsaktiviteter som (a) är olagliga eller potentiellt olagliga (inklusive förfalskade, stulna eller bedrägliga), eller (b) inte uppfyller alla tillämpliga lagar eller regler (inklusive, utan begränsning konsumentskyddslagar, produktsäkerhetslagar, lagar om immateriell egendom och handelsregler och exportkontroller). 

SumUp kan efter eget gottfinnande avgöra om din användning av Betaltjänsterna bryter mot några begränsningar som införs enligt de Allmänna villkoren eller dessa Betalningsvillkor. Vi förbehåller oss rätten att stänga av eller avsluta ditt Konto och/eller din åtkomst till SumUp API:er om vi fastställer eller rimligen misstänker att en överträdelse har inträffat. Om du skickar en Betalning till oss eller försöker skicka en Betalning till oss som vi anser bryter mot de Allmänna villkoren eller dessa Betalningsvillkor eller lagen och/eller utsätter oss, andra användare av våra Betaltjänster eller våra partner för skada (inklusive, utan begränsning, bedrägeri, varumärkes- eller anseendeskada eller kriminella handlingar) vi förbehåller oss rätten att neka, avbryta eller återkalla betalningen; att avsluta eller stänga av ditt konto; att rapportera transaktionen till berörd brottsbekämpande myndighet; och/eller att begära skadestånd eller annat skadestånd från dig.

Vi reserverar oss dessutom rätten att blockera, tillfälligt stänga eller annullera ditt kort eller din plånbok om vi till följd av våra policyer och processer upptäcker vad vi rimligen anser vara bedrägligt, misstänkt eller kriminell aktivitet eller någon aktivitet som inte är i enlighet med de Allmänna villkoren och/eller dessa Betalningsvillkor. Om vi blockerar, tillfälligt stänger av eller annullerar ditt kort eller din plånbok, om det inte finns objektivt berättigade säkerhetsskäl eller är olagligt för oss att göra det, kommer vi att informera dig om blockeringen den tillfälliga avstängningen eller annulleringen av ditt konto eller din plånbok innan ditt kort eller plånbok blockeras, tillfälligt stängs av eller annulleras om detta är möjligt, eller senast efter ditt kort eller din plånbok blockeras, tillfälligt stängs av eller annulleras. Utövar vi denna rätt, ska vi inte åläggas något ansvar från dig på grund av eventuell otillgänglighet av medlen i ditt kort och/eller plånbok eller din oförmåga att använda ditt kort.

14. Dina åtaganden

Du får inte acceptera några Betalningar där betalkortet inte innehåller alla de element som är typiska för den sortens kort, där betalkortet verkar ha manipulerats eller skadats eller där betalkortet har gått ut.

Utan vår tillåtelse får du inte ställa in ett lägsta tröskelvärde för betalningar som är högre än 1,00 euro (eller motsvarande lokalt) för någon betalning. Dessutom kommer du att ge Kortinnehavarna försäljningsvillkor som åtminstone motsvara de som du tillhandahåller kunder som betalar kontant för dina varor och/eller tjänster, och du kommer inte att debitera Kortinnehavarna några ytterligare belopp eller tillägg.

Du måste övervaka ditt Konto och din Betalningshistorik och återbetala varje Kortinnehavare alla Betalningsbelopp som du fått av misstag eller för högra belopp där Betalningsbeloppet var felaktigt.

Du ska tillgängliggöra ett pappersbaserat mottagande av Betalningen till Kortinnehavaren om det krävs enligt lag eller Nätverksreglerna. Dessutom kan du ge Kortinnehavare ett alternativ (men inte i stället för ett pappersbaserat kvitto om sådant krävs enligt lag) till ett kvitto för Betalningen via e-post- eller textmeddelande.

Du måste snarast läsa igenom alla kontoutdrag (d.v.s. fakturor eller avräkningar) som vi tillhandahåller liksom avräkningar, återbetalningar, kortreklamation eller andra transaktioner, betalda eller debiterade ditt bankkonto eller Kortinnehavaren. Du måste motsätta dig alla felaktiga eller ofullständiga kontoutdrag utan onödigt dröjsmål, senast inom tjugofem arbetsdagar efter mottagandet av relevant kontoutdrag eller datum för respektive betalning. Underlåtenhet att invända inom stipulerad tidsperiod anses som godkännande om inte ett fel gjorts från vår sida. Om ett fel har gjorts av oss måste du meddela oss utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast tretton månader från debiteringsdagen för den betalningstransaktion som felet avser (som beskrivs nedan i avsnitt 18 (Fel och obehöriga betalningar)). Vi förbehåller oss rätten att skicka ut korrigerade avräkningar eller att korrigera betalningar efter att denna tidsfrist gått ut. Med undantag för vad lagen kräver, ska du vara ensam ansvarig för att upprätthålla arkiv över alla transaktioner och andra data som relaterar till ditt Konto och din användning av Tjänsterna.

Du ska visa all SumUp-annonsmaterial som du får från oss fullt synligt i dina affärslokaler. Sådant material kan innehålla klistermärken för din affär, butik eller bilfönster med SumUp-logotypen och/eller Nätverkens logotyper eller skyltar eller broschyrer som ska visas enligt Nätverken, lagen eller SumUp.

15. Reservmedel

I syfte att säkerställa fullgörandet av dina betalningsskyldigheter under dessa Betalningsvillkor bekräftar du och samtycker till att vi när som helst efter eget gottfinnande har rätt att tillfälligt innehålla utbetalningar till dig och att bygga upp en reserv ("Reservmedel"). Reservmedlet kommer att tjäna som en säkerhet till vår fördel och vi kommer att ha rätt att samla in och kvitta alla belopp från Reservmedlet som du är skyldig oss enligt dessa Villkor, inklusive eventuellt kontosaldo, utan föregående meddelande till dig.

Om du är skyldig oss ett belopp som överstiger Reservmedlet kommer du omedelbart, men senast tre arbetsdagar efter att vår begäran, att betala oss det belopp som du är skyldig utöver Reservmedlet. Du ger oss härmed uttryckligen behörighet att debitera alla belopp som du är skyldig oss, inklusive eventuella kostnader och utgifter i samband med insamlingen av dessa belopp, från din Plånbok eller ditt bankkonto och/eller ditt kreditkort eller bankkonto som används för att köpa någon av våra Läsare eller för att kvitta sådana belopp mot alla Utbetalningar som du är skyldig. Underlåtenhet att helt betala belopp som du är skyldig oss på begäran kommer att utgöra ett allvarligt brott mot dessa villkor, och du kommer att bära alla kostnader förknippade med ingående av sådana belopp, inklusive utan begränsning, advokatavgifter och kostnader, avgifter för inkassobyråer och alla tillämplig ränta.

16. Kortreklamationer

Betalningsbeloppet kan debiteras ditt Konto om Betalningen (a) är omtvistad, återförs av någon anledning av relevant Nätverk, vår Förvärvande partner, Kortinnehavaren eller någon av våra utsedda finansiella institutioner; (b) inte godkändes, eller (c) vi har anledning att tro att Betalningen inte auktoriserades, var olaglig, misstänkt eller i strid med dessa Villkor (”Kortreklamation”).

Du samtycker till att på begäran och på din bekostnad hjälpa oss att undersöka eventuella Kortreklamationer och/eller några av dina Betalningar som behandlas via Tjänsterna. Du bekräftar att din underlåtenhet att hjälpa oss i tid, inklusive tillhandahålla nödvändig dokumentation senast tio arbetsdagar från vår begäran, kan leda till en irreversibel Kortreklamation. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en avgift för utredning och/eller förmedling av eventuella Kortreklamationer; sådana avgifter kommer att utlämnas på vår Webbplats.

Om en tvist om Kortreklamation uppstår och har lösts av varken den utfärdande banken eller Nätverket till din fördel, eller om du väljer att inte bestrida en Kortreklamation, förbehåller vi oss rätten att (a) driva in det ursprungliga Betalningsbeloppet plus avgifter och (b) kreditera det ursprungliga Betalningsbeloppet tillbaka till Kortinnehavaren.

Om vi bedömer att du har alltför stora Kortreklamationer, har vi rätt att fördröja Utbetalningar till din Plånbok eller ditt bankkonto, innehålla Reservmedel till ett belopp som rimligen fastställs av oss för att täcka förväntade Kortreklamationer och relaterade avgifter eller avsluta eller tillfälligt stänga av Tjänsterna och stänga ner ditt Konto.

17. Återbetalningar och returer

Enligt dessa Betalningsvillkor och genom att acceptera Betalningar med Betaltjänsterna, kommer du att behandla returer och tillhandahålla återbetalningar via ditt Konto i enlighet med dessa Betalningsvillkor och Nätverksreglerna.

Bland annat kräver Nätverksreglerna att du vid tidpunkten för köpet erbjuder och meddelar om en rättvis retur- och avbeställningspolicy och att du inte ger kontantåterbetalning på betalningar, såvida det inte krävs enligt lag, och att du inte accepterar kontanter eller någon annan värdeartikel för göra en återbetalning av Betalningen. Återbetalningsbeloppet ska inkludera alla skatter som krävs för återbetalning och får inte överstiga beloppet på den ursprungliga Betalningen.

Vid byte, partiell retur eller felaktig Betalning eller Betalningsbelopp kan du återbetala det totala beloppet för den ursprungliga Betalningen eller ett delbelopp som motsvarar returbeloppet eller det felaktiga Betalningsbeloppet via Appen, Webbplatsen eller Läsaren. Återbetalningar som behandlas via ditt Konto godkänns upp till trettio dagar från den dag du initierade Betalningen. Vi hämtar det ursprungliga Betalningsbeloppet från dig plus avgifterna och krediterar det återbetalade Betalningsbeloppet tillbaka till Kortinnehavaren.

Om vi fastställer att du behandlar för stora återbetalningar, kan vi inaktivera ditt återbetalningsalternativ och/eller vidta ytterligare åtgärder med avseende på ditt Konto.

18. Fel och obehöriga utbetalningar

Om du tror att vi kan ha misslyckats genomföra eller genomfört en felaktig Betalning eller behandlat en obehörig betalning, måste du meddela oss utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast tretton månader från betalningsdagen.

Om du meddelar oss att vi inte har genomfört eller genomfört en felaktig Betalning, kommer vi att försöka undersöka och vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att rätta till eventuella identifierade fel. Om felet resulterar i att du får mindre än det belopp som du hade rätt till, kommer vi att kreditera ditt Konto för skillnaden. Om felet resulterar i att du mottar mer än det belopp som du hade rätt till, kommer vi att debitera de extra medlen från ditt Konto.

Om du meddelar oss om en obehörig Betalning, kommer vi omedelbart och under alla omständigheter senast vid slutet av arbetsdagen omedelbart efter dagen för anmälan om den obehöriga Betalningen, att återbetala betalningsbeloppet inklusive alla Avgifter som dras av från det. Detta kommer inte att gälla om vi har rimliga skäl att misstänka bedrägeri i samband med den påstådda obehöriga betalningen.

19. Efterlevnad av skatteregler 

Du är skyldig att följa de tillämpliga bestämmelserna i PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) under dessa Betalningsvillkor. Framförallt måste du efterleva PCI-DSS avseende lagring, behandling och överföring av betalkortsuppgifter. Information om PCI-DSS finns på webbplats av PCI-rådet.

20. Uppsägning och revision av Betalningsvillkor

Dessa Betalningsvillkor träder i kraft när du accepterar de Allmänna villkoren och verifierar din identitet. De är giltiga på obestämd tid och kommer att fortsätta att gälla tills de avslutas av dig eller oss.

Vi har rätt att när som helst att ändra dessa Betalningsvillkor och ändra, radera, avbryta eller införa villkor för någon aspekt av Betaltjänsterna. Den föreslagna ändringen träder i kraft tidigast två månader efter dagen för ändringsmeddelandet. Du förstår att du, efter att ett sådant meddelande har lämnats, anses ha accepterat ändringarna i Betalningsvillkoren såvida du inte avslutar din användning av Betaltjänsterna och Betalningsvillkoren innan ändringarna träder i kraft. Om du avvisar några ändringar har du rätt att avsluta Betalningsvillkoren kostnadsfritt och med verkan när som helst fram till det datum ändringarna skulle ha tillämpats.

Vi förbehåller oss rätten att säga upp Betalningsvillkoren antingen med två månaders varsel eller, med förbehåll för tillämplig lag, omedelbart om: (a) du bryter mot något villkor i dessa Betalningsvillkor eller andra villkor som gäller för specifika Betaltjänster som omfattas av separata villkor, inklusive, utan begränsning, Nätverksreglerna; (b) vi har anledning att tro att du bryter mot lagar eller regler som är tillämpliga på din användning av Betaltjänsterna; (c) vi har anledning att tro att du på något sätt är involverad i bedräglig verksamhet, penningtvätt, finansiering av terrorism eller annan kriminell verksamhet; (d) du utgör en oacceptabel kredit- eller bedrägeririsk för oss; eller (e) vi har anledning att tro att ditt Konto har äventyrats eller på annat sätt utgör en säkerhetsrisk.

Efter upphörandet av dessa Betalningsvillkor och/eller ditt Konto, kommer du omedelbart att betala oss alla belopp som du är skyldiga enligt dessa Betalningsvillkor proportionellt fram till upphörandet av Betalningsvillkoren och vi kommer också att betala dig alla belopp som du är skyldiga enligt dessa Betalningsvillkor. Vi har också rätt att innehålla Reservmedlet tills eventuella förfallna belopp har utbetalats, inklusive eventuella Kortreklamationer, men i alla fall högst tretton månader efter det att uppsägningen trätt i kraft.

21. Klagomålslösning

Eventuella klagomål om Betaltjänsterna ska adresseras till oss i första hand genom att kontakta SumUps kundsupport på [email protected]. Alla klagomål kommer att följa vår klagomålsprocess. 

I de flesta fall svarar vi på ditt klagomål skriftligen via e-post inom 15 arbetsdagar från det datum vi får klagomålet.  I enstaka fall då vi inte kan svara till fullo på ditt klagomål informerar vi dig om detta och ger en förklaring för förseningen samt en tidsram inom vilken du kan förvänta dig ett fullständigt svar. Detta kommer alltid att vara inom 35 affärsdagar från det datum vi fick ditt klagomål. 

Om vi inte lyckas lösa klagomålet på ett tillfredsställande sätt kan du skicka det vidare till Financial Services and Pensions Ombudsman of Ireland, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, D02 VH29 (tel +353 1567 7000). Detaljer om tjänsten som erbjuds av Financial Services and Pensions Ombudsman of Ireland finns tillgängliga på den organisationens webbplats.

Dessa Betalningsvillkor regleras av Irlands lagar. Eventuella krav som uppstår på grund av eller relaterar till Betalningsvillkoren eller tillhandahållandet av betaltjänster som inte kan lösas via vår Kundsupport kommer att avgöras genom Financial Services and Pensions Ombudsman. I händelse av att du inte är berättigad eller inte väljer att göra ett klagomål till Financial Services and Pensions Ombudsman, är det överenskommet att domstolarna i Irland har exklusiv behörighet att pröva alla anspråk som uppstår på grund av eller relaterar till dessa Betalningsvillkor.

Obs: Skriv ut en kopia av detta dokument och spara det på en säker plats.